Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Budownictwo

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria lądowa, geodezja i transport
Pozostałe dyscypliny - Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2600

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: matematyki, fizyki, informatyki, chemii, geografii.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: chemiczna, fizyczna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności budowlanych.

Program studiów

Specjalności - brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe
Absolwent studiów inżynierskich I stopnia na kierunku budownictwo wyróżnia się wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, hydrotechnicznego, ziemnego i komunikacyjnego. Potrafi projektować obiekty i elementy budowlane, zna procesy związane z technologią i organizacją robót budowlanych, a także produkcją, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych. Potrafi również przeprowadzić analizę statyczną konstrukcji statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych oraz krytycznie analizować uzyskane wyniki.
Absolwent kierunku potrafi oceniać możliwość zastosowania istniejących rozwiązań technicznych, urządzeń, systemów i procesów, a także opracować ekspertyzy dotyczące szeroko rozumianego budownictwa z uwzględnieniem aspektów technicznych, prawnych i ekonomicznych. Ponadto jest przygotowany do kierowania zespołem i firmą budowlaną. Potrafi również kierować wykonawstwem obiektów budowlanych, prowadzić nadzór budowlany. Zna przepisy prawa budowlanego i wodnego, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie, procesy związane z organizacją procesu inwestycyjnego oraz metody proekologicznego rozwiązywania zagadnień budowlanych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
W trakcie studiów absolwent zdobywa umiejętność pracy z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, wspomagającego procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych z zakresu budownictwa ogólnego, ziemnego, hydrotechnicznego i komunikacyjnego.

Program studiów pierwszego stopnia przewiduje realizację praktyki zawodowej w wymiarze 320 godzin, która stanowi integralną część procesu kształcenia przyszłych inżynierów budownictwa. Umiejętności i kompetencje społeczne są także rozwijane poprzez ćwiczenia terenowe.

Absolwent kierunku budownictwo po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, może ubiegać się o państwowe uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz inżynieryjnej wyburzeniowej.

Możliwość zatrudnienia
Absolwent kierunku budownictwo może być zatrudniony w przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, biurach projektowych prowadzących działalność z zakresu budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, hydrotechnicznego, ziemnego i komunikacyjnego, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, firmach deweloperskich, fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z budownictwem, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.
Absolwent może również prowadzić własną firmę wykonawczą, biuro projektowe lub doradztwa technicznego, a także przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją materiałów budowlanych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska