Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Zootechnika

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2540

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, geograficzna, informatyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, wiedzy i umiejętności rolniczych.

Przedmioty obowiązkowe

Chemia ogólna; anatomia zwierząt; mikrobiologia; zoologia stosowana; genetyka zwierząt i metody hodowli; botanika i fizjologia roślin; propedeutyka zootechniki; technologia informacyjna; podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej; ekonomia; znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka; biochemia zwierząt; ekologia zwierząt; podstawy produkcji roślinnej; ustawodawstwo zootechniczne i weterynaryjne; mechanizacja produkcji zwierzęcej; zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi; język obcy; fizjologia zwierząt; endokrynologia ogólna; paszoznawstwo; żywienie zwierząt; budownictwo inwentarskie; etologia;

Dla specjalności Hodowla zwierząt: rybactwo stawowe i ochrona wód; hodowla trzody chlewnej; hodowla koni; hodowla drobiu; rozród zwierząt; hodowla bydła; hodowla zwierząt futerkowych; hodowla psów i kotów; podstawy immuno- i cytogenetyki; ekotoksykologia zwierząt; wprowadzenie do inseminacji zwierząt gospodarskich; hodowla małych przeżuwaczy; higiena i dobrostan zwierząt; towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego; profilaktyka zootechniczna; ekonomika i zarządzanie w produkcji zwierzęcej; zoonozy – choroby odzwierzęce; ochrona środowiska rolniczego.

Dla specjalności Hodowla i użytkowanie koni: rybactwo stawowe i ochrona wód; hodowla bydła; rozród zwierząt; rasy koni; żywienie koni; fizjologia koni; metody hodowli i ocena wartości użytkowej koni; neonatologia koni; hodowla drobiu; hodowla trzody chlewnej; hodowla małych przeżuwaczy; hodowla zwierząt futerkowych; dokumentacja hodowlana i analiza rodowodowa; metody identyfikacji koni; kontrolowany rozród koni; użytkowanie koni; odchów źrebiąt; higiena i dobrostan zwierząt; pielęgnacja koni; hodowla psów i kotów; towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego; profilaktyka zootechniczna; ekonomika i zarządzanie w produkcji zwierzęcej; ; zoonozy – choroby odzwierzęce; budynki i infrastruktura dla koni; biodynamika ruchu i podkownictwo.

Dla specjalności: Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych: rybactwo stawowe i ochrona wód; higiena i dobrostan zwierząt; rozród zwierząt; hodowla drobiu i ptaków ozdobnych; podstawy kynologii i felinologii; zwierzęta egzotyczne; akwarystyka i terrarystyka; hodowla trzody chlewnej; hodowla małych przeżuwaczy; hodowla zwierząt futerkowych; hodowla koni; podstawy profilaktyki weterynaryjnej; konwencje ochrony zwierząt; hodowla bydła; towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego; profilaktyka zootechniczna; ekonomika i zarządzanie w produkcji zwierzęcej; zoonozy – choroby odzwierzęce; podstawy parazytologii.

Dla specjalności Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt: rybactwo stawowe i ochrona wód; hodowla bydła; rozród zwierząt; prewencja zootechniczna; prewencja żywieniowych zaburzeń metabolicznych; parazytologia; ochrona środowiska; profilaktyka w chowie i hodowli ryb; hodowla drobiu; hodowla trzody chlewnej; hodowla małych przeżuwaczy; hodowla zwierząt futerkowych; hodowla koni; podstawy immuno- i cytogenetyki; toksykologia; patofizjologia; higiena i dobrostan zwierząt; ochrona zdrowia publicznego; hodowla psów i kotów; towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego; profilaktyka zootechniczna; ekonomika i zarządzanie w produkcji zwierzęcej; ; zoonozy – choroby odzwierzęce; analityka i diagnostyka molekularna w hodowli zwierząt; wybrane aspekty ochrony zdrowia zwierząt w krajach UE

Przedmioty fakultatywne

Dla wszystkich specjalności: Kultura, sztuka i tradycja regionu; alergie i choroby autoimmunizacyjne; anatomia i histologia układów rozrodczych samic i samców zwierząt domowych; anatomia topograficzna zwierząt domowych i laboratoryjnych; awifauna Polski; biologia gatunkowa a wypas; biologia komórki i histomorfologia; biologia ryb wędrownych; biologiczne metody oczyszczania wód; biotechniczne metody wspomaganego rozrodu małych przeżuwaczy; biotechnologia rozrodu ryb; charakterystyka dziko żyjących gatunków świń; chów i hodowla bydła mięsnego; chów i hodowla fermowa zwierząt nieudomowionych; czynniki determinujące jakość mięsa i wyrobów wieprzowych; degradacja obszarów wodnych i wodno błotnych; diagnostyka molekularna DNA w hodowli zwierząt; dobrostan zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych; doradztwo rolnicze; ekologiczne uwarunkowania rozrodu ryb; etologia ryb; etologia stosowana; eutrofizacja wód; fauna środowiska hodowlanego; fizjologia środowiskowa zwierząt; genetyka ilościowa; genetyka ryb; herpetologia; higiena psychiczna zwierząt; higiena środowiska wiejskiego; immunotoksykologia; inseminacja owiec i kóz; inseminacja trzody chlewnej; introdukcje i translokacje w środowisku wodnym; manipulacje genetyczne u ryb; metody kształtowania behawioru i optymalizacji dobrostanu świń; metody oznaczania przynależności systematycznej; mikrobiologia surowców i produktów zwierzęcych; mikrobiologia żywności i pasz; mikromanipulacje na gametach i zarodkach; niekonwencjonalne i proekologiczne sposoby użytkowania świń; ocena i wyprawa skór zwierzęcych; optymalizacja produkcji mleka i żywca wołowego; organizacja produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach specjalistycznych; organizacja rozrodu koni; parazytologia; parazytozy zwierząt i ludzi; podstawy teriologii; pokarm naturalny ryb; polski koń arabski na arenie światowej; prewencja i profilaktyka na fermach zwierząt futerkowych; produkcja, ocena i przetwórstwo mleka; programy hodowlane; programy komputerowe w żywieniu zwierząt; ; przystosowania ryb do różnych środowisk; pszczelarstwo; rybactwo na zbiornikach zaporowych; sezonowość w rozrodzie i laktacji owiec; socjologia pracy; sport konny i wyścigi; standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych; stres w chowie zwierząt gospodarskich; systemy zapewnienia jakości w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego; środowisko i behawior zwierząt futerkowych; technologia chowu szynszyli; technologia produkcji mleka w stadach wysokoprodukcyjnych; technologia produkcji skór futerkowych; technologie produkcji pasz; technologie towarowej produkcji królików; toksykologia środowiskowa; toksykologia układu rozrodczego ryb; tradycyjne i regionalne produkty zwierzęce; unasienianie zwierząt futerkowych; użytkowanie koni i psów w terapii ludzi – hipoterapia i dogoterapia; współczesne formy użytkowania koni; wstęp do genomiki; zaburzenia płodności zwierząt gospodarskich; zachowanie bydła a jego użytkowość; zarządzanie stadem bydła mlecznego; zarządzanie zasobami fauny krajowej; zastosowanie hormonów i analogów w hodowli zwierząt; zegar biologiczny ryb; zmienność cech u różnych ras i grup koni; zoopsychologia stosowana w hodowli i chowie zwierząt; zwierzęta amatorskie w hodowli i kulturze; zwierzęta łowne, chronione; żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych; żywienie zwierząt rozpłodowych; żywienie zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych; żywienie, a jakość produktów zwierzęcych.

Dla specjalności Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych: akwarystyka; kynologia; chów i hodowla ptaków ozdobnych; chów i hodowla ssaków egzotycznych; bezkręgowce w hodowlach amatorskich.

Specjalności

Hodowla zwierząt,
Hodowla i użytkowanie koni,
Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych,
Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, higieny i dobrostanu zwierząt, produkcji roślinnej, projektowania produkcji, kierowania zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwie rolniczym oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej.

Szczegółowe kompetencje absolwent uzyskuje w ramach wybranej specjalności (po III semestrze studiów): hodowla zwierząt posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, amatorskich i laboratoryjnych; hodowla i użytkowanie koni posiada wiedzę w zakresie chowu i hodowli koni, prowadzenia obiektów hodowlanych, zasad użytkowania koni w sporcie, rekreacji, turystyce i hipoterapii; hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych posiada wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt towarzyszących człowiekowi i egzotycznych, prowadzenia obiektów hodowlanych, zasad pielęgnacji zwierząt oraz podstaw szkolenia i wychowania zwierząt; prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt absolwent posiada kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod zapewnienia i kompleksowej oceny dobrostanu zwierząt.

Studenci kierunku zootechnika mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach: kursu inseminacji trzody chlewnej oraz kursu inseminacji owiec i kóz, kończących się egzaminem państwowym, który daje uprawnienia wykonywania zawodu inseminatora. Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia uzyskując 7 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz aplikowania na studia podyplomowe.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku zootechnika może uzyskać zatrudnienie w: rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, instytucjach związanych z prewencją i profilaktyką zootechniczną, ogrodach zoologicznych, gospodarstwach rybackich, placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa.

 

 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1848

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, geograficzna, informatyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, wiedzy i umiejętności rolniczych.

Przedmioty obowiązkowe

Chemia ogólna; anatomia zwierząt; mikrobiologia; zoologia stosowana; genetyka zwierząt i metody hodowli; botanika i fizjologia roślin; propedeutyka zootechniki; technologia informacyjna; podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej; ekonomia; znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka; język obcy; biochemia zwierząt; ekologia zwierząt; genetyka zwierząt i metody hodowli; podstawy produkcji roślinnej; ustawodawstwo zootechniczne i weterynaryjne; mechanizacja produkcji zwierzęcej; zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi; fizjologia zwierząt; endokrynologia ogólna; paszoznawstwo; żywienie zwierząt; budownictwo inwentarskie; etologia; rybactwo stawowe i ochrona wód; rozród zwierząt; hodowla bydła; hodowla drobiu; podstawy immuno- i cytogenetyki; hodowla trzody chlewnej; hodowla małych przeżuwaczy; hodowla koni; hodowla zwierząt futerkowych; higiena i dobrostan zwierząt; towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego; profilaktyka zootechniczna; ekonomika i zarządzanie w produkcji zwierzęcej; zoonozy – choroby odzwierzęce; hodowla psów i kotów.

Przedmioty fakultatywne

Kultura, sztuka i tradycja regionu; akwarystyka; anatomia topograficzna zwierząt domowych i laboratoryjnych; czynniki determinujące jakość mięsa i wyrobów wieprzowych; doradztwo rolnicze; ekologia wód; fizjologia środowiskowa zwierząt; genetyka ilościowa; hodowlane aspekty rozrodu drobiu; mikrobiologia surowców i produktów zwierzęcych; mikrobiologia żywności pasz; optymalizacja produkcji mleka i żywca wołowego; organizacja produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach specjalistycznych; parazytologia; produkcja zwierzęca w aspekcie dobrostanu zwierząt i higieny środowiska wiejskiego; programy hodowlane; programy komputerowe w żywieniu zwierząt; sezonowość w rozrodzie i laktacji owiec; sport konny i wyścigi; stres w chowie zwierząt gospodarskich; systemy zapewnienia jakości w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego; technologie produkcji pasz; technologie towarowej produkcji królików; użytkowanie koni i psów w terapii ludzi – hipoterapia i dogoterapia; współczesne formy użytkowania koni; wstęp do genomiki; zarządzanie zasobami fauny krajowej; żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych.

Specjalności

Hodowla zwierząt

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, amatorskich i laboratoryjnych, uwzględniającej: genetykę i metody pracy hodowlanej; podstawy produkcji roślinnej, żywienie zwierząt i paszoznawstwo; biologię i biotechnologię rozrodu zwierząt; budownictwo inwentarskie; optymalizację warunków utrzymania zwierząt, ocenę surowców pochodzenia zwierzęcego, organizację i zarządzanie produkcją zwierzęcą; organizację pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowanie zespołami ludzkimi oraz podstawy prawa w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, szczególnie terminologii specjalistycznej z zakresu rolnictwa i zootechniki, a także umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi w zakresie tworzenia komputerowych baz danych. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, szkolnictwie rolniczym, placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej, oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa.

W programie studiów przewidziano praktykę zawodową trwającą 5 tyg., która stanowi integralną część procesu przygotowania studenta do pracy w charakterze inżyniera zootechnika, a w powiązaniu z treściami kształcenia z zakresu przedmiotów kierunkowych, ma przygotować go do samodzielnej pracy w gospodarstwach związanych z hodowlą i chowem zwierząt, czy instytucjach działających na rzecz rolnictwa.

Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia uzyskując 7 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ukończenie studiów daje również prawo do aplikowania na studia podyplomowe.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku zootechnika może uzyskać zatrudnienie w rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, instytucjach związanych z prewencją i profilaktyką zootechniczną, ogrodach zoologicznych, gospodarstwach rybackich, szkolnictwie rolniczym, placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej, oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska