Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Zootechnika

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2438

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, geograficzna, informatyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, wiedzy i umiejętności rolniczych.

Program studiów

Specjalności

menadżer produkcji zwierzęcej
hodowla i użytkowanie koni
hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych
prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, higieny i dobrostanu zwierząt, produkcji roślinnej, projektowania produkcji, kierowania zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwie rolniczym oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Szczegółowe kompetencje absolwent uzyskuje w ramach wybranej specjalności (po III semestrze studiów): menadżer produkcji zwierzęcej – posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, amatorskich i laboratoryjnych, zarządzania produkcją zwierzęcą i stosowania nowoczesnych technologii, innowacyjnego zastosowania produktów zwierzęcych, gospodarowania zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego; hodowla i użytkowanie koni – posiada wiedzę w zakresie chowu i hodowli koni, prowadzenia obiektów hodowlanych, zasad użytkowania koni w sporcie, rekreacji, turystyce i hipoterapii; hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych – posiada wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt towarzyszących człowiekowi i egzotycznych, prowadzenia obiektów hodowlanych, zasad pielęgnacji zwierząt oraz podstaw szkolenia i wychowania zwierząt; prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt – absolwent posiada kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod zapewnienia i kompleksowej oceny dobrostanu zwierząt.
 
Studenci kierunku zootechnika mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach: kursu inseminacji trzody chlewnej oraz kursu inseminacji owiec i kóz, kończących się egzaminem państwowym, który daje uprawnienia wykonywania zawodu inseminatora. Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia uzyskując 7 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz aplikowania na studia podyplomowe

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku zootechnika może uzyskać zatrudnienie w: rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, instytucjach związanych z prewencją i profilaktyką zootechniczną, ogrodach zoologicznych, gospodarstwach rybackich, placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa.

 

 studia niestacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1898

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, geograficzna, informatyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, wiedzy i umiejętności rolniczych.

Program studiów

Specjalność

Hodowla zwierząt

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, amatorskich i laboratoryjnych, uwzględniającej: genetykę i metody pracy hodowlanej; podstawy produkcji roślinnej, żywienie zwierząt i paszoznawstwo; biologię i biotechnologię rozrodu zwierząt; budownictwo inwentarskie; optymalizację warunków utrzymania zwierząt, ocenę surowców pochodzenia zwierzęcego, organizację i zarządzanie produkcją zwierzęcą; organizację pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowanie zespołami ludzkimi oraz podstawy prawa w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, szczególnie terminologii specjalistycznej z zakresu rolnictwa i zootechniki, a także umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi w zakresie tworzenia komputerowych baz danych. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, szkolnictwie rolniczym, placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej, oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa.

W programie studiów przewidziano praktykę zawodową trwającą 5 tyg., która stanowi integralną część procesu przygotowania studenta do pracy w charakterze inżyniera zootechnika, a w powiązaniu z treściami kształcenia z zakresu przedmiotów kierunkowych, ma przygotować go do samodzielnej pracy w gospodarstwach związanych z hodowlą i chowem zwierząt, czy instytucjach działających na rzecz rolnictwa.

Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia uzyskując 7 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ukończenie studiów daje również prawo do aplikowania na studia podyplomowe.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku zootechnika może uzyskać zatrudnienie w rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, instytucjach związanych z prewencją i profilaktyką zootechniczną, ogrodach zoologicznych, gospodarstwach rybackich, szkolnictwie rolniczym, placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej, oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska