Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Ogrodnictwo

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2311

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

 

Przedmioty obowiązkowe

Technologia informacyjna; agrometeorologia; biofizyka; chemia ogólna i nieorganiczna; mikrobiologia; botanika; język obcy; chemia organiczna z biochemią; genetyka i hodowla roślin; gleboznawstwo; pszczelnictwo; szkółkarstwo sadownicze; fizjologia roślin; inżynieria produkcji ogrodniczej; nasiennictwo; uprawa roli i żywienie roślin; fitopatologia i entomologia ogrodnicza; rośliny ozdobne; uprawa roli i żywienie roślin; dendrologia; biotechnologia roślin; podstawy sztuki ogrodowej; przechowalnictwo ogrodnicze; szkółkarstwo ozdobne; geodezja i kartografia; ekologia i ochrona roślin; ekonomika z marketingiem; technika ochrony roślin; kultura, sztuka i tradycja regionu; ochrona własności intelektualnej.

 

Przedmioty fakultatywne

Biblia w kulturze świata; historia sztuki i krajobrazu; historia ziołolecznictwa; rośliny i środowisko w kulturze i sztuce; rośliny w sztukach kulinarnych świata; bezglebowe technologie uprawy roślin; biomonitoring; byliny ogrodowe; choroby i szkodniki roślin rolniczych; dendrologia szczegółowa; ekologia i zwalczanie chwastów; fitosocjologia; fizjologia odporności roślin; fizjologia plonowania roślin ogrodniczych; fizjologia roślin sadowniczych; nawożenie roślin ozdobnych; ocena jakości owoców; ogrody owocowe; permakultura; podstawy bukieciarstwa; pożytki pszczele; rachunek ekonomiczny; rachunkowość; roślinność terenów zdegradowanych; rośliny balkonowe i kwietnikowe; sadownictwo tradycyjne; specjalistyczne urządzenia w sadownictwie; szata roślinna Wyżyny Małopolskiej; użytkowe rośliny ogrodnicze w agroturystyce; wirusologia; zasoby Internetu jako wsparcie pracy dyplomowej; zastosowanie użytkowe technik multimedialnych; zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; bioakumulacja azotanów i metali ciężkich; biologia nasion; biostymulacja i biofortyfikacja roślin w nowoczesnej produkcji ogrodniczej; choroby przechowalnicze wybranych roślin; dekoracje roślinne; dendrologia szczegółowa; ekonomika ochrony roślin; elementy biotechnologii środowiska; fizjologia roślin ozdobnych; komputerowe wspomaganie projektowania; strategie marketingowe w ogrodnictwie; nawożenie roślin sadowniczych; ochrona i rekultywacja gleb; ochrona przed chorobami roślin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami; ozdobne kwiaty cięte; podstawy biznesu w ogrodnictwie; praktikum z florystyki – rośliny naczyniowe; produkty ogrodnicze w dietetyce; produkty pszczele; przetwórstwo owoców; sadownicze rośliny tropikalne i subtropikalne; szkodniki produktów w przechowalniach; trawy w terenach zieleni; uprawa grzybów kulinarnych i leczniczych; uprawa roślin rolniczych; wprowadzenie do ekotoksykologii

Dla specjalności Agroekologia i ochrona roślin: wybrane zagadnienia z zoologii i ekologii zwierząt; choroby i szkodniki kwarantannowe i inwazyjne; proekologiczna uprawa roli i roślin; agroekologia; integrowane systemy ochrony roślin ogrodniczych; pestycydy i biologiczne skutki ich stosowania;

Dla specjalności Bioinżynieria: biologia komórki; biologia rozwoju roślin; genetyka molekularna; podstawy kultur in vitro; organizmy genetycznie modyfikowane; podstawy genomiki roślin; agrotechnika produkcji nasiennej;

Dla specjalności Ogrodnictwo z marketingiem: kultury in vitro w ogrodnictwie; pielęgnacja terenów zieleni; wycena upraw ogrodniczych; zarządzanie w ogrodnictwie; praktikum z produkcji ogrodniczej; dekoracyjność i zastosowanie roślin zielnych; doniczkowe rośliny ozdobne; strategie marketingowe w ogrodnictwie; wybrane zagadnienia z sadownictwa.

 

Specjalności

Agroekologia i ochrona roślin,
Bioinżynieria,
Ogrodnictwo z marketingiem.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Inżynier ogrodnictwa posiada wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji produkcji roślinnej, nasiennictwa i hodowli, uprawy roślin ogrodniczych i technologii produkcji ogrodniczej. Potrafi stosować i optymalizować techniki i technologie wykorzystywane w szkółkarstwie, sadownictwie, warzywnictwie, produkcji roślin ozdobnych i zielarskich oraz przechowalnictwie. Zna techniki rozmnażania, uprawy, nawożenia, ochrony roślin i przechowywania pozwalające na poprawę wydajności i jakości płodów rolnych, a także techniki związane z kształtowaniem i pielęgnacją terenów zieleni. Posiada umiejętności w posługiwaniu się metodami konwencjonalnymi i biotechnologicznymi doskonalenia roślin uprawnych. Rozumie potrzebę ochrony bioróżnorodności środowiska rolniczego. Zna podstawy rachunkowości i jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do prowadzonej działalności w warunkach gospodarki rynkowej. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości odnoszące się do produkcji ogrodniczej.

Zdobyte kompetencje społeczne obejmują umiejętność współdziałania na rzecz promocji dobrych praktyk i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej produkcji ogrodniczej, promowania postaw szczególnej dbałości o jakość i bezpieczeństwo produktów rolnych w środowisku producentów rolnych.

Absolwent po ukończeniu programu nauczania obejmującego wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego stosowania środków ochrony roślin oraz integrowanej produkcji roślin otrzymuje certyfikat.

 

Możliwość zatrudnienia

Inżynier ogrodnictwa może prowadzić gospodarstwo ogrodnicze albo podjąć pracę w przetwórstwie owocowo-warzywnym, urzędach gmin, agencjach państwowych działających na rzecz rolnictwa w tym jednostkach doradczych i upowszechniających wiedzę ogrodniczą, w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, w firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się biotechnologią roślin, stacjach oceny odmian i inspekcji nasiennej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w służbach fitosanitarnych, w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin, w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako kontroler obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni.

Absolwent posiada wiedzę i podstawowe umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień zawodowych potrzebnych np. w zawodzie konserwatora zieleni czy inspektora w zakresie działalności związanej z ochroną roślin i nasiennictwem.

 

 

 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1365

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

 

Przedmioty obowiązkowe

Technologia informacyjna; agrometeorologia; biofizyka; chemia ogólna i nieorganiczna; mikrobiologia; botanika; język obcy; chemia organiczna z biochemią; genetyka i hodowla roślin; gleboznawstwo; pszczelnictwo; szkółkarstwo sadownicze; fizjologia roślin; inżynieria produkcji ogrodniczej; nasiennictwo; uprawa roli i żywienie roślin; fitopatologia i entomologia ogrodnicza; rośliny ozdobne; uprawa roli i żywienie roślin; dendrologia; biotechnologia roślin; podstawy sztuki ogrodowej; przechowalnictwo ogrodnicze; szkółkarstwo ozdobne; geodezja i kartografia; ekologia i ochrona roślin; ekonomika z marketingiem; technika ochrony roślin; kultura, sztuka i tradycja regionu; ochrona własności intelektualnej.

 

Przedmioty fakultatywne

Biblia w kulturze świata; historia sztuki i krajobrazu; historia ziołolecznictwa; rośliny i środowisko w kulturze i sztuce; rośliny w sztukach kulinarnych świata; bezglebowe technologie uprawy roślin; biomonitoring; byliny ogrodowe; choroby i szkodniki roślin rolniczych; dendrologia szczegółowa; ekologia i zwalczanie chwastów; fitosocjologia; fizjologia odporności roślin; fizjologia plonowania roślin ogrodniczych; fizjologia roślin sadowniczych; nawożenie roślin ozdobnych; ocena jakości owoców; ogrody owocowe; permakultura; podstawy bukieciarstwa; pożytki pszczele; rachunek ekonomiczny; rachunkowość; roślinność terenów zdegradowanych; rośliny balkonowe i kwietnikowe; sadownictwo tradycyjne; specjalistyczne urządzenia w sadownictwie; szata roślinna Wyżyny Małopolskiej; użytkowe rośliny ogrodnicze w agroturystyce; wirusologia; zasoby Internetu jako wsparcie pracy dyplomowej; zastosowanie użytkowe technik multimedialnych; zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; bioakumulacja azotanów i metali ciężkich; biologia nasion; biostymulacja i biofortyfikacja roślin w nowoczesnej produkcji ogrodniczej; choroby przechowalnicze wybranych roślin; dekoracje roślinne; dendrologia szczegółowa; ekonomika ochrony roślin; elementy biotechnologii środowiska; fizjologia roślin ozdobnych; komputerowe wspomaganie projektowania; strategie marketingowe w ogrodnictwie; nawożenie roślin sadowniczych; ochrona i rekultywacja gleb; ochrona przed chorobami roślin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami; ozdobne kwiaty cięte; podstawy biznesu w ogrodnictwie; praktikum z florystyki – rośliny naczyniowe; produkty ogrodnicze w dietetyce; produkty pszczele; przetwórstwo owoców; sadownicze rośliny tropikalne i subtropikalne; szkodniki produktów w przechowalniach; trawy w terenach zieleni; uprawa grzybów kulinarnych i leczniczych; uprawa roślin rolniczych; wprowadzenie do ekotoksykologii

Dla specjalności Agroekologia i ochrona roślin: wybrane zagadnienia z zoologii i ekologii zwierząt; wybrane zagadnienia z zoologii i ekologii zwierząt; choroby i szkodniki kwarantannowe i inwazyjne; proekologiczna uprawa roli i roślin; agroekologia; integrowane systemy ochrony roślin ogrodniczych; pestycydy i biologiczne skutki ich stosowania;

Dla specjalności Bioinżynieria: biologia komórki; biologia rozwoju roślin; genetyka molekularna; podstawy kultur in vitro; organizmy genetycznie modyfikowane; podstawy genomiki roślin; agrotechnika produkcji nasiennej;

Dla specjalności Ogrodnictwo z marketingiem: kultury in vitro w ogrodnictwie; pielęgnacja terenów zieleni; wycena upraw ogrodniczych; zarządzanie w ogrodnictwie; praktikum z produkcji ogrodniczej; dekoracyjność i zastosowanie roślin zielnych; doniczkowe rośliny ozdobne; strategie marketingowe w ogrodnictwie; wybrane zagadnienia z sadownictwa.

 

Specjalności

Agroekologia i ochrona roślin,
Bioinżynieria,
Ogrodnictwo z marketingiem.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska