Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Ogrodnictwo

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Rodzaj studiów:

studia I stopnia - inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent studiów I stopnia kierunku ogrodnictwo uzyskuje tytuł inżyniera.

 

Profil studiów:

 

ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Rekrutacja:

konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii lub matematyki

Profil absolwenta:

 

absolwent I stopnia kierunku ogrodnictwo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do prowadzonej działalności w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, podstawy rachunkowości, potrafi efektywnie zarządzać majątkiem i finansami w gospodarstwie oraz racjonalnie oceniać inwestycje. Posiada umiejętność przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz do pracy i świadczenia usług w przetwórstwie owocowo-warzywnym, w bankach, urzędach gmin, agencjach państwowych działających na rzecz rolnictwa, firmach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni, w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, w tym wykorzystujących techniki z zakresu biotechnologii roślin, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniających wiedzę ogrodniczą oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni.

Specjalności:

Ogrodnictwo z marketingiem

Agroekologia i ochrona roślin

Bioinżynieria

 

Program kształcenia:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

przedmioty kształcenia ogólnego: przedmioty humanizujące, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, język obcy i ochrona własności intelektualnej.

przedmioty podstawowe: agrometeorologia, biofizyka, chemia ogólna i nieorganiczna, mikrobiologia, botanika, chemia organiczna z biochemią, genetyka i hodowla roślin, gleboznawstwo. Fizjologia roślin, biotechnologia roślin i ekologia i ochrona środowiska

przedmioty kierunkowe: pszczelnictwo, szkółkarstwo sadownicze, inżynieria produkcji, nasiennictwo. Uprawa roli i żywienie roślin, fitopatologia i entomologia ogrodnicza, sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne, dendrologia, podstawy sztuki ogrodowej, przechowalnictwo ogrodnicze, szkółkarstwo ozdobne, podstawy zielarstwa, ekonomika z marketingiem, geodezja i kartografia, technika ochrony roślin.

Przedmioty do wyboru (150 godzin).

Studia I stopnia obejmują łącznie 2233 godzin dydaktycznych. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 273 godzin.Przedmioty podstawowe realizowane w wymiarze 520, a przedmioty kierunkowe w wymiarze 940 godzin.Seminarium dyplomowe i praca inżynierska obejmują 30 godzin. Praktyka zawodowa trwa 8 tygodni. Moduły specjalnościowe do wyboru (scharakteryzowane poniżej) w wymiarze 290 godzin, realizowane są w semestrach VI-VII.

 

MODUŁY - SPECJALNOŚCI:

 

Ogrodnictwo z marketingiem

Absolwent tej specjalności oprócz wszystkich umiejętności definiowanych przez kierunkowe efekty kształcenia dla ogrodnictwa, potrafi samodzielnie zarządzać gospodarstwem ogrodniczym z zachowaniem zasad etyki ogrodniczej oraz z zastosowaniem nowych rozwiązań technicznych pozwalających na osiągnięcie wysokiej jakości produktów ogrodniczych dostosowanych do europejskich standardów. Jest wszechstronnie przygotowany w trzech podstawowych gałęziach ogrodnictwa: sadownictwo i szkółkarstwo, warzywnictwo oraz rośliny ozdobne. Potrafi prowadzić gospodarstwo ogrodnicze w sposób efektywny z racjonalnym wykorzystaniem reguł marketingu, rachunkowości oraz zasad agrotechniki, warunkujących osiągnięcie wysokich standardów jakościowych produktów ogrodniczych zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, przy zachowaniu niezdegradowanego środowiska przyrodniczego.

Realizowane w ramach specjalności przedmioty: kultury in vitro w ogrodnictwie, pielęgnacja terenów zieleni, wycena upraw ogrodniczych, zarządzanie w ogrodnictwie, biologia kwitnienia roślin ogrodniczych, praktikum z produkcji ogrodniczej, rośliny lecznicze, dekoracyjność i zastosowanie roślin zielnych, doniczkowe rośliny ozdobne, strategie marketingowe w ogrodnictwie, wybrane zagadnienia z sadownictwa.

 

Agroekologia i ochrona roślin

Absolwent tej specjalności oprócz wszystkich umiejętności definiowanych przez kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku ogrodnictwo, jest przygotowany do prowadzenia produkcji ogrodniczej metodami bezpiecznymi dla środowiska i konsumenta (rolnictwo zrównoważone), posiada znajomość wymaganych aktów prawnych w tym zakresie, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Absolwent ma wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju agrofagów, umie rozpoznać choroby roślin, szkodniki i chwasty oraz podejmować optymalne działania w celu ich zwalczania. Posiada umiejętności wykorzystania w produkcji ogrodniczej ważnych metod ochrony roślin przed agrofagami. Ma wiedzę w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rolniczego, zna przyczyny jego degradacji, możliwości zapobiegania oraz rekultywacji terenów zdegradowanych rolniczo i przyrodniczo. Rozumie potrzebę ochrony bioróżnorodności środowiska rolniczego, zna ogólne zasady i przepisy o kwarantannie w hodowli i wymianie produktów rolniczych obowiązujące w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Absolwent zdobywa uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin. Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych, w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin, w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako kontroler obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz w doradztwie rolniczym.

Realizowane w ramach specjalności przedmioty: zoologia z ekologią zwierząt, choroby i szkodniki kwarantannowe i inwazyjne, proekologiczna uprawa roli i roślin, agroekologia, integrowane systemy ochrony roślin ogrodniczych, pestycydy i biologiczne skutki ich stosowania.

 

Bioinżynieria

Absolwent tej specjalności oprócz wszystkich umiejętności definiowanych przez kierunkowe efekty kształcenia dla ogrodnictwa, dysponuje podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu biologii komórki, genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej oraz biotechnologii i jej zastosowań we współczesnej hodowli roślin i nasiennictwie. Posiada umiejętności w posługiwaniu się metodami konwencjonalnymi i biotechnologicznymi doskonalenia roślin uprawnych. Zna techniki: mikroskopowe, analiz molekularnych i modyfikacji genetycznych, kultur tkankowych, produkcji nasiennej oraz możliwości ich wykorzystania w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych. Posiada wiedzę pozwalającą na pracę m.in. w firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się biotechnologią roślin, stacjach oceny odmian i inspekcji nasiennej.

Realizowane w ramach specjalności przedmioty: biologia komórki, biologia rozwoju roślin, genetyka molekularna, inżynieria genetyczna, podstawy kultur in vitro, organizmy genetycznie modyfikowane, podstawy genomiki roślin agrotechnika produkcji nasiennej.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska