Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2448

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych,

konkurs R. Schumana pt. „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”, konkurs integrowana ochrona roślin – wizja młodego pokolenia

Przedmioty obowiązkowe

biologia; matematyka; mikrobiologia; geologia, geomorfologia i gleboznawstwo; ekonomia; technologie informacyjne; fizyka; chemia; ekologia; ochrona przyrody; hydrologia i ochrona wód; chemia środowiskowa; ochrona powietrza; ocena oddziaływania na środowisko; monitoring środowiska; laboratorium chemiczne; meteorologia i klimatologia; systemy informacji przestrzennej; gospodarka wodno-ściekowa; fizjologia roślin z biochemią; zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój; gospodarowanie odpadami; ochrona gleb; alternatywne źródła energii; biotechnologia w ochronie środowiska; środowiskowe funkcje użytków rolnych; prawo i ekonomia w ochronie środowiska; środowiskowe funkcje lasu; statystyka; grafika inżynierska z elementami ergonomii; język obcy.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Biotechnologia środowiska: biologia molekularna i podstawy inżynierii genetycznej; wpływ produkcji roślinnej na środowisko; wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko; diagnostyka biotechnologiczna; podstawy analityki laboratoryjnej; ochrona roślin; infrastruktura techniczna terenów wiejskich; fito związki w środowisku; podstawy biogeochemii; biologiczna ochrona roślin; biotechnologiczne metody w ochronie środowiska; odzysk i recykling; rewaloryzacja środowiska; wykorzystanie zasobów przyrodniczych terenów zdegradowanych; agrobiotechnologia; modelowanie procesów przyrodniczych.

Dla specjalności Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów:ekologia mikroorganizmów; wpływ produkcji roślinnej na środowisko; wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko;. Georóżnorodność; bioróżnorodność; ochrona roślin; infrastruktura techniczna terenów wiejskich; biomonitoring środowiska; pestycydy w środowisku; technologie informacyjne w ochronie środowiska; ocena stanu siedlisk przyrodniczych; odzysk i recykling; rewaloryzacja środowiska; ochrona roślinnych zasobów genowych; inwentaryzacja przyrodnicza gminy; jakość surowców rolniczych i bezpieczeństwo żywności.

Specjalności

Biotechnologia środowiska,
Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Kierunek ochrona środowiska zapewnia przygotowanie specjalistów posiadających ogólną wiedzę przyrodniczą oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą oraz odpadami, jak również podstawy z zakresu problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Dzięki kompleksowej wiedzy o środowisku, wzbogaconej znajomością jego monitoringu, systemów informatycznych, technik pomiarowych i analitycznych oraz metod zarządzania systemami środowiskowymi, absolwenci są przygotowani do zajmowania się ochroną środowiska w ujęciu lokalnym i systemowym.

Specjalności:

Biotechnologia środowiska - Absolwenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania i zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska. Dotyczy to w szczególności wykorzystania roślin i mikroorganizmów do ochrony środowiska i usuwania z niego zanieczyszczeń.

Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów - Absolwent tej specjalności potrafi rozpoznawać, monitorować i diagnozować zagrożenia środowiska, a także je przewidywać. Jest przygotowany do realizacji zadań z zakresu oceny stanu środowiska wymaganego do wywiązania się naszego kraju ze zobowiązań wspólnotowych.

Program studiów I stopnia Ochrony Środowiska oferuje ponad 120 godzin przedmiotów związanych z rolnictwem i zgodnie Rozporządzeniem MRiRW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2012 r.) nabywają one uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Możliwość uzyskania certyfikatu z zakresu doradztwa rolniczego (po wyborze w ramach fakultetów doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, przy odpowiedniej liczbie godzin przedmiotów rolniczych). Udział fakultetów z produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ochrony środowiska rolniczego uławia osiągnięcie odpowiedniej wiedzy z zakresu integrowanej produkcji rolniczej.

Możliwość zatrudnienia

Studia te przygotowują kadry dla firm zajmujących się wszechstronną działalnością związaną z ochroną środowiska, w tym działających w ochronie środowiska rolniczego i jego otoczeniu. Absolwenci będą przygotowani do zajmowania się ochroną środowiska, do pracy w zakresie ochrony atmosfery, hydrosfery i litosfery, z uwzględnieniem obszarów wiejskich, zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej. Absolwenci ochrony środowiska Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego naszej Uczelni będą mogli podejmować efektywną współpracę ze specjalistami zajmującymi się planowaniem przestrzennym, różnorodną produkcją rolniczą oraz drobnym przemysłem i infrastrukturą techniczną. Program nauczania dostosowany jest do wymagań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zapewniającego zaspokojenie potrzeb gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych z równoczesną dbałością o środowisko.

  studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1455

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych,

konkurs R. Schumana pt. „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”, konkurs integrowana ochrona roślin – wizja młodego pokolenia.

 

Przedmioty obowiązkowe

Matematyka; ekonomia; zoologia; mikrobiologia; meteorologia i klimatologia; geologia i geomorfologia; ochrona własności intelektualnej; język obcy; technologie informatyczne; kultura, sztuka i tradycje regionu; fizyka; botanika; chemia; gleboznawstwo; statystyka matematyczna; biochemia; hydrologia i ochrona wód; systemy informacji przestrzennej; chemia środowiskowa; ekologia; ochrona przyrody; ochrona powietrza; ochrona gleb; środowiskowe funkcje użytków rolnych; ocena oddziaływania na środowisko; rewaloryzacja środowiska; zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój; monitoring środowiska; prawo i ekonomia w ochronie środowiska; gospodarowanie odpadami; biotechnologia w ochronie środowiska; alternatywne źródła energii; gospodarka wodno-ściekowa; grafika inżynierska z elementami ergonomii.

Przedmioty fakultatywne

Ochrona roślin; środowiskowe aspekty ochrony roślin; wpływ produkcji roślinnej na środowisko; podstawy produkcji roślinnej; wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko; podstawy produkcji zwierzęcej.

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska