Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Rodzaj studiów:

studia I stopnia, na kierunku ochrona środowiska trwają 7 semestrów (w tym 8 tygodni praktyki zawodowej w trybie stacjonarnym, a 6 tygodni w trybie niestacjonarnym). Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera na kierunku ochrona środowiska.

Forma:

 

studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

po pierwszym semestrze nauki studenci studiów stacjonarnych wybierają jedną z dwóch specjalności (kryterium: średnia ocen):

Biotechnologia środowiska

Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów

studia niestacjonarne: bez specjalności

Rekrutacja: 

konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki lub matematyki

Profil absolwenta:

program studiów ułatwi absolwentom zatrudnienie zgodne z uzyskanym wykształceniem. Absolwent posiada ogólną wiedzę przyrodniczą oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą oraz odpadami, jak również podstawy z zakresu problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Dzięki kompleksowej wiedzy o środowisku, wzbogaconej znajomością jego monitoringu, systemów informatycznych, technik pomiarowych i analitycznych oraz metod zarządzania systemami środowiskowymi, absolwenci są przygotowani do zajmowania się ochroną środowiska w ujęciu lokalnym i systemowym.

 

Program kształcenia

Powołanie tego kierunku studiów uzasadnione było koniecznością przygotowania specjalistów, którzy podejmują w praktyce zadanie poprawy stanu środowiska w Polsce, z uwzględnieniem obszarów wiejskich związanych z produkcją rolniczą oraz jego dostosowaniem do wymagań Unii Europejskiej. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2535 i 1524 odpowiednio w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów kierunku ochrona środowiska realizowany jest głównie w oparciu o kadrę pracowników i bazę laboratoryjno-dydaktyczną Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz innych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w tym głównie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Program kształcenia obejmuje trzy grupy przedmiotów:

Grupa treści podstawowych: język obcy, ekonomia, technologia informacyjna, przedmioty humanistyczne, matematyka, fizyka, chemia, biologia i mikrobiologia.

Grupa treści kierunkowych: ekologia i ochrona przyrody, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, hydrologia, meteorologia i klimatologia, środowiskowe funkcje lasów i użytków zielonych, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, biotechnologia środowiskowa i chemia środowiskowa. W grupie przedmiotów instrumenty ochrony środowiska proponowane są: ocena oddziaływania na środowisko, monitoring i systemy informacji przestrzennej. W ramach przedmiotów technologie w ochronie środowiska realizowane będą przedmioty: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami oraz ochrona powietrza, wód i gleb.

Grupa treści uzupełniających obejmuje przedmioty fakultatywne o nachyleniu przyrodniczym i technicznym. Obejmują one takie przedmioty jak: wpływ produkcji rolniczej i ochrony roślin na środowisko, infrastruktura techniczna terenów wiejskich, rewaloryzacja środowiska w tym rekultywacja gruntów, renaturyzacja ekosystemów lądowych i wodnych oraz rewitalizacja terenów zurbanizowanych.

Studia te przygotowują kadry dla firm zajmujących się wszechstronną działalnością związaną z ochroną środowiska, w tym działających w ochronie środowiska rolniczego i jego otoczeniu. Absolwenci będą przygotowani do zajmowania się ochroną środowiska, do pracy w zakresie ochrony atmosfery, hydrosfery i litosfery, z uwzględnieniem obszarów wiejskich, zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej. Absolwenci ochrony środowiska Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego naszej Uczelni będą mogli podejmować efektywną współpracę ze specjalistami zajmującymi się planowaniem przestrzennym, różnorodną produkcją rolniczą oraz drobnym przemysłem i infrastrukturą techniczną. Program nauczania dostosowany jest do wymagań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zapewniającego zaspokojenie potrzeb gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych z równoczesną dbałością o środowisko.

Ponad 30% punktów ECTS w programie studiów stanowią przedmioty do wyboru. Możliwość wyboru przedmiotów poza programem obowiązkowym pozwala studentom na zdobywanie wiedzy uwarunkowanej indywidualnymi zainteresowaniami. Program studiów zapewnia opanowanie przynajmniej jednego języka obcego oraz poznanie i umiejętność wykorzystania technik komputerowych.

Praktyka zawodowa ma na celu zapoznanie studentów z organizacją działań i stosowanych technologii w ochronie środowiska, między innymi w zakresie oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, składowania i gospodarczego wykorzystania odpadów, a także ze specyfiką produkcji rolniczej i związanych z nią zagrożeń dla środowiska. Studenci mogą odbywać praktykę zawodową w instytucjach państwowych i prywatnych oraz w innych jednostkach związanych z kierunkiem studiów. Część praktyki może odbywać się za granicą. Praktyka zawodowa może być realizowana jednorazowo lub student może ją podzielić na 2-3 części.

Biotechnologia środowiska

Absolwenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania i zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska. Dotyczy to w szczególności wykorzystania roślin i mikroorganizmów do ochrony środowiska i usuwania z niego zanieczyszczeń.

Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów

Absolwent tej specjalności potrafi rozpoznawać, monitorować i diagnozować zagrożenia środowiska, a także je przewidywać. Jest przygotowany do realizacji zadań z zakresu oceny stanu środowiska wymaganego do wywiązania się naszego kraju ze zobowiązań wspólnotowych.

Program studiów I stopnia Ochrony Środowiska oferuje ponad 120 godzin przedmiotów związanych z rolnictwem i zgodnie Rozporządzeniem MRiRW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2012 r.) nabywają one uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska