Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Transport i logistyka

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2500

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: fizyczna, informatyczna, logistyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, statystyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych
.

Program studiów

Specjalności

Transport specjalistyczny i spedycja,
Systemy informatyczne w logistyce.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Studia inżynierskie na kierunku transport i logistyka w sposób profesjonalny przygotowują absolwentów do pracy zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze TSL (transport – spedycja – logistyka). Absolwent posiada szeroką wiedzę o funkcjonowaniu, działalności i rozwoju przedsiębiorstw z branży logistyczno-transportowej, z uwzględnieniem zjawisk ekonomicznych, społecznych oraz prawa w obszarze transportu i logistyki. Absolwent uzyskuje kwalifikacje potrzebne do projektowania i realizacji procesów transportowych i logistycznych, w szczególności właściwych dla produktów rolniczych, leśnych i spożywczych. Ma świadomość znaczenia i rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne, inne pozatechniczne oraz techniczne uwarunkowania, z uwzględnieniem skutków działalności w zakresie transportu i logistyki, w tym wpływu tej działalności na środowisko oraz rozwój gospodarczy. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wytyczonego celu z zakresu transportu i logistyki oraz ma świadomość odpowiedzialności ponoszonej za podejmowane w tym zakresie decyzje. Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników. Posiada kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze TSL, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową. Jest zdolny do pracy zespołowej i samokształcenia, potrafi myśleć kreatywnie oraz działać w sposób przedsiębiorczy. Zajęcia prowadzone w profesjonalnych laboratoriach, a także w formie warsztatów i wizyt studyjnych oraz praktyka technologiczna i projektowa, pozwalają absolwentowi na zdobycie zarówno teoretycznych podstaw jak i praktycznych umiejętności z branży TSL. Wiedza dotycząca działalności gospodarczej i zarządzania daje przygotowanie do prowadzenia własnej firmy oraz do ubiegania się o fundusze unijne na jej założenie i rozwój. Absolwent jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi oraz koordynacji zaopatrzenia i dystrybucji towarów w firmach logistyczno-transportowych, sieciach handlowych, magazynach oraz kompleksowych centrach logistycznych.

Student uczestniczy w zajęciach, po których ma możliwość uzyskania certyfikatu z zakresu transportu drogowego krajowego i międzynarodowego, uprawnień na wózki widłowe oraz uprawnień spedytora, po złożeniu stosownych egzaminów. Może również przystąpić do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację administracyjno-usługową AU.25. Student ma możliwość uczestniczyć w szkoleniach, po których nabywa praktyczne umiejętności posługiwania się programami komputerowymi spedycyjnymi, magazynowo-sprzedażowymi, kadrowo-płacowymi oraz finansowo-księgowymi. Dzięki programowi studiów opartemu na wiedzy praktycznej ekspertów współpracujących z uczelnią, absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i kompetencje z zakresu specyfiki logistyki produkcji, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem transportowo-logistycznym, projektowania systemów logistycznych, rozwiązywania problemów dotyczących prognozowania i zarządzania zapasami, prawidłowości instrumentów rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych oraz specyfiki spedycji krajowej i międzynarodowej. Zna język obcy na poziomie B2 oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Możliwość zatrudnienia

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą absolwentom kierunku transport i logistyka podjąć pracę na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w licznych podmiotach gospodarczych, m.in. przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, firmach transportowo – spedycyjnych przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową, a także zakładach i wydziałach komunikacji miejskiej. Umiejętności, które nabywają w trakcie nauki, pozwolą im również na objęcie stanowiska m.in. inżyniera utrzymania ruchu czy systemu telematycznego. Typowe stanowiska pracy związane z uzyskanymi kwalifikacjami w trakcie studiów to: spedytor, spedytor krajowy i międzynarodowy, kierownik magazynu, administrator magazynu, asystent administratora magazynu, specjalista ds. transportu, logistyk, dyspozytor w firmie transportowej, dyspozytor w firmie spedycyjnej, księgowy, pracownik biurowy.

 

 

 studia niestacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1600

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: fizyczna, informatyczna, logistyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, statystyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych
.

Program studiów

Specjalności

Transport specjalistyczny i spedycja,
Systemy informatyczne w logistyce.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska