Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Transport i logistyka

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2500

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: fizyczna, informatyczna, logistyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, statystyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych
.

Przedmioty obowiązkowe

Matematyka i statystyka opisowa; fizyka; technologie informacyjne; inżynieria materiałowa; ekologistyka; ekonomia; logistyka transportowa; propedeutyka logistyki; grafika inżynierska; język obcy; chemia; technika cieplna; podstawy działalności gospodarczej i przedsiębiorczości; finanse i rachunkowość; mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów; inżynieria ruchu; prawo i ubezpieczenia w transporcie; elektrotechnika; automatyka; części maszyn; logistyka w przedsiębiorstwie; towaroznawstwo; pojazdy i systemy transportowe; dokumentacja transportowa i spedycyjna; technika i technologia w transporcie wewnętrznym; robotyzacja; rachunek kosztów dla inżynierów; infrastruktura logistyczna; elektronika i pomiary wielkości fizycznych; eksploatacja i niezawodność systemów transportowych; mechatronika systemów transportu; organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym; bezpieczeństwo pracy i ergonomia; zarządzanie produkcją i usługami; inżynieria i projektowanie systemów; gospodarka magazynowa; normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Transport specjalistyczny i spedycja: środki transportu specjalnego; systemy zabezpieczenia ładunków; spedycja w gospodarce żywnościowej; transport drogowy osób i rzeczy; spedycja i transport ładunków specjalnych; systemy transportu bliskiego i magazynowania; systemy informacji przestrzennej w transporcie; komputerowe wspomaganie zarządzania firmą transportowo-spedycyjną; transport intermodalny; hybrydowe systemy transportowe.

Dla specjalności Systemy informatyczne w logistyce: informatyka i systemy baz danych; sieci komputerowe i przemysłowe; systemy informatyczne w pojazdach; programy użytkowe w logistyce; optymalizacja decyzji logistycznych; inteligentne systemy magazynowe; komputerowe symulacje procesów logistycznych; algorytmy sztucznej inteligencji; sterowanie liniami technologicznymi; systemy telepatyczne w logistyce.

Specjalności

Transport specjalistyczny i spedycja,
Systemy informatyczne w logistyce.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Studia inżynierskie na kierunku transport i logistyka w sposób profesjonalny przygotowują absolwentów do pracy zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze TSL (transport – spedycja – logistyka). Absolwent posiada szeroką wiedzę o funkcjonowaniu, działalności i rozwoju przedsiębiorstw z branży logistyczno-transportowej, z uwzględnieniem zjawisk ekonomicznych, społecznych oraz prawa w obszarze transportu i logistyki. Absolwent uzyskuje kwalifikacje potrzebne do projektowania i realizacji procesów transportowych i logistycznych, w szczególności właściwych dla produktów rolniczych, leśnych i spożywczych. Ma świadomość znaczenia i rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne, inne pozatechniczne oraz techniczne uwarunkowania, z uwzględnieniem skutków działalności w zakresie transportu i logistyki, w tym wpływu tej działalności na środowisko oraz rozwój gospodarczy. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wytyczonego celu z zakresu transportu i logistyki oraz ma świadomość odpowiedzialności ponoszonej za podejmowane w tym zakresie decyzje. Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników. Posiada kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze TSL, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową. Jest zdolny do pracy zespołowej i samokształcenia, potrafi myśleć kreatywnie oraz działać w sposób przedsiębiorczy. Zajęcia prowadzone w profesjonalnych laboratoriach, a także w formie warsztatów i wizyt studyjnych oraz praktyka technologiczna i projektowa, pozwalają absolwentowi na zdobycie zarówno teoretycznych podstaw jak i praktycznych umiejętności z branży TSL. Wiedza dotycząca działalności gospodarczej i zarządzania daje przygotowanie do prowadzenia własnej firmy oraz do ubiegania się o fundusze unijne na jej założenie i rozwój. Absolwent jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi oraz koordynacji zaopatrzenia i dystrybucji towarów w firmach logistyczno-transportowych, sieciach handlowych, magazynach oraz kompleksowych centrach logistycznych.

Student uczestniczy w zajęciach, po których ma możliwość uzyskania certyfikatu z zakresu transportu drogowego krajowego i międzynarodowego, uprawnień na wózki widłowe oraz uprawnień spedytora, po złożeniu stosownych egzaminów. Może również przystąpić do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację administracyjno-usługową AU.25. Student ma możliwość uczestniczyć w szkoleniach, po których nabywa praktyczne umiejętności posługiwania się programami komputerowymi spedycyjnymi, magazynowo-sprzedażowymi, kadrowo-płacowymi oraz finansowo-księgowymi. Dzięki programowi studiów opartemu na wiedzy praktycznej ekspertów współpracujących z uczelnią, absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i kompetencje z zakresu specyfiki logistyki produkcji, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem transportowo-logistycznym, projektowania systemów logistycznych, rozwiązywania problemów dotyczących prognozowania i zarządzania zapasami, prawidłowości instrumentów rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych oraz specyfiki spedycji krajowej i międzynarodowej. Zna język obcy na poziomie B2 oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Możliwość zatrudnienia

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą absolwentom kierunku transport i logistyka podjąć pracę na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w licznych podmiotach gospodarczych, m.in. przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, firmach transportowo – spedycyjnych przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową, a także zakładach i wydziałach komunikacji miejskiej. Umiejętności, które nabywają w trakcie nauki, pozwolą im również na objęcie stanowiska m.in. inżyniera utrzymania ruchu czy systemu telematycznego. Typowe stanowiska pracy związane z uzyskanymi kwalifikacjami w trakcie studiów to: spedytor, spedytor krajowy i międzynarodowy, kierownik magazynu, administrator magazynu, asystent administratora magazynu, specjalista ds. transportu, logistyk, dyspozytor w firmie transportowej, dyspozytor w firmie spedycyjnej, księgowy, pracownik biurowy.

 

 

 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1600

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: fizyczna, informatyczna, logistyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, statystyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych
.

Przedmioty obowiązkowe

Matematyka i statystyka opisowa; fizyka; technologie informacyjne; inżynieria materiałowa; ekologistyka; ekonomia; logistyka transportowa; propedeutyka logistyki; grafika inżynierska; język obcy; chemia; technika cieplna; podstawy działalności gospodarczej i przedsiębiorczości; finanse i rachunkowość; mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów; inżynieria ruchu; prawo i ubezpieczenia w transporcie; elektrotechnika; automatyka; części maszyn; logistyka w przedsiębiorstwie; towaroznawstwo; pojazdy i systemy transportowe; dokumentacja transportowa i spedycyjna; technika i technologia w transporcie wewnętrznym; robotyzacja; rachunek kosztów dla inżynierów; infrastruktura logistyczna; elektronika i pomiary wielkości fizycznych; eksploatacja i niezawodność systemów transportowych; mechatronika systemów transportu; organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym; bezpieczeństwo pracy i ergonomia; zarządzanie produkcją i usługami; inżynieria i projektowanie systemów; gospodarka magazynowa; normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Transport specjalistyczny i spedycja: środki transportu specjalnego; systemy zabezpieczenia ładunków; spedycja w gospodarce żywnościowej; transport drogowy osób i rzeczy; spedycja i transport ładunków specjalnych; systemy transportu bliskiego i magazynowania; systemy informacji przestrzennej w transporcie; komputerowe wspomaganie zarządzania firmą transportowo-spedycyjną; transport intermodalny; hybrydowe systemy transportowe.

Dla specjalności Systemy informatyczne w logistyce: informatyka i systemy baz danych; sieci komputerowe i przemysłowe; systemy informatyczne w pojazdach; programy użytkowe w logistyce; optymalizacja decyzji logistycznych; inteligentne systemy magazynowe; komputerowe symulacje procesów logistycznych; algorytmy sztucznej inteligencji; sterowanie liniami technologicznymi; systemy telepatyczne w logistyce.

Specjalności

Transport specjalistyczny i spedycja,
Systemy informatyczne w logistyce.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska