Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Transport i logistyka

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Rodzaj studiów:

I stopień obejmuje studia inżynierskie trwające 3,5 roku
(7 semestrów).

 

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Rekrutacja:

konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki lub matematyki

Profil absolwenta:

Wiedza

Studia inżynierskie na kierunku transport i logistyka w sposób profesjonalny przygotowują absolwentów do pracy zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Absolwent posiada szeroką wiedzę o funkcjonowaniu, działalności i rozwoju przedsiębiorstw z branży logistyczno-transportowej, z uwzględnieniem zjawisk ekonomicznych, społecznych oraz prawa w obszarze transportu i logistyki. Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy z zakresu infrastruktury transportowej i logistycznej do projektowania systemów logistycznych oraz przestrzeni magazynowych, z wykorzystaniem m.in. technik komputerowych. Rozumie zasady normalizacji i zarządzania jakością w logistyce oraz mechanizmy zarządzania i sterowania magazynem, a także procesami transportowo-logistycznymi. Korzysta z metod i systemów informatycznych, wspomagających procesy decyzyjne w transporcie i logistyce, w szczególności dotyczące produktów rolniczych, leśnych i spożywczych. Dysponuje specjalistyczną wiedzą technologiczno-menedżerską z zakresu budowy, eksploatacji i organizacji środków transportu, zintegrowanych systemów transportowych, magazynowych oraz inżynierii ruchu.
Zdobyta wiedza oparta jest na współczesnym dorobku z zakresu ekonomiki transportu i logistyki oraz dyscyplin pokrewnych, w tym inżynierii produkcji, przetwórstwa i przechowalnictwa produktów rolniczych, leśnych i spożywczych. Absolwent wie, jak wykorzystać wiedzę z zakresu transportu i logistyki w praktycznym działaniu przedsiębiorczym w tym obszarze.

 

Umiejętności

Absolwent kierunku transport i logistyka potrafi umiejętnie łączyć oraz rozpatrywać zagadnienia ekonomiczne i inżynieryjne dotyczące transportu i logistyki, spotykane w warunkach funkcjonowania rynku usług transportowo-logistycznych. Posiada umiejętność projektowania, eksploatacji systemów transportowych i logistycznych oraz zarządzania, sterowania sektorem transportu, spedycji a także logistyki. Projektuje łańcuchy dostaw produktów, w tym produktów rolniczych, leśnych i spożywczych oraz dostosowane do nich procesy i systemy logistyczne. Stosuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne, wspierające procesy logistyczne w obszarach transportu i logistyki, a dotyczące zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych i nieżywnościowych. Analizuje przyczyny oraz przebieg zjawisk i procesów logistycznych w łańcuchach dostaw, dotyczące prognozowania i modelowania popytu oraz wielkości zamówień i poziomu obsługi logistycznej klienta w sektorze rolniczym, leśnym i przemysłu spożywczego. Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami dotyczącymi zagadnień transportu oraz logistyki takich produktów. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów w zakresie działalności przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów dostaw/zaopatrzenia w produkty rolnicze, leśne i spożywcze.

 

Kompetencje

Absolwent kierunku transport i logistyka uzyskuje kwalifikacje potrzebne do projektowania i realizacji procesów transportowych i logistycznych, w szczególności właściwych dla produktów rolniczych, leśnych i spożywczych. Ma świadomość znaczenia i rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne, inne pozatechniczne oraz techniczne uwarunkowania, z uwzględnieniem skutków działalności w zakresie transportu i logistyki, w tym wpływu tej działalności na środowisko oraz rozwój gospodarczy. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wytyczonego celu z zakresu transportu i logistyki oraz ma świadomość odpowiedzialności ponoszonej za podejmowane w tym zakresie decyzje. Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników. Posiada kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze transportu, spedycji i logistyki, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową. Jest zdolny do pracy zespołowej i samokształcenia, potrafi myśleć kreatywnie oraz działać w sposób przedsiębiorczy, co umożliwia mu szybką adaptację w takim środowisku.
Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą absolwentom kierunku transport i logistyka podjąć pracę w licznych podmiotach gospodarczych, m.in. przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, firmach transportowo – spedycyjnych oraz zakładach i wydziałach komunikacji miejskiej.

 

Moduły kształcenia:

 

 

Transport specjalistyczny i spedycja
Systemy informatyczne w logistyce
Zarządzanie w logistyce

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska