Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2583


Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności budowlanych, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku inżynieria i gospodarka wodna.

Program studiów

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych, w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i przyrodniczych. Posiada umiejętność interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne. Jest przygotowany do realizacji inwestycji z zakresu regulacji i renaturyzacji rzek, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, wodociągów i kanalizacji oraz ochrony przeciwpowodziowej i służących ograniczeniu skutków suszy. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, podbudowaną zagadnieniami z nauk ścisłych i przyrodniczych. Posługuje się językiem specjalistycznym, wykorzystuje nowoczesne narzędzia inżynierskie i techniki informatyczne (CAD i GIS) oraz potrafi pracować w zespołach realizujących zadania inżynierskie. Do szczegółowych kompetencji absolwenta należy: rozpoznanie procesów kształtujących zasoby wodne; interpretacja wpływu budowli wodnych na ekosystemy; projektowanie, eksploatacja i nadzór nad inwestycjami służącymi gospodarowaniu zasobami wodnymi; wykonywanie ocen zagrożenia oraz opracowań technicznych służących przeciwdziałaniu lub ograniczaniu skutków powodzi i susz; ocena stanu jakości wód oraz przygotowanie programów ich poprawy i ochrony; sporządzanie studiów hydrologicznych, hydraulicznych i geotechnicznych dla celów inżynierii wodno-melioracyjnej; przygotowanie i wdrażanie programów zintegrowanego gospodarowania wodami. Program studiów inżynierskich uwzględnia wszystkie sfery działalności specjalistycznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej i jest odpowiedzią na zachodzące zmiany klimatyczne oraz coraz częściej pojawiające się ekstremalne zjawiska meteorologiczno-hydrologiczne. Kwalifikacja w postaci dyplomu ukończenia studiów I stopnia umożliwia absolwentowi staranie się o certyfikat Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, potwierdzający kompetencje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych. Absolwent kierunku Inżynieria i gospodarka wodna po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, może ubiegać się o państwowe uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia budowlane) w specjalności:

·   inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń,

·   konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Warunkiem ubiegania się o uprawnienia budowlane, jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia, potwierdzonego m.in. dyplomem ukończenia studiów I stopnia. W trakcie zdobywania kwalifikacji studenci kierunku Inżynieria i gospodarka wodna zapoznają się z narzędziami i metodami obliczeniowymi oraz wytycznymi i normami z zakresu niezbędnego do realizacji zadań inżynierskich. Programy przedmiotów kierunkowych uwzględniają tematykę wymaganą na egzaminach na uprawnienia budowlane. Program studiów I stopnia przewiduje realizację 4-tygodniowej praktyki zawodowej, która stanowi integralną część procesu kształcenia przyszłych inżynierów. Kompetencje praktyczne są także rozwijane poprzez ćwiczenia projektowe i terenowe.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku inżynieria i gospodarka wodna może być zatrudniony w: biurach projektowych i firmach konsultingowych; przedsiębiorstwach wykonawczych realizujących inwestycje z zakresu budownictwa wodnego i hydrotechnicznego; biurach zajmujących się planowaniem przestrzennym; Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie; Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej; instytucjach i urzędach administracji samorządowej i rządowej; jednostkach projektujących, realizujących i eksploatujących urządzenia melioracyjne; jednostkach sporządzających oceny oddziaływania na środowisko i ekspertyzy związane z gospodarowaniem wodą. Absolwent kierunku może być także rzeczoznawca z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego oraz prowadzić własną firmę wykonawczą, biuro projektowe lub doradztwa technicznego w swojej branży.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska