Oferta Dydaktyczna
Studia I Stopnia - Kierunek Architektura Krajobrazu

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2455

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, matematyki.

 

 

Przedmioty obowiązkowe

Technologia informacyjna; elementy prawa; rozwój cywilizacji świata; historia sztuki i dziedzictwa kulturowego; komunikacja społeczna i trening interpersonalny; rysunek odręczny; rysunek techniczny; struktury wizualne i rzeźba (+3D); matematyka; geometria wykreślna; grafika inżynierska (+CAD); zasady projektowania krajobrazu; podstawy botaniki; język obcy; elementy prawa budowlanego; fizjologia roślin z elementami stresu; gleboznawstwo; geodezja; budownictwo, instalacje budowlane, materiałoznawstwo; ekologia; estetyka; szata roślinna: dendrologia, szata roślinna: rośliny zielne; projektowanie obiektów architektury krajobrazu; budowa obiektów architektury krajobrazu; historia sztuki ogrodowej; fitosocjologia; podstawy geomatyki; praktyka zawodowa; fizjografia; konstrukcje inżynierskie w krajobrazie; podstawy ekonomii i zarządzania; projektowanie przestrzeni publicznej; projektowanie zintegrowane; fauna; rewaloryzacja ogrodów historycznych; ochrona własności intelektualnej.

 

Przedmioty fakultatywne

Technologia informacyjna; elementy prawa; rozwój cywilizacji świata; historia sztuki i dziedzictwa kulturowego; komunikacja społeczna i trening interpersonalny; rysunek odręczny; rysunek techniczny; struktury wizualne i rzeźba (+3D); matematyka; geometria wykreślna; grafika inżynierska (+CAD); zasady projektowania krajobrazu; podstawy botaniki; język obcy; elementy prawa budowlanego; fizjologia roślin z elementami stresu; gleboznawstwo; geodezja; budownictwo, instalacje budowlane, materiałoznawstwo; ekologia; estetyka; szata roślinna: dendrologia, szata roślinna: rośliny zielne; projektowanie obiektów architektury krajobrazu; budowa obiektów architektury krajobrazu; historia sztuki ogrodowej; fitosocjologia; podstawy geomatyki; praktyka zawodowa; fizjografia; konstrukcje inżynierskie w krajobrazie; podstawy ekonomii i zarządzania; projektowanie przestrzeni publicznej; projektowanie zintegrowane; fauna; rewaloryzacja ogrodów historycznych; ochrona własności intelektualnej.

 

Specjalności

brak

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz rolniczych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Jest przygotowany do: posługiwania się dokumentacjami geodezyjnymi i projektowymi; realizacji prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w procesie projektowania, budowy i pielęgnowania. Absolwent potrafi umiejętnie kształtować obiekty architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka oraz ma wiedzę o przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Posiada także umiejętności klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz jest przygotowany do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Absolwent kierunku architektury krajobrazu charakteryzuje się zmysłem twórczym oraz posiada zdolności plastyczno-estetyczne i ma wyobraźnię przestrzenną. Potrafi waloryzować krajobraz (kulturowy, historyczny, przyrodniczy – fauna i flora) oraz wpisać projektowane obiekty tak aby nie ingerowały w zastany krajobraz lecz podkreślały jego specyfikę/oryginalność. W programie studiów I stopnia duży nacisk położony jest na praktyczne wykształcenie studenta, dlatego integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe oraz dwie jednomiesięczne praktyki zawodowe.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku architektura krajobrazu jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w szkolnictwie zawodowym. Miejscami zatrudniania architekta krajobrazu mogą być pracownie projektowe, pracownie konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmy konsultingowe, firmy realizujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu, firmy developerskie i wykonawcze, urzędy administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenie branżowego przedsiębiorstwa usługowego.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska