Oferta Dydaktyczna
Studia I Stopnia - Kierunek Architektura Krajobrazu

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne I stopnia


 

Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2565
 
Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) – język obcy i jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku architektura krajobrazu.
 
Przedmioty obowiązkowe

technologia informacyjna; podstawy prawa; rysunek odręczny; rysunek techniczny; struktury przestrzenne; matematyka; podstawy projektowania krajobrazu; podstawy botaniki; krajobrazy naturalne i antropogeniczne Europy; geodezja; język obcy; geometria wykreślna; grafika inżynierska (+CAD); projektowanie ogrodów przydomowych; fizjologia roślin; dendrologia; rośliny zielne; materiałoznawstwo; podstawy budownictwa; projektowanie zieleni osiedlowej; budowa obiektów architektury krajobrazu; systemy informacji przestrzennej; podstawy geotechniki w architekturze krajobrazu; historia sztuki ogrodowej i architektury krajobrazu; projektowanie zieleni obiektów użyteczności publicznej; fitosocjologia; podstawy geomatyki; rekultywacja terenów zdegradowanych; systemy nawadniania i odwadniania w architekturze krajobrazu; gleboznawstwo; elementy prawa budowlanego; gospodarowanie wodą w ogrodzie; projektowanie małych parków; konstrukcje inżynierskie w krajobrazie; projektowanie przestrzeni publicznej; estetyka; ekologia; projektowanie wielkoobszarowych założeń architektury krajobrazu; dokumentacja projektowa; pielęgnacja terenów zieleni; praktyka zawodowa; obiekty błękitno-zielonej infrastruktury w krajobrazie; rewaloryzacja ogrodów historycznych.

Przedmioty fakultatywne

Kartowanie klas pokrycia terenu technikami GNSS; maszyny i urządzenia w terenach zieleni; klimatologia; współczesne geodezyjne techniki pomiarowe; projektowanie małych ogrodów przy zabudowie mieszkaniowej; zasady projektowania układów komunikacji; pozyskiwanie i przetwarzanie danych o zieleni; dziko rosnące rośliny zielne – practicum; wizualizacje 3D; propedeutyka gospodarki nieruchomościami; rekreacja w krajobrazie; ocena stanu zdrowotnego drzew w terenach zieleni; naziemne skanowanie laserowe; las w krajobrazie; grafika rastrowa; źródła informacji o nieruchomościach; rośliny w rozwiązaniach inżynierskich, ogrody owocowe; warzywa i zioła w ogrodach, fotogrametria bliskiego zasięgu; trendy w architekturze krajobrazu; inżynierskie i prawne uwarunkowania projektowania terenów nadbrzeżnych; delimitacja zabytkowych parków i ogrodów; miejska architektura przyjazna zwierzętom towarzyszącym; fauna; warunki glebowe uprawy roślin w mieście; geometryczne aspekty architektury krajobrazu; prawo w terenach zieleni; podstawy teledetekcji; proces inwestycyjny w terenach zieleni; ocena przydatności środowiska dla agroturystyki; lotnicze skanowanie laserowe; metody waloryzacji krajobrazu; zarządzanie krajobrazem akustycznym; projektowanie wspomagające; krajobrazy geologiczne; posadowienie i odwodnienie obiektów; BIM w architekturze krajobrazu; technologia bezzałogowych statków powietrznych w architekturze krajobrazu.

Specjalności
brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania krajobrazu, w tym parków narodowych; parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych; wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; projektowania terenów zieleni miejskiej, zieleni ochronnej, parków, ogrodów, cmentarzy, obiektów turystycznych i terenów sportowych; wykonywania studiów i projektów kształtowania, ochrony i rewaloryzacji krajobrazów kulturowych; oceny oddziaływania na krajobraz inwestycji; kompleksowej inwentaryzacji i oceny walorów kulturowo-krajobrazowych obiektów architektury krajobrazu. Absolwent posiada także umiejętności klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz jest przygotowany do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Posiada wiedzę dotyczącą przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Absolwent kierunku Architektura krajobrazu charakteryzuje się zmysłem twórczym oraz posiada zdolności plastyczno-estetyczne i ma wyobraźnię przestrzenną. Potrafi waloryzować krajobraz (kulturowy, historyczny, przyrodniczy – fauna i flora) oraz zaprojektować obiekty tak, aby nie ingerowały w zastany krajobraz, lecz podkreślały jego specyfikę/oryginalność. W programie studiów I stopnia duży nacisk położony jest na praktyczne wykształcenie studenta, dlatego integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe oraz jednomiesięczna praktyka zawodowa.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku architektura krajobrazu jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w szkolnictwie zawodowym. Miejscami zatrudniania architekta krajobrazu mogą być pracownie projektowe, pracownie konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmy konsultingowe, firmy realizujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu, firmy developerskie i wykonawcze, urzędy administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia branżowego przedsiębiorstwa usługowego.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska