Oferta Dydaktyczna
Studia I Stopnia - Kierunek Architektura Krajobrazu

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Rodzaj studiów:

studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier architekt krajobrazu.

Forma:

studia stacjonarne

Rekrutacja:

egzamin z rysunku odręcznego i konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii lub matematyki

Profil absolwenta:

absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:

· kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych;

· wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu;

· wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu;

· wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi;

· kształtowania krajobrazu w skali miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych;

· projektowania terenów zieleni miejskiej, zieleni ochronnej, parków, ogrodów, cmentarzy, obiektów turystycznych i terenów sportowych;

· studiów i projektów kształtowania, ochrony i rewaloryzacji krajobrazów kulturowych;

· oceny oddziaływania na krajobraz inwestycji; kompleksowej inwentaryzacji i oceny walorów kulturowo - krajobrazowych obiektów architektury krajobrazu.

Absolwent posiada także umiejętności klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz jest przygotowany do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Posiada wiedzę dotyczącą przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów szkolenia nauczycieli).

Miejscami zatrudniania architekta krajobrazu mogą być pracownie projektowe, pracowanie konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmy konsultingowe, firmy realizujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu, firmy developerskie i wykonawcze, urzędy administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, jak również szkolnictwo zawodowe.

 

Program kształcenia

Program kształcenia na I stopniu studiów obejmuje następujące grupy przedmiotów podstawowych (matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki i dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska przyrodniczego, bioróżnorodność, struktury wizualne, podstawy geodezji i kartografii), kierunkowych (rysunek i rzeźba, fizjografia, gleboznawstwo, szata roślinna i fauny, budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo, historia sztuki ogrodowej, grafika inżynierska, zasady projektowania krajobrazu, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu oraz prawo, ekonomia i zarządzanie, fitosocjologia, rośliny użytkowe w ogrodach ozdobnych, projektowanie: małej architektury, roślinnych struktur ogrodowych, ogrodów przydomowych, rekreacja w krajobrazie, rewitalizacja krajobrazu, rewaloryzacja ogrodów historycznych i in.) oraz do wyboru (kartowanie klas pokrycia terenu technikami GPS, maszyny i urządzenia w terenach zieleni, dokumentacja fotograficzna krajobrazu, warunki glebowe uprawy roślin w mieście, rośliny w rozwiązaniach inżynierskich, wizualizacje 3D, projektowanie przestrzeni publicznej, budownictwo regionalne, projektowanie ogrodów przydomowych i in.)

Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe realizowane w liczbie 160 godzin.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska