Oferta Dydaktyczna
Studia I Stopnia - Kierunek Architektura Krajobrazu

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


 

Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2565
 
Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i jeden przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku architektura krajobrazu.
 
Program studiów

Specjalności
brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania krajobrazu, w tym parków narodowych; parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych; wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; projektowania terenów zieleni miejskiej, zieleni ochronnej, parków, ogrodów, cmentarzy, obiektów turystycznych i terenów sportowych; wykonywania studiów i projektów kształtowania, ochrony i rewaloryzacji krajobrazów kulturowych; oceny oddziaływania na krajobraz inwestycji; kompleksowej inwentaryzacji i oceny walorów kulturowo-krajobrazowych obiektów architektury krajobrazu. Absolwent posiada także umiejętności klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz jest przygotowany do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Posiada wiedzę dotyczącą przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Absolwent kierunku Architektura krajobrazu charakteryzuje się zmysłem twórczym oraz posiada zdolności plastyczno-estetyczne i ma wyobraźnię przestrzenną. Potrafi waloryzować krajobraz (kulturowy, historyczny, przyrodniczy – fauna i flora) oraz zaprojektować obiekty tak, aby nie ingerowały w zastany krajobraz, lecz podkreślały jego specyfikę/oryginalność. W programie studiów pierwszego stopnia duży nacisk położony jest na praktyczne wykształcenie studenta, dlatego integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe oraz jednomiesięczna praktyka zawodowa.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku architektura krajobrazu jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w szkolnictwie zawodowym. Miejscami zatrudniania architekta krajobrazu mogą być pracownie projektowe, pracownie konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmy konsultingowe, firmy realizujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu, firmy developerskie i wykonawcze, urzędy administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia branżowego przedsiębiorstwa usługowego.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska