Oferta Dydaktyczna
Studia I Stopnia - Kierunek Architektura Krajobrazu

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 studia stacjonarne I stopnia

Liczba semestrów

7

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina wiodąca

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

210

Łączna liczba godzin zajęć

2455

Przedmioty obowiązkowe

Technologia informacyjna; elementy prawa; rozwój cywilizacji świata; historia sztuki i dziedzictwa kulturowego; komunikacja społeczna i trening interpersonalny; rysunek odręczny; rysunek techniczny; struktury wizualne i rzeźba (+3D); matematyka; geometria wykreślna; grafika inżynierska (+CAD); zasady projektowania krajobrazu; podstawy botaniki; język obcy; elementy prawa budowlanego; fizjologia roślin z elementami stresu; gleboznawstwo; geodezja; budownictwo, instalacje budowlane, materiałoznawstwo; ekologia; estetyka; szata roślinna: dendrologia, szata roślinna: rośliny zielne; projektowanie obiektów architektury krajobrazu; budowa obiektów architektury krajobrazu; historia sztuki ogrodowej; fitosocjologia; podstawy geomatyki; praktyka zawodowa; fizjografia; konstrukcje inżynierskie w krajobrazie; podstawy ekonomii i zarządzania; projektowanie przestrzeni publicznej; projektowanie zintegrowane; fauna; rewaloryzacja ogrodów historycznych; ochrona własności intelektualnej.

Przedmioty fakultatywne

Kartowanie klas pokrycia terenu technikami GNSS; maszyny i urządzenia w terenach zieleni; grafika inżynierska, wizualizacje 3D; podstawy geotechniki w architekturze krajobrazu; ogrody owocowe; las w krajobrazie; klimatologia planistyczna; warunki glebowe uprawy roślin w mieście; dokumentacja fotograficzna krajobrazu; reakcje roślin na stres; wycena i kosztorysowanie; dziko rosnące rośliny zielne; historia roślin ogrodowych; propedeutyka gospodarki nieruchomościami; warzywa i zioła w ogrodach; charakterystyka jednostki krajobrazowej; rośliny w rozwiązaniach inżynierskich; rewaloryzacja środowiska; ocena stanu zdrowotnego drzew w terenach zieleni; naziemne skanowanie laserowe; proces inwestycyjny w terenach zieleni; współczesna architektura krajobrazu; budownictwo regionalne; projektowanie ogrodów przydomowych; woda w krajobrazie; ochrona i zagospodarowanie dolin rzecznych; inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego; szata roślinna Wyżyny Małopolskiej w obliczu antropopresji; ocena przydatności środowiska dla agroturystyki; obiekty architektury krajobrazu w Polsce; rośliny w procesie inwestycyjnym; kosztorysowanie inwestycji; krajobraz w sztuce; prawo w terenach zieleni; rekreacja w krajobrazie; metody waloryzacji krajobrazu; lotnicze skanowanie laserowe; podstawy projektowania małych form ogrodowych; zarządzanie krajobrazem akustycznym; uszczelnienie zlewni i ochrona przed podtopieniami; krajobrazy geologiczne.

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz rolniczych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Jest przygotowany do: posługiwania się dokumentacjami geodezyjnymi i  projektowymi; realizacji prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w procesie projektowania, budowy i pielęgnowania. Absolwent potrafi umiejętnie kształtować obiekty architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka oraz ma wiedzę o przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Posiada także umiejętności klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz jest przygotowany do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Absolwent kierunku architektury krajobrazu charakteryzuje się zmysłem twórczym oraz posiada zdolności plastyczno-estetyczne i ma wyobraźnię przestrzenną. Potrafi waloryzować krajobraz (kulturowy, historyczny, przyrodniczy – fauna i flora) oraz wpisać projektowane obiekty tak aby nie ingerowały w zastany krajobraz lecz podkreślały jego specyfikę/oryginalność. W programie studiów I stopnia duży nacisk położony jest na praktyczne wykształcenie studenta, dlatego integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe oraz dwie jednomiesięczne praktyki zawodowe.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku architektura krajobrazu jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w szkolnictwie zawodowym. Miejscami zatrudniania architekta krajobrazu mogą być pracownie projektowe, pracownie konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmy konsultingowe, firmy realizujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu, firmy developerskie i wykonawcze, urzędy administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenie branżowego przedsiębiorstwa usługowego.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, matematyki.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska