Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2353

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, młodych producentów rolnych, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych
, wiedzy o żywieniu i żywności, wiedzy o żywności,

konkurs integrowana ochrona roślin – wizja młodego pokolenia

Program studiów

Specjalności

brak

 Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Inżynier technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych potrafi wykorzystać potencjał roślin zielarskich, przyprawowych, ogrodniczych, rolniczych, kosmetycznych i innych o znaczeniu leczniczym i prozdrowotnym, w celu poprawy jakości życia człowieka. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie produkcji roślin leczniczych, opartej na nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska technologiach. Zna podstawy prawne i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne regulujące pozyskanie oraz obrót surowcami i produktami roślinnymi o właściwościach nutraceutycznych i leczniczych. Potrafi wykorzystać nowoczesne metody analityczne, w tym farmakopealne, do oceny tożsamości surowca roślinnego oraz jego standaryzacji, a także umie zarządzać jakością surowca. Potrafi dostosować swoje działania w zakresie technologii roślin do wymagań prawnych i rynkowych. Zna biologiczne podstawy aktywności roślinnych surowców terapeutycznych i prozdrowotnych oraz umie prawidłowo ocenić ich zastosowanie w diecie. Posiada podstawową wiedzę z zakresu farmakognozji, towaroznawstwa zielarskiego oraz obrotu produktami leczniczymi. Jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz wykorzystywania jej do wspierania praktyki, poprzez działalność doradczą i popularyzatorską.

Student realizuje przedmioty kierunkowe w 4 blokach tematycznych obejmujących: surowce lecznicze oraz technologie uprawy i pozyskiwania roślin leczniczych; ocenę jakości surowców i preparatów roślinnych, utrwalanie i uszlachetnianie surowca, logistykę i marketing oraz organizację przedsiębiorstwa; podstawy racjonalnego żywienia, właściwości odżywcze i lecznicze roślin oraz metodykę zajęć hortiterapeutycznych; zasady udoskonalania roślin.

Absolwent zdobywa kompetecje społeczne obejmujące m.in. promowanie roślin będących elementem żywności funkcjonalnej oraz źródłem nutraceutyków i surowców leczniczych oraz aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach wspierających rozwój i upowszechnianie zielarstwa i fitoterapii.

Wybierając odpowiednie kursy absolwent I stopnia studiów może otrzymać certyfikaty zwiększające konkurencyjność na rynku pracy: certyfikat potwierdzający kwalifikacje do pracy w sklepach zielarsko-medycznych (zgodnie z Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118), certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie stosowania środków ochrony roślin, certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie integrowanej uprawy roślin.

Możliwość zatrudnienia

Inżynier technologii rośłin lecznyuczych i prozdrowotnych może podjąć pracę w sektorze ogrodniczym. Jest przygotowany do prowadzenia samodzielnego gospodarstwa ogrodniczego, zielarskiego oraz pracy i świadczenia usług w zakładach zielarskich, w produkcji, skupie i przetwórstwie ziół. Absolwent może zajmować się pozyskiwaniem (od plantatorów i zbieraczy) ziół, roślin leczniczych, olejkowych, przyprawowych. Może nadzorować proces suszenia ziół i roślin leczniczych, przy dbałości o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (standaryzacja materiału roślinnego). Może pośredniczyć w sprzedaży ziół. Absolwent może prowadzić działalność doradczą i popularyzatorską w zakresie uprawy i zastosowania roślin leczniczych i prozdrowotnych. Może pracowac w laboratoriach stosujących metody pozwalające na ustalenie tożsamości surowców, analizę ilościową i jakościową wybranych związków aktywnych i standaryzację surowca roślinnego.

 

 

 studia niestacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1393

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, młodych producentów rolnych, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych
, wiedzy o żywieniu i żywności, wiedzy o żywności,

konkurs integrowana ochrona roślin – wizja młodego pokolenia

Program studiów

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska