Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka

Wydział Technologii Żywności

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2482

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.


Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.

Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, informatyczna, matematyczna, statystyczna, wiedzy technicznej, wiedzy o żywieniu i żyności, wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych w blokach technologia żywności, gastronomiaŚcieżka dydaktyczna - technologia żywności


Przedmioty obowiązkowe

chemia ogólna i nieorganiczna; chemia organiczna; technologia informacyjna; matematyka z elementami statystyki; ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych; ekonomia; ekologia i ochrona środowiska; obliczenia chemiczne; przydatność technologiczna surowców roślinnych w produkcji żywności; przydatność technologiczna surowców zwierzęcych w produkcji żywności; grafika inżynierska; fizyka; język obcy; biochemia; chemia żywności; maszynoznawstwo; ogólna technologia żywności; mikrobiologia żywności; analiza i ocena jakości żywności; opakowania, magazynowanie i transport żywności; chemiczna analiza instrumentalna; inżynieria procesowa; prawo żywnościowe; organizacja i zarządzanie; rachunkowość; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; ochrona własności intelektualnej; wychowanie fizyczne; ćwiczenia terenowe.


Przedmioty fakultatywne

historia sztuki i kultura polska; filozofia; psychologia; efektywne metody uczenia się i rozwój osobisty; dziedzictwo kulinarne: kultura, tożsamość, innowacje; higiena i toksykologia żywności; podstawy żywienia człowieka; gospodarka energetyczna, wodna i ściekowa; podstawy elektroniki i automatyki; elektyw z zakresu higieny produkcji żywności; biotechnologia żywności; napoje fermentowane i niefermentowane; elektyw z zakresu technologii węglowodanów; elektyw z zakresu przetwórstwa mleka; elektyw z zakresu produkcji napojów alkoholowych; elektyw z zakresu przetwórstwa owoców, warzyw i grzybów; elektyw z zakresu technologii przetwórstwa zbóż; elektyw z zakresu technologii wybranych surowców pochodzenia zwierzęcego; elektyw z zakresu technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta; elektyw z zakresu opracowywania nowych artykułów żywnościowych; elektyw z zakresu zastosowania niskich temperatur w produkcji i przechowalnictwie żywności; elektyw z zakresu technologii koncentratów spożywczych; zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności; elektywy: pozażywienowe wykorzystanie składników mleka; rola żywności w historii – żywność na przestrzeni wieków; technologia produkcji wyrobów ciastkarskich; kształtowanie jakości produktów spożywczych; węglowodanowe i białkowe biopolimery w technologii żywności; wybrane modele matematyczne w biologii; pieczywo regionalne; praktyka zawodowa; proseminarium i wprowadzenie do analizy danych; seminarium dyplomowe.


Ścieżka dydaktyczna – żywienie człowieka


Przedmioty obowiązkowe

chemia ogólna i nieorganiczna; chemia organiczna; technologia informacyjna; matematyka z elementami statystyki; ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych; ekonomia; ekologia i ochrona środowiska; obliczenia chemiczne; przydatność technologiczna surowców roślinnych w produkcji żywności; przydatność technologiczna surowców zwierzęcych w produkcji żywności; grafika inżynierska; fizyka; język obcy; biochemia; chemia żywności; maszynoznawstwo; ogólna technologia żywności; mikrobiologia żywności; analiza i ocena jakości żywności; opakowania, magazynowanie i transport żywności; chemiczna analiza instrumentalna; inżynieria procesowa; prawo żywnościowe; organizacja i zarządzanie; rachunkowość; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; ochrona własności intelektualnej; wychowanie fizyczne; ćwiczenia terenowe.


Przedmioty fakultatywne

historia sztuki i kultura polska; filozofia; psychologia; efektywne metody uczenia się i rozwój osobisty; dziedzictwo kulinarne: kultura, tożsamość, innowacje; toksykologia żywności; anatomia człowieka; żywienie człowieka; gospodarka energetyczna, wodna i ściekowa; elektyw z zakresu higieny produkcji żywności; fizjologia człowieka; elektyw z zakresu technologii węglowodanów; elektyw z zakresu przetwórstwa mleka; elektyw z zakresu produkcji napojów alkoholowych; elektyw z zakresu przetwórstwa owoców, warzyw i grzybów; elektyw z zakresu technologii przetwórstwa zbóż; elektyw z zakresu technologii wybranych surowców pochodzenia zwierzęcego; elektyw z zakresu technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta; elektyw z zakresu opracowywania nowych artykułów żywnościowych; elektyw z zakresu zastosowania niskich temperatur w produkcji i przechowalnictwie żywności; elektyw z zakresu technologii koncentratów spożywczych; zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności; elektyw z zakresu gospodarki żywnościowej; wyposażenie technologiczne z elementami techniki; elektyw z zakresu podstaw dietetyki; wprowadzenie do biotechnologii żywności; praktyka zawodowa; proseminarium i wprowadzenie do analizy danych; seminarium dyplomowe.


Ścieżka dydaktyczna – biotechnologia żywności


Przedmioty obowiązkowe

chemia ogólna i nieorganiczna; chemia organiczna; technologia informacyjna; matematyka z elementami statystyki; ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych; ekonomia; ekologia i ochrona środowiska; obliczenia chemiczne; przydatność technologiczna surowców roślinnych w produkcji żywności; przydatność technologiczna surowców zwierzęcych w produkcji żywności; grafika inżynierska; fizyka; język obcy; biochemia; chemia żywności; maszynoznawstwo; ogólna technologia żywności; mikrobiologia żywności; analiza i ocena jakości żywności; opakowania, magazynowanie i transport żywności; chemiczna analiza instrumentalna; inżynieria procesowa; prawo żywnościowe; organizacja i zarządzanie; rachunkowość; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; ochrona własności intelektualnej; wychowanie fizyczne; ćwiczenia terenowe.


Przedmioty fakultatywne

historia sztuki i kultura polska; filozofia; psychologia; efektywne metody uczenia się i rozwój osobisty; dziedzictwo kulinarne: kultura, tożsamość, innowacje; elektyw z zakresu higieny i toksykologii żywności; żywienie człowieka z elementami bromatologii; fizykochemia biopolimerów; enzymologia; fizjologia komórki roślinnej i zwierzęcej; elektyw z zakresu biotechnologii ochrony środowiska; elektyw z zakresu higieny produkcji żywności; prawo i etyka w biotechnologii; elektyw z zakresu podstaw elektroniki i automatyki; biochemia żywności; podstawy biotechnologii żywności; biologia komórki; genetyka ogólna; elektyw z zakresu technologii węglowodanów i przetwórstwa zbóż; elektyw z zakresu produkcji napojów alkoholowych; elektyw z zakresu przetwórstwa owoców, warzyw i grzybów; elektyw z zakresu biotechnologii w przetwórstwie surowców zwierzęcych; elektyw z zakresu technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta; elektyw z zakresu zastosowania niskich temperatur w produkcji i przechowalnictwie żywności oraz technologii koncentratów spożywczych; zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności; elektyw z zakresu biotechnologii przemysłowej; elektyw z zakresu biotransformacji, bioremediacji i bioindykacji; inżynieria bioreaktorowa; elektyw z zakresu inżynierii genetycznej; elektyw z zakresu żywności transgenicznej; elektyw z zakresu mikrobiologii przemysłowej; praktyka zawodowa; proseminarium i wprowadzenie do analizy danych; seminarium dyplomowe; podstawy technologii gastronomicznej; technologia gastronomiczna z elementami obsługi klienta; zasady opracowywania nowych artykułów żywnościowych; wytwarzanie nowych artykułów spożywczych; chłodnictwo i zamrażalnictwo żywności; surowce i produkty w przemyśle koncentratów spożywczych; zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności.


Ścieżka dydaktyczna – jakość i bezpieczeństwo żywności


Przedmioty obowiązkowe

chemia ogólna i nieorganiczna; chemia organiczna; technologia informacyjna; matematyka z elementami statystyki; ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych; ekonomia; ekologia i ochrona środowiska; obliczenia chemiczne; przydatność technologiczna surowców roślinnych w produkcji żywności; przydatność technologiczna surowców zwierzęcych w produkcji żywności; grafika inżynierska; fizyka; język obcy; biochemia; chemia żywności; maszynoznawstwo; ogólna technologia żywności; mikrobiologia żywności; analiza i ocena jakości żywności; opakowania, magazynowanie i transport żywności; chemiczna analiza instrumentalna; inżynieria procesowa; prawo żywnościowe; organizacja i zarządzanie; rachunkowość; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; ochrona własności intelektualnej; wychowanie fizyczne; ćwiczenia terenowe.


Przedmioty fakultatywne

historia sztuki i kultura polska; filozofia; psychologia; efektywne metody uczenia się i rozwój osobisty; dziedzictwo kulinarne: kultura, tożsamość, innowacje; elektyw z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego; elektyw z zakresu podstaw żywienia człowieka; elektyw z zakresu technologii i higieny produkcji potraw; elektyw z zakresu jakości i bezpieczeństwa mleka, mięsa i ich przetworów; elektyw z zakresu produkcji napojów alkoholowych; elektyw z zakresu jakości i bezpieczeństwa produktów z owoców, warzyw; elektyw z zakresu bezpieczeństwa i jakości w opracowywaniu nowych produktów żywnościowych; elektyw z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności chłodzonej, mrożonej i koncentratów spożywczych; systemy zarządzania jakością żywności; systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności; dodatki do żywności; autentyczność i zafałszowania żywności; ochrona zdrowia publicznego; molekularne podstawy genetycznych modyfikacji żywności; standardy bezpieczeństwa w produkcji surowców pierwotnych; elektyw z zakresu chemii fizycznej; podstawy toksykologii żywności; jakość sensoryczna żywności; alergeny w żywności; elektyw z zakresu technologii tłuszczów spożywczych; kontrola weterynaryjna i sanitarna żywności; Eletywy: węglowodanowe i białkowe biopolimery w produkcji bezpiecznej żywności; środki słodzące; historia żywności – żywność na przestrzeni  wieków; tajemnica ziół i przypraw stosowanych w kuchni; pieczywo bezglutenowe – technologia produkcji, wartość odżywcza rola w leczeniu celiakii; znakowanie żywności; żywność tradycyjna, regionalna i ekologiczna jako alternatywa żywności konwencjonalnej; wybrane modele matematyczne w biologii; praktyka zawodowa; proseminarium i wprowadzenie do analizy danych; seminarium dyplomowe.


Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent ma wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka oraz nauk technicznych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania,  kontroli jakości żywności i zapewnienia jej bezpieczeństwa. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka, a także w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego). Wie, jak zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację. Zna zasady marketingu, prawo żywnościowe oraz zasady prawidłowego żywienia człowieka. Wie jak posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu procesami technologicznymi. Absolwent  ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest przygotowany do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach i zakładach przemysłu spożywczego, w tym zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, produkcją, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Absolwenci znajdują zatrudnienie jako główni technolodzy w zakładach przemysłowych, pracują w laboratoriach badających jakość żywności, ale też zakładają własne firmy zajmujące się wytwarzaniem lub dystrybucją żywności. Absolwenci mogą też znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego).

 

 

 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1542

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, informatyczna, matematyczna, statystyczna, wiedzy technicznej, wiedzy o żywieniu i żyności, wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych w blokach technologia żywności, gastronomia

Przedmioty obowiązkowe

chemia ogólna i nieorganiczna; technologia informacyjna; matematyka; ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych; ekonomia; ekologia i ochrona środowiska; obliczenia chemiczne; przydatność technologiczna surowców roślinnych w produkcji żywności; chemia organiczna; statystyka; grafika inżynierska; fizyka; przydatność technologiczna surowców zwierzęcych w produkcji żywności; język obcy; biochemia; chemia żywności; maszynoznawstwo; zarys toksykologii żywności; podstawy żywienia człowieka; ogólna technologia żywności; mikrobiologia żywności; analiza i ocena jakości żywności; gospodarka energetyczna, wodna i ściekowa; higiena produkcji; opakowania, magazynowanie i transport żywności; chemiczna analiza instrumentalna; biotechnologia żywności; projektowanie technologiczne; inżynieria procesowa; prawo żywnościowe; organizacja i zarządzanie; rachunkowość; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; ochrona własności intelektualnej; zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności.

Przedmioty fakultatywne

historia sztuki i kultura polska; filozofia; psychologia; efektywne metody uczenia i rozwój osobisty; dziedzictwo kulinarne: kultura, tożsamość, innowacje; elektyw z zakresu technologii przemysłów węglowodanowych; elektyw z zakresu przetwórstwa mleka i produktów mlecznych; elektyw z zakresu produkcji napojów alkoholowych; elektyw z zakresu przetwórstwa owoców, warzyw i grzybów; elektyw z zakresu technologii przetwórstwa zbóż; elektyw z zakresu technologii wybranych surowców pochodzenia zwierzęcego; elektyw z zakresu technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta; elektyw z zakresu opracowywania nowych artykułów żywnościowych; elektyw z zakresu chłodnictwa i przechowalnictwa żywności; elektyw z zakresu technologii koncentratów spożywczych; praktyka zawodowa; proseminarium i wprowadzenie do analizy danych; seminarium dyplomowe.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska