Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka

Wydział Technologii Żywności

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2465

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.

 

Przedmioty obowiązkowe

Chemia ogólna i nieorganiczna; chemia organiczna; technologia informacyjna; matematyka z elementami statystyki; ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych; ekonomia; ekologia i ochrona środowiska; obliczenia chemiczne; przydatność technologiczna surowców roślinnych w produkcji żywności; przydatność technologiczna surowców zwierzęcych w produkcji żywności; grafika inżynierska; fizyka; bezpieczeństwo narodowe; język obcy; biochemia; chemia żywności; maszynoznawstwo; ogólna technologia żywności; mikrobiologia żywności; analiza i ocena jakości żywności; opakowania, magazynowanie i transport żywności; chemiczna analiza instrumentalna; inżynieria procesowa; prawo żywnościowe; organizacja i zarządzanie; rachunkowość; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; ochrona własności intelektualnej; zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności.

 

Przedmioty fakultatywne

Historia sztuki i kultura polska; filozofia; psychologia; wybrane zagadnienia zdrowia psychicznego; higiena i toksykologia żywności; podstawy żywienia człowieka; gospodarka energetyczna, wodna i ściekowa; podstawy elektroniki i automatyki; higiena produkcji; biotechnologia żywności; napoje fermentowane i niefermentowane; technologia węglowodanów; przetwórstwo mleka; technologia mleczarstwa; produkcja napojów alkoholowych; przetwórstwo owoców, warzyw i grzybów; technologia przetwórstwa zbóż; przetwórstwo mięsa, drobiu, jaj i ryb; technologia wybranych surowców pochodzenia zwierzęcego; podstawy technologii gastronomicznej; technologia gastronomiczna z elementami obsługi klienta; zasady opracowywania nowych artykułów żywnościowych; wytwarzanie nowych artykułów spożywczych; chłodnictwo i zamrażalnictwo żywności; surowce i produkty w przemyśle koncentratów spożywczych.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka ma wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka oraz nauk technicznych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz kontroli jakości żywności i zapewnienia jej bezpieczeństwa. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka, a także w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego). Wie, jak zorganizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację. Zna zasady marketingu, prawo żywnościowe oraz zasady prawidłowego żywienia człowieka. Wie jak posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu procesami technologicznymi. Absolwent zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. W trakcie przebiegu studiów student odbywa praktykę zawodową w zakładzie przetwórstwa żywności. Dzięki temu po pierwsze ma możliwość (już na etapie kształcenia) konfrontacji własnej wiedzy i umięjętności z potrzebami rynku pracy i specyfiką pracy w danym typie zakładu. Po drugie, spotyka się z rzeczywistymi problemami, z jakimi borykają się producenci żywności i firmy z tego sektora przemysłu. Często rozwiązywanie tych problemów stanowi tematykę pracy dyplomowej studenta.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest przygotowany do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach i zakładach przemysłu spożywczego, w tym zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, produkcją, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Absolwenci znajdują zatrudnienie jako główni technolodzy w zakładach przemysłowych, pracują w laboratoriach badających jakość żywności, ale też zakładają własne firmy zajmujące się wytwarzaniem lub dystrybucją żywności. Absolwenci mogą też znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego).

 

 

 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1542

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.

 

Przedmioty obowiązkowe

Chemia ogólna i nieorganiczna; technologia informacyjna; matematyka; ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych; ekonomia; ekologia i ochrona środowiska; obliczenia chemiczne; przydatność technologiczna surowców roślinnych w produkcji żywności; chemia organiczna; statystyka; grafika inżynierska; fizyka; bezpieczeństwo narodowe; przydatność technologiczna surowców zwierzęcych w produkcji żywności; język obcy; biochemia; chemia żywności; maszynoznawstwo; zarys toksykologii żywności; podstawy żywienia człowieka; ogólna technologia żywności; mikrobiologia żywności; analiza i ocena jakości żywności; gospodarka energetyczna, wodna i ściekowa; higiena produkcji; opakowania, magazynowanie i transport żywności; chemiczna analiza instrumentalna; biotechnologia żywności; projektowanie technologiczne; inżynieria procesowa; prawo żywnościowe; organizacja i zarządzanie; rachunkowość; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; ochrona własności intelektualnej; zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności.

 

Przedmioty fakultatywne

Historia sztuki i kultura polska; filozofia; psychologia; wybrane zagadnienia zdrowia psychicznego; technologia przemysłów węglowodanowych; technologie wytwarzania nowoczesnych produktów węglowodanowych; przetwórstwo mleka; technologia mleczarska; produkcja napojów alkoholowych; technologie przemysłów fermentacyjnych; przetwórstwo owoców, warzyw i grzybów; surowce i technologie w przetwórstwie owocowo-warzywnym; technologia produkcji tradycyjnych i nowoczesnych artykułów zbożowo-mącznych; technologia przetwórstwa zbóż; przetwórstwo mięsa, drobiu, jaj i ryb; technologia wybranych surowców pochodzenia zwierzęcego; podstawy technologii gastronomicznej; technologia gastronomiczna z elementami obsługi konsumenta; zasady opracowywania nowych artykułów żywnościowych; wytwarzanie nowych produktów spożywczych; chłodnictwo i przechowalnictwo żywności; zastosowanie niskich temperatur w produkcji żywności nowej generacji; surowce i półprodukty w przemyśle koncentratów spożywczych; technologia koncentratów spożywczych.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska