Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka

Wydział Technologii Żywności

 

Rodzaj studiów:

studia I stopnia, inżynierskie, trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

 

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Rekrutacja:

konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią lub matematyki

Profil absolwenta:

absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Absolwent posiada kwalifikacje z zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Posiada wiedzę w zakresie profilaktyki leczniczej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu zdrowia, a także prowadzić edukację żywieniową. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia, inżynierskich są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia, magisterskich.

 

Specjalności:

studia stacjonarne:

Technologia żywności,

Żywienie człowieka,

Bioinżynieria i bioprocesy.

 

Studia niestacjonarne:

Technologię żywności,

Winiarstwo.

 

Program kształcenia :

Przedmioty objęte planem studiów I stopnia (inżynierskich), na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, w ogólnej ilości 2403 godzin (studia stacjonarne) lub 1481 godzin (niestacjonarne) podzielone są na wyszczególnione poniżej grupy:

Grupa przedmiotów treści podstawowych dla wszystkich specjalności: chemia; matematyka i statystyka; fizyka; biochemia; ekologia i ochrona środowiska.

Inne przedmioty kształcenia ogólnego to: technologia informacyjna; wychowanie fizyczne; język obcy; elektywy humanistyczne; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; ochrona własności intelektualnej; organizacja i zarządzanie; rachunkowość.

Grupa przedmiotów treści kierunkowych na specjalności Technologia żywności: chemia żywności; analiza i ocena jakości żywności; maszynoznawstwo; inżynieria procesowa; ogólna technologia żywności; podstawy żywienia człowieka; higiena produkcji; toksykologia żywności; mikrobiologia żywności; ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych; obliczenia chemiczne; chemiczna analiza instrumentalna; projektowanie technologiczne; grafika inżynierska; biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej; biologiczne podstawy produkcji roślinnej; opakowania, magazynowanie i transport żywności; gospodarka energetyczna, wodna i ściekowa; opracowanie nowych artykułów żywnościowych; podstawy elektroniki i automatyki; biotechnologia żywności; zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności.

Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywy) w obrębie zagadnień: technologii przemysłów fermentacyjnych; technologii chłodnictwa żywności; technologii przemysłów węglowodanowych; technologii przetwórstwa mleka; technologii przetwórstwa mięsa; technologii przetwórstwa owoców i warzyw; technologii przetwórstwa zbóż; technologii koncentratów spożywczych; technologii gastronomicznej.

 

Grupa przedmiotów treści kierunkowych na specjalności Żywienie człowieka: anatomia człowieka; fizjologia człowieka; higiena żywienia; dietetyka; higiena produkcji; toksykologia żywności; mikrobiologia żywności; chemia żywności; analiza i ocena jakości żywności; maszynoznawstwo; inżynieria procesowa; ogólna technologia żywności; podstawy żywienia człowieka; towaroznawstwo; wyposażenie technologiczne z elementami techniki; gospodarka żywnościowa; biotechnologia żywności; technologia gastronomiczna; biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej; biologiczne podstawy produkcji roślinnej; opakowania, magazynowanie i transport żywności; zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności; projektowanie technologiczne; opracowanie nowych artykułów żywnościowych.

Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywów) podobnie jak na specjalności Technologia żywności.

 

Grupa przedmiotów treści kierunkowych na specjalności Bioinżynieria i bioprocesy: maszynoznawstwo, mikrobiologia żywności, chemia żywności, fizykochemia biopolimerów, opakowania, magazynowanie i transport żywności, ogólna technologia żywności, analiza i ocena jakości żywności, fizjologia komórki roślinnej i zwierzęcej, chemiczna analiza instrumentalna, inżynieria procesowa, biotechnologia żywności, genetyka ogólna, biochemia żywności, biologia komórki, projektowanie procesów biotechnologicznych, prawo i etyka w biotechnologii, enzymologia, inżynieria bioreaktorowa, systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, ekonomia, ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych.

Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywów) podobnie jak na specjalności Technologia żywności.

Integralną częścią programu studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka są praktyki wakacyjne po VI semestrze studiów I stopnia krajowe i zagraniczne, w przodujących zakładach przemysłu spożywczego, zakładach żywienia zbiorowego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach i in.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska