Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Browarnictwo i słodownictwo

Wydział Technologii Żywności

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - praktyczny
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2272

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.

 

Przedmioty obowiązkowe

Chemia ogólna i nieorganiczna; technologia informacyjna; matematyka z elementami statystyki; obliczenia chemiczne; bezpieczeństwo narodowe; przydatność technologiczna surowców roślinnych w browarnictwie; technologia słodu; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; chemia organiczna; fizyka; grafika inżynierska; procesy warzelni; ochrona własności intelektualnej; język obcy; biochemia; mikrobiologia żywności; ogólna technologia żywności; maszyny i urządzenia w słodownictwie i browarnictwie; chemia żywności; analiza i ocena jakości żywności; analiza jakości surowców, półproduktów i produktów browarniczych; fermentacja i dojrzewanie piwa; inżynieria bioprocesowa; inżynieria bioreaktorowa; higiena w browarze; ekologia i ochrona środowiska; technologia rozlewu piwa; chmiel i produkty chmielarskie; media w słodowni i browarze; projektowanie nowych produktów piwowarskich; automatyka, technika i sterowanie procesami w browarnictwie; stabilizacja piwa; analiza sensoryczna piwa; aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania browaru; projektowanie i uruchamianie browaru; ekonomia; rachunkowość.

 

Przedmioty fakultatywne

Ogólna technologia piwa; browarnictwo domowe; historia browarnictwa; wybrane zagadnienia zdrowia psychicznego; enzymy w browarnictwie; materiały pomocnicze i gospodarka odpadami; chemia fizyczna; postawy fizykochemii żywności; podstawy żywienia człowieka; żywienie człowieka z elementami bromatologii; projektowanie graficzne i komunikacja wizualna; filozofia; psychologia; mikrobiologia procesów fermentacyjnych; mikrobiologia browarnicza; podstawy produkcji przemysłów węglowodanowych; właściwości i zastosowanie skrobi; produkty mleczarskie jako przekąski do piwa; fermentowane produkty mleczarskie; wykorzystanie niskich temperatur w procesach technologicznych i przechowalnictwie żywności; technologia chłodnicza i przechowalnictwo żywności; enzymologia; biotechnologia żywności pochodzenia roślinnego; technologia koncentratów spożywczych; surowce i półprodukty w przemyśle koncentratów spożywczych; produkcja tradycyjnych i nowoczesnych artykułów zbożowo-mącznych; technologia przetwórstwa zbóż; podstawy produkcji wina; technologia gorzelnicza; słody specjalne; innowacyjne surowce browarnicze; aspekty zdrowotne piw; toksykologia żywności; związki odżywcze i antyodżywcze w piwie; podstawy przetwórstwa owoców, warzyw i grzybów; technologia i higiena produktów owocowo-warzywnych; podstawy produkcji przetworów mięsnych i rybnych; technologia produkcji przekąsek mięsnych; style piwne; piwo i żywność; gospodarka energetyczna; wodna i ściekowa; energia i woda w przemyśle spożywczym; technologia gastronomiczna; obsługa klienta; zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności; absorpcyjna spektrometria atomowa w analizie żywności; chromatografia wykluczania (HPSEC) w kontroli procesu produkcji piwa; substancje dodatkowe w żywności; produkcja soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw; technologia produktów niskoprzetworzonych z owoców i warzyw; żywność funkcjonalna; analiza bioaktywnych składników ziarna zbóż wykorzystywanych w browarnictwie; chromatografia cieczowa w analizie surowców i półproduktów piwowarskich; podstawy nanotechnologii żywności; aspekty promocyjne opakowań żywności; żywność tradycyjna, regionalna i ekologiczna jako alternatywa żywności konwencjonalnej; wzbogacanie produktów spożywczych; produkcja olejów i tłuszczów stałych; zafałszowania żywności; tajemnice aromatów napoi alkoholowych i nie tylko; bioaktywne składniki zbóż i ich rola w browarnictwie; napoje fermentowane ze zbóż w diecie bezglutenowej.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku browarnictwo i słodownictwo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej. Jest specjalistą z zakresu projektowania produktów browarniczych, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich (technologa) w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją browarniczą oraz dotyczące zagadnień formalno-prawnych w tym segmencie działalności gospodarczej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Na jedynych w Polsce studiach na kierunku browarnictwo i słodownictwo studenci posiądą wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej. Absolwent ma szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu funkcjonowania i uruchamiania browarów, stosowanych w branży procesów, technologii, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przepisów prawnych. Odbycie praktyk pozwala nie tylko na poznanie specyfiki pracy i problemów typowych dla zakładów o różnej wydajności produkcji, ale też ułatwia nawiązanie kontaktów i w przyszłości znalezienie pracy. Większość absolwentów podejmuje pracę jeszcze w trakcie trwania studiów. W trakcie przebiegu studiów student odbywa łącznie 6 miesięcy praktyk zawodowych w zakładach browarniczych o różnej wydajności oraz związanych z produkcją surowców i materiałów pomocniczych. Dzięki temu już na etapie kształcenia ma możliwość nie tylko konfrontacji własnej wiedzy i umięjętności z potrzebami rynku pracy i specyfiką pracy w danym typie zakładu, ale także spotyka się z rzeczywistymi problemami, z jakimi borykają się producenci i firmy z tego sektora przemysłu.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku browarnictwo i słodownictwo ma możliwość zatrudnienia we wszystkich typach browarów, w tym m.in. przemysłowych, regionalnych, rzemieślniczych, restauracyjnych, jak również w zakładach zajmujących się przygotowaniem słodu, enzymów czy innych surowców i dodatków do produkcji browarniczej. Absolwent będzie przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej.

 


Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 1. Program kształcenia i jego realizacja odbywa się w ścisłym porozumieniu z przemysłem browarniczym i słodowniczym, w celu zapewnienia dobrego przygotowania naszych absolwentów na rynek pracy
 2. Baza aparaturowa pozwala na dokładne poznanie procesów technologicznych zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej (zdobywanie umiejętności zawodowych podczas produkcji piwa w mikrobrowarze Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej)
 3. Wydział Technologii Żywności od wielu lat współpracuje z zakładami przemysłowymi, większość prac dyplomowych z zakresu browarnictwa realizowana jest na potrzeby przemysłu i często w warunkach przemysłowych
 4. Zajęcia prowadzone będą w kameralnych grupach (30 osób wykład, 15 osób ćwiczenia)
 5. Zapewniamy bogatą ofertę staży i praktyk zagranicznych, oraz bogaty wybór programów wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus+; oferta obejmuje:
  • realizację części programu kształcenia w uczelniach zlokalizowanych w Danii, Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii)
  • realizację pracy dyplomowej w ramach stażu na zagranicznej uczelni
 6. W ramach programu będzie możliwość wyboru przedmiotów prowadzonych w języku angielskim.
 7. Dyplom inżyniera piwowarstwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zapewni bardzo dobre przygotowanie do pracy w przemyśle browarniczym w kraju i za granicą, a renoma naszej Uczelni będzie doskonałym atutem w dalszej karierze zawodowej.

Szczegółowe informacje
dr hab. inż. Aleksander Poreda
tel. +48 12 662 47 91
e-mail: aleksander.poreda[a]urk.edu.pl

"Więcej informacji na stronie kierunku "Browarnictwo i słodownictwo"

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska