Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Sztuka ogrodowa

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2356

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, historii sztuki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: artystyczna - sekcja historii sztuki, biologiczna, chemiczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych.

Program studiów

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku sztuka ogrodowa, z tytułem zawodowym inżynier, posiada wiedzę z zakresu nauk ogrodniczych, technicznych oraz plastycznych. Zna przyrodnicze uwarunkowania, metody, techniki i materiały do projektowania, budowy oraz pielęgnacji ogrodów różnej skali. Posiada rzetelną wiedzę na temat roślin ozdobnych, począwszy od ich identyfikacji taksonomicznej, wymagań siedliskowych, przez wartość biologiczną i dekoracyjną oraz oceny ich zmienności w sezonie wegetacyjnym. Potrafi projektować, zakładać i prowadzić pielęgnacje różnorodnych terenów zieleni (parków, ogrodów miejskich, przydomowych wiejskich, niedużych wnętrz przestrzeni publicznej, terenów agroturystycznych, cmentarzy), a także nadzorować te zadania na poziomie praktycznym, biznesowym oraz normatywnym. Przeprowadza inwentaryzacje i waloryzacje zasobów roślinnych. Sprawnie posługuje się technikami rysunkowymi oraz programami komputerowymi do projektowania profesjonalnych kompozycji w terenach zieleni. Potrafi wyprodukować i wykorzystać rośliny do poprawy estetyki otoczenia i podniesienia jakości życia. Dzięki uzyskanym kompetencjom społecznym absolwent może podjąć pracę w szeroko rozumianym sektorze ogrodnictwa ozdobnego na poziomie przyjętym w krajach Unii Europejskiej. Dostosowuje się do wymogów pracy zespołowej, jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje zawodowe.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę i podstawowe umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień zawodowych potrzebnych do pracy np. w zawodzie ogrodnika, producenta roślin ozdobnych, projektanta terenów zieleni, florysty i hortiterapeuty.

W programie studiów znaczące miejsce zajmuje kształcenie praktyczne i inżynierskie oraz nabywanie umiejętności w pracowniach projektowych wyposażonych w nowoczesne programy komputerowe, oraz w obiektach szklarniowych, a także w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę pomiarowoą. W trakcie kształcenia realizowane są praktyki w firmach produkujących rośliny ozdobne, w biurach projektowych oraz zakładających ogrody i pielęgnujących zieleń, zarówno w kraju jak i za granicą. Studenci uczestniczą także w realizacji prac eksperymentalnych prowadzonych na Uczelni.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent sztuki ogrodowej może rozpocząć i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą albo podjąć pracę w pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów, w firmach developerskich, urzędach administracji państwowej. Może zajmować się rozmnażaniem i produkcją roślin ozdobnych, ich sprzedażą oraz obrotem. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć hortiterapeutycznych w zespole rehabilitacyjnym. Może także zajmować się działalnością florystyczną w szerokim zakresie.

 

 

 studia niestacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1392

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, historii sztuki, matematyki.

Program studiów

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska