Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Sztuka ogrodowa

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Rodzaj studiów:

 

studia I stopnia to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej (inżynierskiej) i egzaminem z przedmiotów kierunkowych. Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera.

Profil studiów:

ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Rekrutacja:

konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii lub matematyki

Profil absolwenta:

absolwent kierunku sztuka ogrodowa podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie nauk ogrodniczych, technicznych oraz plastycznych. Zna przyrodnicze uwarunkowania, metody, techniki i materiały do projektowania, budowy oraz pielęgnacji ogrodów w różnej skali, od ogrodów przydomowych po publicznie użytkowane przestrzenie. Otrzymuje wiedzę i zdobywa umiejętności niezbędne do zakładania, utrzymania i prowadzenia nadzoru nad terenami zieleni na poziomie praktycznym, biznesowym oraz normatywnym. Właściwie stosuje rośliny w terenach zieleni, ponieważ posiada rzetelną wiedzę na temat różnych grup roślin ozdobnych, począwszy od ich identyfikacji taksonomicznej, wymagań siedliskowych, przez wartość biologiczną i dekoracyjną oraz dotyczącą oceny ich zmienności w sezonie wegetacyjnym, co daje mu podstawę do działań projektowych i pielęgnacyjnych. Ponadto jest przygotowany do inwentaryzacji i waloryzacji zasobów roślinnych.

Znajomość zasad projektowania, a także sprawne posługiwanie się technikami rysunkowymi oraz programami komputerowymi pozwala absolwentowi sztuki ogrodowej kompetentnie przeprowadzać prace projektowe i skutkuje powstaniem profesjonalnych realizacji w terenach zieleni.

Absolwent jest ekspertem w zakresie wykorzystania produktów ogrodniczych do poprawy estetyki otoczenia i podniesienia jakości życia. Zna materiał roślinny oraz teorię kompozycji niezbędne do zagospodarowania przestrzeni zamkniętych, zarówno publicznych jak i prywatnych. Umiejętnie wykorzystuje rośliny w aranżacjach florystycznych do uatrakcyjnienia wnętrz i poprawy zdrowia w: urzędach, biurach, centrach handlowych, restauracjach i inny obiektach ogólnie dostępnych.

Ma rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania badań studialnych, opracowań projektowych i ich realizacji. Potrafi spożytkować swoją wiedzę w aranżowaniu parków i ogrodów miejskich oraz wiejskich, niedużych wnętrz przestrzeni publicznej (place, skwery, szlaki komunikacyjne), ogrodów przydomowych, zagospodarowania terenów agroturystycznych oraz cmentarzy.

Absolwent sztuki ogrodowej może rozpocząć i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą albo podjąć pracę w pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów, w firmach developerskich, urzędach administracji. Może zajmować się rozmnażaniem i produkcją roślin ozdobnych, ich sprzedażą oraz obrotem. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć hortiterapeutycznych w zespole rehabilitacyjnym. Może także zajmować się działalnością florystyczną w szerokim zakresie.

 

Program kształcenia:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

przedmioty kształcenia ogólnego : historia sztuki lub biblia w kulturze świata, podstawy psychologii, technologia informacyjna, język obcy, wychowanie fizyczne

przedmioty obowiązkowe: podstawy chemii, gleboznawstwo, geodezja, materiałoznawstwo, podstawy uprawy i żywienia roślin, genetyka i hodowla roślin ozdobnych, rysunek techniczny, rysunek odręczny, struktury wizualne w kompozycjach ogrodowych, budowa terenów zieleni, zasady projektowania, projektowanie ogrodów przydomowych, AutoCAD 2D w projektowaniu ogrodów, projektowanie małej architektury ogrodowej, botaniczne podstawy sztuki ogrodowej, ogrody owocowe, warzywa w ogrodach, kwiaciarstwo, dendrologia, byliny w kompozycjach ogrodowych, doniczkowe rośliny ozdobne, trawy w kompozycjach ogrodowych, kompozycje sezonowe, ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, fizjologia roślin, fitosocjologia, szkółkarstwo roślin ozdobnych, diagnostyka chorób w terenach zieleni, diagnostyka szkodników w terenach zieleni, pielęgnacja terenów zieleni, ogrody siedliskiem owadów zapylających, dekoracje roślinne, terapia ogrodnicza, logistyka roślin ozdobnych, podstawy biznesu,

przedmioty do wyboru – historia roślin ogrodowych, ogrody tymczasowe, rośliny cebulowe, utrwalanie i preparowanie roślin ozdobnych, socjoogrodnictwo, plener malarski, ogrody natury, ochrona roślin ozdobnych przed agrofagami w obiektach zamkniętych, techniki ochrony roślin, uprawa i zastosowanie winorośli, sady w ogrodach historycznych, rośliny pokarmowe owadów zapylających, zioła w ogrodach, warzywa dekoracyjne, fizjologia roślin ozdobnych, podstawy biotechnologii roślin, nasionoznawstwo, uszlachetnianie nasion, techniki bezglebowe uprawy roślin ozdobnych, warunki glebowe w mieście, żywienie roślin ozdobnych, mikrobiologia gleby,

seminaria dyplomowe i praca inżynierska.

Studia I stopnia obejmują łącznie 2282 godziny dydaktyczne.

Przedmioty kształcenia ogólnego prowadzone są w łącznym wymiarze 273. Przedmioty obowiązkowe realizowane są w wymiarze 1555 godzin. Przedmioty do wyboru obejmują 390 godzin. Praktyka zawodowa trwa 8 tygodni.

Sztuka ogrodowa to twórcza działalność obejmująca projektowanie, zakładanie oraz pielęgnację ogrodów, parków i terenów zieleni z wykorzystaniem właściwie dobranych roślin, harmonijnie łączonych z elementami architektonicznymi. W czasie nauki student zdobywa także wiedzę i umiejętności z zakresu sztuki układania kwiatów, zwanej florystyką, a także z zakresu terapii ogrodniczej. Absolwenci są przygotowani do rozpoczęcia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, do podjęcia pracy w pracowniach projektowych, firmach zakładających i pielęgnujących ogrody, w firmach developerskich oraz w administracji. Mogą także zająć się produkcją roślin ozdobnych, ich sprzedażą oraz marketingiem. Po zakończeniu Sztuki Ogrodowej absolwent posiada szeroki wachlarz umiejętności, aby osiągnąć sukces nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej.

Proces dydaktyczny w ramach kierunku sztuka ogrodowa realizuje kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Rolniczego. Wysoką jakość nauczania gwarantują kwalifikacje interdyscyplinarnego zespołu, nie tylko w zakresie ogrodnictwa, ale też nauk technicznych (architektura i urbanistyka) oraz sztuk plastycznych (sztuki piękne). Niektóre zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego.

Na studiach I stopnia student odbywa łącznie 8 tygodni praktyki, w czasie których nabywa umiejętność rozpoznawania i odnajdywania się na rynku pracy, zapoznaje się ze środowiskiem pracy wykorzystując wiedzę zdobytą podczas studiów, uzyskuje kompetencje społeczne, w tym umiejętność pracy w grupie.

Studia z zakresu sztuki ogrodowej to nie tylko wykłady, ale przede wszystkim ćwiczenia, na których studenci mają możliwość praktycznego opanowania wiedzy i zapoznania się z jej zastosowaniem w działalności zawodowej. Służy temu bardzo dobrze wyposażona Terenowa Stacja Dydaktyczno-Badawcza, w skład której wchodzą: kolekcja roślin doniczkowych, kolekcja gruntowych roślin zielnych, kolekcja żywopłotów, kolekcja dendrologiczna oraz zbiory zielnikowe, a także Terenowa Stacja Dydaktyczno-Badawcza Garlica Murowana, w tym kolekcja pomologiczna i winnica oraz Terenowa Stacja Dydaktyczno-Badawcza Mydlniki. Studenci korzystają także z pracowni plastycznej i florystycznej oraz z projektowych pracowni komputerowych.

Studenci uczestniczą w pracach badawczych pod opieką pracowników naukowych w ramach działalności Koła Naukowego (prezentacja wyników na sesjach wydziałowych i ogólnouczelnianych) oraz włączają się w realizację tematów badawczych w trakcie wykonywania prac dyplomowych oraz grantów.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska