Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Sztuka ogrodowa

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2356

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, historii sztuki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: artystyczna - sekcja historii sztuki, biologiczna, chemiczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych

 

Przedmioty obowiązkowe

gleboznawstwo; wybrane zagadnienia z chemii; ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych; botaniczne podstawy sztuki ogrodowej; podstawy uprawy i żywienia roślin; podstawy fizjologii roślin; genetyka i hodowla roślin ozdobnych; fitosocjologia; ogrody owocowe; warzywa w ogrodach; kwiaciarstwo; dendrologia; byliny w kompozycjach ogrodowych; szkółkarstwo roślin ozdobnych; doniczkowe rośliny ozdobne; trawy w kompozycjach ogrodowych; kompozycje sezonowe; dekoracje roślinne; pielęgnacja terenów zieleni; diagnostyka chorób w terenach zieleni; diagnostyka szkodników w terenach zieleni; praktikum z zakresu sztuki ogrodowej; geodezja; materiałoznawstwo; budowa terenów zieleni; rysunek techniczny; rysunek odręczny; struktury wizualne w kompozycjach ogrodowych; zasady projektowania; autoCAD 2D w projektowaniu ogrodów; projektowanie ogrodów przydomowych; projektowanie małej architektury ogrodowej; język obcy; technologia informacyjna; podstawy biznesu; historia sztuki ogrodowej; kultura, sztuka i tradycja regionu; ochrona własności intelektualnej; terapia ogrodnicza

 

Przedmioty fakultatywne

ogrody siedliskiem owadów zapylających; ekologia i środowisko Krakowa; sady w ogrodach historycznych; zioła w ogrodach; ogrody tymczasowe; mikrobiologia gleby; żywienie roślin ozdobnych; rośliny pokarmowe owadów zapylających; uprawa i zastosowanie winorośli; warzywa dekoracyjne; kwiaty cięte we florystyce; uszlachetnianie nasion; techniki bezglebowej uprawy roślin; zielone dachy i ściany; techniki ochrony roślin; rośliny cebulowe; nawadnianie w ogrodach; ogrody natury; warunki glebowe w mieście; podstawy biotechnologii roślin; fizjologia roślin ozdobnych; logistyka roślin ozdobnych; ochrona roślin ozdobnych przed szkodnikami w obiektach zamkniętych; ochrona roślin ozdobnych przed chorobami w obiektach zamkniętych; zieleń miejska; nasionoznawstwo; socjoogrodnictwo; komunikacja społeczna i trening interpersonalny; marka osobista; historia sztuki; plener malarski; rzeźba w ogrodzie i krajobrazie; utrwalanie i preparowanie roślin ozdobnych; grafika rastrowa w projektowaniu ogrodów; narzędzia i maszyny ogrodowe.

 

Specjalności

brak

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku sztuka ogrodowa, z tytułem zawodowym inżynier, posiada wiedzę z zakresu nauk ogrodniczych, technicznych oraz plastycznych. Zna przyrodnicze uwarunkowania, metody, techniki i materiały do projektowania, budowy oraz pielęgnacji ogrodów różnej skali. Posiada rzetelną wiedzę na temat roślin ozdobnych, począwszy od ich identyfikacji taksonomicznej, wymagań siedliskowych, przez wartość biologiczną i dekoracyjną oraz oceny ich zmienności w sezonie wegetacyjnym. Potrafi projektować, zakładać i prowadzić pielęgnacje różnorodnych terenów zieleni (parków, ogrodów miejskich, przydomowych wiejskich, niedużych wnętrz przestrzeni publicznej, terenów agroturystycznych, cmentarzy), a także nadzorować te zadania na poziomie praktycznym, biznesowym oraz normatywnym. Przeprowadza inwentaryzacje i waloryzacje zasobów roślinnych. Sprawnie posługuje się technikami rysunkowymi oraz programami komputerowymi do projektowania profesjonalnych kompozycji w terenach zieleni. Potrafi wyprodukować i wykorzystać rośliny do poprawy estetyki otoczenia i podniesienia jakości życia. Dzięki uzyskanym kompetencjom społecznym absolwent może podjąć pracę w szeroko rozumianym sektorze ogrodnictwa ozdobnego na poziomie przyjętym w krajach Unii Europejskiej. Dostosowuje się do wymogów pracy zespołowej, jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje zawodowe.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę i podstawowe umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień zawodowych potrzebnych do pracy np. w zawodzie ogrodnika, producenta roślin ozdobnych, projektanta terenów zieleni, florysty i hortiterapeuty.

W programie studiów znaczące miejsce zajmuje kształcenie praktyczne i inżynierskie oraz nabywanie umiejętności w pracowniach projektowych wyposażonych w nowoczesne programy komputerowe, oraz w obiektach szklarniowych, a także w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę pomiarowoą. W trakcie kształcenia realizowane są praktyki w firmach produkujących rośliny ozdobne, w biurach projektowych oraz zakładających ogrody i pielęgnujących zieleń, zarówno w kraju jak i za granicą. Studenci uczestniczą także w realizacji prac eksperymentalnych prowadzonych na Uczelni.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent sztuki ogrodowej może rozpocząć i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą albo podjąć pracę w pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów, w firmach developerskich, urzędach administracji państwowej. Może zajmować się rozmnażaniem i produkcją roślin ozdobnych, ich sprzedażą oraz obrotem. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć hortiterapeutycznych w zespole rehabilitacyjnym. Może także zajmować się działalnością florystyczną w szerokim zakresie.

 

 

 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1392

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, historii sztuki, matematyki.

 

Przedmioty obowiązkowe

Technologia informacyjna; gleboznawstwo; wybrane zagadnienia z chemii; rysunek techniczny; ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych; geodezja; struktury wizualne w kompozycjach ogrodowych; rysunek odręczny; podstawy biznesu; botaniczne podstawy sztuki ogrodowej; język obcy; materiałoznawstwo; podstawy uprawy i żywienia roślin; ogrody owocowe; warzywa w ogrodach; kwiaciarstwo; budowa terenów zieleni; AutoCAD 2D w projektowaniu ogrodów; podstawy fizjologii roślin; dendrologia; fitosocjologia; zasady projektowania; byliny w kompozycjach ogrodowych; genetyka i hodowla roślin ozdobnych; kultura, sztuka i tradycja regionu; szkółkarstwo roślin ozdobnych; projektowanie ogrodów przydomowych; diagnostyka chorób w terenach zieleni; diagnostyka szkodników w terenach zieleni; doniczkowe rośliny ozdobne; trawy w kompozycjach ogrodowych; pielęgnacja terenów zieleni; kompozycje sezonowe; projektowanie małej architektury ogrodowej; dekoracje roślinne; praktikum z zakresu sztuki ogrodowej; terapia ogrodnicza; ochrona własności intelektualnej.

 

Przedmioty fakultatywne

Biblia w kulturze świata; historia sztuki; ogrody natury; techniki ochrony roślin; rośliny pokarmowe owadów zapylających; ogrody siedliskiem owadów zapylających; podstawy biotechnologii roślin; techniki bezglebowej uprawy roślin; warunki glebowe w mieście; żywienie roślin ozdobnych; ogrody tymczasowe; rośliny cebulowe; plener malarski; ochrona roślin ozdobnych przed szkodnikami w obiektach zamkniętych; ochrona roślin ozdobnych przed chorobami w obiektach zamkniętych; uprawa i zastosowanie winorośli; sady w ogrodach historycznych; zioła w ogrodach; warzywa dekoracyjne; fizjologia roślin ozdobnych; nasionoznawstwo; uszlachetnianie nasion; mikrobiologia gleby; historia roślin ogrodowych; logistyka roślin ozdobnych; utrwalanie i preparowanie roślin ozdobnych; socjoogrodnictwo.

 

Specjalności

brak

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska