Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Dietetyka

Wydział Technologii Żywności

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2492

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, informatyczna, matematyczna, statystyczna, wiedzy technicznej, wiedzy o żywieniu i żywności, wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych w blokach: technologia żywności, gastronomia.

Przedmioty obowiązkowe

chemia ogólna i nieorganiczna; matematyka z elementami statystyki; psychologia ogólna; ekologia i ochrona środowiska; kwalifikowana pierwsza pomoc; technologia informacyjna; grafika inżynierska; chemia organiczna; fizyka; anatomia człowieka; język obcy; biochemia; mikrobiologia; chemia żywności; opakowania, magazynowanie i transport żywności; wyposażenie techniczne w produkcji żywności; podstawy żywienia człowieka; analiza i ocena jakości żywności; ogólna technologia żywności; genetyka; higiena i toksykologia żywności; podstawy dietetyki; fizjologia człowieka; higiena produkcji potraw i żywienia; inżynieria procesowa; dietetyka pediatryczna; dietetyka geriatryczna; żywienie sportowców; kliniczny zarys chorób; zasady i organizacja żywienia zbiorowego; projektowanie technologiczne procesów produkcji potraw; prawo i ekonomika w ochronie zdrowia; edukacja żywieniowa i promocja zdrowia; systemy bezpieczeństwa żywności; systemy zarządzania jakością żywności; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; farmakologia i farmakoterapia; parazytologia; ochrona własności intelektualnej; wychowanie fizyczne; podstawy immunologii.

Przedmioty fakultatywne

 praktyka zawodowa; historia sztuki i kultura polska; filozofia; efektywne metody uczenia i rozwój osobisty; psychodietetyka; podstawy etyki zawodowej dietetyka; elektyw z zakresu żywieniowych aspekty przetwórstwa węglowodanów; elektyw z zakresu surowców i technologii stosowanych w przetwórstwie owoców i warzyw; elektyw z zakresu uzdatniania wody w przemyśle spożywczym; elektyw z zakresu podstaw technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta; elektyw z zakresu biotechnologii żywności; elektyw z zakresu żywności niekonwencjonalnej; elektyw z zakresu przetwórstwa mleka i produkty mleczarskie w żywieniu człowieka; elektyw z zakresu podstawy produkcji napojów alkoholowych; elektyw z zakresu żywieniowych aspektów przetwórstwa zbóż; elektyw z zakresu przetwórstwa mięsa i produktów mięsne w żywieniu człowieka; elektyw z zakresu zastosowania chłodnictwa w produkcji i przechowalnictwie żywności; elektyw z zakresu technologii koncentratów spożywczych; elektyw z zakresu opracowanie nowych produktów spożywczych; proseminarium i wprowadzenie do analizy danych; seminarium dyplomowe.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent ma wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i  chorego. Wykazuje umiejętność planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności, projektowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia. Ponadto ma wiedzę w zakresie profilaktyki leczniczej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu zdrowia, a także umie prowadzić edukację żywieniową. Absolwent ma także wiedzę z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest  przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach dostarczających żywność dla szpitali i innych jednostek żywienia zbiorowego (catering), ośrodkach leczenia chorób żywieniowo-zależnych, placówkach sportowych oraz w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego). Absolwent  ma wpojone nawyki ustawicznego dokształcania się, potrafi obsługiwać różne programy komputerowe, zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugego stopnia.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, publicznych i niepublicznych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach dostarczających żywność do szpitali i innych jednostek żywienia zbiorowego (catering), ośrodkach leczenia chorób żywieniowo-zależnych, placówkach sportowych oraz szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska