Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Dietetyka

Wydział Technologii Żywności

 

Rodzaj studiów:

Studia I stopnia, inżynierskie, trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Forma:

Studia stacjonarne

Profil absolwenta:

Absolwenci kierunku Dietetyka nabywają kwalifikacje z zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Posiadają oni wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowotnej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu fizjologicznego, a także prowadzenie edukacji żywieniowej. Absolwent tego kierunku jest ponadto specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności i potraw. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach dietetyka w zakładach służby zdrowia, żywienia zbiorowego, poradniach dietetycznych, jak również na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności ze szczególnym uwzględnieniem produktów/potraw dietetycznych. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w planowaniu żywienia różnych grup żywności i ocenie sposobu żywienia oraz stanu odżywienia oraz sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy, umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Program kształcenia :

Przedmioty w ramach planu studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku Dietetyka, w ogólnej ilości 3008 godzin, podzielone są na grupy wymienione poniżej:

Grupa przedmiotów treści podstawowych: chemia; matematyka; fizyka; biochemia; mikrobiologia; grafika inżynierska.

Inne przedmioty kształcenia ogólnego to: technologia informacyjna; wychowanie fizyczne; język obcy; elektywy humanistyczne; bezpieczeństwo pracy i ergonomia; ochrona własności intelektualnej.

Grupa przedmiotów treści kierunkowych: podstawy żywienia człowieka, genetyka, podstawy dietetyki, fizjologia człowieka, higiena produkcji potraw i żywienia, dietetyka pediatryczna, dietetyka geriatryczna, żywienie sportowców, kliniczny zarys chorób, zasady i organizacja żywienia zbiorowego zamkniętego, parazytologia, projektowanie technologiczne procesów produkcji potraw, edukacja żywieniowa i promocja zdrowia, prawo i ekonomika w ochronie zdrowia, farmakologia i farmakoterapia żywieniowa, chemia żywności, opakowania, magazynowanie i transport żywności, wyposażenie techniczne w produkcji żywności, żywność niekonwencjonalna, analiza i ocena jakości żywności, ogólna technologia żywności, inżynieria procesowa, higiena i toksykologia żywności, gospodarka wodna i ściekowa, systemy bezpieczeństwa żywności, systemy zarządzania jakością żywności.

Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywów) w obrębie zagadnień z zakresu: przetwórstwa mleka, technologii przemysłów fermentacyjnych, przetwórstwa węglowodanów, przetwórstwa owoców i warzyw, przetwórstwa mięsa, przetwórstwa zbóż, chłodnictwa i przechowalnictwa żywności, podstaw technologii gastronomicznej, biotechnologii żywności.

Studenci kierunku Dietetyka odbywają praktyki m.in. w szpitalach, poradniach, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach żywienia zbiorowego. Łączny wymiar praktyk na tym kierunku obejmuje 600 godzin w przypadku studiów I stopnia (200 godzin po II, IV i VI semestrze).

Studenci mają również możliwość wyjazdów, w ramach wymiany, na studia i praktyki do innych uczelni krajowych i zagranicznych.

Wersja do druku (*.pdf)

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska