Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Dietetyka

Wydział Technologii Żywności

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2450

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.

 

Przedmioty obowiązkowe

Chemia ogólna i nieorganiczna; matematyka z elementami statystyki; obliczenia chemiczne; psychologia ogólna; ekologia i ochrona środowiska; kwalifikowana pierwsza pomoc; technologia informacyjna; grafika inżynierska; chemia organiczna; fizyka; anatomia człowieka; bezpieczeństwo narodowe; język obcy; biochemia; mikrobiologia; chemia żywności; opakowania, magazynowanie i transport żywności; wyposażenie techniczne w produkcji żywności; podstawy żywienia człowieka; analiza i ocena jakości żywności; ogólna technologia żywności; genetyka; higiena i toksykologia żywności; podstawy dietetyki; fizjologia człowieka; higiena produkcji potraw i żywienia; inżynieria procesowa; dietetyka pediatryczna; dietetyka geriatryczna; żywienie sportowców; kliniczny zarys chorób; zasady i organizacja żywienia zbiorowego; projektowanie technologiczne procesów produkcji potraw; prawo i ekonomika w ochronie zdrowia; edukacja żywieniowa i promocja zdrowia; systemy bezpieczeństwa żywności; systemy zarządzania jakością żywności; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; farmakologia i farmakoterapia; parazytologia; ochrona własności intelektualnej.

 

Przedmioty fakultatywne

Historia sztuki i kultura polska; filozofia; żywność niekonwencjonalna; żywność funkcjonalna, ekologiczna i regionalna; gospodarka wodna i ściekowa; uzdatnianie wody w przemyśle spożywczym; technologia gastronomiczna z elementami planowania produkcji i kalkulacji cen w zakładach gastronomicznych; podstawy technologii gastronomicznej z elementami obsługi konsumenta; bioprocesy w produkcji żywności; biotechnologia żywności; żywieniowe aspekty przetwórstwa węglowodanów; podstawy przemysłów węglowodanowych; przetwórstwo mleka; mleko i produkty mleczarskie w żywieniu człowieka; surowce i technologie stosowane w przetwórstwie owoców i warzyw; podstawy produkcji napojów alkoholowych; technologie przemysłów fermentacyjnych; podstawy przetwórstwa zbóż; technologia produkcji tradycyjnych i nowoczesnych artykułów; przetwórstwo mięsa; mięso i produkty mięsne w żywieniu człowieka; podstawy chłodnictwa i zamrażalnictwa żywności; zastosowanie chłodnictwa w produkcji i przechowalnictwie żywności; technologia koncentratów spożywczych; surowce i półprodukty w przemyśle koncentratów spożywczych; opracowanie nowych produktów spożywczych; wybrane aspekty projektowania innowacyjnej żywności.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku dietetyka ma wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Wykazuje umiejętność planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności, projektowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia. Ponadto ma wiedzę w zakresie profilaktyki leczniczej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu zdrowia, a także umie prowadzić edukację żywieniową. Absolwent ma ponadto wiedzę z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności oraz z zakresu systemów kontroli bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych i potraw. Absolwent zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

 

Możliwość zatrudnienia

Jest przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, publicznych i niepublicznych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach dostarczających żywność do szpitali i innych jednostek żywienia zbiorowego (catering), ośrodkach leczenia chorób żywieniowo-zależnych, placówkach sportowych oraz szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska