Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Bioinformatyka i analiza danych

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2428

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona: poziom podstawowy lub rozszerzony, matematyka (waga 4) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologia, informatyka, fizyka z astronomią.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, fizyczna, informatyczna, matematyczna.

Program studiów

Specjalności (wybierane na piątym semestrze studiów)

Bioinformatyka

Analiza danych

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Studia na kierunku bioinformatyka i analiza danych skierowane są do osób wykazujących szczególne zainteresowania biologią, matematyką oraz programowaniem i wykorzystaniem narzędzi informatycznych, głównie w celu opisu i analizy danych biologicznych oraz przetwarzaniem wielkich zbiorów danych.

Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia ma poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień matematyki, biologii i informatyki, opartą na rzetelnej znajomości podstaw szeroko pojętych nauk ścisłych i przyrodniczych. Rozumie konieczność stosowania formalnego opisu procesów biologicznych oraz potrzebę poszukiwania matematycznych modeli tych procesów (analitycznych, stochastycznych i dyskretnych). Potrafi formułować i rozwiązywać podstawowe problemy biologiczne w sposób ścisły, posługując się modelami matematycznymi oraz metodami i technikami informatycznymi. Potrafi gromadzić dane dotyczące procesów biologicznych uzyskane ze specjalistycznych laboratoriów,  środowiska, jak również z szeroko dostępnych zasobów informatycznych. Potrafi zaprojektować, zaimplementować i eksplorować bazy danych, rozwijać i implementować algorytmy przetwarzania i analizy danych, w tym specjalistycznych baz danych sekwencji DNA i RNA pochodzących z programów sekwencjonowania genomów i transkryptomów. Rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych. Potrafi programować w wybranych językach programowania, stosując paradygmaty programowania strukturalnego, obiektowego i funkcyjnego.  Posiadając gruntowne wykształcenie z zakresu matematyki i statystyki matematycznej, jak również umiejętności właściwego wykorzystania narzędzi informatycznych, potrafi – w analizie danych - zastosować wielowymiarowe metody statystyczne, metody uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. 

Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym językiem specjalistycznym z zakresu biologii, informatyki i matematyki.  Potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności zawodowe, zna etyczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania związane z działalnością naukową, dydaktyczną, wdrożeniową i zawodową w zakresie studiowanego kierunku. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: bioinformatyka, biologia, biotechnologia, zootechnika i rolnictwo oraz na kierunkach pokrewnych.

Kierunek bioinformatyka i analiza danych kształtuje także kompetencje społeczne, uwzględniając dynamikę zmian cywilizacyjnych, umożliwiając absolwentom bycie kreatywnym, przygotowuje do pracy zespołowej oraz daje podstawy dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kształtuje również postawę odpowiedzialnego członka społeczeństwa rzetelnie wykonującego swoją pracę, zdolnego do dzielenia się swoimi kompetencjami.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku bioinformatyka i analiza danych ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych pochodzenia biologicznego z wykorzystaniem metod matematycznych i przy użyciu narzedzi informatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, bioinformatyczne, laboratoria diagnostyczne, badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych oraz ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin. Może także podejmować pracę w firmach zajmujacych się badaniami statystycznymi, narzędziami i systemami informatycznymi oraz w innych instytucjach, w których takie badania, narzędzia i systemy są wykorzystywane.

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska