Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Agrobiologia

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Dziedzina dodatkowa - nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina dodatkowa - nauki biologiczne

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2426
 
Zakres postępowania kwalifikacyjnego
Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, geograficzna, wiedzy i umiejętności rolniczych.

Program studiów

Kierunek agrobiologia jest ofertą edukacyjną kierowaną do młodzieży z różnych środowisk (wiejskich, małych miast, ale również aglomeracji miejskich), która jest zainteresowana  studiami na kierunkach biologicznych.
Celem studiów jest kształcenie kadr dla otoczenia rolnictwa: szeroko pojętej oceny jakości produktów rolniczych różnego przeznaczenia oraz hodowli polskich odmian roślin uprawnych.
W trosce o bezpieczeństwo żywnościowe Polaków, wysoką jakość krajowej produkcji rolniczej jak również planowany wzrost importu płodów rolnych z innych, często odległych regionów świata konieczny będzie rozwój sektora kontroli jakości rodzimych jak i sprowadzanych towarów. Agrobiologia jest odpowiedzią na potrzebę chwili – przygotuje wysoko wykwalifikowaną kadrę.
Kształcenie kadr dla sektora hodowli roślin również wychodzi naprzeciw potrzebom rolnictwa naszego kraju. Zmiany klimatyczne zmuszają naukowców do wzmożonych prac nad nowymi odmianami rośli uprawnych dostosowanych do zmieniających się warunków produkcji rolniczej. Absolwenci kierunku agrobiologia będą przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w stacjach i firmach hodowlanych.
Największym atutem agrobiologii jest duża ilość ćwiczeń laboratoryjnych, w trakcie  których studenci samodzielnie wykonują wszelkie analizy biochemiczne, fizyczne, molekularne, mikrobiologiczne, z zakresu fizjologii roślin i zwierząt, kultur in vitro i szereg innych. Samodzielnie, np. izolują DNA, przeprowadzają reakcję PCR, elektroforezę i analizują wyniki, badają ekspresję genów, zakładają i prowadzą hodowle in vitro, a w ramach ćwiczeń z botaniki – wykonują preparaty mikroskopowe. Dzięki takiemu prowadzeniu zajęć, absolwenci są w pełni przygotowani do pracy w laboratoriach związanych nie tylko z kontrolą jakości produktów rolniczych i hodowlą roślin, ale również tych związanych z ochrona przyrody i środowiska.  Potrafią też modyfikować metody do potrzeb różnych badań.
Laboratoria, w których odbywają się zajęcia są wyposażone w sprzęt i aparaturę naukową na światowym poziomie, podobnie jak metody, które student poznaje w trakcie studiów, a wiedza teoretyczna jest stale aktualizowana przez prowadzących zajęcia. Cennym uzupełnieniem procesu dydaktycznego są zajęcia terenowe z wielu przedmiotów oraz wizyty i zajęcia studyjne w instytucjach związanych z oceną jakości produktów rolniczych czy opracowywaniem i wdrażaniem nowych odmian roślin uprawnych, w których to studenci mogą odbywać miesięczną praktykę zawodową i które są potencjalnym miejscem zatrudnienia absolwentów.
Przedmiotami wiodącymi dla oceny jakości produktów rolniczych są: fitopatologia, patofizjologia, kontrola fitosanitarna i kwarantanna, towaroznawstwo i przechowalnictwo, jakość surowców rolniczych i bezpieczeństwo surowcowe (fakultet). Dla hodowli roślin przedmiotami wiodącymi są: doskonalenie roślin, podstawy doświadczalnictwa rolniczego, nasiennictwo i obrót materiałem siewnym, kultury in vitro, ekspresja genów oraz fitogeografia, która rozszerzona o fakultety: adaptacje środowiskowe roślin i rolnictwo krajów sub- i tropikalnych uświadamia studentom jak czynniki środowiskowe ograniczają współcześnie rozwój roślinności i jak zmiany klimatu w przeszłości wpływały na szatę roślinną Ziemi. Zarówno dla kształcenia w zakresie oceny jakości produktów rolniczych jak i hodowli roślin, zasadnicze znaczenie mają również przedmioty z zakresu biologii.

 

Profil absolwenta: Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia posiada  wiedzę i innowacyjne umiejętności sprzyjające osiąganiu bezpieczeństwa żywnościowego i klimatycznego, konkurencyjności gospodarki bazującej na materiałach i procesach biologicznych oraz umożliwiające podejmowanie wyzwań społecznych i cywilizacyjnych. Dysponuje pogłębioną wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu doskonalenia roślin, oceny jakości produktów rolniczych, biologicznych podstaw nowoczesnej produkcji roślinnej, biotechnologii roślin, mikrobiologii środowiskowej oraz ekologii i ochrony przyrody. Jest świadomy znaczenia postępu biologicznego w rolnictwie i rozumie konieczność uwzględniani w nim ochrony bioróżnorodności. Potrafi korzystać z fachowego piśmiennictwa, narzędzi informatycznych i zasobów internetowych. W oparciu o zdobytą wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych potrafi kreatywnie myśleć i rozwiązywać podstawowe problemy dotyczące szeroko pojętych zagadnień rolniczych i biologicznych. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym językiem specjalistycznym z zakresu biologii i rolnictwa.

Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i jej wykorzystania w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i szybkiego dostosowania się do zmian na rynku pracy. Posiada umiejętności interpersonalne, efektywnie pracuje w zespole, potrafi działać w sposób przedsiębiorczy z zachowaniem norm etycznych i prawnych.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, absolwenci posiadają wykształcenie rolnicze, które upoważnia ich do nabycia gospodarstwa rolnego lub ziemi rolnej/nieruchomości rolnej.Możliwość zatrudnienia
Kierunek ten zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w inspekcji fitosanitarnej i nasiennej oraz ochrony roślin, w instytucjach związanych z ochroną środowiska i przyrody, w ośrodkach doradztwa rolniczego, ale również w instytutach naukowych, laboratoriach badawczych w  stacjach i firmach hodowlanych oraz w jednostkach zajmujących się produkcją i obrotem materiałem siewnym, a także w sektorze Start-up i Know How dla nowoczesnego rolnictwa. Dzięki opanowaniu różnorodnych technik biologii molekularnej, kultur in vitro, analizy instrumentalnej absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach biotechnologicznych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska