Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Gospodarka przestrzenna

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria lądowa i transport
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2379

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekonomicznej.

Przedmioty obowiązkowe

 przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią; ochrona własności intelektualnej; podstawy informatyki; polityka rozwoju regionalnego na poziomie UE, kraju i regionu; fizyka; geografia ekonomiczna; historia urbanistyki i architektury; geometria wykreślna i grafika inżynierska; gleboznawstwo i ochrona gleb; socjologia; ekonomia; prawoznawstwo; język obcy; budownictwo; ochrona wód podziemnych; matematyka z elementami statystyki; samorząd terytorialny; rysunek techniczny i planistyczny; geodezja; technologia informacyjna; społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej; technologia komputerowego projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD; prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska; kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich; urządzenia wodno-melioracyjne; ekonomia miast i regionów; gospodarka nieruchomościami; planowanie infrastruktury technicznej; geograficzne systemy informacji przestrzennej; studium zagrożenia powodziowego; planowanie przestrzenne; ochrona środowiska; podstawy rolnictwa i leśnictwa; zasady projektowania urbanistycznego; podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji; kartografia tematyczna; zasady kształtowania struktury przestrzennej wsi; projektowanie urbanistyczne; podstawy gospodarki przestrzennej; obszary wiejskie i ich funkcje; strategia rozwoju gminy; elementy ewidencji gruntów i budynków; ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.

Przedmioty fakultatywne

Gospodarka lokalami mieszkalnymi; land management; klimatologia planistyczna; gospodarcze skutki współczesnych zmian klimatu; ochrona krajobrazu kulturowego; metody opisu i waloryzacji szaty roślinnej; geomorfologia fluwialna dla inżynierów; introduction to land use management – international course; rekultywacja terenów zdegradowanych; podstawy ekologii z botaniką; zagrożenia cywilizacyjne i ekorozwój; klimatyczne uwarunkowania kształtowania krajobrazu kulturowego; źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich szacowania i obrotu; analiza konkurencyjności organizacji; organizacja i zarządzanie; rewaloryzacja zespołów zabytkowych; zarządzanie środowiskiem; infrastruktura i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne; geologia i hydrogeologia regionalna; rośliny w inżynierii i gospodarce przestrzennej; technologie GIS w szacowaniu zasobów odnawialnych źródeł energii; infrastruktura techniczna – odszkodowania i wynagrodzenia; budownictwo ziemne i drogi; praktyczne zastosowanie GIS w gospodarce przestrzennej; skaning lotniczy w gospodarce przestrzennej; administracja samorządowa i rządowa, a gospodarka przestrzenna; charakterystyka jednostki krajobrazowej; ochrona gleb przed erozją; technologia komputerowego projektowania z wykorzystaniem programu MicroStation; odpady w gospodarce przestrzennej; wykorzystanie zieleni w planowaniu miast; meteorologiczne zagrożenia środowiska przyrodniczego; składowiska odpadów komunalnych; zarządzanie rozwojem lokalnym; oceny oddziaływania na środowisko w gospodarce przestrzennej.

Specjalności

Rozwój regionalny

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Kierunek gospodarka przestrzenna kształci specjalistów z zakresu: planowania i opracowywania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych, tworzenia lokalnych strategii rozwoju, planowania infrastruktury technicznej, oceny stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, geograficznych systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, podstaw urbanistyki, land management, technologii programowania komputerowego. Kompetencje absolwenta są podstawowe o charakterze interdyscyplinarnym szczególnie w aspekcie zarządzania geoprzestrzenią.

Po ukończeniu studiów I i II stopnia, absolwenci uzyskują zaświadczenie o odbytych studiach podyplomowych z wyceny nieruchomości, co stanowi jedną z przesłanek przystąpienia do egzaminu państwowego z tego zakresu.

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci tego kierunku studiów mogą podejmować pracę w urzędach administracji samorządowej szczebla lokalnego i regionalnego w zespołach przygotowujących dokumenty planistyczne oraz opracowujących analizy przestrzenne zjawisk gospodarczych i społecznych, przy tworzeniu strategii rozwoju, opracowywaniu programów mających na celu podwyższenie konkurencyjności miast, gmin i regionów, planowaniu infrastruktury technicznej, sporządzaniu dokumentów oceniających stan środowiska przyrodniczego i kulturowego, a także oceniających wpływ inwestycji na środowisko. Również mogą znajdować zatrudnienie zarówno w niewielkich firmach projektowych jak i dużych korporacjach zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji geoprzestrzennych.

 

 

 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria lądowa i transport
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1544

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekonomicznej.

Przedmioty obowiązkowe

Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią; ochrona własności intelektualnej; podstawy informatyki; polityka rozwoju regionalnego na poziomie UE, kraju i regionu; fizyka; geografia ekonomiczna; historia urbanistyki i architektury; geometria wykreślna i grafika inżynierska; gleboznawstwo i ochrona gleb; socjologia; ekonomia; prawoznawstwo; język obcy; budownictwo; ochrona wód podziemnych; matematyka z elementami statystyki; samorząd terytorialny; rysunek techniczny i planistyczny; geodezja; technologia informacyjna; społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej; technologia komputerowego projektowania z wykorzystaniem programu AUTOCAD; kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich; urządzenia wodno-melioracyjne; ekonomika miast i regionów; gospodarka nieruchomościami; planowanie infrastruktury technicznej; geograficzne systemy informacji przestrzennej; studium zagrożenia powodziowego; planowanie przestrzenne; ochrona środowiska; podstawy rolnictwa i leśnictwa; zasady projektowania urbanistycznego; podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji; kartografia tematyczna; zasady kształtowania struktury przestrzennej wsi; projektowanie urbanistyczne; podstawy gospodarki przestrzennej; obszary wiejskie i ich funkcje; strategia rozwoju gminy; elementy ewidencji gruntów i budynków; ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.

Przedmioty fakultatywne

Gospodarka lokalami mieszkalnymi; land management; klimatologia planistyczna; gospodarcze skutki współczesnych zmian klimatu; ochrona krajobrazu kulturowego; metody opisu i waloryzacji szaty roślinnej; geomorfologia fluwialna dla inżynierów; introduction to land use management – international course; rekultywacja terenów zdegradowanych; podstawy ekologii z botaniką; zagrożenia cywilizacyjne i ekorozwój; klimatyczne uwarunkowania rozwoju ziem górskich; przyrodnicze uwarunkowania kształtowania krajobrazu kulturowego; źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich szacowania i obrotu; analiza konkurencyjności organizacji; organizacja i zarządzanie; rewaloryzacja zespołów zabytkowych; zarządzanie środowiskiem; infrastruktura i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne; geologia i hydrogeologia regionalna; rośliny w inżynierii i gospodarce przestrzennej; technologie GIS w szacowaniu zasobów odnawialnych źródeł energii; infrastruktura techniczna – odszkodowania i wynagrodzenia; budownictwo ziemne i drogi; praktyczne zastosowanie GIS w gospodarce przestrzennej; skaning lotniczy w gospodarce przestrzennej; administracja samorządowa i rządowa, a gospodarka przestrzenna; charakterystyka jednostki krajobrazowej; ochrona gleb przed erozją; technologia komputerowego projektowania z wykorzystaniem programu MicroStation; odpady w gospodarce przestrzennej; wykorzystanie zieleni w planowaniu miast; meteorologiczne zagrożenia środowiska przyrodniczego; składowiska odpadów komunalnych; zarządzanie rozwojem lokalnym; oceny oddziaływania na środowisko w gospodarce przestrzennej.

Specjalności

Rozwój regionalny

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska