Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Gospodarka przestrzenna

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Rodzaj studiów:

studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier.

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność:

Rozwój regionalny

Rekrutacja:

konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: chemii, fizyki z astronomią, geografii lub matematyki

Profil absolwenta:

kierunek gospodarka przestrzenna kształci specjalistów z zakresu: planowania i opracowywania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych, tworzenia lokalnych strategii rozwoju, planowania infrastruktury technicznej, oceny stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Absolwenci tego kierunku studiów mogą podejmować pracę w urzędach administracji publicznej szczebla samorządowego i regionalnego w zespołach przygotowujących dokumenty planistyczne oraz opracowujących analizy przestrzenne zjawisk gospodarczych i społecznych, przy tworzeniu lokalnych strategii rozwoju, opracowywaniu programów mających na celu podwyższenie konkurencyjności miast, gmin i regionów, planowaniu infrastruktury technicznej, sporządzaniu dokumentów oceniających stan środowiska przyrodniczego i kulturowego, a także oceniających wpływ inwestowania na środowisko.

 

Program kształcenia

Na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych i programu indywidualnego Wydziału, realizowanych jest 2500 godzin.

W programie studiów są przedmioty ogólne (matematyka, fizyka, technologia informacyjna, język obcy, wychowanie fizyczne, rysunek techniczny i planistyczny, geometria wykreślna i grafika inżynierska, socjologia oraz historia urbanistyki i architektury), przedmioty kierunkowe (prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, planowanie przestrzenne, przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, gospodarka nieruchomościami, geograficzne systemy informacji przestrzennej), przedmioty techniczne (budownictwo, planowanie infrastruktury technicznej, projektowanie urbanistyczne, geodezja, kartografia) oraz przedmioty profilujące (kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich, urządzenia wodno-melioracyjne, studium zagrożenia powodzią, podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji, kształtowanie krajobrazu, kształtowanie struktury przestrzennej wsi, ochrona środowiska, polityka rozwoju regionalnego na poziomie UE, kraju i regionu, podstawy rolnictwa i leśnictwa, gleboznawstwo i ochrona gleb, funkcje obszarów wiejskich).

Dla studentów przewidziano w programie studiów praktyki terenowe dotyczące przyrodniczych oraz społeczno-kulturowych podstaw gospodarowania przestrzenią. Natomiast po 6 semestrze będą odbywać czterotygodniowe praktyki w urzędach gminnych.

Na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych i programu indywidualnego Wydziału, realizowanych jest 1440 godzin. W programie studiów są takie same przedmioty jak na studiach stacjonarnych, tylko w mniejszym wymiarze godzinowym.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska