Oferta Dydaktyczna

Studia I stopnia - kierunek biologia stosowana

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 6
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - licencjat
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 180
Łączna liczba godzin zajęć - 2227

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy i umiejętności rolniczych.

Przedmioty obowiązkowe

Anatomia zwierząt i człowieka; biologia komórki; botanika ogólna; chemia ogólna i nieorganiczna; matematyka; mikrobiologia; podstawy etyki w naukach przyrodniczych; zoologia – bezkręgowce; wychowanie fizyczne; anatomia roślin; chemia organiczna; ćwiczenia terenowe - zoologia bezkręgowce i kręgowce; fizyka i biofizyka; genetyka ogólna i populacyjna; zoologia – kręgowce; język obcy; biochemia ogólna; ewolucjonizm; warsztaty laboratoryjne; zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi; zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt; znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka; ćwiczenia terenowe – botanika; ekologia; fizjologia zwierząt; bioinformatyka; endokrynologia ogólna; hydrobiologia; kultury in vitro; ochrona i eksploatacja zasobów zwierząt wolno żyjących; techniki pisania prac naukowych; technologia informacyjna; żywienie zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych; biologiczne uwarunkowania hodowli zwierząt; embriologia i biologia rozrodu zwierząt; fizjologia roślin; parazytologia; podstawy immunologii; podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej; tradycyjne i regionalne produkty zwierzęce; wybrane aspekty neurobiologii.

Przedmioty fakultatywne

Analiza instrumentalna komórki; anatomia makroskopowa i mikroskopowa układu rozrodczego zwierząt; anatomia porównawcza zwierząt; awifauna Polski; biologia i hodowla zwierząt futerkowych; biologia i hodowla komórek macierzystych; biologia molekularna w medycynie; biologia molekularna roślin; biologia ryb; biologia, hodowla i użytkowanie koni; biotechnologia w sterowaniu sezonowością rozrodu i laktacji u owiec; biotechnologia w żywieniu zwierząt; bioterroryzm; diagnostyka molekularna w hodowli zwierząt; dokumentacja fotograficzna materiału badawczego; etologia stosowana; fizjologia okresu neonatalnego; fizjologia reakcji stresowych; genetyka populacji w zastosowaniach; herpetologia; histologia porównawcza zwierząt; historia szaty roślinnej ziemi; ksenobiotyki w środowisku; metabolizm energii i białka u zwierząt gospodarskich; metody biotechniczne w produkcji zwierzęcej; metody i techniki badawcze w żywieniu zwierząt; metody in situ i ex situ w ochronie zasobów genetycznych zwierząt (owce, bydło, świnie, konie, ptaki); metody konserwacji i przechowywania zbiorów przyrodniczych; metody oceny i poprawy jakości wód; metodyka i analiza doświadczeń przyrodniczych; morfologia i funkcja jajnika zwierząt domowych; ochrona środowiska wodnego; parazytologia; pasożyty zwierząt i ludzi; podstawy behawioru zwierząt; podstawy higieny; podstawy neuroendokrynologii; podstawy socjobiologii i higieny psychicznej zwierząt; podstawy teriologii; programy ochrony przyrody w Polskich Parkach Narodowych; renaturyzacja rzek; reprodukcja ptaków ozdobnych; splanchnologia i komputerowa analiza obrazu w doświadczalnictwie biologicznym; szata roślinna Polski; zagrożenia epizootyczne w środowisku przyrodniczym; zegar biologiczny zwierząt; zoopsychologia stosowana w hodowli i chowie zwierząt; związki hormonalne aktywne w środowisku wodnym; zwierzęta jako szkodniki upraw rolnych i leśnych; żywienie zwierząt egzotycznych; żywienie zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych.

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach z dziedzin nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych, a także zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. W programie studiów istotną część stanowią treści z zakresu biologii aplikacyjnej. Absolwent nabywa umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwenta cechuje znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 ESOK. Poza wiedzą związaną z kierunkiem studiów, absolwent nabywa umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz różnymi technikami badawczymi. Jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) lub aplikowania na studia podyplomowe.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent studiów licencjackich kierunku biologia stosowana jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach samorządu terytorialnego, a także w szkolnictwie – po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska