Oferta Dydaktyczna

Studia I stopnia - Kierunek Biologia stosowana

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

 Rodzaj studiów:

studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów. Studia I stopnia kończą się napisaniem pracy i złożeniem egzaminu dyplomowego licencjackiego i uzyskaniem tytułu licencjata.

 Profil studiów:

 Forma studiów:

ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 Rekrutacja:

konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, informatyki lub matematyki

 Profil absolwenta:

celem kształcenia na kierunku bologia stosowana jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent ma nabyć umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwenta cechuje znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka naukowego z zakresu biologii stosowanej.

Absolwent studiów licencjackich kierunku biologia stosowana jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach samorządu terytorialnego, a także w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego). W trakcie studiów I stopnia absolwent zostanie przygotowany do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

 

 

Program kształcenia

Przedmioty przewidziane w planie studiów I stopnia to:

przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, podstawy etyki w naukach przyrodniczych, podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka;

podstawowe: matematyka, chemia, fizyka, biofizyka;

kierunkowe: biologia komórki, mikrobiologia, botanika ogólna, anatomia roślin, anatomia funkcjonalna zwierząt i człowieka, zoologia bezkręgowców i kręgowców,  biochemia ogólna, fizjologia zwierząt, fizjologia środowiskowa, endokrynologia ogólna, embriologia zwierząt, ekologia, podstawy biotechnologii, genetyka ogólna i molekularna, biologia molekularna z elementami inżynierii genetycznej, immunologia, rozród zwierząt, biologiczne uwarunkowania hodowli i żywienia zwierząt, ochrona zwierząt doświadczalnych, warsztaty laboratoryjne, podstawy ewolucjonizmu, ochrona środowiska.

W planie studiów I stopnia przewidziano 4 tygodniową praktykę zawodową (po IV semestrze; 4 ECTS), stanowiącą integralną część procesu przygotowania studenta do pracy zawodowej, a w powiązaniu z treściami kształcenia z zakresu przedmiotów kierunkowych, która ma przygotować go do samodzielnej pracy w laboratorium, planowania i prowadzenia badań, gromadzenia  i opracowywania wyników i w końcu redakcji pracy licencjackiej. W trakcie praktyki student może gromadzić dokumentację na potrzeby realizacji pracy dyplomowej (jeżeli wymaga tego specyfika pracy). Praktyka jest zaliczana na podstawie obserwacji aktywności studenta podczas jej trwania (dzienniczek praktyk) i zatwierdzana przez koordynatora praktyk.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska