Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Biogospodarka

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 studia stacjonarne I stopnia 

Liczba semestrów

7

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki rolnicze

Dyscyplina wiodąca

rolnictwo i ogrodnictwo

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

210

Łączna liczba godzin zajęć

2453

Przedmioty obowiązkowe

Botanika; ekonomia; matematyka; zoologia; mikrobiologia; podstawy ekologii i ochrony przyrody; ochrona własności intelektualnej; język obcy; technologie informacyjne; kultura, sztuka i tradycje regionu; fizyka; chemia; geologia i gleboznawstwo; zarządzanie kapitałem ludzkim; pozyskiwanie wsparcia finansowego; statystyka matematyczna; laboratorium chemiczne; genetyka; biochemia; podstawy produkcji pierwotnej; podstawy żywienia roślin; podstawy grafiki inżynierskiej; fizjologia roślin; ekonomika jakości bioproduktów; doskonalenie roślin i nasionoznawstwo; ochrona roślin; podstawy biotechnologii; analiza laboratoryjna i diagnostyka mikrobiologiczna; gospodarka odpadami; biologia molekularna; prawo w biogospodarce; klimatyczne uwarunkowania produkcji pierwotnej i biologia stresów; podstawy rachunkowości; prognozowanie i modelowanie w produkcji pierwotnej.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Bezpieczeństwo biosanitarne: ekologia i genetyka drobnoustrojów; biologia sanitarna; monitoring zagrożeń środowiskowych; higiena surowców i produktów gotowych; kontrola fitosanitarna; higiena i bezpieczeństwo biologiczne środowiska pracy; ekotoksykologia.

Dla specjalności Bioinżynieria produkcji pierwotnej: towaroznawstwo i ocena jakości surowców i produktów gotowych; roślinna produkcja pierwotna; biotechnologia roślin; biogospodarka w produkcji zwierzęcej; odnawialne źródła energii; rynek surowców roślinnych i produktów gotowych; wpływ czynników antropogenicznych na produkcję pierwotną.

Dla specjalności Ekonomika zrównoważonego rozwoju: rozwój zrównoważony; ekonomika konsumpcji; wycena wartości środowiska; ekonomika firm agrobiznesu; lokalne zarządzanie sektorem publicznym; marketing bioproduktów; ekonomia zasobów naturalnych.

Specjalności

Bezpieczeństwo biosanitarne,

Bioinżynieria produkcji pierwotnej,

Ekonomika zrównoważonego rozwoju.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku biogospodarka wyróżnia się zarówno inżynierskim jak i interdyscyplinarnym wykształceniem, które pozwala na dużą elastyczność na rynku pracy. Oznacza to możliwość zatrudnienia w różnych sektorach wchodzących w skład biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Absolwent studiów wykazuje się:

-   znajomością zasad obowiązujących w produkcji pierwotnej prowadzonej w różnych systemach rolniczych z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,

-        znajomością zasad bezpieczeństwa biosanitarnego,

-   znajomością zasad funkcjonowania biogospodarki oraz narzędzi i metod wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych,

-        znajomością zasad funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce,

-        znajomością zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

-   wiedzą ogólną z dziedziny nauk rolniczych, szczególnie stosowanych technologii oraz wiedzą szczegółową z zakresu zrównoważonego rozwoju, jakości produkcji pierwotnej oraz ekonomiki,

-        zdolnością krytycznej analizy pozyskiwanej wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności gospodarczej związanej szczególnie z produkcją pierwotną,

-        kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia gospodarstwa rolnego produkującego surowce roślinne i zwierzęce.

Możliwość zatrudnienia

Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska. Absolwent może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości. Ponadto Absolwent może pracować w firmach specjalizujących się w innowacyjnych technologiach oraz firmach wykorzystujących odnawialne zasoby. Absolwent jest przygotowany również do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich w tym oczywiście umożliwiającej prowadzenie gospodarstw rolnego.

zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

 
 
  studia niestacjonarne I stopnia
 

Liczba semestrów

7

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki rolnicze

Dyscyplina wiodąca

rolnictwo i ogrodnictwo

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

210

Łączna liczba godzin zajęć

1617

Przedmioty obowiązkowe

Botanika; ekonomia; matematyka; zoologia; mikrobiologia; podstawy ekologii i ochrony przyrody; ochrona własności intelektualnej; język obcy; technologie informacyjne; kultura, sztuka i tradycje regionu; fizyka; chemia; geologia i gleboznawstwo; zarządzanie kapitałem ludzkim; pozyskiwanie wsparcia finansowego; statystyka matematyczna; laboratorium chemiczne; genetyka; biochemia; podstawy produkcji pierwotnej; podstawy żywienia roślin; podstawy grafiki inżynierskiej; fizjologia roślin; ekonomika jakości bioproduktów; doskonalenie roślin i nasionoznawstwo; ochrona roślin; podstawy biotechnologii; analiza laboratoryjna i diagnostyka mikrobiologiczna; gospodarka odpadami; biologia molekularna; prawo w biogospodarce; klimatyczne uwarunkowania produkcji pierwotnej i biologia stresów; podstawy rachunkowości; prognozowanie i modelowanie w produkcji pierwotnej.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Bezpieczeństwo biosanitarne: ekologia i genetyka drobnoustrojów; biologia sanitarna; monitoring zagrożeń środowiskowych; higiena surowców i produktów gotowych; kontrola fitosanitarna; higiena i bezpieczeństwo biologiczne środowiska pracy; ekotoksykologia.

Dla specjalności Bioinżynieria produkcji pierwotnej: towaroznawstwo i ocena jakości surowców i produktów gotowych; roślinna produkcja pierwotna; biotechnologia roślin; biogospodarka w produkcji zwierzęcej; odnawialne źródła energii; rynek surowców roślinnych i produktów gotowych; wpływ czynników antropogenicznych na produkcję pierwotną.

Dla specjalności Ekonomika zrównoważonego rozwoju: rozwój zrównoważony; ekonomika konsumpcji; wycena wartości środowiska; ekonomika firm agrobiznesu; lokalne zarządzanie sektorem publicznym; marketing bioproduktów; ekonomia zasobów naturalnych.

Specjalności

Bezpieczeństwo biosanitarne,

Bioinżynieria produkcji pierwotnej,

Ekonomika zrównoważonego rozwoju.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska