Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Biogospodarka

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Rodzaj studiów:

studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów (w tym 8 tygodni praktyki zawodowej w trybie stacjonarnym, a 6 tygodni w trybie niestacjonarnym). Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera na kierunku biogospodarka.

 Forma:

studia stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności:

studenci wybierają jedną z dwóch specjalności (kryterium średnia ocen):

Bezpieczeństwo biosanitarne,

Bioinżynieria produkcji pierwotnej.

Rekrutacja:

konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki lub matematyki

 Profil absolwenta:

absolwent kierunku biogospodarka wyróżnia się nie tylko inżynierskim, ale i interdyscyplinarnym wykształceniem pozwalającym na dużą elastyczność na rynku pracy. Oznacza to możliwość zatrudnienia w różnych sektorach wchodzących w skład biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska. Absolwent może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości. Absolwent jest przygotowany również do uruchomienia i prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich.

Program kształcenia

Absolwent studiów I stopnia na kierunku biogospodarka wykazuje się ogólną wiedzą przyrodniczą oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu: agronomii i inżynierii środowiska, a w szczególności:

- znajomością zasad obowiązujących w produkcji pierwotnej prowadzonej w różnych systemach rolniczych z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,

- znajomością zasad bezpieczeństwa biosanitarnego,

- znajomością zasad produkcji i recyklingu bioproduktów,

- znajomością zasad funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce.

Studia I stopnia, na kierunku biogospodarka trwają 7 semestrów (w tym 8 tygodni praktyki zawodowej) i obejmują 2428 godzin dydaktycznych. Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem z przedmiotów kierunkowych, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Program studiów kierunku biogospodarka realizowany jest głównie w oparciu o kadrę pracowników i bazę laboratoryjno-dydaktyczną Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz innych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Program kształcenia obejmuje trzy grupy przedmiotów:

Grupa treści ogólnych: fakultet humanistyczny, ochrona własności intelektualnej, język nowożytny, wychowanie fizyczne, technologie informacyjne.

Grupa treści podstawowych: botanika i taksonomia, ekonomia, matematyka, zoologia, statystyka matematyczna, fizyka, chemia, mikrobiologia, genetyka, biochemia, fizjologia roślin.

Grupa treści kierunkowych: podstawy ekologii i ochrony przyrody, podstawy biotechnologii, geologia i gleboznawstwo, ekonomika jakości bioproduktów, prawo w biogospodarce, podstawy produkcji pierwotnej, podstawy żywienia roślin, doskonalenie roślin i nasiennictwa, prognozowanie i modelowanie w produkcji pierwotnej, podstawy grafiki inżynierskiej, ochrona roślin, czynniki środowiskowe i biologia stresów, analiza laboratoryjna i diagnostyka mikrobiologiczna, gospodarka odpadami, biologia molekularna, zarządzanie kapitałem ludzkim, pozyskiwanie wsparcia finansowego, podstawy rachunkowości.

Studia I stopnia przygotowują kadry dla firm funkcjonujących w różnych sektorach biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska. Absolwent może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości. Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalają również na uruchomienie i prowadzenie przez Absolwenta działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich. Program nauczania dostosowany jest do wymagań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zapewniającego zaspokojenie potrzeb gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych z równoczesną dbałością o środowisko.

Ponad 30% godzin w programie studiów stanowią fakultety/moduły do wyboru. Możliwość wyboru przedmiotów poza programem obowiązkowym pozwala studentom na zdobywanie wiedzy uwarunkowanej indywidualnymi zainteresowaniami. Program studiów zapewnia opanowanie przynajmniej jednego języka obcego oraz poznanie i umiejętność wykorzystania technik komputerowych.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska