Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Biogospodarka

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2453

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, wiedzy ekologicznej, wiedzy ekonomicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku agrobiznes,
konkurs R. Schumana pt. „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”, konkurs integrowana ochrona roślin – wizja młodego pokolenia.

Przedmioty obowiązkowe

botanika; zoologia; mikrobiologia; genetyka; biologia molekularna; fizyka; chemia; laboratorium chemiczne; biochemia; matematyka; statystyka; ekonomia; matematyczna; podstawy ekologii i ochrony przyrody; geologia i gleboznawstwo; fizjologia roślin; ekonomika jakości bioproduktów; klimatyczne uwarunkowania produkcji pierwotnej i biologia stresów; podstawy biotechnologii; analiza laboratoryjna i diagnostyka mikrobiologiczna; prognozowanie i modelowanie w produkcji pierwotnej; podstawy żywienia roślin; podstawy grafiki inżynierskiej; doskonalenie roślin i nasionoznawstwo; ochrona roślin; gospodarka odpadami; prawo w biogospodarce; podstawy rachunkowości; technologie informacyjne; pozyskiwanie wsparcia finansowego; podstawy produkcji pierwotnej; język obcy.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Bezpieczeństwo biosanitarne: ekologia i genetyka drobnoustrojów; biologia sanitarna; monitoring zagrożeń środowiskowych; higiena surowców i produktów gotowych; kontrola fitosanitarna; higiena i bezpieczeństwo biologiczne środowiska pracy; ekotoksykologia.

Dla specjalności Bioinżynieria produkcji pierwotnej: towaroznawstwo i ocena jakości surowców i produktów gotowych; roślinna produkcja pierwotna; biotechnologia roślin; biogospodarka w produkcji zwierzęcej; odnawialne źródła energii; rynek surowców roślinnych i produktów gotowych; wpływ czynników antropogenicznych na produkcję pierwotną.

Dla specjalności Ekonomika zrównoważonego rozwoju: rozwój zrównoważony; ekonomika konsumpcji; wycena wartości środowiska; ekonomika firm agrobiznesu; lokalne zarządzanie sektorem publicznym; marketing bioproduktów; ekonomia zasobów naturalnych.

Specjalności

Bezpieczeństwo biosanitarne,
Bioinżynieria produkcji pierwotnej,
Ekonomika zrównoważonego rozwoju.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku biogospodarka wyróżnia się zarówno inżynierskim jak i interdyscyplinarnym wykształceniem, które pozwala na dużą elastyczność na rynku pracy. Oznacza to możliwość zatrudnienia w różnych sektorach wchodzących w skład biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Absolwent studiów wykazuje się:

  • znajomością zasad obowiązujących w produkcji pierwotnej prowadzonej w różnych systemach rolniczych z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,
  • znajomością zasad bezpieczeństwa biosanitarnego,
  • znajomością zasad funkcjonowania biogospodarki oraz narzędzi i metod wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych,
  • znajomością zasad funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce,
  • znajomością zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
  • wiedzą ogólną z dziedziny nauk rolniczych, szczególnie stosowanych technologii oraz wiedzą szczegółową z zakresu zrównoważonego rozwoju, jakości produkcji pierwotnej oraz ekonomiki,
  • zdolnością krytycznej analizy pozyskiwanej wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności gospodarczej związanej szczególnie z produkcją pierwotną,
  • kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia gospodarstwa rolnego produkującego surowce roślinne i zwierzęce.

Możliwość zatrudnienia

Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska. Absolwent może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości. Ponadto Absolwent może pracować w firmach specjalizujących się w innowacyjnych technologiach oraz firmach wykorzystujących odnawialne zasoby. Absolwent jest przygotowany również do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich w tym oczywiście umożliwiającej prowadzenie gospodarstw rolnego.

 

 

 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1617

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, wiedzy ekologicznej, wiedzy ekonomicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku agrobiznes,
konkurs R. Schumana pt. „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”, konkurs integrowana ochrona roślin – wizja młodego pokolenia.

Przedmioty obowiązkowe

Botanika; ekonomia; matematyka; zoologia; mikrobiologia; podstawy ekologii i ochrony przyrody; ochrona własności intelektualnej; język obcy; technologie informacyjne; kultura, sztuka i tradycje regionu; fizyka; chemia; geologia i gleboznawstwo; zarządzanie kapitałem ludzkim; pozyskiwanie wsparcia finansowego; statystyka matematyczna; laboratorium chemiczne; genetyka; biochemia; podstawy produkcji pierwotnej; podstawy żywienia roślin; podstawy grafiki inżynierskiej; fizjologia roślin; ekonomika jakości bioproduktów; doskonalenie roślin i nasionoznawstwo; ochrona roślin; podstawy biotechnologii; analiza laboratoryjna i diagnostyka mikrobiologiczna; gospodarka odpadami; biologia molekularna; prawo w biogospodarce; klimatyczne uwarunkowania produkcji pierwotnej i biologia stresów; podstawy rachunkowości; prognozowanie i modelowanie w produkcji pierwotnej.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Bezpieczeństwo biosanitarne: ekologia i genetyka drobnoustrojów; biologia sanitarna; monitoring zagrożeń środowiskowych; higiena surowców i produktów gotowych; kontrola fitosanitarna; higiena i bezpieczeństwo biologiczne środowiska pracy; ekotoksykologia.

Dla specjalności Bioinżynieria produkcji pierwotnej: towaroznawstwo i ocena jakości surowców i produktów gotowych; roślinna produkcja pierwotna; biotechnologia roślin; biogospodarka w produkcji zwierzęcej; odnawialne źródła energii; rynek surowców roślinnych i produktów gotowych; wpływ czynników antropogenicznych na produkcję pierwotną.

Dla specjalności Ekonomika zrównoważonego rozwoju: rozwój zrównoważony; ekonomika konsumpcji; wycena wartości środowiska; ekonomika firm agrobiznesu; lokalne zarządzanie sektorem publicznym; marketing bioproduktów; ekonomia zasobów naturalnych.

Specjalności

Bezpieczeństwo biosanitarne,
Bioinżynieria produkcji pierwotnej,
Ekonomika zrównoważonego rozwoju.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska