Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Rolnictwo

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 studia stacjonarne I stopnia 

Liczba semestrów

7

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki rolnicze

Dyscyplina wiodąca

rolnictwo i ogrodnictwo

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

210

Łączna liczba godzin zajęć

2420

Przedmioty obowiązkowe

Ochrona własności intelektualnej; botanika; ekonomia; matematyka; mikrobiologia; prawo rolne; agroekologia i ochrona środowiska; agrometeorologia; kultura, sztuka i tradycje regionu; technologie informacyjne; chemia; fizyka; genetyka; technika rolnicza; gleboznawstwo; statystyka matematyczna; biochemia; produkcja zwierzęca; organizacja i ekonomika rolnictwa; rachunkowość rolna; hodowla roślin i nasiennictwo; fizjologia roślin; zarządzanie marketingowe w agrobiznesie; chemia rolna; ogólna uprawa roli i roślin; ochrona roślin; ochrona przyrody; szczegółowa uprawa roślin; łąkarstwo; podstawy doświadczalnictwa rolniczego; przechowalnictwo i opakowalnictwo.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Agrobiologia: fitosocjologia; ekofizjologia; biologia gleby; biologia molekularna; biologia stresów; biologia komórki; biologia adaptacji środowiskowych; herbologia; biologia nasion i embriologia; podstawy rolnictwa ekologicznego; biologia agrofagów; bioinformatyka.

Dla specjalności Agroekonomia: podstawy gospodarki żywnościowej; teoria i praktyka gospodarki rynkowej; finanse i bankowość; prawo cywilne i gospodarcze; analiza i planowanie w gospodarstwie rolnym; herbologia; doradztwo rolnicze; rolnictwo i obszary wiejskie w UE; techniki komputerowe w rolnictwie; integrowane programy ochrony roślin; systemy certyfikacji i jakość płodów rolnych; podstawy rolnictwa ekologicznego; prognozowanie w produkcji roślinnej; metody organizacji i zarządzania; samorządność gospodarcza i terytorialna.

Dla specjalności Doradztwo agrotechniczne: komunikacja społeczna; programy wsparcia rolnictwa; prawo cywilne i gospodarcze; towaroznawstwo i zasady stosowania agrochemikaliów; doradztwo rolnicze; podstawy produkcji ogrodniczej; systemy certyfikacji i jakość płodów rolnych; integrowane programy ochrony roślin; herbologia; substancje szkodliwe w środowisku; rolnictwo precyzyjne; analiza rynków rolnych; towaroznawstwo rolno-spożywcze; polowa produkcja nasienna; prognozowanie w produkcji roślinnej.

Specjalności

Agrobiologia,

Agroekonomia,

Doradztwo agrotechniczne,

Agriculture (j. ang.).

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Kierunek rolnictwo zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także w działach współpracujących: produkcji zwierzęcej, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, melioracjach i mechanizacji rolnictwa oraz do prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Absolwent studiów wykazuje się:

 

-      wiedzą ogólną z dziedziny nauk rolniczych i ekonomiki rolnictwa, wiedzą szczegółową z zakresu nauk związanych z produkcją roślinną oraz funkcjonowaniem i organizacją gospodarstw w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym oraz podstawową wiedzą specjalistyczną,

-       zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności rolniczej i otoczenia rolnictwa,

-    przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach produkcyjnych i decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim,

-    umiejętnością jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę,

-   umiejętnością uczenia się, pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością sformułowania i rozwiązania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji.

Płatne studia na specjalności Agriculture umożliwiają studiowanie obcokrajowcom w ramach programu Erasmus.

Możliwość zatrudnienia

Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów to: doradztwo rolnicze, stacje i firmy hodowlane, firmy zajmujące się produkcją i obrotem materiałem nasiennym oraz gospodarstwa rolnicze, rolnicze instytuty naukowe i wyższe uczelnie, szkolnictwo średnie, zawody bezpośrednio związane z kierunkiem studiów, np. towaroznawca, specjalista w dziale jakości, audytor, menadżer produktu, technolog ds. innowacji, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

 

  studia niestacjonarne I stopnia

Liczba semestrów

7

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki rolnicze

Dyscyplina wiodąca

rolnictwo i ogrodnictwo

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

210

Łączna liczba godzin zajęć

1481

Przedmioty obowiązkowe

Ochrona własności intelektualnej; ekonomia; matematyka; mikrobiologia; agroekologia i ochrona środowiska; agrometeorologia; prawo rolne; organizacja i ekonomika rolnictwa; język obcy; technologie informacyjne; kultura, sztuka i tradycje regionu; botanika; chemia; fizyka; technika rolnicza; statystyka matematyczna; genetyka; fizjologia roślin z biochemią; gleboznawstwo; chemia rolna; hodowla roślin i nasiennictwo; ogólna uprawa roli i roślin; herbologia; podstawy doświadczalnictwa rolniczego; ochrona roślin; produkcja zwierzęca; zarządzanie marketingowe w agrobiznesie; rachunkowość rolna; ochrona przyrody; szczegółowa uprawa roślin; łąkarstwo.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Agroekonomia: finanse i bankowość; doradztwo rolnicze i komunikacja społeczna; prawo cywilne i gospodarcze; teoria i praktyka gospodarki rynkowej; systemy certyfikacji i jakość płodów rolnych; szacowanie i prognozowanie plonu; analiza i planowanie w gospodarstwie rolnym; przechowalnictwo i opakowalnictwo.

Dla specjalności Doradztwo agrotechniczne: doradztwo rolnicze i komunikacja społeczna; podstawy produkcji ogrodniczej; polowa produkcja nasienna; rolnictwo precyzyjne; integrowane programy ochrony roślin; towaroznawstwo rolno-spożywcze; szacowanie i prognozowanie plonu; przechowalnictwo i opakowalnictwo.

Specjalności

Agroekonomia,

Doradztwo agrotechniczne.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska