Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Inżynieria mechatroniczna

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2500

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: fizyczna, informatyczna, logistyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, statystyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych.

Program studiów

Specjalności

Mechatronika w systemach produkcyjnych
Systemy komputerowe w mechatronice

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Celem realizacji studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria mechatroniczna jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry pracującej przy projektowaniu i eksploatacji systemów mechatronicznych stosowanych w procesach produkcyjnych oraz systemów komputerowych w procesach technologicznych.

Po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria mechatroniczna absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki, sterowania, budowy maszyn, robotów i manipulatorów. Posiada umiejętności projektowania i programowania zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych oraz systemów komputerowych, stosowanych w systemach mechatronicznych, układów sterowania cyfrowego oraz podstaw ich programowania, realizacji etapów cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, w szczególności modelowania, prototypowania, eksploatacji i testowania komponentów mechanicznych i elektronicznych, eksploatacji i diagnozowania układów mechatronicznych oraz użytkowania systemów komputerowych stosowanych w produkcji. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach realizujących zagadnienia związane z projektowaniem oraz eksploatacją systemów mechatronicznych, stanowiących element składowy maszyn i urządzeń oraz w zespołach realizujących zadania z zakresu systemów informatycznych w procesach technologicznych. Może podjąć pracę w przemyśle żywnościowym o zaawansowanych technologiach, z rozwiązaniami mechatronicznymi oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących systemy komputerowe do realizacji procesów technologicznych. Zna język obcy na poziomie B2 oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zakres treści przedmiotów kierunkowych pozwala absolwentowi uzyskać wiadomości i umiejętności oraz kompetencje dające się bezpośrednio wykorzystać w działalności inżynierskiej współczesnego rynku pracy oraz pozwalające podjąć pracę na stanowiskach produkcyjnych, wyposażonych w systemy mechatroniczne wielu branż przemysłowych, w tym sektora żywnościowego. Zakres kształcenia obejmuje m.in. przedmioty kierunkowe i specjalistyczne tj. inżynieria materiałowa, maszynoznawstwo i mechatroniczne zespoły robocze maszyn, grafika inżynierska, robotyzacja wraz inżynierią oprogramowania, prototypowanie układów elektronicznych, układy napędowe oraz sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne, programowanie obiektowe i wizualne, eksploatacja układów mechatroniki, sensoryka i przetwarzanie sygnałów, inżynieria wytwarzania (komponenty przemysłowe), kompatybilność elektromagnetyczna, diagnostyka układów mechatronicznych, cyfrowe systemy sterowania, ekoprojektowanie systemów technicznych, komputerowe modelowanie i symulacja procesów.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent posiada kwalifikację oraz jest przygotowany do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w przemysłowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, przetwórstwa rolno-spożywczego, a także jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, umiejętności organizacyjne oraz obsługa nowoczesnego oprogramowania komputerowego. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, a także szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Ponadto Absolwenci mogą pracować jako kadra zawodowa (inżynier) w zakładach projektujących lub prowadzących dystrybucję zaawansowanego technicznie sprzętu, wykwalifikowani serwisanci maszyn i pojazdów specjalistycznych oraz inżynierowie działów technicznych zakładów produkcyjnych w sektorze żywnościowym. Mogą być również zatrudniani w biurach projektujących pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji, jako projektanci linii technologicznych oraz pracownicy placówek badawczo-rozwojowych instytutów branżowych.

 

 

 studia niestacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1600

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: fizyczna, informatyczna, logistyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, statystyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych.

Program studiów

Specjalności

Mechatronika w systemach produkcyjnych
Systemy komputerowe w mechatronicerak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Celem realizacji studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria mechatroniczna jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry pracującej przy projektowaniu i eksploatacji systemów mechatronicznych stosowanych w procesach produkcyjnych oraz systemów komputerowych w procesach technologicznych.

Po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria mechatroniczna absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki, sterowania, budowy maszyn, robotów i manipulatorów. Posiada umiejętności projektowania i programowania zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych oraz systemów komputerowych, stosowanych w systemach mechatronicznych, układów sterowania cyfrowego oraz podstaw ich programowania, realizacji etapów cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, w szczególności modelowania, prototypowania, eksploatacji i testowania komponentów mechanicznych i elektronicznych, eksploatacji i diagnozowania układów mechatronicznych oraz użytkowania systemów komputerowych stosowanych w produkcji. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach realizujących zagadnienia związane z projektowaniem oraz eksploatacją systemów mechatronicznych, stanowiących element składowy maszyn i urządzeń oraz w zespołach realizujących zadania z zakresu systemów informatycznych w procesach technologicznych. Może podjąć pracę w przemyśle żywnościowym o zaawansowanych technologiach, z rozwiązaniami mechatronicznymi oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących systemy komputerowe do realizacji procesów technologicznych. Zna język obcy na poziomie B2 oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zakres treści przedmiotów kierunkowych pozwala absolwentowi uzyskać wiadomości i umiejętności oraz kompetencje dające się bezpośrednio wykorzystać w działalności inżynierskiej współczesnego rynku pracy oraz pozwalające podjąć pracę na stanowiskach produkcyjnych, wyposażonych w systemy mechatroniczne wielu branż przemysłowych, w tym sektora żywnościowego. Zakres kształcenia obejmuje m.in. przedmioty kierunkowe i specjalistyczne tj. inżynieria materiałowa, maszynoznawstwo i mechatroniczne zespoły robocze maszyn, grafika inżynierska, robotyzacja wraz inżynierią oprogramowania, prototypowanie układów elektronicznych, układy napędowe oraz sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne, programowanie obiektowe i wizualne, eksploatacja układów mechatroniki, sensoryka i przetwarzanie sygnałów, inżynieria wytwarzania (komponenty przemysłowe), kompatybilność elektromagnetyczna, diagnostyka układów mechatronicznych, cyfrowe systemy sterowania, ekoprojektowanie systemów technicznych, komputerowe modelowanie i symulacja procesów.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent posiada kwalifikację oraz jest przygotowany do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w przemysłowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, przetwórstwa rolno-spożywczego, a także jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, umiejętności organizacyjne oraz obsługa nowoczesnego oprogramowania komputerowego. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, a także szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Ponadto Absolwenci mogą pracować jako kadra zawodowa (inżynier) w zakładach projektujących lub prowadzących dystrybucję zaawansowanego technicznie sprzętu, wykwalifikowani serwisanci maszyn i pojazdów specjalistycznych oraz inżynierowie działów technicznych zakładów produkcyjnych w sektorze żywnościowym. Mogą być również zatrudniani w biurach projektujących pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji, jako projektanci linii technologicznych oraz pracownicy placówek badawczo-rozwojowych instytutów branżowych.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska