Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Technika rolnicza i leśna

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 studia stacjonarne I stopnia

 Kierunek nagrodzony w 2012 r. nagrodą Ministra za najlepszy program studiów w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji 

Liczba semestrów

7

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina wiodąca

inżynieria mechaniczna

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

210

Łączna liczba godzin zajęć

2500

Przedmioty obowiązkowe

Matematyka i statystyka opisowa; fizyka; technologie informacyjne; inżynieria materiałowa; ochrona środowiska; ekonomia; technologie produkcji roślinnej; podstawy produkcji zwierzęcej; podstawy produkcji leśnej; język obcy; chemia; technika cieplna; elektrotechnika; grafika inżynierska; mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów; systemy inżynierii produkcji zwierzęcej; automatyka; pojazdy rolnicze i leśne; maszyny rolnicze i leśne; systemy inżynierii produkcji ogrodniczej; gospodarka energetyczna i alternatywne źródła energii; organizacja produkcji rolniczej; podstawy konstrukcji maszyn; rachunek  kosztów dla inżynierów; podstawy technologii żywności; użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych; transport rolniczy i leśny; budowa i eksploatacja maszyn przetwórstwa spożywczego; podstawy przedsiębiorczości; bezpieczeństwo pracy i ergonomia; utrzymanie i odnowa maszyn; logistyka;

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Mechatronika: robotyzacja; prototypowanie układów elektronicznych; układy napędowe i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne; programowanie obiektowe; programowanie wizualne; eksploatacja układów mechatroniki; sensoryka i przetwarzanie sygnałów; systemy GNSS i rolnictwa precyzyjnego; diagnostyka układów mechatronicznych; cyfrowe systemy sterowania; mechatronika systemów energetycznych.

Dla specjalności Inżynieria rolnicza: technologie produkcji roślinnych surowców przemysłowych; systemy produkcji ekologicznej; rolnictwo precyzyjne; techniki produkcji i stosowania biopaliw; sterowanie i kontrola procesów; techniki i technologie w uprawach pod osłonami; systemy zabezpieczenia surowców; infrastruktura techniczna i budownictwo; komputerowe wspomaganie produkcji rolniczej; gospodarka wodna i energetyczna w PRS; gospodarka odpadami w produkcji rolniczej; urządzenia i systemy agrotroniczne.

Specjalności

Mechatronika

Inżynieria rolnicza

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku technika rolnicza i leśna otrzymuje gruntowną wiedzę w obrębie nauk ogólnych, podstawowych i dyscyplin kierunkowych: technicznych, rolniczych, leśnych i spożywczych, wzbogaconą umiejętnościami z zakresu zastosowania informatyki, zarządzania zespołami ludzkimi oraz sterowania procesami. Potrafi formułować i rozwiązywać współczesne i przyszłościowe zadania inżynierskie, ukierunkowane na potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej. Jest przygotowany do stosowania nowych technologii przetwarzania energii ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Zdobyta wiedza pozwala także dostrzegać wpływ stosowanych systemów technicznych na środowisko naturalne. Uzyskane zaś umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, występujących w rolnictwie, może wykorzystać w przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Szeroka wiedza techniczna, uzupełniona wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa i ekologii zapewnia nabycie absolwentowi umiejętności rozwiązywania współczesnych i przewidywanych w przyszłości problemów z zakresu techniki wykorzystywanej przy produkcji rolnej, czystych pod względem ekologicznym i ekonomicznie uzasadnionych, w procesie ich przetwarzania oraz utrzymywania. Jest ponadto przygotowany do wdrażania produkcji biopaliw, gazów palnych z biomasy oraz stosowania energetycznych wiatraków, turbin wodnych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Zajęcia prowadzone w profesjonalnych laboratoriach, a także w formie warsztatów i wizyt studyjnych oraz praktyka technologiczna i projektowa, pozwalają absolwentowi na zdobcie zarówno teoretycznych podstaw jak i praktycznych umiejętności z zakresu techniki, technologii i sterowania procesami produkcyjnymi, zastosowania informatyki, a także zarządzania zasobami ludzkimi.

Student ma możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych SEP – Grupa G1/Eksploatacja. Ponadto ma możliwość uczestniczenia w kursach zawodowych z zakresu m.in.: elektrotechniki i aparatury szaf sterowniczych, automatyki przemysłowej i sterowania, systemów i urządzeń bezpieczeństwa w automatyce przemysłowej, podstaw techniki napędowej, diagnostyki samochodowej pojazdów, obsługi urzadzeń GPS. Znajomość oprogramowania do projektowania urządzeń technicznych AutoCad oraz Inventor, sterowników logicznych PLC, robotów przemysłowych GEFanuc oraz Kawasaki, oprogramowania komputerowego z systemami rolnictwa precyzyjnego pozwala przystąpić do egzaminów certyfikujących w zakresie obsługi, programowania i eksploatacji tych urządzeń. Absolwent posiada szczegółową wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, konstruowania i eksploatowania urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie. Korzystając z programów CAD potrafi samodzielnie sporządzić dokumentację projektową konstrukcji maszyn. Posiada umiejętności użytkowania techniki satelitarnej w ramach tzw. rolnictwa precyzyjnego (w tym programów GPS i GIS).

Możliwość zatrudnienia

Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest przygotowana do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, umiejętności organizacyjne oraz obsługa nowoczesnego oprogramowania komputerowego. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, a także szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.  Ponadto, absolwent może pracować jako kadra zawodowa w zakładach projektujących pojazdy, maszyny i urządzenia oraz linie technologiczne stosowane w produkcji rolno-spożywczej lub prowadzących dystrybucję sprzętu rolniczego, wykwalifikowani serwisanci maszyn i ciągników rolniczych, pracownicy dużych gospodarstw rolniczych oraz inżynierowie działów technicznych zakładów produkcyjnych w sektorze rolno-spożywczym. Mogą także podejmować pracę w placówkach badawczo-rozwojowych instytutów branżowych, w sektorze energetycznym, jako eksperci planowania infrastruktury energetycznej obszarów wiejskich, w jednostkach samorządu terytorialnego, w przedsiębiorstwach produkcji biomasy i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Wielu absolwentów prowadzi firmy serwisu technicznego, sprzedaży pojazdów oraz przedsiębiorstwa produkcyjne.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

 

    studia niestacjonarne I stopnia

Liczba semestrów

7

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina wiodąca

inżynieria mechaniczna

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

210

Łączna liczba godzin zajęć

1600

Przedmioty obowiązkowe

Matematyka i statystyka opisowa; fizyka; technologie informacyjne; inżynieria materiałowa; ochrona środowiska; ekonomia; technologie produkcji roślinnej; podstawy produkcji zwierzęcej; podstawy produkcji leśnej; język obcy; chemia; technika cieplna; elektrotechnika; grafika inżynierska; mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów; technologie produkcji roślinnej; systemy inżynierii produkcji zwierzęcej; automatyka; pojazdy rolnicze i leśne; maszyny rolnicze i leśne; systemy inżynierii produkcji ogrodniczej; gospodarka energetyczna i alternatywne źródła energii; organizacja produkcji rolniczej; podstawy konstrukcji maszyn; rachunek kosztów dla inżynierów; podstawy technologii żywności; użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych; transport rolniczy i leśny; budowa i eksploatacja maszyn przetwórstwa spożywczego; podstawy przedsiębiorczości; bezpieczeństwo pracy i ergonomia; utrzymanie i odnowa maszyn; logistyka.

Przedmioty fakultatywne

Kultura, sztuka i tradycja regionu.

Dla specjalności Mechatronika: podstawy mechatroniki; robotyzacja; prototypowanie układów elektronicznych; układy napędowe i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne; programowanie obiektowe; programowanie wizualne; eksploatacja układów mechatroniki; sensoryka i przetwarzanie sygnałów; systemy GNSS i rolnictwa precyzyjnego; diagnostyka układów mechatronicznych; cyfrowe systemy sterowania; mechatronika systemów energetycznych.

Dla specjalności Inżynieria rolnicza: technologie produkcji roślinnych surowców przemysłowych; systemy produkcji ekologicznej; rolnictwo precyzyjne; techniki produkcji i stosowania biopaliw; sterowanie i kontrola procesów; techniki i technologie w uprawach pod osłonami; systemy zabezpieczenia surowców; infrastruktura techniczna i budownictwo; komputerowe wspomaganie produkcji rolniczej; gospodarka wodna i energetyczna w PRS; gospodarka odpadami w produkcji rolniczej; urządzenia i systemy agrotroniczne.

Specjalności

Mechatronika,

Inżynieria rolnicza.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska