Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2500

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: fizyczna, informatyczna, logistyczna, matematyczna,
młodych producentów rolnych, statystyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych.

Program studiów

Specjalności

Odnawialne źródła energii,
Gospodarka odpadami.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów inżynierskich ma wiedzę dotyczącą technicznych zadań inżynierskich i kształtowania środowiska w zakresie kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. Potrafi rozwiązać zadania dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami. Ma szczegółową wiedzę z obszaru OZEiGO, obejmującą inwestycyjne zadania inżynierskie, podstawową wiedzę ekonomiczną i prawną, niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Zna podstawowe metody, techniki i technologie stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich i pozwalające wykorzystywać i kształtować potencjał przyrody w zakresie kierunku OZEiGO. Potrafi wytwarzać i przetwarzać surowce biologiczne w biopaliwa silnikowe i kotłowe. Potrafi projektować i eksploatować technologie wytwarzania gazu generatorowego, biogazu, metyloestrów olejów roślinnych, biopaliw II i III generacji, brykietów, peletów i węgla drzewnego. Posiada też umiejętności konstruowania i użytkowania ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Ponadto absolwent studiów inżynierskich, po ukończeniu modułu gospodarka odpadami, rozwiązuje problemy zbierania i zagospodarowania odpadów produkcyjnych i komunalnych. Jego kompetencje zawodowe obejmują także eksploatację urządzeń technicznych w kompostowniach, oczyszczalniach ścieków i zakładach przetwórstwa i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania procesów i instalacji OZE i GO, wykorzystywania energii słońca, wiatru i ziemi, technologii pozyskania i konwersji biomasy oraz aspektów środowiskowych (LCA), a także z zakresu gospodarki odpadami, technologii wody i ścieków, logistyki i organizacji usług komunalnych.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe inżyniera z zakresu nauk technicznych – inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Może uzyskać uprawnienia państwowe kierownika składowiska, kierownika spalarni, montera instalacji OZE oraz uprawnienia SEP G1 i G2, w wyniku zaliczenia egzaminu państwowego. Może także korzystać z funduszy unijnych na założenie i rozwój własnej działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie B2 oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Możliwość zatrudnienia

Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest przygotowana do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych, inżynierskich i menadżerskich w firmach z sektora energetyki, gospodarki odpadami oraz gospodarki komunalnej. Może być zatrudniona w przedsiębiorstwach paliwowych i energetycznych oraz instytucjach kontroli jakościowej paliw konwencjonalnych i biopaliw. Absolwent znajdzie pracę w firmach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją urządzeń i technologii stosowanych w energetyce oraz zagospodarowaniu odpadów, a także w firmach konsultingowych i doradczych w zakresie OZEiGO.

Wiedza z zakresu inżynierii mechanicznej oraz inżynierii środowiska i energetyki umożliwi podjęcie pracy w instytucjach naukowo-badawczych, jednostkach samorządu terytorialnego i organizacjach pozarządowych. Przykładowe miejsca/stanowiska pracy to specjalista ds.: odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, gospodarki cyrkularnej, audytu energetycznego budynków oraz pracownik urzędów w referatach m.in: ochrony środowiska, rolnictwa, energetyki, pracownik firm architektoniczno-projektowych z zakresu technologii OZE i GO, a także doradca/konsultant z zakresu OZE i GO.

  studia niestacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1600

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: fizyczna, informatyczna, logistyczna, matematyczna,
młodych producentów rolnych, statystyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych.

Program studiów

Specjalności

Odnawialne źródła energii,
Gospodarka odpadami.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska