Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 studia stacjonarne I stopnia 

Liczba semestrów

7

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina wiodąca

inżynieria mechaniczna

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

210

Łączna liczba godzin zajęć

2500

Przedmioty obowiązkowe

Matematyka i statystyka opisowa; fizyka; technologie informacyjne; inżynieria materiałowa; ochrona środowiska; ekonomia; propedeutyka OZE i GO; informacja techniczna; podstawy hydrologii i hydrogeologii; mikrobiologiczna transformacja materii organicznej; język obcy; chemia; mechanika płynów i urządzenia przepływowe; elektrotechnika; grafika inżynierska; mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów; podstawy produkcji biopaliw; automatyka; termodynamika; gospodarka energetyczna; podstawy działalności gospodarczej i zarządzania; elektronika i pomiary energetyczne; podstawy konstrukcji maszyn; rachunek kosztów dla inżynierów; podstawy energetyki odnawialnej; systemy i urządzenia transportowe; gospodarka odpadami z elementami prawa; urządzenia energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej; bezpieczeństwo pracy i ergonomia; eksploatacja i niezawodność systemów technicznych; teoria i technika spalania; zarządzanie środowiskowe

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Odnawialne źródła energii: produkcja i własności biomasy; technologie pozyskiwania biomasy; informatyka stosowana w OZE; technologie i techniki produkcji biopaliw ciekłych; technologie i techniki produkcji biopaliw stałych; technologie i techniki produkcji biopaliw gazowych; układy kogeneracyjne i magazynowanie energii; układy poligeneracyjne; systemy informacji przestrzennej; ekonomika w energetyce odnawialnej;

Dla specjalności Gospodarka odpadami: właściwości fizyko-chemiczne odpadów; technologia wody i ścieków; informatyka stosowana w GO; odpady w produkcji surowcowej i przetwórstwie; systemy informacji przestrzennej w zarządzaniu środowiskiem; ekobilans produktu i recykling materiałowy; technologie utylizacji odpadów; odpady komunalne; inżynieria procesowa w gospodarce odpadami; ochrona powietrza; logistyka zagospodarowania odpadów i organizacja usług komunalnych.

Specjalności

Odnawialne źródła energii,

Gospodarka odpadami.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów inżynierskich ma wiedzę dotyczącą technicznych zadań inżynierskich i kształtowania środowiska w zakresie kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. Potrafi rozwiązać zadania dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami. Ma szczegółową wiedzę z obszaru OZEiGO, obejmującą inwestycyjne zadania inżynierskie, podstawową wiedzę ekonomiczną i prawną, niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Zna podstawowe metody, techniki i technologie stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich i pozwalające wykorzystywać i kształtować potencjał przyrody w zakresie kierunku OZEiGO. Potrafi wytwarzać i przetwarzać surowce biologiczne w biopaliwa silnikowe i kotłowe. Potrafi projektować i eksploatować technologie wytwarzania gazu generatorowego, biogazu, metyloestrów olejów roślinnych, biopaliw II-giej i III-ciej generacji, brykietów, peletów i węgla drzewnego. Posiada też umiejętności konstruowania i użytkowania ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Ponadto absolwent studiów inżynierskich, po ukończeniu modułu gospodarka odpadami, rozwiązuje problemy zbierania i zagospodarowania odpadów produkcyjnych i komunalnych. Jego kompetencje zawodowe obejmują także eksploatację urządzeń technicznych w kompostowniach, oczyszczalniach ścieków i zakładach przetwórstwa i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania procesów i instalacji OZE i GO, wykorzystywania energii słońca, wiatru i ziemi, technologii pozyskania i konwersji biomasy oraz aspektów środowiskowych (LCA), a także z zakresu gospodarki odpadami, technologii wody i ścieków, logistyki i organizacji usług komunalnych

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe inżyniera z zakresu nauk technicznych - inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska i energetyka. Może uzyskać uprawnienia państwowe kierownika składowiska, kierownika spalarni, montera instalacji OZE oraz uprawnienia SEP G1 i G2, w wyniku zaliczenia egzaminu państwowego. Może także korzystać z funduszy unijnych na założenie i rozwój własnej działalności gospodarczej.

Możliwość zatrudnienia

Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest przygotowana do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych, inżynierskich i menadżerskich w firmach z sektora energetyki, gospodarki odpadami oraz gospodarki komunalnej. Może być zatrudniona w przedsiębiorstwach paliwowych i energetycznych oraz  instytucjach kontroli jakościowej paliw konwencjonalnych i biopaliw. Absolwent znajdzie pracę w firmach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją urządzeń i technologii stosowanych w energetyce oraz zagospodarowaniu odpadów, a także w firmach konsultingowych i doradczych w zakresie OZEiGO.

Wiedza z zakresu inżynierii mechanicznej oraz inżynierii środowiska i energetyki umożliwi podjęcie pracy w instytucjach naukowo-badawczych, jednostkach samorządu terytorialnego i organizacjach pozarządowych. Przykładowe miejsca/stanowiska pracy to specjalista ds.: odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, gospodarki cyrkularnej, audytu energetycznego budynków oraz pracownik urzędów w referatach m.in: ochrony środowiska, rolnictwa, energetyki, pracownik firm architektoniczno-projektowych z zakresu technologii OZE i GO, a także doradca/konsultant z zakresu OZE i GO.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

  

  studia niestacjonarne I stopnia 

Liczba semestrów

7

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina wiodąca

inżynieria mechaniczna

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

210

Łączna liczba godzin zajęć

1600

Przedmioty obowiązkowe

Matematyka i statystyka opisowa; fizyka; technologie informacyjne; inżynieria materiałowa; ochrona środowiska; ekonomia; propedeutyka OZE i GO; informacja techniczna; podstawy hydrologii i hydrogeologii; mikrobiologiczna transformacja materii organicznej; język obcy; chemia; mechanika płynów i urządzenia przepływowe; elektrotechnika; grafika inżynierska; mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów; podstawy produkcji biopaliw; automatyka; termodynamika; gospodarka energetyczna; podstawy działalności gospodarczej i zarządzania; elektronika i pomiary energetyczne; podstawy konstrukcji maszyn; rachunek kosztów dla inżynierów; podstawy energetyki odnawialnej; systemy i urządzenia transportowe; gospodarka odpadami z elementami prawa; urządzenia energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej; bezpieczeństwo pracy i ergonomia; eksploatacja i niezawodność systemów technicznych; teoria i technika spalania; zarządzanie środowiskowe

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Odnawialne źródła energii: produkcja i własności biomasy; technologie pozyskiwania biomasy; informatyka stosowana w OZE; technologie i techniki produkcji biopaliw ciekłych; technologie i techniki produkcji biopaliw stałych; technologie i techniki produkcji biopaliw gazowych; układy kogeneracyjne i magazynowanie energii; układy poligeneracyjne; systemy informacji przestrzennej; ekonomika w energetyce odnawialnej;

Dla specjalności Gospodarka odpadami: właściwości fizyko-chemiczne odpadów; technologia wody i ścieków; informatyka stosowana w GO; odpady w produkcji surowcowej i przetwórstwie; systemy informacji przestrzennej w zarządzaniu środowiskiem; ekobilans produktu i recykling materiałowy; technologie utylizacji odpadów; odpady komunalne; inżynieria procesowa w gospodarce odpadami; ochrona powietrza; logistyka zagospodarowania odpadów i organizacja usług komunalnych.

Specjalności

Odnawialne źródła energii,

Gospodarka odpadami.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska