Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Bioinżynieria zwierząt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2577

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy i umiejętności rolniczych,
konkurs R. Schumana pt. „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”, konkurs integrowana ochrona roślin – wizja młodego pokolenia

Przedmioty obowiązkowe

chemia ogólna; matematyka; anatomia zwierząt; mikrobiologia z elementami wirusologii; biologia komórki; technologia informacyjna; podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej; bioetyka; znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka; biochemia zwierząt; genetyka ogólna i populacyjna; histologia; biofizyka; zoologia; ochrona środowiska; język obcy; fizjologia zwierząt; analiza instrumentalna; podstawy botaniki i fizjologii roślin; podstawy żywienia zwierząt; podstawy hodowli i chowu zwierząt; inżynieria genetyczna; endokrynologia ogólna; embriologia i biologia rozrodu zwierząt; hodowle in vitro; podstawy hodowli i chowu zwierząt; higiena i dobrostan zwierząt; inżynieria tkankowa; markery genetyczne; cytogenetyka; immunologia; toksykologia; hydrobiologia i ochrona wód; zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi; ekonomia; transgenika zwierząt; podstawy neurobiologii; genomiki i epigenetyka zwierząt; biotechniki rozrodu zwierząt; inwentaryzacja różnorodności biologicznej środowiska; technika pisania prac dyplomowych; inżynieria bioprocesowa; nanotechnologie i materiały biomedyczne; ocena jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.

Przedmioty fakultatywne

Kultura, sztuka i tradycja regionu; histologia układów zwierząt domowych i laboratoryjnych; bezkręgowce wodne i metody ich hodowli; bioinżynieria w akwakulturze; biologia ryb; biologiczne metody oceny produkcyjności owiec; biotechnologia w żywieniu zwierząt; chów i hodowla fermowa zwierząt nieudomowionych; chów i hodowla ryb; chronobiologia; cytobiochemia; dokumentacja fotograficzna materiału badawczego; etologia stosowana; fizjologia i rozród ryb; genetyka populacji w zastosowaniach; inseminacja małych przeżuwaczy (kurs na uprawnienia); inseminacja trzody chlewnej (kurs na uprawnienia); małe przeżuwacze w ochronie środowiska przyrodniczego; manipulacje genetyczne w hodowli i rozrodzie ryb; metody oceny i poprawy jakości wód; molekularne aspekty odporności zwierząt; uwarunkowania umaszczenia zwierząt; ochrona środowiska wodnego; osiągnięcia współczesnej genetyki w hodowli koni; parazytozy zwierząt i ludzi; praktyczne wykorzystanie metod hodowli komórek in vitro; stres w chowie zwierząt gospodarskich; użytkowanie koni i psów w terapii ludzi – hipoterapia i dogoterapia; witaminy i czynniki prozdrowotne; współczesne formy użytkowania koni; zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne surowców paszowych; zarodki ptasie jako model badawczy w bioinżynierii; zarządzanie zasobami fauny krajowej; zastosowanie metod w inżynierii genetycznej w fizjologii zwierząt; zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt; zegar biologiczny zwierząt; zwierzęta futerkowe w środowisku naturalnym i gospodarce człowieka; żywienie zwierząt laboratoryjnych; żywieniowe metody oddziaływania na rozwój i funkcje układu pokarmowego zwierząt.

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwenci tego kierunku uzyskają wiedzę z zakresu nauk rolniczych oraz biologicznych, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod i technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, hodowli komórkowych i tkankowych, cytogenetyki i transgenezy zwierząt oraz inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii wykorzystywanych w bioinżynierii zwierząt. Istotny element kształcenia stanowi przygotowanie absolwenta do pracy w laboratorium analitycznym i diagnostycznym oraz zapoznanie go z możliwościami stosowania współczesnych technik molekularnych do analizy materiału biologicznego oraz metod wykorzystywanych do modyfikacji organizmów zwierząt. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci będą również posiadać kwalifikacje z zakresu podstaw hodowli i chowu poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, uwzględniającą: biologię i biotechnologię rozrodu zwierząt, organizację i zarządzanie produkcją zwierzęcą; genetykę i metody pracy hodowlanej; żywienie zwierząt i paszoznawstwo; optymalizację warunków utrzymania zwierząt. Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia uzyskując 7 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ukończenie studiów daje również prawo do aplikowania na studia podyplomowe.

Możliwość zatrudnienia

Nabyte kwalifikacje umożliwią absolwentom pracę zawodową zarówno w jednostkach naukowo-badawczych jak i w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej oraz w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się planowaniem i organizacją pracy hodowlanej, a także w zakładach higieny weterynaryjnej, placówkach ochrony przyrody i ochrony zwierząt oraz w podmiotach nadzorujących kontrolę jakości pasz i żywności, jak również w administracji samorządowej i jednostkach podlegających resortowi rolnictwa w Polsce i UE. Uzyskane kwalifikacje umożliwią również pracę w wysokospecjalistycznych gospodarstwach hodowlanych i przedsiębiorstwach związanych z biotechnologią rolniczą, laboratoriach o różnych profilach technologicznych, oraz w szeroko pojętym otoczeniu rolnictwa i produkcji zwierzęcej.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska