Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Bioinżynieria zwierząt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2577

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy i umiejętności rolniczych,
konkurs R. Schumana pt. „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”, konkurs integrowana ochrona roślin – wizja młodego pokolenia

Program studiów

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwenci tego kierunku uzyskają wiedzę z zakresu nauk rolniczych oraz biologicznych, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod i technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, hodowli komórkowych i tkankowych, cytogenetyki i transgenezy zwierząt oraz inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii wykorzystywanych w bioinżynierii zwierząt. Istotny element kształcenia stanowi przygotowanie absolwenta do pracy w laboratorium analitycznym i diagnostycznym oraz zapoznanie go z możliwościami stosowania współczesnych technik molekularnych do analizy materiału biologicznego oraz metod wykorzystywanych do modyfikacji organizmów zwierząt. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci będą również posiadać kwalifikacje z zakresu podstaw hodowli i chowu poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, uwzględniającą: biologię i biotechnologię rozrodu zwierząt, organizację i zarządzanie produkcją zwierzęcą; genetykę i metody pracy hodowlanej; żywienie zwierząt i paszoznawstwo; optymalizację warunków utrzymania zwierząt. Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia uzyskując 7 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ukończenie studiów daje również prawo do aplikowania na studia podyplomowe.

Możliwość zatrudnienia

Nabyte kwalifikacje umożliwią absolwentom pracę zawodową zarówno w jednostkach naukowo-badawczych jak i w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej oraz w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się planowaniem i organizacją pracy hodowlanej, a także w zakładach higieny weterynaryjnej, placówkach ochrony przyrody i ochrony zwierząt oraz w podmiotach nadzorujących kontrolę jakości pasz i żywności, jak również w administracji samorządowej i jednostkach podlegających resortowi rolnictwa w Polsce i UE. Uzyskane kwalifikacje umożliwią również pracę w wysokospecjalistycznych gospodarstwach hodowlanych i przedsiębiorstwach związanych z biotechnologią rolniczą, laboratoriach o różnych profilach technologicznych, oraz w szeroko pojętym otoczeniu rolnictwa i produkcji zwierzęcej.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska