Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Zarządzanie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 studia stacjonarne I stopnia
 

Liczba semestrów

6

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki społeczne

Dyscyplina wiodąca

nauki o zarządzaniu i jakości

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

licencjat

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

180

Łączna liczba godzin zajęć

2119

Przedmioty obowiązkowe

Mikroekonomia; statystyka opisowa; technologie informacyjne; ochrona własności intelektualnej; podstawy zarządzania; podstawy makroekonomii; matematyka; zachowania organizacyjne; finanse i bankowość; wprowadzenie do gospodarki żywnościowej; język obcy; podstawy prawa; podstawy agrobiznesu; ekonometria; socjologia; zarządzanie zasobami ludzkimi; podstawy marketingu; historia gospodarcza; technologia produkcji roślinnej; informacja i komunikacja w zarządzaniu; technologia produkcji zwierzęcej; geografia ekonomiczna; technologia produkcji roślinnej; język obcy; ekonomika rolnictwa; informatyka w zarządzaniu; badania marketingowe; rachunkowość finansowa; finanse przedsiębiorstw; doradztwo w agrobiznesie; marketing i ekonomika usług; zarządzanie jakością; zarządzanie produkcją; zarządzanie turystyką wiejską; zarządzanie środowiskiem; marketing produktów rolno-spożywczych; przedsiębiorczość;

Przedmioty fakultatywne

Filozofia przyrody; global economy; historia sztuki i kultury polskiej; international marketing; kultura i społeczeństwo; organizacja współczesnego społeczeństwa; repetytorium z matematyki; resource economics; współczesna kwestia agrarna; zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata; zarządzanie ochroną przyrody; dokumentacja fotograficzna badań naukowych; Fundamentals of marketing; gospodarka regionalna; obszary wiejskie UE; rolnictwo światowe; rozwój cywilizacji świata; socjologia wsi i rolnictwa; teoria gospodarki rynkowej; teoria podejmowania decyzji; gospodarka na obszarach chronionych; metody organizacji i zarządzania; polityka rolna UE; socjologia biznesu; socjologia i psychologia pracy; socjologia mediów; spółdzielczość; strategie rozwoju obszarów wiejskich; komputerowa książka przychodów i rozchodów; zarządzanie usługami turystycznymi; zarządzanie w sektorze publicznym; ekonomika konsumpcji; ekoturystyka; negocjacje w biznesie; obrót środkami ochrony roślin; planowanie organizacji gospodarstwa rolnego; przyrodnicza rola terenów zielonych; rynki finansowe; ubezpieczenia społeczne i gospodarcze; analiza finansowa; finanse publiczne; marketing usług turystycznych; rachunkowość komputerowa; rynek giełdowy; zarządzanie finansami osobistymi; zarządzanie małą firmą.

Specjalność

Zarządzanie w agrobiznesie

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwenci kierunku zarządzanie wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania orga­nizacji, tj. przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posia­dają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i roz­wiązywania problemów gospodarowania zasobami ludz­kimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Są przy­gotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i zadaniami w różnego rodzaju organizacjach. Znają język obcy na poziomie biegłości B2 „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” Rady Europy.

Możliwość zatrudnienia

Kierunek ten zapewnia wszechstronne przygoto­wanie do pracy w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządza­nia w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, a więc w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, w handlu, w instytucjach doradczych i konsultingowych oraz w organizacjach gospodarczych, samorządowych i admini­stracji, a także do prowadzenia własnej działalności go­spodarczej.

zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, geografii,  historii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie.

 

  studia niestacjonarme I stopnia
 

Liczba semestrów

6

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki społeczne

Dyscyplina wiodąca

nauki o zarządzaniu i jakości

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

licencjat

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

180

Łączna liczba godzin zajęć

1353

Przedmioty obowiązkowe

Mikroekonomia; statystyka opisowa; technologie informacyjne; ochrona własności intelektualnej; podstawy zarządzania; podstawy makroekonomii; matematyka; zachowania organizacyjne; finanse i bankowość; wprowadzenie do gospodarki żywnościowej; język obcy; nauka o organizacji; socjologia; zarządzanie zasobami ludzkimi; podstawy marketingu; historia gospodarcza; technologia produkcji roślinnej; informacja i komunikacja w zarządzaniu; technologia produkcji zwierzęcej; geografia ekonomiczna; technologia produkcji roślinnej; podstawy prawa; język obcy; informatyka w zarządzaniu; badania marketingowe; rachunkowość finansowa; finanse przedsiębiorstw; ekonometria; zarządzanie jakością; zarządzanie produkcją; zarządzanie projektami; przedsiębiorczość.

Przedmioty fakultatywne

Filozofia przyrody; historia sztuki i kultury polskiej; kultura i społeczeństwo; organizacja współczesnego społeczeństwa; repetytorium z matematyki; współczesna kwestia agrarna; dokumentacja fotograficzna badań naukowych; gospodarka regionalna; obszary wiejskie UE; rolnictwo światowe; rozwój cywilizacji świata; socjologia wsi i rolnictwa; teoria gospodarki rynkowej; teoria podejmowania decyzji; gospodarka na obszarach chronionych; metody organizacji i zarządzania; polityka rolna UE; socjologia biznesu; socjologia i psychologia pracy; socjologia mediów; spółdzielczość; strategie rozwoju obszarów wiejskich; wycena w rolnictwie; zarządzanie usługami turystycznymi; zarządzanie w sektorze publicznym; doradztwo w agrobiznesie; ekonomika konsumpcji; ekoturystyka; marketing produktów rolno-spożywczych; negocjacje w biznesie; obrót środkami ochrony roślin; planowanie organizacji gospodarstwa rolnego; przyrodnicza rola terenów zielonych; rynki finansowe; ubezpieczenia społeczne i gospodarcze; analiza finansowa; finanse publiczne; marketing usług turystycznych; rachunkowość komputerowa; rynek giełdowy; zarządzanie finansami osobistymi; zarządzanie małą firmą; zarządzanie środowiskiem; zarządzanie turystyką wiejską.

Specjalność

Zarządzanie w agrobiznesie

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, geografii,  historii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska