Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Zarządzanie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Rodzaj studiów:

Studia na tym kierunku realizowane są w formie trzyletnich studiów licencjackich – I stopnia. Studia licencjackie na kierunku zarządzanie trwają 3 lata i kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwenci po odbyciu praktyki, napisaniu pracy dyplomowej oraz złożeniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł licencjata, który umożliwia im podjęcie studiów II stopnia.

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować studia magisterskie na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na kierunku ekonomia, zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, bądź na innych uczelniach akademickich, prowadzących studia II stopnia na kierunkach zarządzanie lub ekonomia.

Forma:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność:

Zarządzanie w agrobiznesie

Rekrutacja:

 

konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki lub matematyki

Profil absolwenta:

Kierunek ten zapewnia wszechstronne przygoto­wanie do pracy w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządza­nia w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, a więc w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, w handlu, w instytucjach doradczych i konsultingowych oraz w organizacjach gospodarczych, samorządowych i admini­stracji, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci kierunku zarządzanie wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania orga­nizacji, tj. przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posia­dają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i roz­wiązywania problemów gospodarowania zasobami ludz­kimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Są przy­gotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i zadaniami w różnego rodzaju organizacjach. Znają język obcy na poziomie biegłości B2 „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” Rady Europy.

 

Program kształcenia

Łącznie w czasie licencjackich studiów stacjonarnych realizowanych jest 2075 godzin dydaktycznych, a studiów niestacjonarnych 1310 godzin.

Program studiów licencjackich obejmuje cztery grupy przedmiotów:

Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, technologie informacyjne, historia gospodarcza, geografia ekonomiczna;

Przedmioty podstawowe: podstawy zarządzania, nauka o organizacji, mikroekonomia, finanse, prawo, matematyka oraz statystyka opisowa;

Przedmioty kierunkowe: zachowania organizacyjne, zarządzanie jakością, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, informatyka w zarządzaniu, rachunkowość finansowa, marketing, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstwa;

Przedmioty specjalnościowe: dyscypliny związane z rolnictwem i gospodarką żywnościową, w tym m.in.: zarządzanie produkcją, podstawy gospodarki żywnościowej, ekonomika i organizacja przemysłu rolno-spożywczego, organizacja gospodarstw, komunikacja społeczna, doradztwo w zarządzaniu, marketing produktów rolno-spożywczych, informacja w rolnictwie, zarządzanie środkami UE i inne. Część przedmiotów specjalnościowych jest obowiązkowa, a część fakultatywna.

W ofercie dydaktycznej znajdują się również przedmioty prowadzone w języku angielskim, co umożliwia studentom doskonalenie znajomości tego języka i ułatwia studiowanie w zagranicznych uczelniach w ramach prowadzonego przez nasza Uczelnię programu ERASMUS (1 semestr).

W trakcie studiów studenci mają możliwość odbycia praktyki zawodowej pozwalającej bliżej poznać funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jego organizację i zasady zarządzania. Dużym zainteresowaniem studentów cieszą się atrakcyjne praktyki w Wielkiej Brytanii i innych krajach Unii Europejskiej.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska