Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Zarządzanie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 6
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki społeczne
Dyscyplina wiodąca - nauki o zarządzaniu i jakości
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - licencjat
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 180
Łączna liczba godzin zajęć - 2119

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, geografii, historii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekonomicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku agrobiznes.


Przedmioty obowiązkowe

mikroekonomia; statystyka opisowa; technologie informacyjne; ochrona własności intelektualnej; podstawy zarządzania; podstawy makroekonomii; matematyka; zachowania organizacyjne; finanse i bankowość; wprowadzenie do gospodarki żywnościowej; język obcy; podstawy prawa; podstawy agrobiznesu; ekonometria; socjologia; zarządzanie zasobami ludzkimi; podstawy marketingu; historia gospodarcza; technologia produkcji roślinnej; informacja i komunikacja w zarządzaniu; technologia produkcji zwierzęcej; geografia ekonomiczna; technologia produkcji roślinnej; język obcy; ekonomika rolnictwa; informatyka w zarządzaniu; badania marketingowe; rachunkowość finansowa; finanse przedsiębiorstw; doradztwo w agrobiznesie; marketing i ekonomika usług; zarządzanie jakością; zarządzanie produkcją; zarządzanie turystyką wiejską; zarządzanie środowiskiem; marketing produktów rolno-spożywczych; przedsiębiorczość

Przedmioty fakultatywne

Filozofia przyrody; global economy; historia sztuki i kultury polskiej; international marketing; kultura i społeczeństwo; organizacja współczesnego społeczeństwa; repetytorium z matematyki; resource economics; współczesna kwestia agrarna; zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata; zarządzanie ochroną przyrody; dokumentacja fotograficzna badań naukowych; Fundamentals of marketing; gospodarka regionalna; obszary wiejskie UE; rolnictwo światowe; rozwój cywilizacji świata; socjologia wsi i rolnictwa; teoria gospodarki rynkowej; teoria podejmowania decyzji; gospodarka na obszarach chronionych; metody organizacji i zarządzania; polityka rolna UE; socjologia biznesu; socjologia i psychologia pracy; socjologia mediów; spółdzielczość; strategie rozwoju obszarów wiejskich; komputerowa książka przychodów i rozchodów; zarządzanie usługami turystycznymi; zarządzanie w sektorze publicznym; ekonomika konsumpcji; ekoturystyka; negocjacje w biznesie; obrót środkami ochrony roślin; planowanie organizacji gospodarstwa rolnego; przyrodnicza rola terenów zielonych; rynki finansowe; ubezpieczenia społeczne i gospodarcze; analiza finansowa; finanse publiczne; marketing usług turystycznych; rachunkowość komputerowa; rynek giełdowy; zarządzanie finansami osobistymi; zarządzanie małą firmą.

Specjalność

Zarządzanie w agrobiznesie

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwenci kierunku zarządzanie wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, tj. przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posiadają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i roz­wiązywania problemów gospodarowania zasobami ludz­kimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Są przy­gotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i zadaniami w różnego rodzaju organizacjach. Znają język obcy na poziomie biegłości B2 "Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego" Rady Europy.

Możliwość zatrudnienia

Kierunek ten zapewnia wszechstronne przygoto­wanie do pracy w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządza­nia w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, a więc w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, w handlu, w instytucjach doradczych i konsultingowych oraz w organizacjach gospodarczych, samorządowych i admini­stracji, a także do prowadzenia własnej działalności go­spodarczej.

 

 

 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 6
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki społeczne
Dyscyplina wiodąca - nauki o zarządzaniu i jakości
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - licencjat
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 180
Łączna liczba godzin zajęć - 1353

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, geografii, historii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekonomicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku agrobiznes.

 

Przedmioty obowiązkowe

Mikroekonomia; statystyka opisowa; technologie informacyjne; ochrona własności intelektualnej; podstawy zarządzania; podstawy makroekonomii; matematyka; zachowania organizacyjne; finanse i bankowość; wprowadzenie do gospodarki żywnościowej; język obcy; nauka o organizacji; socjologia; zarządzanie zasobami ludzkimi; podstawy marketingu; historia gospodarcza; technologia produkcji roślinnej; informacja i komunikacja w zarządzaniu; technologia produkcji zwierzęcej; geografia ekonomiczna; technologia produkcji roślinnej; podstawy prawa; język obcy; informatyka w zarządzaniu; badania marketingowe; rachunkowość finansowa; finanse przedsiębiorstw; ekonometria; zarządzanie jakością; zarządzanie produkcją; zarządzanie projektami; przedsiębiorczość.

Przedmioty fakultatywne

Filozofia przyrody; historia sztuki i kultury polskiej; kultura i społeczeństwo; organizacja współczesnego społeczeństwa; repetytorium z matematyki; współczesna kwestia agrarna; dokumentacja fotograficzna badań naukowych; gospodarka regionalna; obszary wiejskie UE; rolnictwo światowe; rozwój cywilizacji świata; socjologia wsi i rolnictwa; teoria gospodarki rynkowej; teoria podejmowania decyzji; gospodarka na obszarach chronionych; metody organizacji i zarządzania; polityka rolna UE; socjologia biznesu; socjologia i psychologia pracy; socjologia mediów; spółdzielczość; strategie rozwoju obszarów wiejskich; wycena w rolnictwie; zarządzanie usługami turystycznymi; zarządzanie w sektorze publicznym; doradztwo w agrobiznesie; ekonomika konsumpcji; ekoturystyka; marketing produktów rolno-spożywczych; negocjacje w biznesie; obrót środkami ochrony roślin; planowanie organizacji gospodarstwa rolnego; przyrodnicza rola terenów zielonych; rynki finansowe; ubezpieczenia społeczne i gospodarcze; analiza finansowa; finanse publiczne; marketing usług turystycznych; rachunkowość komputerowa; rynek giełdowy; zarządzanie finansami osobistymi; zarządzanie małą firmą; zarządzanie środowiskiem; zarządzanie turystyką wiejską.

Specjalności

Zarządzanie w agrobiznesie

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska