Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Biotechnologia

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Rodzaj studiów:

studia I stopnia to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej (inżynierskiej) i egzaminem z przedmiotów kierunkowych. Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera.

Profil studiów:

ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk przyrodniczych.

Forma:

studia stacjonarne

Rekrutacja:

konkurs świadectw dojrzałości z dwóch przedmiotów: biologii (poziom rozszerzony) i matematyki lub chemii (poziom podstawowy lub rozszerzony)

Profil absolwenta:

celem studiów I stopnia na kierunku biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej, enzymologii, podstaw biotechnologii przemysłowej, hodowli tkankowych, cytogenetyki, prawa i etyki.

Osoba legitymująca się dyplomem inżyniera biotechnologii ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki. Absolwenci mogą również podejmować pracę zawodową w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Absolwenci I stopnia są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Specjalność:

Biotechnologia stosowana

 

Program kształcenia:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

grupę treści podstawowych: matematyka, fizyka, chemia ogólna i fizyczna, chemia organiczna, statystyka matematyczna, biofizyka, inne.

grupę treści kierunkowych: biologia komórki, biochemia, biologia molekularna, mikrobiologia ogólna, genetyka ogólna, inżynieria genetyczna i bioprocesowa, genomika, markery molekularne, kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt, transgenika roślin i zwierząt, podstawy biotechnologii przemysłowej, analiza i diagnostyka mikrobiologiczna, fizjologia zwierząt i człowieka z elementami anatomii, mikrobiologia przemysłowa, biochemia żywności, wirusologia, enzymologia, immunologia, cytogenetyka roślin i zwierząt i inne,

przedmioty obowiązkowe: język obcy, podstawy prawa, podstawy bezpieczeństwa pracy i ergonomii, technologia informacyjna, grafika inżynierska, ochrona własności intelektualnej i inne,

przedmioty do wyboru: ochrona środowiska, analiza instrumentalna, kultury roślinne i zwierzęce in vitro, genetyka populacji, genetyka drobnoustrojów, bioróżnorodność i ochrona zasobów genowych roślin i zwierząt, analiza produktów spożywczych, ocena jakości żywności i inne.

Studia I stopnia obejmują łącznie 2508 godzin dydaktycznych.

Przedmioty obowiązkowe: realizowane są w wymiarze 1920 godzin. Przedmioty do wyboru obejmują 420 godzin, inne obowiązkowe przedmioty kształcenia prowadzone są w łącznym wymiarze 168 godzin. Seminarium dyplomowe i praca inżynierska obejmuje 30 godzin. Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie.

Proces dydaktyczny biotechnologii realizuje kadra naukowo-dydaktyczna zatrudniona w 40 jednostkach należących do 7 Wydziałów Uniwersytetu Rolniczego. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową dysponującą nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną. Zajęcia prowadzone są również przez pracowników Instytutu Fizjologii Roślin PAN, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Nauczyciele akademiccy wykładający na Biotechnologii specjalizują się w różnych dziedzinach, współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi i zakładami przemysłowymi w kraju i za granicą (Anglia, Niemcy, Holandia, Francja, USA).

Biotechnologia to nie tylko wykłady, ale przede wszystkim ćwiczenia, na których studenci mają możliwość praktycznego opanowania wiedzy i zapoznania się z najnowszą aparaturą i sprzętem laboratoryjnym. Studenci samodzielnie wykonują m.in.: izolację i amplifikację DNA, oczyszczanie i elektroforezę białek, transformację bakterii i roślin, analizy mikrobiologiczne. Uczestniczą również w eksperymentach i badaniach naukowych prowadzonych w katedrach i zakładach Uniwersytetu Rolniczego. Dużym atutem zajęć dla studentów biotechnologii są profesjonalnie wyposażone laboratoria oraz nowoczesna aparatura badawcza. Mogą również korzystać z dwóch pracowni komputerowych z dostępem do internetu oraz z elektronicznych baz danych w Bibliotece Głównej.

W czasie studiów studenci odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową w różnych firmach o profilu biotechnologicznym, gdzie mają możliwość zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy. Istnieje również możliwość wyjazdu na studia w ramach wymiany studentów (ERASMUS PLUS) na inne uczelnie krajowe i zagraniczne. Studenci mogą studiować jeden lub dwa semestry w renomowanych uczelniach w Austrii, Norwegii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Szwecji, Francji i innych.

W celu poszerzenia swoich zainteresowań, studenci mogą działać w Kole Naukowym Biotechnologów „Helisa”, w ramach którego istnieją sekcje tematyczne m.in.: genetyki molekularnej, biochemii, mikrobiologii, kultur in vitro, technologii fermentacji. Studenci w ramach działalności Koła przedstawiają swoje osiągnięcia naukowe na Sesjach Kół Naukowych i konferencjach. Ponadto przygotowują seminaria, zwiedzają placówki naukowe, firmy biotechnologiczne oraz laboratoria. Najaktywniejsi studenci otrzymują nagrody rzeczowe i pieniężne.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska