Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Biotechnologia

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2508

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona: poziom rozszerzony, biologia (waga 4) i poziom podstawowy lub rozszerzony, 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: chemii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, informatyczna, matematyczna.

Program studiów

Specjalność

Biotechnologia stosowana

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent z tytułem zawodowym inżynier biotechnolog posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, technicznych i pokrewnych. Ma podstawową wiedzę z zakresu biotechnologii roślin, zwierząt i żywności oraz środowiska, w tym m.in. z mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej i biotechnologii przemysłowej, enzymologii, procesów fermentacyjnych, hodowli tkankowych, cytogenetyki a także z prawa, przedsiębiorczości i etyki w zakresie zagadnień związanych z biotechnologią. Potrafi posługiwać się podstawową aparaturą analityczną i diagnostyczną, zastosować oraz optymalizować standardowe metody wykorzystywane w inżynierii genetycznej, biotechnologii przemysłowej, diagnostyce mikrobiologicznej i molekularnej. Zna zasady funkcjonowania urządzeń technologicznych w przemyśle związanym z biotechnologią. Potrafi wykonać proste obliczenia projektowe z zakresu inżynierii bioprocesowej oraz pomiary podstawowych wielkości dla procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym i pokrewnych. Potrafi prowadzić i określić aktywność czystych kultur mikrobiologicznych, wyizolować i określić aktywność preparatów enzymatycznych. Zdobyte kompetencje społeczne obejmują umiejętność dostosowania się do wymogów zespołu pracującego w laboratorium oraz zrozumienie odpowiedzialności w zakresie stosowania metod biotechnologicznych i produktów uzyskanych z ich pomocą.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę i podstawowe umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień zawodowych potrzebnych do pracy np. w zawodzie analityka, diagnosty czy inspektora w zakresie działalności związanej z analityką i diagnostyką stosowaną w medycynie, farmacji, bioprocesach technologii produkcji żywności, hodowli roślin i zwierząt, gospodarce odpadami.

W programie studiów znaczące miejsce zajmuje kształcenie praktyczne i inżynierskie, nabywanie umiejętności w pracy w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę i wykorzystujących współczesne techniki związane z biotechnologią roślin, zwierząt, żywności i środowiska. W trakcie kształcenia realizowane są praktyki w firmach biotechnologicznych i laboratoriach diagnostycznych w kraju i za granicą. Studenci uczestniczą w realizacji prac eksperymentalnych prowadzonych na Uczelni.

Możliwość zatrudnienia

Inżynier biotechnolog ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i ochronie środowiska naturalnego. Miejsce pracy stanowią laboratoria analityczne i diagnostyczne, laboratoria mikrobiologiczne, chemiczne, laboratoria diagnostyki medycznej, chemicznej, molekularnej, laboratoria farmaceutyczne i kosmetyczne, zakłady przemysłu spożywczego wykorzystujące procesy fermentacyjne i enzymatyczne, przedsiębiorstwa i instytucje realizujące zadania z zakresu hodowli i doskonalenia roślin i zwierząt, firmy wykonujące analizy genetyczne, molekularne i bioinformatyczne. Ponadto, urzędy administracji samorządowej i państwowej w zakresie zagadnień związanych z biotechnologią.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska