Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2573

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności budowlanych, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku ochrona i inżynieria środowiska.

Przedmioty obowiązkowe

ochrona własności intelektualnej; podstawy przedsiębiorczości; podstawy ochrony środowiska; biologia i ekologia; fizyka; rysunek techniczny z geometrią wykreślną; meteorologia i klimatologia; matematyka z podstawami statystyki; język obcy; gleboznawstwo; technologie informacyjne; informatyczne podstawy projektowania; chemia; materiałoznawstwo; podstawy geodezji; podstawy nauk o Ziemi i hydrogeologia; ćwiczenia terenowe z sześciu przedmiotów; inżynieria i ochrona powietrza; termodynamika techniczna; mechanika i wytrzymałość materiałów; mechanika gruntów i geotechnika; hydrologia; sieci i instalacje gazowe; mechanika płynów; budownictwo; melioracje; gospodarka wodna i ochrona wód; ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja; regulacja naturalna rzek; odwodnienia terenów rolniczych; wodociągi i kanalizacje; oczyszczanie ścieków; budownictwo wodne; rekultywacja terenów zdegradowanych; systemy nawodnień grawitacyjnych.

Przedmioty fakultatywne

Kultura, sztuka i tradycja regionu; technologia wody i ścieków; klimatologia planistyczna; funkcjonowanie ekosystemów; rolnicze i leśne podstawy inżynierii środowiska; systemy informacji przestrzennej; konstrukcje stalowe; prawo budowlane; oceny oddziaływania na środowisko; torfoznawstwo w praktyce inżynierskiej; teledetekcja w inżynierii środowiska; ochrona gleb przed erozją; rozwiązania techniczne w uzdatnianiu wody; technologia betonu i konstrukcje żelbetowe; planowanie i polityka wodna; konstrukcje i budowle ziemne; drogi rolnicze i leśne; systemy nawodnień ciśnieniowych; gospodarka odpadami; ekonomika inżynierii środowiska; rośliny w rozwiązaniach inżynierskich; konstrukcje inżynierskie; historia gospodarcza; rozwój cywilizacji świata; ekonomia; socjologia; budownictwo stawowe; ciśnieniowe i podciśnieniowe systemy kanalizacyjne; instalacje wodociągowe i kanalizacyjne; budownictwo wiejskie; kształtowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich; składowiska odpadów komunalnych; AUTO-CAD w projektowaniu budowlanym; BIM w projektowaniu ziemnych konstrukcji inżynierskich; fundamentowanie; hydrofitowe oczyszczalnie ścieków; infrastruktura techniczna – odszkodowania i wynagrodzenia; Integrated Watershed Management; kosztorysowanie inwestycji; ochrona przed powodzią; ochrona wód podziemnych; przydomowe oczyszczalnie ścieków; przywracanie drożności cieków; wpływ piętrzenia wody na obszary przyległe; wykopy budowlane i ich zabezpieczenia; zagrożenia cywilizacyjne i ekorozwój.

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do prowadzenia prac projektowych i wykonawczych oraz nadzoru nad pracami związanymi z szeroko rozumianą inżynierią środowiska, a zwłaszcza z: inżynierią sanitarną, budownictwem wodnym w zakresie małych budowli hydrotechnicznych, inżynierią rzeczną, gospodarką wodną i ochroną wód, melioracjami, mechaniką gruntów i geotechniką, konstrukcjami betonowymi i żelbetowymi, budownictwem ogólnym, budową składowisk odpadów komunalnych, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, ochroną powietrza oraz wykorzystywaniem roślin w rozwiązaniach inżynierskich. Absolwent posiada szczegółową wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych, podbudowaną zagadnieniami z nauk ścisłych. Posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu tematyki dotyczącej inżynierii środowiska, wykorzystuje w swojej działalności zawodowej nowoczesne narzędzia inżynierskie i techniki informatyczne oraz potrafi pracować w zespołach realizujących zadania inżynierskie. Uzyskane w toku studiów kompetencje są dla absolwenta podstawą do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych – zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej. Absolwent kierunku Inżynieria środowiska po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, może ubiegać się o państwowe uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia budowlane) w specjalności:

  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
  • inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń,
  • kontrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Program studiów I stopnia przewiduje realizację 4-tygodniowej praktyki zawodowej, która stanowi integralną część procesu kształcenia przyszłych inżynierów. Kompetencje praktyczne są także rozwijane poprzez ćwiczenia projektowe i terenowe.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i komunalnych; biurach projektowych prowadzących działalność z zakresu inżynierii sanitarnej, budownictwa wiejskiego, hydrotechnicznego i wodno-melioracyjnego, rekultywacji terenów zdegradowanych i bezpiecznego unieszkodliwiania oraz składowania odpadów i innych; przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących obiekty i urządzenia z zakresu inżynierii środowiska; firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem z zakresu kształtowania, ochrony i zarządzania środowiskiem; biurach planowania przestrzennego, przy realizacji planów infrastrukturalnych; Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie; instytucjach i urzędach administracji rządowej lub samorządowej (m.in. w inspektoratach ochrony środowiska); fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią i ochroną środowiska; jednostkach sporządzających oceny oddziaływania na środowisko i ekspertyzy związane z racjonalnym kształtowaniem i gospodarowaniem zasobami środowiska. Absolwent kierunku może również prowadzić własną firmę wykonawczą, biuro projektowe lub doradztwa technicznego, a także przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu inżynierii środowiska.

 

 

 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-technicznes
Dyscyplina wiodąca - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1570

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności budowlanych, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku ochrona i inżynieria środowiska

Przedmioty obowiązkowe

Ochrona własności intelektualnej; podstawy przedsiębiorczości; podstawy ochrony środowiska; biologia i ekologia; fizyka; rysunek techniczny z geometrią wykreślną; meteorologia i klimatologia; matematyka z podstawami statystyki; język obcy; gleboznawstwo i rekultywacja; technologie informacyjne; informatyczne podstawy projektowania; chemia; materiałoznawstwo; podstawy geodezji; systemy informacji przestrzennej; podstawy nauk o Ziemi i hydrogeologia; termodynamika techniczna; mechanika i wytrzymałość materiałów; mechanika gruntów i geotechnika; hydrologia; mechanika płynów; budownictwo; melioracje; gospodarka wodna i ochrona wód; ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja; inżynieria rzeczna i ochrona przed powodzią; wodociągi i kanalizacje; technologia betonu; gospodarka odpadami; systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych; konstrukcje i budowle ziemne; oceny oddziaływania na środowisko; instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe; drogi rolnicze i leśne; budownictwo wodne; oczyszczalnie ścieków; rozwiązania techniczne w uzdatnianiu wody; budownictwo stawowe; ekonomika inżynierii środowiska.

Przedmioty fakultatywne

Kultura, sztuka i tradycja regionu; funkcjonowanie ekosystemów; klimatologia planistyczna; ochrona wód podziemnych; rolnicze i leśne podstawy inżynierii środowiska; technologia wody i ścieków; zagrożenia cywilizacyjna i ekorozwój; geosyntetyki w inżynierii środowiska; konstrukcje stalowe; ochrona gleb przed erozją; torfoznawstwo w praktyce inżynierskiej; fundamentowanie; hydrofitowe oczyszczalnie ścieków; rośliny w rozwiązaniach inżynierskich; planowanie i polityka wodna; przywracanie drożności cieków; historia gospodarcza; rozwój cywilizacji świata; ekonomia; socjologia; ciśnieniowe i podciśnieniowe systemy kanalizacyjne; konstrukcje żelbetowe; kosztorysowanie inwestycji; geomorfologia koryt rzecznych; AUTO-CAD w projektowaniu budowlanym; BIM w projektowaniu ziemnych konstrukcji inżynierskich; eksploatacja urządzeń wodnych.

Specjalności

Inżynieria wodna i sanitarna

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska