Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Leśnictwo

Wydział Leśny

 

Rodzaj studiów:

I stopień studiów stacjonarnych trwa 3,5 roku (7 semestrów), a na studiach niestacjonarnych 4 lata (8 semestrów) i umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera oraz kontynuację nauki na II stopniu studiów.

 

Forma studiów:

studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Specjalności:

studia stacjonarne:

Gospodarka leśna

Ochrona zasobów leśnych

 

studia niestacjonarne:

Gospodarka leśna

 

Profil absolwenta:

absolwenci posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska leśnego, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej czyli uwzględniającej prawa przyrody. Absolwent potrafi planować i organizować produkcję szkółkarską, zabiegi hodowlane oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi; potrafi organizować pozyskiwanie i transport surowców leśnych zgodnie z zasadami zachowania trwałości lasu. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji.

Uzyskana wiedza i umiejętności na obu specjalnościach studiów umożliwiają absolwentom zarówno otwieranie firm usługowych, jak i podejmowanie pracy w państwowych i prywatnych podmiotach gospodarczych działających na rzecz leśnictwa lub gałęzi pokrewnych oraz w jednostkach administracji Lasów Państwowych i innych firmach związanych z leśnictwem.

Osoby kończące studia w formie studiów niestacjonarnych są przygotowane do podjęcia pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach komunalnych i lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu, oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, przestrzennym zagospodarowaniem kraju, bądź w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa. zaś osoby kończące studia II stopnia, także w szkolnictwie leśnym oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych prowadzących badania z zakresu leśnictwa.

 

 

Studia stacjonarne I stopnia. Rekrutacja odbywa się na kierunek leśnictwo, na którym kandydaci dokonują wyboru spośród dwóch specjalności: Gospodarka leśna (GL) lub Ochrona zasobów leśnych (OZL). Ponadto, w ramach każdej specjalności studiów, studenci mają do wyboru po 2 specjalizacje. Specjalizacje są wdrażane od semestru drugiego. Plan studiów obejmuje 2595 godzin zajęć na GL oraz 2593 godziny zajęć na OZL. Program obejmuje 210 punktów ECTS w toku 7 semestralnych studiów, rozłożonych stosunkowo równomiernie, po 30 punktów ECTS na semestr. Poza możliwością wyboru całych grup przedmiotów w formie specjalizacji, studentom oferuje się także przedmioty do wyboru w formie elektywów. Udział ćwiczeń terenowych wynosi 17-18% liczby godzin zajęć w toku studiów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

 

Studia niestacjonarne I stopnia. Rekrutacja odbywa się na kierunek leśnictwo o specjalności Gospodarka leśna, w ramach której od drugiego semestru student wybiera specjalizację. Plan studiów obejmuje 1583 godziny zajęć. Program obejmuje 240 punktów ECTS w toku 8 semestralnych studiów, rozłożonych po 30 punktów ECTS na semestr. Cechuje się możliwością dokonania szerokiego wyboru studiowanych przedmiotów. Poza możliwością wyboru całych grup przedmiotów w formie specjalizacji, studentom oferuje się także przedmioty do wyboru w formie elektywów, także w języku angielskim. Udział ćwiczeń terenowych jest relatywnie wysoki i wynosi około 15% liczby godzin zajęć w toku studiów.

 Rekrutacja: konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki

 

Gospodarka leśna.

 Ten profil kształcenia nastawiony jest na przygotowanie specjalistów do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych oraz w firmach związanych z leśnictwem i gałęziami pokrewnymi. Cechuje go większa liczba godzin zajęć z przedmiotów technicznych takich, jak: maszynoznawstwo leśne, konserwacja i eksploatacja maszyn, czy mechanika techniczna, ekotechnologia pozyskiwania drewna.

Osoby kończące tę specjalność są szczególnie dobrze przygotowane, aby podjąć pracę w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach komunalnych i lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu, w szkolnictwie leśnym, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa oraz w instytucjach związanych z leśnictwem i przestrzennym zagospodarowaniem, a osoby kończące studia II stopnia, także w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się tematyką leśną.

 

Ochrona zasobów leśnych.

Profil kształcenia na tej specjalności nastawiony jest na przygotowanie specjalistów do pracy w obszarach szczególnie chronionych. Poza przedmiotami ogólnymi, podstawowymi i leśnymi znaczną część w programie studiów zajmują zagadnienia specjalistyczne, takie m.in. jak: planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu, ochrona przyrody żywej i nieożywionej, ochrona dóbr kultury oraz przygotowanie do prowadzenia szeroko pojętej edukacji ekologicznej społeczeństwa. Absolwenci tej specjalności predysponowani są do podjęcia pracy w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach specjalistów ochrony środowiska, w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, lasach komunalnych, lasach w okręgach przemysłowych oraz na obszarach objętych siecią Natura 2000, a także zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa, również w administracji lasów państwowych, zwłaszcza w działach związanych z ochroną ekosystemów leśnych i różnorodności biologicznej oraz do prowadzenia edukacji ekologicznej jak też w strukturach Dyrekcji Ochrony Środowiska, a osoby kończące studia II stopnia, także w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się tematyką leśną.

 

Program kształcenia:

Studentom proponowane są wszystkie, właściwe uczelni akademickiej, formy kształcenia. Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń kameralnych, znaczna część godzin dydaktycznych przeznaczona jest na przedmioty specjalizacyjne i zajęcia fakultatywne. Zdobytą wiedzę teoretyczną studenci mają możliwość zweryfikować i utrwalić w praktycznym zastosowaniu w ramach ćwiczeń terenowych. Odbywają się one przeważnie w lasach doświadczalnych Wydziału Leśnego położonych w Beskidzie Sądeckim wokół malowniczej Krynicy, ale także w nadleśnictwach Lasów Państwowych w innych lokalizacjach.

Na studiach stacjonarnych podczas pierwszego roku studiów wykładane są głównie przedmioty przygotowujące do efektywnego studiowania przedmiotów kierunkowych, które ująć można w 8 grup problemowych: siedliskoznawstwa leśnego, hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych, urządzania ekosystemów leśnych, techniki i inżynierii leśnej, użytkowania zasobów leśnych, geomatyki w leśnictwie, zarządzania w leśnictwie.

Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele. W ciągu pierwszego roku studiów wykładane są głównie przedmioty podstawowe: matematyka i statystyka matematyczna, fizyka, chemia, fizjologia roślin drzewiastych, botanika leśna z dendrologią, zoologia leśna i ekologia. Właściwe przygotowanie z przedmiotów podstawowych jest gwarancją efektywnego studiowania przedmiotów kierunkowych, które ująć można w 8 grup problemowych: siedliskoznawstwa leśnego, hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych, urządzania ekosystemów leśnych, techniki i inżynierii leśnej, użytkowania zasobów leśnych, geomatyki w leśnictwie, zarządzania w leśnictwie. Studentom oferowane są także ćwiczenia terenowe organizowane w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy i w jednostkach Lasów Państwowych.

Na Wydziale Leśnym działają prężnie sekcje Koła Naukowego Leśników, a jednym z przejawów ich aktywności są organizowane corocznie obozy i ekspedycje naukowe. W ostatnich latach były to wyprawy w Alpy, Czarnohorę, Gorgany, Karpaty Rumuńskie, Syberję w rejon Bajkału, Sajanów i gór Chamar-Daban, Kaukazu Wielkiego, Gruzji i Azerbejżanu. Przejawem działalności Koła Naukowego Leśników jest też organizowana rokrocznie sesja naukowa, a także udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Wydział Leśny, na wyższych latach studiów, oferuje dynamicznie rozwijaną zagraniczną wymianę studentów w ramach Programu LLP-ERASMUS. Wydział zawarł stosowne porozumienia z 17 uniwersytetami z Unii Europejskiej i spoza UE – od Austrii przez Czechy, Finlandię, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Norwegię, Słowację, Słowenię, Szwecję, do Turcji. Oferta otwarta jest dla wszystkich studentów zainteresowanych wymianą międzynarodową i corocznie wzbogacana. Nasi studenci uczestniczą od 2011 r. w dwutygodniowym Programie ERASMUS IP COURSE zorganizowanym przez Konsorcjum sześciu uczelni europejskich pod nazwą Socio-economic Challenges in European Forestry, a koordynowanym przez fiński uniwersytet Rovaniemi University of Applied Sciences. Nasi studenci uczestniczą także z powodzeniem w Programie CEEPUS.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska