Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Leśnictwo

Wydział Leśny

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - nauki leśne
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2500

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku leśnictwo.

Przedmioty obowiązkowe

Meteorologia i klimatologia leśna; matematyka; geodezja leśna z elementami rysunku technicznego; technologie informacyjne; chemia; fizyka; zoologia; ekologia ogólna; dendrologia; biometria leśna; język obcy; ekologiczne podstawy hodowli lasu; fizjologia drzew; botanika leśna z fitosocjologią; surowce leśne; budownictwo drogowe w leśnictwie; gleboznawstwo leśne; podstawy geomatyki w leśnictwie; hydrologia leśna i urządzenia wodno-melioracyjne; dendrometria; gospodarka łowiecka; maszynoznawstwo leśne; ergonomia i ochrona pracy; rekultywacja leśna; pozyskiwanie drewna; fitopatologia leśna; nasiennictwo, szkółkarstwo i genetyka drzew; produkcyjność lasu; entomologia leśna; ekonomika w leśnictwie; edukacja przyrodniczo-leśna; typologia leśna; hodowla lasu; ochrona lasu; ochrona przyrody; informatyka w leśnictwie; transport leśny; hodowla lasu; urządzanie lasu.

Przedmioty fakultatywne

Geografia gleb i produkcyjność lasów polskich; żyzność i nawożenie gleb; fitoklimatologia; wycena nieruchomości leśnych; diagnostyka i konserwacja maszyn leśnych; gospodarka zasobami genowymi; szkółkarstwo precyzyjne; projektowanie rekultywacji z elementami inżynierii ekologicznej; antropopresja w lasach; ochrona środowiska; roślinność obszarów nieleśnych; plantacje i zadrzewienia; zarządzanie populacjami zwierząt; bioróżnorodność i sieć natura 2000; retencyjne właściwości środowiska leśnego; elementy projektowania obiektów inżynierskich w lasach (AUTOCAD); diagnostyka i etiologia chorób infekcyjnych drzew; fizjologia i biochemia stresu roślin; systemy technologiczne w pozyskiwaniu i zrywce drewna; konserwacja drewna; zarządzanie i marketing w leśnictwie; pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizacja geodanych w leśnictwie; Animal Ecology and Conservation; Essentials of Ecology; Forstklimatologie; English Language in Ecology and Nature Conservation; Vademecum of Soil Science and Geology; Principles of Conservation Biology; bezpieczeństwo narodowe; ochrona własności intelektualnej; przedmioty humanistyczne do wyboru: społeczeństwo obywatelskie w Polsce; współczesne społeczeństwo polskie; komunikowanie społeczne z elementami zarządzania; etyka gospodarcza; las w kulturze i sztuce.

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Celem kształcenia na Wydziale Leśnym jest przekazywanie przyszłym absolwentom wiedzy opartej na najnowszych osiągnięciach nauk leśnych i przyrodniczych, umiejętności jej kreatywnego stosowania w praktyce, a także nabycie przez absolwentów kompetencji zawodowych i społecznych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Absolwenci posiadają wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania ekosystemów leśnych i gospodarki leśnej oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu leśnika i zawodów pokrewnych. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające rozwiązywanie problemów w zakresie: urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, uwzględniającej prawa ekologiczne i trwałość ekosystemów leśnych. Absolwent potrafi projektować, planować i organizować zabiegi hodowlane i produkcję szkółkarską oraz działania z zakresu ochrony lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi; potrafi organizować pozyskiwanie i transport surowców leśnych zgodnie z zasadami zachowania trwałości lasu. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych z wykorzystaniem współczesnych technologii i narzędzi informatycznych. Jest także przygotowany do współpracy z poziomu gospodarki leśnej z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska i przyrody. Uzyskane kwalifikacje pozwalają na zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych w ramach kursów: np. kursu brakarskiego, pilarzy, operatorów maszyn wielooperacyjnych. Koncepcja kształcenia pozwala studentom leśnictwa na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych dla zawodu leśnika. Cele kształcenia na studiach I stopnia nakierowane są na wiedzę teoretyczną z zakresu kluczowych zagadnień ogólnoprzyrodniczych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk leśnych. Uzyskanie uprawnień zawodowych ułatwia czterotygodniowa praktyka zawodowa do wyboru w Lasach Państwowych, parkach narodowych, Biurach Urządzania Lasu i Geodezji, która jest nieodzownym elementem kształcenia studenta.

Możliwość zatrudnienia

Uzyskana wiedza i umiejętności inżynierskie umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach komunalnych i lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, zagospodarowaniem przestrzennym, bądź w instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa. Absolwenci zdobywają wiedzę pozwalającą na prowadzenie własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi na rzecz leśnictwa i ochrony przyrody i gałęzi pokrewnych.

 

 

 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - nauki leśne
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1508

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku leśnictwo.

Przedmioty obowiązkowe

Meteorologia i klimatologia leśna; matematyka; geodezja leśna z elementami rysunku technicznego; technologie informacyjne; chemia; fizyka; zoologia; ekologia ogólna; dendrologia; biometria leśna; język obcy; ekologiczne podstawy hodowli lasu; fizjologia drzew; botanika leśna z fitosocjologią; surowce leśne; budownictwo drogowe w leśnictwie; gleboznawstwo leśne; podstawy geomatyki w leśnictwie; hydrologia leśna i urządzenia wodno-melioracyjne; dendrometria; gospodarka łowiecka; maszynoznawstwo leśne; ergonomia i ochrona pracy; rekultywacja leśna; pozyskanie drewna; fitopatologia leśna; nasiennictwo, szkółkarstwo i genetyka drzew; produkcyjność lasu; entomologia leśna; ekonomika w leśnictwie; edukacja przyrodniczo-leśna; typologia leśna; hodowla lasu; ochrona lasu; ochrona przyrody; informatyka w leśnictwie; transport leśny; urządzanie lasu.

Przedmioty fakultatywne

Geografia gleb i produkcyjność lasów Polskich; żyzność i nawożenie gleb; fitoklimatologia; wycena nieruchomości leśnych; diagnostyka i konserwacja maszyn leśnych; gospodarka zasobami genowymi; szkółkarstwo precyzyjne; projektowanie rekultywacji z elementami inżynierii ekologicznej; antropopresja w lasach; ochrona środowiska; roślinność obszarów nieleśnych; plantacje i zadrzewienia; zarządzanie populacjami zwierząt; bioróżnorodność i sieć natura 2000; retencyjne właściwości środowiska leśnego; elementy projektowania obiektów inżynierskich w lasach (AUTOCAD); diagnostyka i etiologia chorób infekcyjnych drzew; fizjologia i biochemia stresu roślin; systemy technologiczne w pozyskiwaniu i zrywce drewna; konserwacja drewna; zarządzanie i marketing w leśnictwie; pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizacja geodanych w leśnictwie; bezpieczeństwo narodowe; ochrona własności intelektualnej. Przedmioty humanistyczne do wyboru: społeczeństwo obywatelskie w Polsce; współczesne społeczeństwo polskie; komunikowanie społeczne z elementami zarządzania; etyka gospodarcza; las w kulturze i sztuce.

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Celem kształcenia na Wydziale Leśnym jest przekazywanie przyszłym absolwentom wiedzy opartej na najnowszych osiągnięciach nauk leśnych i przyrodniczych, umiejętności jej kreatywnego stosowania w praktyce, a także nabycie przez absolwentów kompetencji zawodowych i społecznych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Absolwenci posiadają wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania ekosystemów leśnych i gospodarki leśnej oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu leśnika i zawodów pokrewnych. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające rozwiązywanie problemów w zakresie: urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, uwzględniającej prawa ekologiczne i trwałość ekosystemów leśnych. Absolwent potrafi projektować, planować i organizować zabiegi hodowlane i produkcję szkółkarską oraz działania z zakresu ochrony lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi; potrafi organizować pozyskiwanie i transport surowców leśnych zgodnie z zasadami zachowania trwałości lasu. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych z wykorzystaniem współczesnych technologii i narzędzi informatycznych. Jest także przygotowany do współpracy z poziomu gospodarki leśnej z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska i przyrody.

Uzyskane kwalifikacje pozwalają na zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych w ramach kursów: np. kursu brakarskiego, pilarzy, operatorów maszyn wielooperacyjnych. Koncepcja kształcenia pozwala studentom leśnictwa na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych dla zawodu leśnika. Cele kształcenia na studiach I stopnia nakierowane są na wiedzę teoretyczną z zakresu kluczowych zagadnień ogólnoprzyrodniczych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk leśnych.

Możliwość zatrudnienia

JUzyskana wiedza i umiejętności inżynierskie umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach komunalnych i lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, zagospodarowaniem przestrzennym, bądź w instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa. Absolwenci zdobywają wiedzę pozwalającą na prowadzenie własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi na rzecz leśnictwa, ochrony przyrody i gałęzi pokrewnych.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska