Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2500

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

 

Przedmioty obowiązkowe

Matematyka i statystyka opisowa; fizyka; technologie informacyjne; inżynieria materiałowa; ekologia i zarządzanie środowiskowe; ekonomia; surowce i technologie produkcji; grafika inżynierska; język obcy; chemia; technika cieplna; mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów; podstawy działalności gospodarczej i przedsiębiorczości; finanse i rachunkowość; informatyka i systemy baz danych; elektrotechnika; automatyka; inżynieria produkcji rolniczej i ogrodniczej; inżynieria produkcji zwierzęcej; badania operacyjne; podstawy zarządzania; marketing; logistyka w przedsiębiorstwie; projektowanie inżynierskie; metrologia; robotyzacja; inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego; utrzymani maszyn i systemów produkcyjnych; zarządzanie jakością w PRS; teoria procesów produkcyjnych; rachunek kosztów dla inżynierów; inżynieria produkcji biopaliw; bezpieczeństwo pracy i ergonomia; zarządzanie produkcją i usługami; badania i pomiary przemysłowe.

 

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Organizacja systemów produkcyjnych: podstawy inżynierii systemów; systemy inżynierii produkcji i przetwarzania; planowanie i organizacja produkcji surowcowej; produkcja biosurowców nieżywnościowych; badanie i rozwój produktu; struktury i zastosowanie sztucznych sieci neuronowych; podstawy inżynierii oprogramowania; systemy sterowania produkcją i przepływem produkcji; audyt i planowanie energetyczne; infrastruktura techniczna przedsiębiorstwa; organizacja transportu w gospodarce żywnościowej; systemy mechatroniczne pojazdów; systemy informacji przestrzennej; podstawy systemów wspomagania decyzji; gospodarka odpadami; systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją.

Dla specjalności Inżynieria systemów produkcyjnych: systemy produkcji ekologicznej; infrastruktura energetyczna; programowanie sterowników mikroprocesorów; systemy zabezpieczenia surowców; planowanie i organizacja prac inżynierskich; pojazdy i układy napędowe; technologie procesów produkcyjnych; transport w systemach produkcyjnych; normowanie i kosztorysowanie; zintegrowane systemy energetyczne; planowanie i audyt procesu produkcyjnego; jakość i bezpieczeństwo w systemach produkcyjnych; systemy informatyczne w inżynierii produkcji; zintegrowane systemy wytwarzania; dystrybucja i monitoring produktów rolno-spożywczych; odzysk i recykling w PRS.

 

Specjalności

Organizacja systemów produkcyjnych,
Inżynieria systemów produkcyjnych,
Agrotronika.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu inżynierii produkcji rolno-spożywczej oraz inżynierii przetwórstwa pozażywnościowego surowców biologicznych, w tym: projektowania nowych oraz udoskonalania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, planowania, organizowania, sterowania i kontroli procesów, nadzorowania systemów zarządzania, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania, transferu technologii i innowacyjności. Posiada wiedzę inżynierską i menadżerską z zakresu produkcji i przetwórstwa surowców pochodzenia biologicznego o docelowym przeznaczeniu żywnościowym i nieżywnościowym. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu mikro i makroekonomii, marketingu, prawa gospodarczego, badań operacyjnych oraz specyficznych uwarunkowań prowadzenia produkcji i przetwórstwa surowców rolniczych, a także metody rachunku kosztów i oceny efektywności inwestycji. Dysponuje wiedzą z zakresu techniki i technologii przetwórstwa, logistyki oraz zarządzania produkcją i usługami. Jest przygotowany do zarządzania procesami produkcyjnymi w inżynierii produkcji rolno-spożywczej, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego. Dyplom ukończenia studiów inzynierskich jest potwierdzeniem, że legitymujący się nim absolwent ma odpowiednie kompetencje i uprawnienia zawodowe z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Poprzez wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania m.in. AutoCad, Inventor, ułatwiającego projektowanie urządzeń i systemów technicznych, student/absolwent może przystąpić do egzaminów certyfikujących w firmie AutoDesk. Program studiów pozwala na uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji. Łączy także wiedzę techniczną, biologiczną i ekonomiczną, co ułatwia podjęcie własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienie się w przedsiębiorstwach o różnym profilu produkcyjnym i usługowym. Znajomość profesjonalnych programów komputerowych, automatyki i energetyki koresponduje z potrzebami współczesnego rynku pracy.

 

Możliwość zatrudnienia

Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest przygotowana do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach z branży spożywczej i rolniczej, zarówno produkcyjnych jak i usługowych. Zdobyta wiedza i umiejetności predysponują absolwenta do pracy na stanowiskach szczebla zarządzania w przedsiebiorstwach specjalizujących się w handlu, produkcji oraz przetwórstwie surowców biologicznych, a także w jednostkach administracji publicznej i instytucjach doradczych realizujących zadania z zakresu obsługi rolnictwa i gospodarki zywnościowej. Absolwent może podjąć pracę jako inżynier, specjalista, kierownik ds.: jakości, planowania produkcji i technologii procesu, optymalizacji, kontroli produkcji itp. Posiadając wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu, jest predysponowany zawodowo do pełnienia funkcji na stanowiskach wymagających zarówno specjalistycznych kompetencji z zakresu tematyki technicznej wybranej branży, np. komputerowego modelowania i symulacji procesów produkcyjnych, projektowania i uruchamiania systemów technicznych czy programowania jak i kompetencji miękkich np. działania w zespole, zarządzania zasobami ludzkimi, organizowania harmonogramów pracy.

Absolwent studiów I stopnia może pracować jako inżynier: procesów produkcyjnych, wsparcia produkcji, procesów logistycznych, zapewnienia jakości, procesów biznesowych.

 

 

 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1600

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

 

Przedmioty obowiązkowe

Matematyka i statystyka opisowa; fizyka; technologie informacyjne; inżynieria materiałowa; ekologia i zarządzanie środowiskowe; ekonomia; surowce i technologie produkcji; grafika inżynierska; język obcy; chemia; technika cieplna; mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów; podstawy działalności gospodarczej; finanse i rachunkowość; informatyka i systemy baz danych; elektrotechnika; automatyka; inżynieria produkcji rolniczej i ogrodniczej; inżynieria produkcji zwierzęcej; badania operacyjne; podstawy zarządzania; marketing; logistyka w przedsiębiorstwie; projektowanie inżynierskie; metrologia; robotyzacja; inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego; utrzymani maszyn i systemów produkcyjnych; zarządzanie jakością w PRS; teoria procesów produkcyjnych; rachunek kosztów dla inżynierów; inżynieria produkcji biopaliw; bezpieczeństwo pracy i ergonomia; zarządzanie produkcją i usługami; badania i pomiary przemysłowe.

 

Przedmioty fakultatywne

Historia, kultura, sztuka i tradycja regionu.

Dla specjalności Organizacja systemów produkcyjnych: podstawy inżynierii systemów; systemy inżynierii produkcji i przetwarzania; planowanie i organizacja produkcji surowców; produkcja biosurowców nieżywnościowych; badanie i rozwój produktu; struktury i zastosowanie sztucznych sieci neuronowych; podstawy inżynierii oprogramowania; systemy sterowania produkcją i przepływem produkcji; audyt i planowanie energetyczne; infrastruktura techniczna przedsiębiorstwa; organizacja transportu w gospodarce żywnościowej; systemy mechatroniczne pojazdów; systemy informacji przestrzennej; podstawy systemów wspomagania decyzji; gospodarka odpadami; systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją.

Dla specjalności Inżynieria systemów produkcyjnych: systemy produkcji ekologicznej; infrastruktura energetyczna; programowanie sterowników mikroprocesorów; systemy zabezpieczenia surowców; planowanie i organizacja prac inżynierskich; pojazdy i układy napędowe; technologie procesów produkcyjnych; transport w systemach produkcyjnych; normowanie i kosztorysowanie; zintegrowane systemy energetyczne; planowanie i audyt procesu produkcyjnego; jakość i bezpieczeństwo w systemach; systemy informatyczne w inżynierii produkcji; zintegrowane systemy wytwarzania; dystrybucja i monitoring produktów rolno-spożywczych; odzysk i recykling w PRS.

 

Specjalności

Organizacja systemów produkcyjnych,
Inżynieria systemów produkcyjnych.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska