Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2500

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: fizyczna, informatyczna, logistyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, statystyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych.

Program studiów

Specjalności

Organizacja systemów produkcyjnych,
Inżynieria systemów produkcyjnych.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu inżynierii produkcji rolno-spożywczej oraz inżynierii przetwórstwa pozażywnościowego surowców biologicznych, w tym: projektowania nowych oraz udoskonalania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, planowania, organizowania, sterowania i kontroli procesów, nadzorowania systemów zarządzania, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania, transferu technologii i innowacyjności. Posiada wiedzę inżynierską i menadżerską z zakresu produkcji i przetwórstwa surowców pochodzenia biologicznego o docelowym przeznaczeniu żywnościowym i nieżywnościowym. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu mikro i makroekonomii, marketingu, prawa gospodarczego, badań operacyjnych oraz specyficznych uwarunkowań prowadzenia produkcji i przetwórstwa surowców rolniczych, a także metody rachunku kosztów i oceny efektywności inwestycji. Dysponuje wiedzą z zakresu techniki i technologii przetwórstwa, logistyki oraz zarządzania produkcją i usługami. Jest przygotowany do zarządzania procesami produkcyjnymi w inżynierii produkcji rolno-spożywczej, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego. Dyplom ukończenia studiów inżynierskich jest potwierdzeniem, że legitymujący się nim absolwent ma odpowiednie kompetencje i uprawnienia zawodowe z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Poprzez wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania m.in. AutoCad, Inventor, ułatwiającego projektowanie urządzeń i systemów technicznych, student/absolwent może przystąpić do egzaminów certyfikujących w firmie AutoDesk. Program studiów pozwala na uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji. Łączy także wiedzę techniczną, biologiczną i ekonomiczną, co ułatwia podjęcie własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienie się w przedsiębiorstwach o różnym profilu produkcyjnym i usługowym. Znajomość profesjonalnych programów komputerowych, automatyki i energetyki koresponduje z potrzebami współczesnego rynku pracy. Zna język obcy na poziomie B2 oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach z branży spożywczej i rolniczej, zarówno produkcyjnych jak i usługowych. Zdobyta wiedza i umiejętności predysponują absolwenta do pracy na stanowiskach szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach specjalizujących się w handlu, produkcji oraz przetwórstwie surowców biologicznych, a także w jednostkach administracji publicznej i instytucjach doradczych realizujących zadania z zakresu obsługi rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Absolwent może podjąć pracę jako inżynier, specjalista, kierownik ds.: jakości, planowania produkcji i technologii procesu, optymalizacji, kontroli produkcji itp. Posiadając wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu, jest predysponowany zawodowo do pełnienia funkcji na stanowiskach wymagających zarówno specjalistycznych kompetencji z zakresu tematyki technicznej wybranej branży, np. komputerowego modelowania i symulacji procesów produkcyjnych, projektowania i uruchamiania systemów technicznych czy programowania jak i kompetencji miękkich np. działania w zespole, zarządzania zasobami ludzkimi, organizowania harmonogramów pracy. Absolwent studiów pierwszego stopnia może pracować jako inżynier procesów produkcyjnych, wsparcia produkcji, procesów logistycznych, zapewnienia jakości czy procesów biznesowych.

 

 

 studia niestacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1600

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: fizyczna, informatyczna, logistyczna, matematyczna, młodych producentów rolnych, statystyczna, wiedzy ekologicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych.

Program studiów

Specjalności

Organizacja systemów produkcyjnych,
Inżynieria systemów produkcyjnych.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska