Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Finanse i rachunkowość

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 6
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki społeczne
Dyscyplina wiodąca - ekonomia i finanse
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - licencjat
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 180
Łączna liczba godzin zajęć - 2002

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: geografii, historii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekonomicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku agrobiznes.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Proces edukacji ukierunkowany jest na ustawiczny rozwój studentów ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania pożądanych na rynku pracy umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Kształcenie zmierza do wzrostu aktywności studentów i stymuluje ich wszechstronny rozwój również w zakresie kompetencji miękkich. Edukacja prowadzona jest w atmosferze współdziałania, co sprzyja nabywaniu umiejętności pracy w zespole oraz kształtowaniu odpowiedzialności za efekty działania. Organizacja procesu edukacji umożliwia osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się w ramach zajęć obligatoryjnych, a szeroki zestaw zajęć do wyboru daje szanse rozwoju indywidualnego. Studenci zdobywają szeroką wiedzę i umiejętności m. in. z zakresu prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, analizy ekonomicznej, sporządzania sprawozdań finansowych, rachunkowości zarządczej, controllingu, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, systemu podatkowego, zasad funkcjonowania systemu bankowego, ubezpieczeń gospodarczych i społecznych oraz funkcjonowania rynków finansowych. Ponadto w programie studiów postawiono na rozwój kompetencji miękkich realizowanych m. in. w ramach zajęć: projekt rozwoju osobistego, komunikacja społeczna czy też socjologia i psychologia pracy. Uwzgledniono także nowe wyzwania i potrzeby rynkowe, zapewniając studentom bogaty wachlarz zajęć z zakresu: prowadzenia firm internetowych, cyberbezpieczeństwa, analizy dużych zbiorów danych (big data) czy też dostęp do zajęć realizowanych w języku angielskim. Absolwent kierunku finanse i rachunkowość potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do interpretacji i wyjaśniania przyczyn, przebiegu i konsekwencji złożonych procesów gospodarczych. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu finansów.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych. Posiada także niezbędną wiedzę i umiejętnosci do samodzielnego prowadzenia działalnosci gospodarczej oraz umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.
 
Typowe miejsca pracy:
- przedsiębiorstwa (korporacje) finansowe, audytowe i konsultingowe;
- przedsiębiorstwa niefinansowe (komórki rachunkowości, kadry, marketing, stanowiska kierownicze);
- banki, zarówno w obsłudze klienta, jak i analizowaniu ryzyka kredytowego lub inwestycyjnego;
- biura rachunkowe;
- urzedy i instytucje państwowe i samorządowe, zwiazane z finansami i budżetowaniem.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska