Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Etologia i psychologia zwierząt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2550

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, geograficzna, informatyczna, matematyczna.

Przedmioty obowiązkowe

anatomia zwierząt; behawioralne aspekty rozrodu zwierząt; biochemia zwierząt; bioinformatyka; biologia komórki; chemia; czynniki chorobotwórcze w pracy ze zwierzętami; dobrostan zwierząt; ekologia behawioralna i socjobiologia; etologia kognitywna; etyka w postępowaniu ze zwierzętami; ewolucjonizm; fakultet humanistyczny; kultura, sztuka i tradycja regionu; fizjologia i endokrynologia zwierząt; genetyka ogólna zwierząt; genetyka zachowania zwierząt; język obcy; komunikacja interpersonalna; metodologia obserwacji behawioru zwierząt; metody kształtowania zachowania zwierząt; metody szkolenia zwierząt; neurobiologia zwierząt; neurobiologiczne podstawy procesów poznawczych i sensorycznych; neurorozwój, neuroplastyczność i neurodegeneracja; ochrona środowiska; podstawy immunologii zwierząt; podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej; podstawy psychologii ogólnej; prawne aspekty chowu zwierząt; profilaktyka weterynaryjna; propedeutyka nauk o zachowaniu zwierząt; statystyka matematyczna w naukach przyrodniczych; technologia informacyjna; terapeutyczne użytkowanie zwierząt; zachowania nietypowe; zachowania społeczne i komunikacja międzyosobnicza; zachowania terytorialne i obronne; zachowania żywieniowe zwierząt; zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi; zoogeografia; zoologia bezkręgowców i kręgowców; zwierzęta w symbolice; wierzeniach i mitach; żywienie zwierząt.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu etologii i dobrostanu zwierząt oraz warunków ich utrzymania i użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem metod kształtowania ich behawioru. Absolwent posiada umiejętności w zakresie oceny zachowania zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, tworzenia optymalnych warunków utrzymania oraz użytkowania i szkolenia zwierząt. Ponadto dysponuje interdyscyplinarną wiedzą biologiczną i humanistyczną w zakresie poznawania, analizy i interpretacji podstawowych grup zachowań zwierząt należących do różnych taksonów. Na bazie genetycznych, fizjologicznych i środowiskowych uwarunkowań behawioru zwierząt absolwent posiada umiejętności w zakresie odpowiedzialnego kształtowania relacji człowiek-zwierzę, ze szczególnym uwzględnieniem terapeutycznego użytkowania zwierząt, ich szkolenia i prawidłowego postępowania. Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II stopnia lub aplikowania na studia podyplomowe.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające pracę zawodową w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zatrudnienia w sektorze prywatnym w obszarze doradztwa w zakresie postępowania ze zwierzętami, ich szkolenia, rozwiązywania problemów behawioralnych, prowadzenia terapii z udziałem zwierząt, hotelu lub salonu pielęgnacji dla zwierząt oraz innych form sprawowania nad nimi opieki. Kwalifikacje stwarzają możliwość pracy w administracji samorządowej, a także w jednostkach naukowo-badawczych, zwierzętarniach, ogrodach zoologicznych, fermach i innych podmiotach zajmujących się planowaniem i realizacją produkcji zwierzęcej, jednostkach audytujących poziom dobrostanu zwierząt, placówkach ochrony przyrody i ochrony zwierząt, służbach nadzorujących lub kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta, a także w schroniskach dla zwierząt.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska