Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Geodezja i kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria lądowa i transport
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2578

 

Przedmioty obowiązkowe

Zarys rolnictwa; matematyka; repetytorium z matematyki elementarnej; fizyka; instrumentoznawstwo geodezyjne; geometria i grafika inżynierska; geodezja; ochrona własności intelektualnej; język obcy; gleboznawstwo; informatyka w geodezji; ćwiczenia terenowe; kartografia; rachunek wyrównawczy; ochrona środowiska; urządzenia wodno-melioracyjne; podstawy GIS; systemy informacji obrazowej; język obcy; aktualizacja baz danych przestrzennych w programach TURBOMAP i GEOINFO; ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych; podstawy prawa; podstawy budownictwa i inżynierii; system informacji o terenie; relacyjne bazy danych i SQL; geodezja satelitarna; geodezja wyższa i astronomia geodezyjna; fotogrametria i teledetekcja; geodezja inżynieryjna; podstawy planowania przestrzennego; projektowanie terenów zurbanizowanych; teorie wyceny; kataster i gospodarka nieruchomościami; geodezyjne urządzanie terenów leśnych; geodezyjne urządzanie terenów rolnych; wycena nieruchomości rolnych i leśnych; podziały i rozgraniczenia.

 

Przedmioty fakultatywne

Ekonomia; socjologia; komputerowe narzędzie do tworzenia map cyfrowych; mapa numeryczna – zagadnienia wybrane; zaawansowane techniki automatyzacji tworzenia map cyfrowych; podstawy programu EwMapa; statystyka w geodezji; mapy w sieci – kartografia internetowa; teledetekcja wielospektralna; skaning lotniczy w gospodarce i technice; inwentaryzacja obiektów budowlanych technikami cyfrowymi; pozyskiwanie danych przestrzennych z użyciem UAV; land management, źródła informacji o nieruchomościach; praktyczne zastosowanie GIS; przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzennego; redakcja mapy w programie C-Geo; podstawy ArcGIS; mapy do celów prawnych; przygotowanie do uprawnień zawodowych; pośrednik, zarządca i rzeczoznawca na rynku nieruchomości; analizy przestrzenne w kartografii tematycznej.

 

Specjalności

Geodezja rolna i wycena nieruchomości

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku geodezja i kartografia, posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych związanych z geodezyjnymi pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości, fotogrametrią cyfrową i pomiarami GPS, geodezyjnym urządzaniem terenów rolnych i leśnych. Jest przygotowany do wykonywania pomiarów geodezyjnych, w tym pomiarów realizacyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych (tachimetria elektroniczna, techniki satelitarne, skaning laserowy itp.). Posiada również wiedzę potrzebną do przeprowadzania zabiegów urządzeniowo-rolnych, służących organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tj. scaleń i podziałów gruntów, wymian i scaleń gruntów, podziałów nieruchomości. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości.

Absolwenci po odbyciu przewidzianej prawem praktyki zawodowej (2 lata), mogą uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjna obsługa inwestycji oraz geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin państwowy ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia zawodowe w zakresach: geodezyjne pomiary podstawowe oraz redakcja map oraz fotogrametria i teledetekcja absolwenci mogą uzyskać po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia.

Dyplomy ukończenia studiów na kierunku geodezja i kartografia upoważniają (po odbyciu dwuletniej praktyki zawodowej) do ubiegania się o dyplom i tytuł inżyniera europejskiego (EUR Ing), bez konieczności jego nostryfikacji.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci mogą pracować w wydziałach geodezji oraz ochrony środowiska urzędów administracji publicznej (samorządowej i rządowej), w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, biurach geodezji i terenów rolnych, w biurach projektowych, w firmach budowlanych lub też prowadzić własne przedsiębiorstwa świadczące usługi z szerokiego zakresu prac geodezyjnych. Również w firmach związanych z rynkiem nieruchomości, a zwłaszcza z wyceną nieruchomości.

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: informatyki, fizyki z astronomią, matematyki.

 


 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria lądowa i transport
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1569

 

Przedmioty obowiązkowe

Zarys rolnictwa; matematyka; repetytorium z matematyki elementarnej; fizyka; instrumentoznawstwo geodezyjne; geometria i grafika inżynierska; geodezja; ochrona własności intelektualnej; język obcy; gleboznawstwo; informatyka w geodezji; ćwiczenia terenowe; kartografia; rachunek wyrównawczy; ochrona środowiska; urządzenia wodno-melioracyjne; podstawy GIS; systemy informacji obrazowej; język obcy; aktualizacja baz danych przestrzennych w programach TURBOMAP i GEOINFO; ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych; podstawy prawa; podstawy budownictwa i inżynierii; system informacji o terenie; relacyjne bazy danych i SQL; geodezja satelitarna; geodezja wyższa i astronomia geodezyjna; fotogrametria i teledetekcja; geodezja inżynieryjna; podstawy planowania przestrzennego; projektowanie terenów zurbanizowanych; geodezyjne urządzanie terenów zielonych; teorie wyceny; kataster i gospodarka nieruchomościami; geodezyjne urządzanie terenów leśnych; geodezyjne urządzanie terenów rolnych; wycena nieruchomości rolnych i leśnych; podziały i rozgraniczenia.

 

Przedmioty fakultatywne

Ekonomia; socjologia; komputerowe narzędzie do tworzenia map cyfrowych; mapa numeryczna – zagadnienia wybrane; zaawansowane techniki automatyzacji tworzenia map cyfrowych; podstawy programu EwMapa; statystyka; mapy w sieci – kartografia internetowa; teledetekcja wielospektralna; skaning lotniczy w gospodarce i technice; inwentaryzacja obiektów budowlanych technikami cyfrowymi; pozyskiwanie danych przestrzennych z użyciem UAV; land management, źródła informacji o nieruchomościach; praktyczne zastosowanie GIS; przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzennego; redakcja mapy w programie C-Geo; podstawy ArcGIS; mapy do celów prawnych; przygotowanie do uprawnień zawodowych; pośrednik, zarządca i rzeczoznawca na rynku nieruchomości; analizy przestrzenne w kartografii tematycznej.

 

Specjalności

Geodezja rolna i wycena nieruchomości

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: informatyki, fizyki z astronomią, matematyki.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
12 633 62 45    rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska