Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Geodezja i kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria lądowa i transport
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2578

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: informatyki, fizyki z astronomią, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: astronomiczna, fizyczna, informatyczna, matematyczna, wiedzy i umiejętności budowlanych.

Przedmioty obowiązkowe

geodezja; grafika inżynierska z elementami geometrii; instrumentoznawstwo geodezyjne; ochrona własności intelektualnej; podstawy GIS; prawoznawstwo; wychowanie fizyczne; ćwiczenia terenowe z geodezji; informatyka w geodezji; matematyka; podstawy budownictwa i inżynierii; podstawy katastru nieruchomości; bezzałogowe statki powietrzne; ewidencja gruntów i budynków, kartografia; ochrona środowiska; podstawy teledetekcji; prawo w geodezji; statystyka matematyczna w geodezji; ćwiczenia terenowe z ewidencji gruntów; geodezja wyższa; język obcy; rachunek wyrównawczy; systemy informacji o terenie; fotogrametria; repetytorium z matematyki; fizyka; geodezja inżynieryjna; geodezja satelitarna; geodezyjne aspekty planowania przestrzennego; programowanie prac urządzeniowo-rolnych; wprowadzenie do wyceny nieruchomości; aktualizacja powiatowych baz danych; ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjnej; ćwiczenia terenowe z geodezji wyższej; geodezyjne urządzanie terenów rolnych; gospodarka i wycena nieruchomości rolnych i leśnych; relacyjne bazy danych i SQL; dokumentacja geodezyjna na podstawie danych z bezzałogowych statków powietrznych; podziały i rozgraniczenia nieruchomości; projektowanie terenów zurbanizowanych; przygotowanie do uprawnień zawodowych.

Przedmioty fakultatywne

Ekonomia; socjologia; komputerowe narzędzie do tworzenia map cyfrowych; mapa numeryczna – zagadnienia wybrane; zaawansowane techniki automatyzacji tworzenia map cyfrowych; podstawy programu EwMapa; statystyka w geodezji; mapy w sieci – kartografia internetowa; teledetekcja wielospektralna; skaning lotniczy w gospodarce i technice; inwentaryzacja obiektów budowlanych technikami cyfrowymi; pozyskiwanie danych przestrzennych z użyciem UAV; land management, źródła informacji o nieruchomościach; praktyczne zastosowanie GIS; przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzennego; redakcja mapy w programie C-Geo; podstawy ArcGIS; mapy do celów prawnych; przygotowanie do uprawnień zawodowych; pośrednik, zarządca i rzeczoznawca na rynku nieruchomości; analizy przestrzenne w kartografii tematycznej.

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku geodezja i kartografia, posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych związanych z geodezyjnymi pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości, fotogrametrią cyfrową i pomiarami GNSS, geodezyjnym urządzaniem terenów rolnych i leśnych. Jest przygotowany do wykonywania pomiarów geodezyjnych, w tym pomiarów realizacyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych (tachimetria elektroniczna, techniki satelitarne, skaning laserowy itp.). Posiada również wiedzę potrzebną do przeprowadzania zabiegów urządzeniowo-rolnych, służących organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tj. scaleń i podziałów gruntów, wymian i scaleń gruntów, podziałów nieruchomości. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości.

Absolwenci po odbyciu przewidzianej prawem praktyki zawodowej mogą uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjna obsługa inwestycji oraz geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin państwowy ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia zawodowe w zakresach: geodezyjne pomiary podstawowe oraz redakcja map oraz fotogrametria i teledetekcja absolwenci mogą uzyskać po odbyciu przewidzianej prawem praktyki zawodowej wykształcenia oraz pozytywnej weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku geodezja i kartografia upoważnia (po odbyciu dwuletniej praktyki zawodowej) do ubiegania się o dyplom i tytuł inżyniera europejskiego (EUR Ing), bez konieczności jego nostryfikacji.

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci mogą pracować w: wydziałach geodezji oraz ochrony środowiska urzędów administracji publicznej (samorządowej i rządowej), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, biurach geodezji i terenów rolnych, biurach projektowych, firmach budowlanych, firmach związanych z rynkiem nieruchomości oraz wyceną nieruchomości, lub też prowadzić własne przedsiębiorstwa świadczące usługi geodezyjne.

 

 

 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria lądowa i transport
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1569

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: informatyki, fizyki z astronomią, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: astronomiczna, fizyczna, informatyczna, matematyczna, wiedzy i umiejętności budowlanych.

 

Przedmioty obowiązkowe

Zarys rolnictwa; matematyka; repetytorium z matematyki elementarnej; fizyka; instrumentoznawstwo geodezyjne; geometria i grafika inżynierska; geodezja; ochrona własności intelektualnej; język obcy; gleboznawstwo; informatyka w geodezji; ćwiczenia terenowe; kartografia; rachunek wyrównawczy; ochrona środowiska; urządzenia wodno-melioracyjne; podstawy GIS; systemy informacji obrazowej; język obcy; aktualizacja baz danych przestrzennych w programach TURBOMAP i GEOINFO; ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych; podstawy prawa; podstawy budownictwa i inżynierii; system informacji o terenie; relacyjne bazy danych i SQL; geodezja satelitarna; geodezja wyższa i astronomia geodezyjna; fotogrametria i teledetekcja; geodezja inżynieryjna; podstawy planowania przestrzennego; projektowanie terenów zurbanizowanych; geodezyjne urządzanie terenów zielonych; teorie wyceny; kataster i gospodarka nieruchomościami; geodezyjne urządzanie terenów leśnych; geodezyjne urządzanie terenów rolnych; wycena nieruchomości rolnych i leśnych; podziały i rozgraniczenia.

Przedmioty fakultatywne

Ekonomia; socjologia; komputerowe narzędzie do tworzenia map cyfrowych; mapa numeryczna – zagadnienia wybrane; zaawansowane techniki automatyzacji tworzenia map cyfrowych; podstawy programu EwMapa; statystyka; mapy w sieci – kartografia internetowa; teledetekcja wielospektralna; skaning lotniczy w gospodarce i technice; inwentaryzacja obiektów budowlanych technikami cyfrowymi; pozyskiwanie danych przestrzennych z użyciem UAV; land management, źródła informacji o nieruchomościach; praktyczne zastosowanie GIS; przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzennego; redakcja mapy w programie C-Geo; podstawy ArcGIS; mapy do celów prawnych; przygotowanie do uprawnień zawodowych; pośrednik, zarządca i rzeczoznawca na rynku nieruchomości; analizy przestrzenne w kartografii tematycznej.

Specjalności

Geodezja rolna i wycena nieruchomości

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska