Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Geodezja i kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Rodzaj studiów:

Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), natomiast niestacjonarne trwają 3,5 roku (7 semestrów). Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier.

Forma:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia, posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych związanych z geodezyjnymi pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości, geodezyjnym urządzaniem terenów rolnych i leśnych.

Absolwenci tego kierunku studiów mogą pracować w wydziałach geodezji urzędów administracji państwowej, w wydziałach ochrony środowiska, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w biurach projektowych, w firmach budowlanych lub też prowadzić własne przedsiębiorstwa świadczące usługi z szerokiego zakresu prac geodezyjnych. Studia uzupełnione odpowiednią praktyką zawodową są podstawą do ubiegania się o uprawnienia do szacowania i wyceny nieruchomości.

Absolwenci po odbyciu przewidzianej prawem praktyki zawodowej mogą się ubiegać o uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjne pomiary podstawowe; geodezyjna obsługa inwestycji; geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych; redakcja map; fotogrametria i teledetekcja.

Specjalność:

Geodezja rolna i wycena nieruchomości .

Program kształcenia

Na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych i programu indywidualnego Wydziału, realizowanych jest 2500 godzin.

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne (matematyka, fizyka, technologia informacyjna, język obcy, wychowanie fizyczne), przyrodnicze (podstawy rolnictwa, nauka o Ziemi, gleboznawstwo i ochrona środowiska przyrodniczego), techniczne (geodezja, geodezja wyższa, elektroniczna technika pomiarowa, rachunek wyrównawczy, fotogrametria, instrumentoznawstwo, systemy informacji o terenie) oraz specjalistyczne (wycena nieruchomości, planowanie przestrzenne, projektowanie terenów osiedlowych, prawo, geodezyjne urządzenie terenów rolnych).

Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe i praktyki wakacyjne. Studenci mają do dyspozycji instrumentarium wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy, a także pracownie komputerowe.

Na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych i programu indywidualnego Wydziału, realizowanych jest 1510 godzin. W programie studiów są takie same przedmioty jak na studiach stacjonarnych, tylko w mniejszym wymiarze godzinowym.

Wersja do druku (*.pdf)

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska