Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Ekonomia

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 6
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki społeczne
Dyscyplina wiodąca - ekonomia i finanse
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - licencjat
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 180
Łączna liczba godzin zajęć - 2014

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, geografii, historii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekonomicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku agrobiznes.

Program studiów

Specjalność

Ekonomika agrobiznesu

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwenci kierunku ekonomia wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy z dziedziny ekonomii, zarządzania, rachunkowości i finansów oraz prawa. Obok ogólnej wiedzy ekonomiczno-prawnej absolwenci uzyskują kompleksową wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii, a także podstawowe informacje z zakresu specyfiki gospodarki żywnościowej, poznają nowe kierunki rozwoju produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, rynku żywnościowego i usług. Ważne miejsce w programie studiów zajmują światowe problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz kwestie dostosowywania się polskiego rolnictwa do wymagań jednolitego rynku europejskiego. Ponadto swe zainteresowania studenci mogą rozwijać dzięki indywidualnym decyzjom, znaczny udział w programie studiów mają bowiem przedmioty ekonomiczno-rolnicze do wyboru (fakultety).

Znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zaś treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej pozwalają im na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowej.

Możliwość zatrudnienia

Studia przygotowują specjalistów posiadających wysoki zasób wiedzy umożliwiający im zatrudnienie w strukturach kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa. Znajomość przepisów prawa umożliwia absolwentom podejmowanie pracy w instytucjach doradczych i konsultingowych oraz administracji państwowej i samorządowej.
Absolwenci studiów licencjackich kierunku ekonomia są również dobrze przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 studia niestacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 6
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki społeczne
Dyscyplina wiodąca - ekonomia i finanse
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - licencjat
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 180
Łączna liczba godzin zajęć - 1328

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, geografii, historii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekonomicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku agrobiznes.

Program studiów

Specjalność

Ekonomika agrobiznesu

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska