Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Ekonomia

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 6
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki społeczne
Dyscyplina wiodąca - ekonomia i finanse
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - licencjat
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 180
Łączna liczba godzin zajęć - 2014

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, geografii, historii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekonomicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku agrobiznes.

Przedmioty obowiązkowe

mikroekonomia; statystyka opisowa; geografia ekonomiczna; historia gospodarcza; technologie informacyjne; ochrona własności intelektualnej; podstawy prawa; wprowadzenie do gospodarki żywnościowej; podstawy makroekonomii; matematyka; podstawy zarządzania; podstawy marketingu; język obcy; ekonometria; rachunkowość; finanse i bankowość; polityka społeczna; polityka gospodarcza; podstawy agrobiznesu; podstawy produkcji roślinnej; finanse publiczne; ekonomika rolnictwa; badania rynkowe i marketingowe; gospodarka regionalna; podstawy produkcji zwierzęcej; doradztwo w agrobiznesie; ekonomika gałęzi produkcji rolniczej; międzynarodowe stosunki gospodarcze; analiza ekonomiczna; ekonomia integracji europejskiej; przedsiębiorczość..

Przedmioty fakultatywne

Agroturystyka; filozofia przyrody; historia sztuki i kultury polskiej; komunikacja społeczna; podstawy socjologii; współczesna kwestia agrarna; repetytorium z matematyki; resource economics; International marketing; global economy; rozwój cywilizacji świata; rolnictwo światowe; socjologia wsi i rolnictwa; teoria gospodarki rynkowej; Fundamentals of marketing; introduction to microeconomics; gospodarka na obszarach chronionych; polityka rolna UE; socjologia i psychologia pracy; socjologia mediów; rolnictwo tropikalne; socjologia biznesu; rośliny użytkowe świata; spółdzielczość; strategie rozwoju obszarów wiejskich; komputerowa książka przychodów i rozchodów; ekonomika konsumpcji; ekoturystyka; negocjacje w biznesie; planowanie organizacji gospodarstwa rolnego; ubezpieczenia społeczne i gospodarcze; rynki finansowe; przyrodnicza rola terenów zielonych; obrót środkami ochrony roślin; Fundamentals of Marketing; marketing usług turystycznych; rachunkowość komputerowa; rynek giełdowy; zarządzanie małą firmą; zarządzanie produkcją; zarządzanie projektami.

Specjalność

Ekonomika agrobiznesu

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwenci kierunku ekonomia wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy z dziedziny ekonomii, zarządzania, rachunkowości i finansów oraz prawa. Obok ogólnej wiedzy ekonomiczno-prawnej absolwenci uzyskują kompleksową wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii, a także podstawowe informacje z zakresu specyfiki gospodarki żywnościowej, poznają nowe kierunki rozwoju produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, rynku żywnościowego i usług. Ważne miejsce w programie studiów zajmują światowe problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz kwestie dostosowywania się polskiego rolnictwa do wymagań jednolitego rynku europejskiego. Ponadto swe zainteresowania studenci mogą rozwijać dzięki indywidualnym decyzjom, znaczny udział w programie studiów mają bowiem przedmioty ekonomiczno-rolnicze do wyboru (fakultety).

Znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zaś treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej pozwalają im na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowej.

Możliwość zatrudnienia

Studia przygotowują specjalistów posiadających wysoki zasób wiedzy umożliwiający im zatrudnienie w strukturach kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa. Znajomość przepisów prawa umożliwia absolwentom podejmowanie pracy w instytucjach doradczych i konsultingowych oraz administracji państwowej i samorządowej.
Absolwenci studiów licencjackich kierunku ekonomia są również dobrze przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 6
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki społeczne
Dyscyplina wiodąca - ekonomia i finanse
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - licencjat
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 180
Łączna liczba godzin zajęć - 1328

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, geografii, historii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekonomicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku agrobiznes.

Przedmioty obowiązkowe

Mikroekonomia; statystyka opisowa; geografia ekonomiczna; historia gospodarcza; technologie informacyjne; ochrona własności intelektualnej; podstawy prawa; podstawy makroekonomii; matematyka; podstawy zarządzania; podstawy marketingu; język obcy; ekonometria; rachunkowość; finanse i bankowość; polityka społeczna; polityka gospodarcza; technologia produkcji roślinnej; finanse publiczne; ekonomika rolnictwa; badania i analiza rynku; gospodarka regionalna; podstawy produkcji zwierzęcej; ekonomika gałęzi produkcji rolniczej; międzynarodowe stosunki gospodarcze; analiza ekonomiczna; ekonomia integracji europejskiej; przedsiębiorczość.

Przedmioty fakultatywne

Wprowadzenie do gospodarki żywnościowej; agroturystyka; filozofia przyrody; historia sztuki i kultury polskiej; komunikacja społeczna; podstawy socjologii; współczesna kwestia agrarna; repetytorium z matematyki; rozwój cywilizacji świata; rolnictwo światowe; socjologia wsi i rolnictwa; teoria gospodarki rynkowej; podstawy agrobiznesu; spółdzielczość; gospodarka na obszarach chronionych; polityka rolna; socjologia i psychologia pracy; socjologia mediów; rolnictwo tropikalne; socjologia biznesu; rośliny użytkowe świata; strategie rozwoju obszarów wiejskich; ekonomika konsumpcji; ekoturystyka; negocjacje w biznesie; planowanie organizacji gospodarstwa rolnego; ubezpieczenia społeczne i gospodarcze; rynki finansowe; doradztwo w agrobiznesie; przyrodnicza rola terenów zielonych; obrót środkami ochrony roślin; marketing usług turystycznych; rachunkowość komputerowa; rynek giełdowy; zarządzanie małą firmą; problemy rolnictwa w dobie globalizacji; zarządzanie produkcją; zarządzanie projektami.

Specjalność

Ekonomika agrobiznesu

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych I stopnia

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska