Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Ochrona bioróżnorodności

Wydział Leśny

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 6
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - nauki leśne
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - licencjat
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 180
Łączna liczba godzin zajęć - 2018

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą różnorodności organizmów oraz ich związków ze środowiskiem, procesów zachodzących w ekosystemach naturalnych oraz w układach przekształconych przez człowieka. Zna biologię i ekologię ważniejszych gatunków roślin i zwierząt oraz rozumie procesy przyrodnicze zachodzące na poziomie populacji, zbiorowisk, ekosystemów i krajobrazu. Potrafi rozpoznawać w terenie gatunki roślin, zwierząt i grzybów oraz identyfikować zbiorowiska roślinne, prowadzić monitoring stanu populacji i ich siedlisk, projektować zabiegi ochrony czynnej w sytuacjach wymagających tego typu ingerencji. Potrafi identyfikować zagrożenia dla dzikiej przyrody oraz jest gotowy do podejmowania skutecznych działań w celu utrzymania lub odtwarzania właściwego stanu populacji rzadkich gatunków oraz siedlisk przyrodniczych. Absolwent  posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie inwentaryzacji populacji gatunków zagrożonych i ich siedlisk z wykorzystaniem współczesnych technik geoinformatycznych.  Jest przygotowany  do prowadzenia działań edukacyjnych w plenerze oraz do dialogu i negocjacji w sytuacjach konfliktowych, w czym pomaga mu wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie socjologii i komunikacji społecznej oraz znajomość przepisów prawnych i umiejętność ich właściwego interpretowania. W trakcie studiowania buduje relacje i kontakty z osobami, które pasjonują się edukacją i przyrodą wynosząc wiedzę i inspiracje do przyszłych działań oraz konkretne umiejętności i narzędzia do wykorzystania we własnej praktyce. Zdobywając tytuł licencjata jest gotowy do podjęcia dalszych stopni studiów.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska