Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Etologia i psychologia zwierząt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 


 studia stacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 920

 

Kierunki pokrewne

Biologia; biologia stosowana; biotechnologia; bioinżynieria zwierząt; behawiorystyka zwierząt; hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich; hipologia i jeździectwo; ochrona środowiska; psychologia; rolnictwo; weterynaria; zootechnika.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku etologia i psychologia zwierząt posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu behawioru i psychologii zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z zakresu planowania i analiz doświadczeń, prowadzenia badań behawioralnych, dokumentacji audiowizualnej zachowania zwierząt, analizy ankiet. Dysponuje wiedzą teoretyczną i nabytymi umiejętnościami praktycznymi (diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka zaburzeń behawioralnych i farmakologiczne metody modyfikacji zachowań, fizjoterapia zwierząt), pozwalającymi na opis i wyjaśnianie zachowania zwierząt oraz procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu objętego programem nauczania. Absolwenta cechuje znajomość języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, dzięki temu czyta ze zrozumieniem i biegle wykorzystuje literaturę naukową, a także przygotowuje i wygłasza w języku polskim i angielskim prezentacje z zakresu etologii i psychologii zwierząt. Absolwent tego kierunku posiada również interdyscyplinarną wiedzę w zakresie relacji człowiek-zwierzę. Wiedza ekonomiczna i zdobyte umiejętności autoprezentacji dodatkowo pomogą absolwentowi w pracy zawodowej, zarówno jako pracownikowi jednostki naukowej/ naukowo-dydaktycznej, jak i osobie działającej w sferze poza badawczej.

Możliwość zatrudnienia

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach usługowych z zakresu doradztwa, rozwiązywania problemów behawioralnych zwierząt oraz w firmach zajmujących się szkoleniem, chowem i hodowlą zwierząt; w jednostkach naukowo-badawczych, instytutach branżowych, laboratoriach badawczych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny; w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody i ochrony zwierząt, służbach nadzorujących lub kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta, ogrodach zoologicznych, schroniskach, ośrodkach szkolenia zwierząt. Absolwent przygotowany jest również do założenia własnej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa i opieki nad zwierzętami. Absolwent jest przygotowany do pracy ze zwierzętami, do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej lub na studiach podyplomowych. Absolwent jest również przygotowany do aktywnego przystosowywania się do zmieniającej się koniunktury na polskim i zagranicznym rynku pracy. Może również podjąć pracę w jednostkach podlegających resortowi rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej oraz w szeroko pojętym otoczeniu rolnictwa i produkcji zwierzęcej.

 


 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska