Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


 studia stacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 950

 

Kierunki pokrewne

Biotechnologia; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; ogrodnictwo; rolnictwo; technika rolnicza i leśna; technologia żywności i żywienie człowieka; towaroznawstwo.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii produkcji surowcowej i rolno-spożywczej oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym: zarządzania funkcjami technicznymi, projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego, marketingu, logistyki i dystrybucji, zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi, rozwiązywania zadań technologicznych, transferu technologii oraz innowacyjności. Jest przygotowany również do twórczej działalności w zakresie inżynierii produkcji surowcowej i rolno-spożywczej, zarządzania, podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach działających w szeroko pojętej sferze agrobiznesu. Potrafi kierować zespołami działalności twórczej w zakresie inżynierii produkcji surowcowej i rolno-spożywczej oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji państwowej i samorządowej. Potrafi organizować i prowadzić prace badawcze i rozwojowe, w szczególności w zakresie projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz doradztwa technicznego i organizacyjnego. Zajęcia prowadzone w profesjonalnych laboratoriach, a także w formie warsztatów i wizyt studyjnych oraz odbyte staże, dają absolwentom przygotowanie do pracy we własnych firmach produkcyjno-usługowych oraz do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych i doradczych w zakresie inżynierii produkcji surowcowej i rolno-spożywczej. Absolwent uzyskuje uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach: laborant, kierownik itp. Potrafi prowadzić działania organizacyjne oraz kierownicze w zakresie inżynierii produkcji, zajmować stanowiska menadżerów różnego szczebla w zakładach produkcyjnych, być specjalistą zarządzania jakością i sterować procesami technologicznymi, a także samodzielnie opracowywać audyty i nadzorować przemysłowe procesy produkcyjne. Dyplom ukończenia studiów II stopnia jest poświadczeniem wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. komputerowego wspomagania procesów produkcyjnych, które zapewniają kompetencje dotyczące obsługi nowoczesnych linii produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu modelowania i symulacji komputerowych systemów technicznych, materiałoznawstwa, konstruowania i eksploatowania urządzeń technicznych stosowanych w przemyśle. Obsługa programów Roboguide i Pc-roset oraz znajomość zagadnień związanych z programowaniem sterowników logicznych PLC pozwala na uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach z zakresu obsługi, programowania i eksploatacji tych urządzeń.

Możliwość zatrudnienia

Osoba posiadająca ww. kwalifikację może być zatrudniona na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach z branży spożywczej i rolniczej, zarówno produkcyjnych jak i usługowych. Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiadając wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu, jest predysponowany zawodowo do pełnienia funkcji na stanowiskach wymagających zarówno specjalistycznych kompetencji z zakresu tematyki technicznej wybranej branży np. komputerowego modelowania i symulacji procesów produkcyjnych, projektowania i uruchamiania systemów technicznych oraz programowania jak i kompetencji miękkich np. działania w zespole, zarządzania zasobami ludzkimi czy organizowania harmonogramów pracy.

Absolwent może być zatrudniony jako inżynier produkcji i technolog, pracownik działu transportu i logistyki, menedżer projektów oraz informatyk-analityk biznesowy. Może pracować na stanowisku inżyniera, specjalisty, doradcy, konsultanta czy kierownika ds.: jakości, planowania produkcji i technologii procesu, optymalizacji i kontroli produkcji. Absolwent studiów magisterskich może pracować jako menedżer: produkcji, wsparcia produkcji, logistyki, jakości oraz konsultant doboru technologii.

Dedykowane miejsca pracy dla absolwentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, w tym wysokich technologii, przedsiębiorstwa przemysłowe, jednostki badawczo-rozwojowe, centra innowacji, a także własna firma.

 


 studia niestacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 600

 

Kierunki pokrewne

Biotechnologia; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; ogrodnictwo; rolnictwo; technika rolnicza i leśna; technologia żywności i żywienie człowieka; towaroznawstwo.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska