Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Leśnictwo

Wydział Leśny

 

Rodzaj studiów:

studia II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Forma studiów:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

studia stacjonarne:

-       zarządzanie zasobami leśnymi;

-       ochrona ekosystemów leśnych;

-       leśnictwo na terenach zurbanizowanych;

-       geoinformatyka w leśnictwie.

studia niestacjonarne:

-       zarządzanie zasobami leśnymi;

-       ochrona ekosystemów leśnych.

Profil absolwenta:

Profil absolwenta:

Warunkiem kontynuacji studiów na II stopniu jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku leśnictwo lub kierunku pokrewnym: ogrodnictwo, ochrona środowiska (studia inżynierskie), technika rolnicza i leśna, rolnictwo, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Studenci po kierunkach pokrewnych uzupełniają treści programowe z 1-5 przedmiotów wskazanych przez Prodziekana a realizowanych na studiach I stopnia (tj. botanika leśna, hodowla lasu, urządzanie lasu, ochrona lasu, pozyskiwanie drewna). W trakcie rekrutacji na studia stacjonarne kandydaci wybierają jedną spośród czterech specjalności:

-       zarządzanie zasobami leśnymi;

-       ochrona ekosystemów leśnych;

-       leśnictwo na terenach zurbanizowanych;

-       geoinformatyka w leśnictwie.

W trakcie rekrutacji na studia niestacjonarne kandydaci wybierają jedną spośród dwóch specjalności:

-       zarządzanie zasobami leśnymi;

-       ochrona ekosystemów leśnych.

W pierwszym semestrze realizowane są treści wspólne. Specjalności obejmują swoim zakresem współczesne wymagania stawiane przez rynek pracy wykształconej kadrze wyższej w leśnictwie.  Przedmioty kierunkowe nastawione są na poszerzenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności nabytych przez inżynierów, którzy ukończyli studia na kierunku leśnictwo lub pokrewnym. Absolwenci przygotowani są do planowania, analizy, prognozowania i zarządzania gospodarką leśną oraz gałęziami pokrewnymi związanymi z ochroną przyrody i ochroną środowiska, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki umiejętności prowadzenia badań naukowych absolwent potrafi rozwiązywać problemy związane ze złożonymi procesami ekologicznymi i gospodarczymi zachodzącymi w leśnictwie. Ma poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych i ich bioróżnorodności oraz użytkowania lasu pozwalającego zachować zasoby przyrodnicze. W realizacji procesu zarządzania ekosystemami leśnymi potrafi wykorzystywać innowacyjne technologie branżowe i zasoby danych. Absolwent będzie przygotowany do pracy na różnych szczeblach zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w Parkach Narodowych, Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska i innych instytucjach pokrewnych. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent jest także przygotowany do podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej mającej na celu dalszy rozwój naukowy oraz przygotowanie do pracy na uczelniach wyższych, w instytutach badawczych lub firmach innowacyjno-wdrożeniowych w kraju i za granicą.

 Kierunki pokrewne:

ogrodnictwo,
ochrona środowiska,
technika rolnicza i leśna,
rolnictwo,
inżynieria środowiska,
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.

Profil absolwenta specjalności - zarządzanie zasobami leśnymi

Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu kompleksowego zarządzania zasobami leśnymi z wykorzystaniem planowania urządzeniowego, hodowlanego oraz zarządzania bioróżnorodnością, w tym zasobami genowymi fauny i flory, przy stosowaniu odpowiedniej technologii użytkowania zasobów leśnych. Absolwent wyróżnia się szczególnym przygotowaniem do organizacji i zarządzania oraz modelowania dynamiki ekosystemów leśnych i rozwoju drzewostanów oraz użytkowania ich zasobów. Posiada szczególne predyspozycje zarówno do planowania operacyjnego, taktycznego, jak i strategicznego w leśnictwie. Wiedza z zakresu prowadzenia badań naukowych będzie stanowić szczególne przygotowanie do zrozumienia wpływu sposobów gospodarowania na stan zasobów leśnych w przyszłości oraz aspekty ekonomiczne i efektywność gospodarowania w zmieniających się warunkach społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

Profil absolwenta specjalności - ochrona ekosystemów leśnych

Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu ekologii lasu i przyrodniczych podstaw gospodarki leśnej oraz ochrony i prognozowania dynamiki naturalnych procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemach leśnych. Charakteryzuje się poszerzoną znajomością bioróżnorodności ekosystemów leśnych, w tym szczególnie cennych przyrodniczo, a także ważnych w ochronie ekosystemów leśnych gatunków flory i fauny. Posiada specjalne predyspozycje do pracy na specjalistycznych stanowiskach wyższego szczebla, związanych z ochroną ekosystemów leśnych, zarówno w Lasach Państwowych, jak również w Parkach Narodowych. Potencjalnym pracodawcą dla absolwenta tej specjalności są również Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz pozostałe instytucje administracji państwowej w zakresie wiedzy leśnej związanej z ochroną środowiska i ochroną przyrody. Przygotowanie do pracy naukowej z wyraźnym sprofilowaniem na zagadnienia ochrony ekosystemów leśnych, sprawia że absolwenci będą również dobrymi kandydatami do pracy w instytucjach naukowych i firmach badawczo-rozwojowych związanych z tą tematyką. 

Profil absolwenta specjalności - geoinformatyka w leśnictwie

Absolwent unikalnej w skali kraju specjalności geoinformatyka w leśnictwie wyróżnia się szczególną wiedzą i umiejętnościami łączenia teorii z praktyką w zakresie geomatyki i informatyki. Potrafi pracować w interdyscyplinarnych zespołach związanych z analizą danych przestrzennych, działalnością badawczo-wdrożeniową, nie tylko w Lasach Państwowych, ale także w firmach tworzących i wykorzystujących oprogramowanie geoinformatyczne w obszarze leśnictwa, ochronie środowiska i ochronie przyrody. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu: budowy, przetwarzania i wykorzystania baz danych i systemów informacji przestrzennej, w tym szczególnie danych teledetekcyjnych (zobrazowania lotnicze, satelitarne oraz dane z naziemnego i lotniczego skanowania laserowego). Zdobyta wiedza pozwala na wykonywanie zaawansowanych analiz GIS i modelowania statystycznego, niezbędnych w rozwiązywaniu aktualnych problemów związanych z planowaniem i systemami informacji przestrzennej w leśnictwie, ochronie środowiska i ochronie przyrody.

Profil absolwenta specjalności - leśnictwo na terenach zurbanizowanych

Absolwent również unikalnej w skali kraju specjalności leśnictwo na terenach zurbanizowanych  - posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności oraz kompetencje konieczne do rozwiązywania złożonych problemów związanych z narastającymi wyzwaniami cywilizacyjnymi w kontekście przemian lasów i obszarów zielonych na terenach zurbanizowanych.  Absolwent ma szczególną wiedzę o wpływie zachodzących zmianach klimatycznych na ekosystemy leśne w rejonach zurbanizowanych, przy stale rosnących potrzebach oraz oczekiwaniach społeczności rozwijających się dynamicznie aglomeracji miejskich. Przy tym absolwent potrafi współpracować ze społecznościami lokalnymi, jest kreatywnym liderem, rozumiejącym istotną i złożoną rolę lasów i obszarów zielonych w miastach, potrafi zarządzać tymi wielofunkcyjnymi miejskimi kompleksami leśnymi oraz obszarami zieleni. Absolwent potrafi aplikować, realizować i monitorować projekty związane z prowadzeniem polityki zrównoważonej strategii rozwoju obszarów zurbanizowanych, przy zachowaniu wielofunkcyjnej roli ekosystemów leśnych. Ponadto posiada wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych rozwiązań technicznych w arborystyce, a także wykorzystywania najnowocześniejszych technologii geoinformatycznych wspierających inwentaryzację lasów i zieleni miejskiej, monitorowanie jej stanu zdrowotnego i waloryzacji, jak również planowanie składu gatunkowego zadrzewień i obszarów zieleni.

 

Program kształcenia:

Studentom proponowane są wszystkie, właściwe uczelni akademickiej, formy kształcenia. Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń kameralnych, znaczna część godzin dydaktycznych przeznaczona jest na przedmioty specjalizacyjne i zajęcia fakultatywne. Zdobytą wiedzę teoretyczną studenci mają możliwość zweryfikować i utrwalić w praktycznym zastosowaniu w ramach ćwiczeń terenowych. Odbywają się one przeważnie w lasach doświadczalnych Wydziału Leśnego położonych w Beskidzie Sądeckim wokół malowniczej Krynicy, ale także w nadleśnictwach Lasów Państwowych w innych lokalizacjach.

Na studiach stacjonarnych podczas pierwszego roku studiów wykładane są głównie przedmioty przygotowujące do efektywnego studiowania przedmiotów kierunkowych, które ująć można w 8 grup problemowych: siedliskoznawstwa leśnego, hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych, urządzania ekosystemów leśnych, techniki i inżynierii leśnej, użytkowania zasobów leśnych, geomatyki w leśnictwie, zarządzania w leśnictwie.

Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele. W ciągu pierwszego roku studiów wykładane są głównie przedmioty podstawowe: matematyka i statystyka matematyczna, fizyka, chemia, fizjologia roślin drzewiastych, botanika leśna z dendrologią, zoologia leśna i ekologia. Właściwe przygotowanie z przedmiotów podstawowych jest gwarancją efektywnego studiowania przedmiotów kierunkowych, które ująć można w 8 grup problemowych: siedliskoznawstwa leśnego, hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych, urządzania ekosystemów leśnych, techniki i inżynierii leśnej, użytkowania zasobów leśnych, geomatyki w leśnictwie, zarządzania w leśnictwie. Studentom oferowane są także ćwiczenia terenowe organizowane w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy i w jednostkach Lasów Państwowych.

Na Wydziale Leśnym działają prężnie sekcje Koła Naukowego Leśników, a jednym z przejawów ich aktywności są organizowane corocznie obozy i ekspedycje naukowe. W ostatnich latach były to wyprawy w Alpy, Czarnohorę, Gorgany, Karpaty Rumuńskie, Syberię w rejon Bajkału, Sajanów i gór Chamar-Daban, Kaukazu Wielkiego, Gruzji i Azerbejżanu. Przejawem działalności Koła Naukowego Leśników jest też organizowana rokrocznie sesja naukowa, a także udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Wydział Leśny, na wyższych latach studiów, oferuje dynamicznie rozwijaną zagraniczną wymianę studentów w ramach Programu LLP-ERASMUS. Wydział zawarł stosowne porozumienia z 17 uniwersytetami z Unii Europejskiej i spoza UE – od Austrii przez Czechy, Finlandię, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Norwegię, Słowację, Słowenię, Szwecję, do Turcji. Oferta otwarta jest dla wszystkich studentów zainteresowanych wymianą międzynarodową i corocznie wzbogacana. Nasi studenci uczestniczą od 2011 r. w dwutygodniowym Programie ERASMUS IP COURSE zorganizowanym przez Konsorcjum sześciu uczelni europejskich pod nazwą Socio-economic Challenges in European Forestry, a koordynowanym przez fiński uniwersytet Rovaniemi University of Applied Sciences. Nasi studenci uczestniczą także z powodzeniem w Programie CEEPUS.

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO:
pobierz

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2015/2016 aktual. RWL 21.09.2016:
pobierz

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2015/2016 aktual. RWL 18.01.2017:
pobierz

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2016/2017 aktual. RWL 18.01.2017:
pobierz

 

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO:
pobierz

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2015/2016 aktual. RWL 21.09.2016:
pobierz

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2015/2016 aktual. RWL 18.01.2017:
pobierz

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA LEŚNICTWO NABÓR 2016/2017 aktual. RWL 18.01.2017:
pobierz

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska