Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Leśnictwo

Wydział Leśny

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - nauki leśne
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 950

 

Kierunki pokrewne

brak

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Język obcy; modelowanie przestrzenne w leśnictwie; doświadczalnictwo leśne; globalne problemy środowiskowe; aktualne kierunki badań w ekologii i hodowli lasu; aktualne kierunki badań w ochronie ekosystemów leśnych; aktualne kierunki badań w użytkowaniu lasu i technice leśnej; aktualne kierunki badań w zarządzaniu zasobami leśnymi; kompleksowe ćwiczenia terenowe.

Dla specjalności zarządzanie zasobami leśnymi: planowanie urządzeniowe; planowanie hodowlane i optymalizacja zabiegów pielęgnacyjnych; podstawy eksploatacji maszyn z elementami terramechaniki; zarządzanie leśnymi zasobami genowymi; procesy technologiczne w leśnictwie i ich logistyka; dendroklimatologia; siedliskoznawstwo leśne; modelowanie wzrostu drzewostanów i produkcyjności siedlisk leśnych; organizacja i zarządzanie w Lasach Państwowych; zarządzanie fauną i florą; strategia i taktyka ochrony lasu przed chorobami oraz szkodliwymi owadami;

Dla specjalności ochrona ekosystemów leśnych: mykologia i ochrona grzybów; molekularne metody oceny i ochrony różnorodności biologicznej; hydroekologia; dynamika ekosystemów leśnych a hodowla lasu bliska naturze; inżynieria ekologiczna w przywracaniu i rozwijaniu usług ekosystemowych; biogeochemia; rekreacyjna i edukacyjna funkcja lasu; ochrona rzadkich siedlisk oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt; gatunki inwazyjne; integrowana ochrona lasu z elementami entomologii.

Dla specjalności leśnictwo na terenach zurbanizowanych: klimat i stres roślin na obszarach zurbanizowanych; diagnostyka chorób i szkodników roślin w zieleni miejskiej; dendroflora i fauna obszarów miejskich; bioróżnorodność i gleby obszarów zurbanizowanych; arborystyka; inżynieryjne zagospodarowanie terenów zieleni; technologie geoinformatyczne w zieleni miejskiej; zarządzanie zielenią miejską; planowanie i ochrona krajobrazu; metody hodowlano-urządzeniowe w lasach miejskich; turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne zagospodarowanie terenów zieleni;

Dla specjalności geoinformatyka w leśnictwie: GIS I – zaawansowane analizy przestrzenne 3D w leśnictwie; algorytmy i wprowadzenie do programowania; skanowanie laserowe i technologie nawigacyjne – zaawansowane aplikacje w leśnictwie; bezzałogowe statki powietrzne w badaniach naukowych w leśnictwie i ochronie przyrody; teledetekcja I- podstawy teledetekcji satelitarnej w leśnictwie; analiza danych i modelowanie przestrzenne w nowoczesnym leśnictwie; kartografia cyfrowa w zarządzaniu zasobami leśnymi; GIS II – zaawansowane aplikacje w zarządzaniu środowiskiem leśnym; fotogrametria cyfrowa 3D w aplikacjach leśnych; teledetekcja II – zaawansowane przetwarzanie obrazów cyfrowych; relacyjne bazy danych i język SQL.

Dla specjalności biotechnologia i genetyka w leśnictwie: enzymologia z biochemią gleby; mikrorozmnażanie drzew; podstawy biologii molekularnej; genetyka roślin z elementami cytogenetyki; mikrobiologia; organizmy modelowe i transgeniczne; genetyka populacyjna drzew leśnych; bioremediacja i fitoremediacja; podstawy bioinformatyki; biotechnologia w leśnictwie - aspekty praktyczne.

 

Specjalności (moduły)

Zarządzanie zasobami leśnymi (ZZL),
Ochrona ekosystemów leśnych (OEL),
Leśnictwo na terenach zurbanizowanych (LTZ),
Geoinformatyka w leśnictwie (GEOL),
Biotechnologia i genetyka w leśnictwie (BGL).

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwenci przygotowani są w pogłębionym stopniu do planowania, analizy, prognozowania i zarządzania gospodarką leśną oraz gałęziami pokrewnymi związanymi z ochroną przyrody i ochroną środowiska, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki umiejętności prowadzenia badań naukowych absolwent potrafi rozwiązywać problemy związane ze złożonymi procesami ekologicznymi i gospodarczymi zachodzącymi w leśnictwie. Ma wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych i ich bioróżnorodności oraz użytkowania lasu, pozwalające zachować zasoby przyrodnicze w zmieniających się warunkach środowiska. Posiada również umiejętności prowadzenia badań naukowych, co stanowi o szczególnym przygotowaniu do zrozumienia wpływu sposobów zagospodarowania na stan zasobów leśnych w przyszłości oraz aspekty ekonomiczne i efektywność gospodarowania.

Dodatkowo, w zależności od ukończonej specjalności/modułu, absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • zarządzania zasobami leśnymi z wykorzystaniem planowania urządzeniowego, hodowlanego oraz zarządzania bioróżnorodnością i zasobami genowymi fauny i flory;
  • ekologii lasu i przyrodniczych podstaw gospodarki leśnej oraz ochrony bioróżnorodności ekosystemów leśnych i prognozowania dynamiki naturalnych procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemach leśnych;
  • geomatyki i informatyki, w tym budowy, przetwarzania i wykorzystywania baz danych i systemów informacji przestrzennej, szczególnie danych teledetekcyjnych;
  • rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem lasów i obszarów zielonych w przestrzeni zurbanizowanej, a w szczególności wpływu zachodzących zmian środowiskowych na lasy i obszary zielone oraz najnowszych rozwiązań technicznych w technologii geoinformatycznej, wspierającej zarządzanie, monitorowanie oraz waloryzację lasów i zieleni miejskiej;
  • biotechnologii roślin i mikroorganizmów umożliwiającej zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie oraz przygotowywanie opracowań i optymalizacji procesów biotechnologicznych wykorzystywanych w leśnictwie.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych , w biurach urządzania lasu oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, ochroną przyrody, środowiska i przestrzennym zagospodarowaniem kraju. Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom także na otwieranie firm usługowych, działających na rzecz leśnictwa lub gałęzi pokrewnych. Absolwent jest także przygotowany do pracy na uczelniach wyższych, czy w instytutach badawczych w kraju i za granicą.

Absolwent modułu ZZL jest przygotowany zarówno do planowania operacyjnego, taktycznego, jak i strategicznego w leśnictwie i może zajmować stanowiska wyższego szczebla zarówno w Lasach Państwowych, biurach urządzania lasu jak również w parkach narodowych.

Absolwent modułu OEL posiada kwalifikacje do pracy na specjalistycznych stanowiskach wyższego szczebla, związanych z ochroną ekosystemów leśnych, w Lasach Państwowych, parkach narodowych oraz w innych jednostkach i instytucjach związanych z ochroną środowiska i przyrody.

Absolwent modułu LTZ potrafi aplikować, realizować i monitorować projekty związane z prowadzeniem polityki zrównoważonej strategii rozwoju obszarów zurbanizowanych, przy zachowaniu wielofunkcyjnej roli lasów miejskich. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych rozwiązań technicznych w arborystyce, a także wykorzystywania najnowocześniejszych technologii geoinformatycznych.

Absolwent modułu GEOL potrafi wykonywać zaawansowane analizy GIS w zakresie modelowania statystycznego oraz związane z systemami informacji przestrzennej, które są stosowane w leśnictwie, ochronie środowiska i przyrody.

Absolwent modułu BGL potrafi wykonywać analizy laboratoryjne i obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą i jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych oraz działach leśnictwa i ochrony środowiska, wykorzystujacych biotechnologię.

 

 

 studia niestacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - nauki leśne
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 621

 

Kierunki pokrewne

brak

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Język obcy; modelowanie przestrzenne w leśnictwie; doświadczalnictwo leśne; globalne problemy środowiskowe; aktualne kierunki badań w ekologii i hodowli lasu; aktualne kierunki badań w ochronie ekosystemów leśnych; aktualne kierunki badań w użytkowaniu lasu i technice leśnej; aktualne kierunki badań w zarządzaniu zasobami leśnymi; kompleksowe ćwiczenia terenowe.

Dla specjalności zarządzanie zasobami leśnymi: planowanie urządzeniowe; planowanie hodowlane i optymalizacja zabiegów pielęgnacyjnych; podstawy eksploatacji maszyn z elementami terramechaniki; zarządzanie leśnymi zasobami genowymi; procesy technologiczne w leśnictwie i ich logistyka; dendroklimatologia; siedliskoznawstwo leśne; modelowanie wzrostu drzewostanów i produkcyjności siedlisk leśnych; organizacja i zarządzanie w Lasach Państwowych; zarządzanie fauną i florą; strategia i taktyka ochrony lasu przed chorobami oraz szkodliwymi owadami;

Dla specjalności ochrona ekosystemów leśnych: mykologia i ochrona grzybów; molekularne metody oceny i ochrony różnorodności biologicznej; hydroekologia; dynamika ekosystemów leśnych a hodowla lasu bliska naturze; inżynieria ekologiczna w przywracaniu i rozwijaniu usług ekosystemowych; biogeochemia; rekreacyjna i edukacyjna funkcja lasu; ochrona rzadkich siedlisk oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt; gatunki inwazyjne; integrowana ochrona lasu z elementami entomologii.

Dla specjalności leśnictwo na terenach zurbanizowanych: klimat i stres roślin na obszarach zurbanizowanych; diagnostyka chorób i szkodników roślin w zieleni miejskiej; dendroflora i fauna obszarów miejskich; bioróżnorodność terenów zurbanizowanych; gleby obszarów zurbanizowanych; arborystyka; inżynieryjne zagospodarowanie terenów zieleni; technologie geoinformatyczne w zieleni miejskiej; zarządzanie zielenią miejską; planowanie i ochrona krajobrazu; metody hodowlano-urządzeniowe w lasach miejskich; turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne zagospodarowanie terenów zieleni;

Dla specjalności geoinformatyka w leśnictwie: GIS I – zaawansowane analizy przestrzenne 3D w leśnictwie; algorytmy i wprowadzenie do programowania; skanowanie laserowe i technologie nawigacyjne – zaawansowane aplikacje w leśnictwie; bezzałogowe statki powietrzne w badaniach naukowych w leśnictwie i ochronie przyrody; teledetekcja I - podstawy teledetekcji satelitarnej w leśnictwie; analiza danych i modelowanie przestrzenne w nowoczesnym leśnictwie; kartografia cyfrowa w zarządzaniu zasobami leśnymi; GIS II – zaawansowane aplikacje w zarządzaniu środowiskiem leśnym; fotogrametria cyfrowa 3D w aplikacjach leśnych; teledetekcja II – zaawansowane przetwarzanie obrazów cyfrowych; relacyjne bazy danych i język SQL.

Dla specjalności biotechnologia i genetyka w leśnictwie: enzymologia z biochemią gleby; mikrorozmnażanie drzew; podstawy biologii molekularnej; genetyka roślin z elementami cytogenetyki; mikrobiologia; organizmy modelowe i transgeniczne; genetyka populacyjna drzew leśnych; bioremediacja i fitoremediacja; podstawy bioinformatyki; biotechnologia w leśnictwie - aspekty praktyczne.

  

 

Specjalności (moduły)

Zarządzanie zasobami leśnymi (ZZL),
Ochrona ekosystemów leśnych (OEL),
Leśnictwo na terenach zurbanizowanych (LTZ),
Geoinformatyka w leśnictwie (GEOL),
Biotechnologia i genetyka w leśnictwie (BGL).

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwenci przygotowani są w pogłębionym stopniu do planowania, analizy, prognozowania i zarządzania gospodarką leśną oraz gałęziami pokrewnymi związanymi z ochroną przyrody i ochroną środowiska, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki umiejętności prowadzenia badań naukowych absolwent potrafi rozwiązywać problemy związane ze złożonymi procesami ekologicznymi i gospodarczymi zachodzącymi w leśnictwie. Ma wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych i ich bioróżnorodności oraz użytkowania lasu, pozwalające zachować zasoby przyrodnicze w zmieniających się warunkach środowiska. Posiada również umiejętność prowadzenia badań naukowych, co stanowi o szczególnym przygotowaniu do zrozumienia wpływu sposobów gospodarowania na stan zasobów leśnych w przyszłości oraz aspekty ekonomiczne i efektywność gospodarowania.

Dodatkowo, w zależności od ukończonej specjalności/modułu, absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • zarządzania zasobami leśnymi z wykorzystaniem planowania urządzeniowego, hodowlanego oraz zarządzania bioróżnorodnością i zasobami genowymi fauny i flory;
  • ekologii lasu i przyrodniczych podstaw gospodarki leśnej oraz ochrony bioróżnorodności ekosystemów leśnych i prognozowania dynamiki naturalnych procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemach leśnych;
  • geomatyki i informatyki, w tym budowy, przetwarzania i wykorzystywania baz danych i systemów informacji przestrzennej, szczególnie danych teledetekcyjnych;
  • rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem lasów i obszarów zielonych w przestrzeni zurbanizowanej, a w szczególności wpływu zachodzących zmian środowiskowych na lasy i obszary zielone oraz najnowszych rozwiązań technicznych w technologii geoinformatycznej, wspierającej zarządzanie, monitorowanie oraz waloryzację lasów i zieleni miejskiej;
  • biotechnologii roślin i mikroorganizmów umożliwiającej zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie oraz przygotowywanie opracowań i optymalizacji procesów biotechnologicznych wykorzystywanych w leśnictwie.
 

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, ochroną przyrody, środowiska i przestrzennym zagospodarowaniem kraju. Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom także na otwieranie firm usługowych, działających na rzecz leśnictwa lub gałęzi pokrewnych. Absolwent jest także przygotowany do pracy na uczelniach wyższych, w instytutach badawczych i firmach badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą.

Absolwent modułu ZZL jest przygotowany zarówno do planowania operacyjnego, taktycznego, jak i strategicznego w leśnictwie i może zajmować stanowiska wyższego szczebla zarówno w Lasach Państwowych, biurach urządzania lasu jak również w parkach narodowych.

Absolwent modułu OEL posiada kwalifikacje do pracy na specjalistycznych stanowiskach wyższego szczebla, związanych z ochroną ekosystemów leśnych, w Lasach Państwowych, parkach narodowych oraz w innych jednostkach i instytucjach związanych z ochroną środowiska i przyrody.

Absolwent modułu LTZ potrafi aplikować, realizować i monitorować projekty związane z prowadzeniem polityki zrównoważonej strategii rozwoju obszarów zurbanizowanych, przy zachowaniu wielofunkcyjnej roli lasów miejskich. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych rozwiązań technicznych w arborystyce, a także wykorzystywania najnowocześniejszych technologii geoinformatycznych.

Absolwent modułu GEOL potrafi wykonywać zaawansowane analizy GIS w zakresie modelowania statystycznego oraz związane z systemami informacji przestrzennej, które są stosowane w leśnictwie, ochronie środowiska i przyrody.

Absolwent modułu BGL potrafi wykonywać analizy laboratoryjne i obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą i jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych oraz działach leśnictwa i ochrony środowiska, wykorzystujacych biotechnologię.

 

 

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska