Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Leśnictwo

Wydział Leśny

 


 studia stacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - nauki leśne
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 950

 

Kierunki pokrewne

brak

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwenci przygotowani są w pogłębionym stopniu do planowania, analizy, prognozowania i zarządzania gospodarką leśną oraz gałęziami pokrewnymi związanymi z ochroną przyrody i ochroną środowiska, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki umiejętności prowadzenia badań naukowych absolwent potrafi rozwiązywać problemy związane ze złożonymi procesami ekologicznymi i gospodarczymi zachodzącymi w leśnictwie. Ma wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych i ich bioróżnorodności oraz użytkowania lasu, pozwalające zachować zasoby przyrodnicze w zmieniających się warunkach środowiska. Posiada również umiejętności prowadzenia badań naukowych, co stanowi o szczególnym przygotowaniu do zrozumienia wpływu sposobów zagospodarowania na stan zasobów leśnych w przyszłości oraz aspekty ekonomiczne i efektywność gospodarowania.

Dodatkowo, w zależności od ukończonej specjalności/modułu, absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • zarządzania zasobami leśnymi z wykorzystaniem planowania urządzeniowego, hodowlanego oraz zarządzania bioróżnorodnością i zasobami genowymi fauny i flory;
  • ekologii lasu i przyrodniczych podstaw gospodarki leśnej oraz ochrony bioróżnorodności ekosystemów leśnych i prognozowania dynamiki naturalnych procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemach leśnych;
  • geomatyki i informatyki, w tym budowy, przetwarzania i wykorzystywania baz danych i systemów informacji przestrzennej, szczególnie danych teledetekcyjnych;
  • rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem lasów i obszarów zielonych w przestrzeni zurbanizowanej, a w szczególności wpływu zachodzących zmian środowiskowych na lasy i obszary zielone oraz najnowszych rozwiązań technicznych w technologii geoinformatycznej, wspierającej zarządzanie, monitorowanie oraz waloryzację lasów i zieleni miejskiej;
  • biotechnologii roślin i mikroorganizmów umożliwiającej zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie oraz przygotowywanie opracowań i optymalizacji procesów biotechnologicznych wykorzystywanych w leśnictwie.

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, ochroną przyrody, środowiska i przestrzennym zagospodarowaniem kraju. Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom także na otwieranie firm usługowych, działających na rzecz leśnictwa lub gałęzi pokrewnych. Absolwent jest także przygotowany do pracy na uczelniach wyższych czy w instytutach badawczych w kraju i za granicą.

Absolwent modułu Zarządzanie zasobami leśnymi (B1) jest przygotowany zarówno do planowania operacyjnego, taktycznego, jak i strategicznego w leśnictwie i może zajmować stanowiska wyższego szczebla zarówno w Lasach Państwowych, biurach urządzania lasu, jak również w parkach narodowych.

Absolwent modułu Ochrona ekosystemów leśnych (B2) posiada kwalifikacje do pracy na specjalistycznych stanowiskach wyższego szczebla związanych z ochroną ekosystemów leśnych, w Lasach Państwowych, parkach narodowych oraz w innych jednostkach i instytucjach związanych z ochroną środowiska i przyrody.

Absolwent modułu Leśnictwo na terenach zurbanizowanych (B3) potrafi aplikować, realizować i monitorować projekty związane z prowadzeniem polityki zrównoważonej strategii rozwoju obszarów zurbanizowanych, przy zachowaniu wielofunkcyjnej roli lasów miejskich. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych rozwiązań technicznych w arborystyce, a także wykorzystywania najnowocześniejszych technologii geoinformatycznych.

Absolwent modułu Geoinformatyka w leśnictwie (B4) potrafi wykonywać zaawansowane analizy GIS w zakresie modelowania statystycznego oraz związane z systemami informacji przestrzennej, które są stosowane w leśnictwie, ochronie środowiska i przyrody.

Absolwent modułu Biotechnologia i genetyka w leśnictwie (B5) potrafi wykonywać analizy laboratoryjne i obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą i jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych oraz działach leśnictwa i ochrony środowiska, wykorzystujacych biotechnologię.

 

 

 studia niestacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - nauki leśne
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 621

 

Kierunki pokrewne

brak

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwenci przygotowani są w pogłębionym stopniu do planowania, analizy, prognozowania i zarządzania gospodarką leśną oraz gałęziami pokrewnymi związanymi z ochroną przyrody i ochroną środowiska, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki umiejętności prowadzenia badań naukowych absolwent potrafi rozwiązywać problemy związane ze złożonymi procesami ekologicznymi i gospodarczymi zachodzącymi w leśnictwie. Ma wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych i ich bioróżnorodności oraz użytkowania lasu, pozwalające zachować zasoby przyrodnicze w zmieniających się warunkach środowiska. Posiada również umiejętność prowadzenia badań naukowych, co stanowi o szczególnym przygotowaniu do zrozumienia wpływu sposobów gospodarowania na stan zasobów leśnych w przyszłości oraz aspekty ekonomiczne i efektywność gospodarowania.

Dodatkowo, w zależności od ukończonej specjalności/modułu, absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • zarządzania zasobami leśnymi z wykorzystaniem planowania urządzeniowego, hodowlanego oraz zarządzania bioróżnorodnością i zasobami genowymi fauny i flory;
  • ekologii lasu i przyrodniczych podstaw gospodarki leśnej oraz ochrony bioróżnorodności ekosystemów leśnych i prognozowania dynamiki naturalnych procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemach leśnych;
  • geomatyki i informatyki, w tym budowy, przetwarzania i wykorzystywania baz danych i systemów informacji przestrzennej, szczególnie danych teledetekcyjnych;
  • rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem lasów i obszarów zielonych w przestrzeni zurbanizowanej, a w szczególności wpływu zachodzących zmian środowiskowych na lasy i obszary zielone oraz najnowszych rozwiązań technicznych w technologii geoinformatycznej, wspierającej zarządzanie, monitorowanie oraz waloryzację lasów i zieleni miejskiej;
  • biotechnologii roślin i mikroorganizmów umożliwiającej zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie oraz przygotowywanie opracowań i optymalizacji procesów biotechnologicznych wykorzystywanych w leśnictwie.

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, ochroną przyrody, środowiska i przestrzennym zagospodarowaniem kraju. Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom także na otwieranie firm usługowych, działających na rzecz leśnictwa lub gałęzi pokrewnych. Absolwent jest także przygotowany do pracy na uczelniach wyższych czy w instytutach badawczych w kraju i za granicą.

Absolwent modułu Zarządzanie zasobami leśnymi (B1) jest przygotowany zarówno do planowania operacyjnego, taktycznego, jak i strategicznego w leśnictwie i może zajmować stanowiska wyższego szczebla zarówno w Lasach Państwowych, biurach urządzania lasu, jak również w parkach narodowych.

Absolwent modułu Ochrona ekosystemów leśnych (B2) posiada kwalifikacje do pracy na specjalistycznych stanowiskach wyższego szczebla związanych z ochroną ekosystemów leśnych, w Lasach Państwowych, parkach narodowych oraz w innych jednostkach i instytucjach związanych z ochroną środowiska i przyrody.

Absolwent modułu Leśnictwo na terenach zurbanizowanych (B3) potrafi aplikować, realizować i monitorować projekty związane z prowadzeniem polityki zrównoważonej strategii rozwoju obszarów zurbanizowanych, przy zachowaniu wielofunkcyjnej roli lasów miejskich. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych rozwiązań technicznych w arborystyce, a także wykorzystywania najnowocześniejszych technologii geoinformatycznych.

Absolwent modułu Geoinformatyka w leśnictwie (B4) potrafi wykonywać zaawansowane analizy GIS w zakresie modelowania statystycznego oraz związane z systemami informacji przestrzennej, które są stosowane w leśnictwie, ochronie środowiska i przyrody.

Absolwent modułu Biotechnologia i genetyka w leśnictwie (B5) potrafi wykonywać analizy laboratoryjne i obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą i jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych oraz działach leśnictwa i ochrony środowiska, wykorzystujacych biotechnologię.

 

 

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska