Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Leśnictwo

Wydział Leśny

 studia stacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów

3

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki rolnicze

Dyscyplina wiodąca

nauki leśne

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

90

Łączna liczba godzin zajęć

950

Przedmioty obowiązkowe

Język obcy; modelowanie przestrzenne w leśnictwie; doświadczalnictwo leśne; aktualne kierunki badań w ekologii i hodowli lasu; aktualne kierunki badań w ochronie ekosystemów leśnych; aktualne kierunki badań w użytkowaniu lasu i technice leśnej; aktualne kierunki badań w zarządzaniu zasobami leśnymi; kompleksowe ćwiczenia terenowe.

Dla specjalności Zarządzanie zasobami leśnymi: planowanie urządzeniowe; planowanie hodowlane i optymalizacja zabiegów pielęgnacyjnych; podstawy eksploatacji maszyn z elementami terramechaniki; zarządzanie leśnymi zasobami genowymi; procesy technologiczne w leśnictwie i ich logistyka; dendroklimatologia; siedliskoznawstwo leśne; modelowanie wzrostu drzewostanów i produkcyjności siedlisk leśnych; organizacja i zarządzanie w Lasach Państwowych; zarządzanie fauną i florą; strategia i taktyka ochrony lasu przed chorobami oraz szkodliwymi owadami;

Dla specjalności Ochrona ekosystemów leśnych: mykologia i ochrona grzybów; molekularne metody oceny i ochrony różnorodności biologicznej; hydroekologia; dynamika ekosystemów leśnych a hodowla lasu bliska naturze; inżynieria ekologiczna w przywracaniu i rozwijaniu usług ekosystemowych; biogeochemia; rekreacyjna i edukacyjna funkcja lasu; ochrona rzadkich siedlisk oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt; gatunki inwazyjne; integrowana ochrona lasu z elementami entomologii.

Dla specjalności Leśnictwo na terenach zurbanizowanych: klimat i stres roślin na obszarach zurbanizowanych; diagnostyka chorób i szkodników roślin w zieleni miejskiej; dendroflora i fauna obszarów miejskich; bioróżnorodność i gleby obszarów zurbanizowanych; arborystyka; inżynieryjne zagospodarowanie terenów zieleni; technologie geoinformatyczne w zieleni miejskiej; zarządzanie zielenią miejską; planowanie i ochrona krajobrazu; metody hodowlano-urządzeniowe w lasach miejskich; turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne zagospodarowanie terenów zieleni;

Dla specjalności Geoinformatyka w leśnictwie: GIS I – zaawansowane analizy przestrzenne 3D w leśnictwie; algorytmy i wprowadzenie do programowania; skanowanie laserowe i technologie nawigacyjne – zaawansowane aplikacje w leśnictwie; bezzałogowe statki powietrzne w badaniach naukowych w leśnictwie i ochronie przyrody; teledetekcja I- podstawy teledetekcji satelitarnej w leśnictwie; analiza danych i modelowanie przestrzenne w nowoczesnym leśnictwie; kartografia cyfrowa w zarządzaniu zasobami leśnymi; GIS II – zaawansowane aplikacje w zarządzaniu środowiskiem leśnym; fotogrametria cyfrowa 3D w aplikacjach leśnych; teledetekcja II – zaawansowane przetwarzanie obrazów cyfrowych; relacyjne bazy danych i język SQL.

Przedmioty fakultatywne

Airborne and Terrestrial Laser Scanning; Monitoring and Conservation of Forest Biodiversity; Invasion Ecology- impacts of Invasive Species and Their Control in Forests; Natural Disturbances in Forest Communities; Population Ecology of Trees; The Outline of Applied Silviculture in North America; Tree-ring Dating of Wooden art and Architecture; Forest and Climate Change; Global Change Forestry – Effect on Stands and Waters in Mountains Areas; podstawy przedsiębiorczości; chóralistyka w kulturze i tradycji uczelni; dziedzictwo historyczne i kulturowe w produktach regionalnych Europy; kultura studencka – historia i współczesność; Skalni – sztuka i tradycja góralska. Przedmioty humanistyczne do wyboru: podstawy socjologii; metody i techniki rozwiązywania konfliktów; mediacje i negocjacje; podstawy doradztwa zawodowego; etyka gospodarcza; las w kulturze i sztuce

Moduły

Zarządzanie zasobami leśnymi,

Ochrona ekosystemów leśnych,

Leśnictwo na terenach zurbanizowanych,

Geoinformatyka w leśnictwie.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwenci przygotowani są w pogłębionym stopniu do planowania, analizy, prognozowania i zarządzania gospodarką leśną oraz gałęziami pokrewnymi związanymi z ochroną przyrody i ochroną środowiska, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki umiejętności prowadzenia badań naukowych absolwent potrafi rozwiązywać problemy związane ze złożonymi procesami ekologicznymi i gospodarczymi zachodzącymi w leśnictwie. Ma wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych i ich bioróżnorodności oraz użytkowania lasu, pozwalające zachować zasoby przyrodnicze w zmieniających się warunkach środowiska. Posiada również umiejętności prowadzenia badań naukowych.

Dodatkowo, w zależności od ukończonej specjalności, absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

-        zarządzania zasobami leśnymi z wykorzystaniem planowania urządzeniowego, hodowlanego oraz zarządzania bioróżnorodnością i zasobami genowymi fauny i flory;

-        ekologii lasu i przyrodniczych podstaw gospodarki leśnej oraz ochrony bioróżnorodności ekosystemów leśnych i prognozowania dynamiki naturalnych procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemach leśnych;

-        geomatyki i informatyki, w tym budowy, przetwarzania i wykorzystywania baz danych i systemów informacji przestrzennej,  szczególnie danych teledetekcyjnych;

-        rozwiązywania  problemów związanych z funkcjonowaniem lasów i obszarów zielonych w przestrzeni zurbanizowanej, a w szczególności wpływu zachodzących zmian środowiskowych na lasy i obszary zielone oraz najnowszych rozwiązań technicznych w technologii geoinformatycznej, wspierającej zarządzanie, monitorowanie oraz waloryzację lasów i zieleni miejskiej.

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych , w biurach urządzania lasu oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, ochroną przyrody, środowiska i przestrzennym zagospodarowaniem kraju. Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom także na otwieranie firm usługowych, działających na rzecz leśnictwa lub gałęzi pokrewnych. Absolwent jest także przygotowany  do pracy na uczelniach wyższych, czy w instytutach badawczych w kraju i za granicą. Absolwent modułu ZZL jest predestynowany zarówno do planowania operacyjnego, taktycznego, jak i strategicznego w leśnictwie i  może zajmować stanowiska wyższego szczebla  zarówno w Lasach Państwowych, Biurach Urządzania Lasu jak również w Parkach Narodowych.

Absolwent modułu OEL posiada kwalifikacje do pracy na specjalistycznych stanowiskach wyższego szczebla, związanych z ochroną ekosystemów leśnych, w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych, jak również w innych jednostkach i instytucjach związanych z ochroną środowiska i przyrody. Absolwent modułu LTZ potrafi aplikować, realizować i monitorować projekty związane z prowadzeniem polityki zrównoważonej strategii rozwoju obszarów zurbanizowanych, przy zachowaniu wielofunkcyjnej roli lasów miejskich. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych rozwiązań technicznych w arborystyce, a także wykorzystywania najnowocześniejszych technologii geoinformatycznych. Absolwent modułu GEOL potrafi wykonywać zaawansowane analizy GIS, w zakresie modelowania statystycznego oraz związane z systemami informacji przestrzennej, które są stosowane w leśnictwie, ochronie środowiska i przyrody.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Kierunki pokrewne

Brak

 

  studia niestacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów

3

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki rolnicze

Dyscyplina wiodąca

nauki leśne

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

90

Łączna liczba godzin zajęć

621

Przedmioty obowiązkowe

Język obcy; modelowanie przestrzenne w leśnictwie; doświadczalnictwo leśne; aktualne kierunki badań w ekologii i hodowli lasu; aktualne kierunki badań w ochronie ekosystemów leśnych; aktualne kierunki badań w użytkowaniu lasu i technice leśnej; aktualne kierunki badań w zarządzaniu zasobami leśnymi; kompleksowe ćwiczenia terenowe.

Dla specjalności Zarządzanie zasobami leśnymi: planowanie urządzeniowe; planowanie hodowlane i optymalizacja zabiegów pielęgnacyjnych; podstawy eksploatacji maszyn z elementami terramechaniki; zarządzanie leśnymi zasobami genowymi; procesy technologiczne w leśnictwie i ich logistyka; dendroklimatologia; siedliskoznawstwo leśne; modelowanie wzrostu drzewostanów i produkcyjności siedlisk leśnych; organizacja i zarządzanie w Lasach Państwowych; zarządzanie fauną i florą; strategia i taktyka ochrony lasu przed chorobami oraz szkodliwymi owadami;

Dla specjalności Ochrona ekosystemów leśnych: mykologia i ochrona grzybów; molekularne metody oceny i ochrony różnorodności biologicznej; hydroekologia; dynamika ekosystemów leśnych a hodowla lasu bliska naturze; inżynieria ekologiczna w przywracaniu i rozwijaniu usług ekosystemowych; biogeochemia; rekreacyjna i edukacyjna funkcja lasu; ochrona rzadkich siedlisk oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt; gatunki inwazyjne; integrowana ochrona lasu z elementami entomologii.

Przedmioty fakultatywne

Airborne and Terrestrial Laser Scanning; Monitoring and Conservation of Forest Biodiversity; Invasion Ecology- impacts of Invasive Species and Their Control in Forests; Natural disturbances in Forest Communities; Population Ecology of Trees; The Outline of Applied Silviculture in North America;; Tree-ring Dating of Wooden art and Architecture; Forest and Climate Change; Global Change Forestry - Effect on Stands and Waters in Mountain Areas; podstawy przedsiębiorczości; chóralistyka w kulturze i tradycji uczelni; dziedzictwo historyczne i kulturowe w produktach regionalnych Europy; kultura studencka – historia i współczesność; Skalni – sztuka i tradycja górska. Przedmioty humanistyczne do wyboru: podstawy socjologii; metody i techniki rozwiązywania konfliktów; mediacje i negocjacje; podstawy doradztwa zawodowego; etyka gospodarcza; las w kulturze i sztuce.

Moduły

Zarządzanie zasobami leśnymi,

Ochrona ekosystemów leśnych.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwenci przygotowani są w pogłębionym stopniu do planowania, analizy, prognozowania i zarządzania gospodarką leśną oraz gałęziami pokrewnymi związanymi z ochroną przyrody i ochroną środowiska, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki umiejętności prowadzenia badań naukowych absolwent potrafi rozwiązywać problemy związane ze złożonymi procesami ekologicznymi i gospodarczymi zachodzącymi w leśnictwie. Ma wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych i ich bioróżnorodności oraz użytkowania lasu, pozwalające zachować zasoby przyrodnicze w zmieniających się warunkach środowiska. Ma umiejętność prowadzenia badań naukowych, co stanowi o szczególnym przygotowaniu do zrozumienia wpływu sposobów gospodarowania na stan zasobów leśnych w przyszłości oraz aspekty ekonomiczne i efektywność gospodarowania. Dodatkowo, w zależności od ukończonej specjalności (Zarządzanie zasobami leśnymi – ZZL i Ochrona ekosystemów leśnych - OEL, absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

-        zarządzania zasobami leśnymi z wykorzystaniem planowania urządzeniowego, hodowlanego oraz zarządzania bioróżnorodnością i zasobami genowymi fauny i flory;

-        ekologii lasu i przyrodniczych podstaw gospodarki leśnej oraz ochrony bioróżnorodności ekosystemów leśnych i prognozowania dynamiki naturalnych procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemach leśnych.

(Patrz: kierunek: leśnictwo, studia stacjonarne II stopnia)

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, ochroną przyrody, środowiska i przestrzennym zagospodarowaniem kraju. Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom także na otwieranie firm usługowych, działających na rzecz leśnictwa lub gałęzi pokrewnych. Absolwent jest także przygotowany  do pracy na uczelniach wyższych, w instytutach badawczych i firmach badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą.

Absolwent modułu ZZL jest predestynowany zarówno do planowania operacyjnego, taktycznego, jak i strategicznego w leśnictwie i  może zajmować stanowiska wyższego szczebla  zarówno w Lasach Państwowych, Biurach Urządzania Lasu, jak również w Parkach Narodowych.

Absolwent modułu OEL posiada kwalifikacje do pracy na specjalistycznych stanowiskach wyższego szczebla, związanych z ochroną ekosystemów leśnych, w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych, jak również w innych jednostkach i instytucjach związanych z ochroną środowiska i przyrody.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Kierunki pokrewne

brak

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska