Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Rolnictwo

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

 Rodzaj studiów:

Na kierunku rolnictwo studia II stopnia - magisterskie przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera. Studia II stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego, a absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera na kierunku Rolnictwo. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry).

 Forma:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 Specjalności:

studia stacjonarne: Agroekonomia,

Agrobiologia,

Agroturystyka ,

Inżynieria produkcji i towaroznawstwo rolno-spożywcze,

studia niestacjonarne:

Agroekonomia.

 Profil absolwenta:

Kierunek rolnictwo zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także działy współpracujące. Studia II stopnia uprawniają absolwentów do podejmowania studiów III stopnia (doktoranckich).

Kierunki pokrewne:

ogrodnictwo,
zootechnika,
biotechnologia (studia inżynierskie),
ochrona środowiska (studia inżynierskie),
leśnictwo,
technika rolnicza i leśna,
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
technologia żywności i żywienie człowieka,
towaroznawstwo,
bioinżynieria.

 

 Program kształcenia

Przedmioty wykładane w poszczególnych grupach w wymiarze 849 godzin (90 pkt. ECTS) na studiach stacjonarnych i 543 godzin na studiach niestacjonarnych są ściśle powiązane z wybraną specjalnością. Realizowane są te same specjalności, jak w trybie studiów I stopnia oraz 5 specjalizacji w ramach Agroekonomii, które obejmują: ekonomikę rolnictwa, produkcję roślinną, gospodarkę górską, rolnictwo ekologiczne oraz urządzanie terenów zielonych . Na studiach II stopnia przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe obejmują m. in.: ekofilozofię, agrofizykę, analizę instrumentalną, agrobiotechnologię oraz postęp biologiczny i kształtowanie środowiska.

Absolwent specjalności Agroekonomia uzupełnia wiedzę i umiejętności w szerokim zakresie na jednej z kilku specjalizacji z technologii produkcji rolniczej, ochrony środowiska rolniczego, jak również ekonomii i zarządzania, co pozwala zrozumieć istotę produkcji rolniczej od strony biologicznej, technologicznej oraz ekonomicznej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent posiada również znajomość wykorzystania technik komputerowych w zarządzaniu produkcją rolniczą. Przedmioty specjalnościowe realizowane w ramach różnych specjalizacji to m.in.: jakość surowców roślinnych i bezpieczeństwo żywności, modele wzrostu i rozwoju roślin, zasady dobrej praktyki rolniczej, ekonomika produkcji roślinnej, rachunkowość finansowa, taksacje rolnicze, konwersja i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym, rośliny rolnicze i zioła w uprawie ekologicznej, niekonwencjonalne źródła energii, gospodarka na górskich użytkach zielonych, metody zakładania i urządzania terenów zielonych.

Studenci specjalności Agroturystyka otrzymują szeroką wiedzę zawodową z zakresu produkcji rolniczej, ze świadomością konieczności ochrony środowiska i wytwarzania produktów żywnościowych o wysokich walorach jakościowych. Ponadto absolwent uzyskuje wiedzę dotyczącą wybranych dyscyplin zawodowych i kierunkowych, takich jak: ekologia krajobrazu, urządzanie ogrodów, regiony agroturystyczne w Polsce, obszary wiejskie i agroturystyka w UE, instytucjonalne formy wspierania agroturystyki.

Po ukończeniu studiów na kierunku Rolnictwo, specjalność Agrobiologia absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu biologicznych podstaw produkcji roślinnej oraz biotechnologii roślin i mikrobiologii środowiskowej. Szczególną wagę przykłada się kształcenia w zakresie postępu biologicznego w rolnictwie i nowoczesnej hodowli roślin. Absolwenci poznają również sposoby poprawiania cech jakościowych żywności przy zachowaniu postępowania zgodnymi z różnymi systemami gospodarowania w rolnictwie. Wiedza i umiejętności absolwentów z zakresu technik biologii molekularnej i biotechnologii umożliwia również zatrudnienie w firmach i laboratoriach biotechnologicznych.

Program specjalności Inżynieria produkcji i towaroznawstwo rolno-spożywcze oferuje studentom zdobycie pogłębionej znajomości zagadnień związanych z jakością i przetwórstwem produktów rolnych w powiązaniu z inżynierią produkcji jako jednym z ważnych elementów produkcji rolniczej. W szczegółowym programie nauczania studentom oferuje się miedzy innymi przedmioty, których zakres tematyczny dotyczy: nowoczesnych metod oceny jakości produktów rolnych, w tym: jakości i przechowalnictwa surowców roślinnych i zwierzęcych, wpływu zabiegów agrotechnicznych na jakość surowców oraz towaroznawstwa takich jak: światowy rynek żywności, certyfikacja gospodarstw i produkcji, handel rolno-spożywczy. Absolwenci tej specjalności mogą pracować w zawodach bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów, np. towaroznawca, specjalista w dziale jakości i towarów, audytor, menadżer produktu, technolog ds. innowacji, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Program studiów II stopnia pozwala na pogłębienie wiedzy humanistycznej oraz zapewnia wybór fakultetów w językach obcych, umożliwiających oprócz opanowania wiedzy posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, w doradztwie rolniczym i przedsiębiorstwach zajmujących się agrobiznesem oraz w jednostkach naukowo-badawczych. Absolwenci kierunku Rolnictwo dysponują pogłębioną wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu produkcji rolniczej oraz znajomością metod analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania, co umożliwia im samodzielne prowadzenie własnych gospodarstw rolnych i firm usługowych w obszarze okołorolniczym.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska