Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Rolnictwo

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 


 studia stacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2070

 

Kierunki pokrewne

Bioinżynieria; biotechnologia - studia inżynierskie; leśnictwo; ochrona środowiska - studia inżynierskie; odnawialne źródła energii; ogrodnictwo; technika rolnicza i leśna; technologia żywności i żywienie człowieka.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Specjalności

Agrobiologia,
Agroekonomia,
Doradztwo agrotechniczne,
Rolnictwo ekologiczne,
Agriculture (j. ang.).

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku rolnictwo dysponuje pogłębioną wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu produkcji rolniczej oraz znajomością metod analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania, co umożliwia im samodzielne prowadzenie własnych gospodarstw rolnych i firm usługowych w obszarze okołorolniczym. Absolwent studiów II stopnia na kierunku Rolnictwo wykazuje się:

  • wiedzą szczegółową z dziedziny nauk rolniczych i ekonomiki rolnictwa, wiedzą pogłębioną z zakresu nauk związanych z produkcją roślinną oraz funkcjonowaniem i organizacją gospodarstw w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym oraz poszerzoną wiedzą specjalistyczną,
  • zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności rolniczej i otoczenia rolnictwa,
  • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach produkcyjnych i decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim,
  • umiejętnością jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę,
  • umiejętnością uczenia się, pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością sformułowania i rozwiązania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji.

Możliwość zatrudnienia

Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów to: doradztwo rolnicze, stacje i firmy hodowlane, firmy zajmujące się produkcją i obrotem materiałem nasiennym oraz gospodarstwa rolnicze, rolnicze instytuty naukowe i wyższe uczelnie, szkolnictwo średnie, zawody bezpośrednio związane z kierunkiem studiów.

Absolwenci uzyskują wszechstronne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstw rolnych i pracy w szeroko pojętym agrobiznesie. Studenci mogą znaleźć zatrudnienie w gospodarstwach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność rolniczą, a także w przedsiębiorstwach z otoczenia rolnictwa oraz w szkolnictwie i w różnych szczeblach administracji samorządowej i państwowej, jak również w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz prywatnych firmach doradczych oraz na uczelniach wyższych i instytucjach badawczych.

 


 studia niestacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 615

 

Kierunki pokrewne

Bioinżynieria; biotechnologia - studia inżynierskie; leśnictwo; ochrona środowiska - studia inżynierskie; odnawialne źródła energii; ogrodnictwo; technika rolnicza i leśna; technologia żywności i żywienie człowieka.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Specjalności

Agroekonomia,
Doradztwo agrotechniczne,
Rolnictwo ekologiczne.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska