Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Rolnictwo

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 studia stacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów

3

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki rolnicze

Dyscyplina wiodąca

rolnictwo i ogrodnictwo

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

210

Łączna liczba godzin zajęć

2070

Przedmioty obowiązkowe

Analiza instrumentalna; podstawy przedsiębiorczości; agrobiotechnologia; kształtowanie środowiska; regionalne uwarunkowania uprawy roli i roślin; fitocenozy użytków zielonych; fizjologia plonowania; innowacje w produkcji zwierzęcej; analiza finansowa gospodarstw; agrofizyka; kultura, sztuka i tradycje regionu; metody badań rolniczych; integrowana ochrona roślin; postęp biologiczny; marketing w agrobiznesie; technologie produkcji roślin towarowych.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Agrobiologia: szczegółowa hodowla roślin; roślinne kultury in vitro; zaawansowane techniki komputerowe w badaniach naukowych; fitotronika; patofizjologia i hodowla odpornościowa.

Dla specjalności Agroekonomia: rachunkowość finansowa; spółdzielczość; niekonwencjonalne źródła energii; zaawansowane techniki komputerowe w badaniach naukowych; zasady dobrej praktyki rolniczej.

Dla specjalności Doradztwo agrotechniczne: jakość surowców roślinnych i bezpieczeństwo żywności; zaawansowane techniki komputerowe w badaniach naukowych; modele wzrostu i rozwoju roślin; ekonomika produkcji roślinnej; zasady dobrej praktyki rolniczej;

Dla specjalności Rolnictwo ekologiczne: płodozmian i uprawa roli w rolnictwie ekologicznym; konwersje i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym; rośliny uprawne i zielarskie w produkcji ekologicznej; organizacja gospodarstwa i marketing w produkcji ekologicznej; nawożenie i ochrona w rolnictwie ekologicznym;

Agriculture  to specjalność w języku angielskim umożliwiająca studiowanie studentom zagranicznym i krajowym (studia płatne) na II stopniu mającym na celu umiędzynarodowienie  procesu kształcenia.

Specjalności

Agrobiologia,

Agroekonomia,

Doradztwo agrotechniczne,

Rolnictwo ekologiczne,

Agriculture (j. ang.).

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku rolnictwo dysponuje pogłębioną wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu produkcji rolniczej oraz znajomością metod analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania, co umożliwia im samodzielne prowadzenie własnych gospodarstw rolnych i firm usługowych w obszarze okołorolniczym. Absolwent studiów II stopnia na kierunku Rolnictwo wykazuje się:

-        wiedzą szczegółową z dziedziny nauk rolniczych i ekonomiki rolnictwa, wiedzą pogłębioną z zakresu nauk związanych z produkcją roślinną oraz funkcjonowaniem i organizacją gospodarstw w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym oraz poszerzoną wiedzą specjalistyczną,

-        zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności rolniczej i otoczenia rolnictwa,

-        przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach produkcyjnych
i decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim,

-        umiejętnością jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę,

-        umiejętnością uczenia się, pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością sformułowania i rozwiązania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji.

Możliwość zatrudnienia

Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów to: doradztwo rolnicze, stacje i firmy hodowlane, firmy zajmujące się produkcją i obrotem materiałem nasiennym oraz gospodarstwa rolnicze, rolnicze instytuty naukowe i wyższe uczelnie, szkolnictwo średnie, zawody bezpośrednio związane z kierunkiem studiów.

Absolwenci uzyskują wszechstronne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstw rolnych i pracy w szeroko pojętym agrobiznesie. Studenci mogą znaleźć zatrudnienie w gospodarstwach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność rolniczą, a także w przedsiębiorstwach z otoczenia rolnictwa oraz w szkolnictwie i w różnych szczeblach administracji samorządowej i państwowej, jak również w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz prywatnych firmach doradczych oraz na uczelniach wyższych i instytucjach badawczych.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Kierunki pokrewne

Bioinżynieria; biotechnologia - studia inżynierskie; leśnictwo; ochrona środowiska - studia inżynierskie; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; ogrodnictwo; technika rolnicza i leśna; technologia żywności i żywienie człowieka; towaroznawstwo; zootechnika.

 

  studia niestacjonarne II stopnia

Liczba semestrów

3

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki rolnicze

Dyscyplina wiodąca

rolnictwo i ogrodnictwo

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

90

Łączna liczba godzin zajęć

615

Przedmioty obowiązkowe

Analiza instrumentalna; podstawy przedsiębiorczości; agrobiotechnologia; kształtowanie środowiska; regionalne uwarunkowania uprawy roli i roślin; fitocenozy użytków zielonych; analiza finansowa gospodarstw; innowacje w produkcji zwierzęcej; agrofizyka; kultura, sztuka i tradycja regionu; język obcy; metody badań rolniczych; integrowana ochrona roślin; postęp biologiczny; marketing w agrobiznesie; technologie produkcji roślin towarowych

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Agroekonomia: rachunkowość finansowa; spółdzielczość; zaawansowane techniki komputerowe w badaniach naukowych; zasady dobrej praktyki rolniczej; niekonwencjonalne źródła energii.

Dla specjalności Doradztwo agrotechniczne: jakość surowców roślinnych i bezpieczeństwo żywności; zaawansowane techniki komputerowe w badaniach naukowych; modele wzrostu i rozwoju roślin; zasady dobrej praktyki rolniczej; instytucjonalne otoczenie rolnictwa.

Dla specjalności Rolnictwo ekologiczne: płodozmian i uprawa roli w rolnictwie ekologicznym; rośliny uprawne i zielarskie w produkcji ekologicznej; organizacja gospodarstwa i marketing w produkcji ekologicznej; ekologiczne metody ograniczenia agrofagów; konwersje i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym.

Specjalności

Agroekonomia,

Doradztwo agrotechniczne,

Rolnictwo ekologiczne.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Kierunki pokrewne

Bioinżynieria; biotechnologia - studia inżynierskie; leśnictwo; ochrona środowiska - studia inżynierskie; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; ogrodnictwo; technika rolnicza i leśna; technologia żywności i żywienie człowieka; towaroznawstwo; zootechnika.

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska