Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Rodzaj studiów:

na kierunku ochrona środowiska studia II stopnia - magisterskie przeznaczone są dla osób posiadających stopień inżyniera lub licencjata na kierunku Ochrona Środowiska lub pokrewnych. Studia II stopnia kończą się napisaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego, a absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera (po studiach licencjackich – studia 4 semestralne, oraz po studiach inżynierskich 3 semestralnych) na kierunku Ochrona Środowiska.

Zgodnie z przepisami studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska trwają 1,5 roku (3 semestry rozpoczynające się w semestrze letnim) po studiach inżynierskich, a po licencjacie – 4 semestry, rozpoczynające się w semestrze zimowym.

 Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

 Specjalności:

Zagrożenia i ochrona ekosystemów

Monitoring ekologiczny środowiska

Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska (tylko stacjonarne)

Agroecology (studia w j. angielskim)

Profil absolwenta:

absolwent studiów II stopnia kierunku ochrona środowiska Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie posiada wiedzę rozszerzoną i bardziej specjalistyczną z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, w stosunku do absolwenta I. stopnia studiów na tym kierunku. Wiedzę tę i umiejętności student zdobywa w trakcie trwania specjalizacyjnych przedmiotów z zakresu statystyki, modelowania i planowania, zagadnień prawnych dotyczących ochrony i użytkowania środowiska. Absolwent potrafi rozpoznawać, monitorować i diagnozować zagrożenia środowiska, a także je przewidywać. Absolwent jest przygotowany pod względem teoretycznym i praktycznym do pracy na samodzielnych stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska w zakresie sterowania i zarządzania środowiskiem, jednostkach naukowo-badawczych, placówkach edukacyjnych i firmach konsultingowych oraz w jednostkach opracowujących strategie gospodarowania na obszarach wiejskich i cennych przyrodniczo. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy wymagającej wykonywania ekspertyz w dziedzinie ochrony środowiska. Ma odpowiednie kwalifikacje do pracy w charakterze organizatora ochrony środowiska w administracji samorządowej i rządowej oraz propagatora idei ochrony środowiska.
Absolwent studiów II stopnia kierunku ochrona środowiska powinien rozumieć problematykę z zakresu ochrony środowiska, w takim stopniu aby współpracować ze specjalistami z innych dziedzin nauk: z inżynierami, prawnikami, ekonomistami, dziennikarzami i politykami.

Absolwent II stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach III stopnia (doktoranckich).

Kierunki pokrewne:

architektura krajobrazu,
biologia,
biotechnologia,
geografia,
inżynieria środowiska,
technologia chemiczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
leśnictwo,
rolnictwo,
zootechnika,
bioinżynieria,
gospodarka przestrzenna,
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym,
jakość i bezpieczeństwo żywności,
towaroznawstwo.

Program kształcenia obejmuje trzy grupy przedmiotów:

Grupa treści podstawowych : statystyka, modelowanie procesów w środowisku i metody badań środowiskowych;

Grupa treści kierunkowych : planowanie przestrzenne, polityka ochrony środowiska, ekotoksykologia, analiza instrumentalna i seminaria magisterskie, oraz

Grupy treści specjalnościowych : zróżnicowane zgodnie z rodzajem specjalności: zagrożenia i ochrona ekosystemów, monitoring ekologiczny i kształtowanie środowiska.
Znaczny udział w programie studiów mają przedmioty wybierane przez studentów (fakultety) oraz seminaria magisterskie.

Program studiów II stopnia (894 godzin w trybie stacjonarnym po studiach inżynierskich i 1224 godzin po licencjacie oraz w trybie niestacjonarnym odpowiednio 550 i 720) poszerza wiedzę studentów z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o środowisku i nauk technicznych oraz rolniczych. Struktura semestrów pozwala na bezkonfliktowy wyjazd w ramach programów wymiany studentów np. ERASMUS. Ukończenie studiów II stopnia, umożliwi uzyskanie samodzielności w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska, w tym także rolniczych, i umiejętności organizowania oraz kierowania pracą zespołową. Studia II stopnia przygotują specjalistów do programowania, organizowania oraz kontroli działalności dotyczącej ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia badań naukowych w tym zakresie. Absolwenci będą również przygotowani do pracy w szkolnictwie, po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia, oraz do kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Agroecology

W ramach kierunku ochrona środowiska organizowane są stacjonarne studia II stopnia - magisterskie na specjalności Agroecology. Studia trwają 4 semestry (120 ECTS). Zajęcia na specjalności Agroecology prowadzone są w języku angielskim, a warunkiem przyjęcia kandydatów jest dobra znajomość tego języka w mowie i piśmie oraz ukończenie studiów licencjackich lub inżynierskich w zakresie ochrony środowiska, ogrodnictwa, biologii, technologii żywności, agronomii lub innych pokrewnych dziedzin. Program studiów podzielony jest na moduły tematyczne dotyczące m.in. wpływu rolniczej działalności człowieka na środowisko, ekologicznych systemów uprawy i produkcji żywności, wielofunkcyjnego rozwoju wsi wraz z aspektami ekonomicznymi tych procesów. Każdy moduł składa się z przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych. Około 1/3 godzin w planie studiów stanowią przedmioty wybierane przez studentów oraz seminaria magisterskie. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego i uzyskaniem tytułu magistra (po licencjacie) /magistra inżyniera kierunku ochrony środowiska w zakresie agroekologii. W suplemencie zamieszczona zostanie informacja, że studia odbywały się w języku angielskim. Ma to istotne znaczenie dla zwiększenia możliwości zatrudnienia przyszłych absolwentów w instytucjach Unii Europejskiej.

Informacja o specjalności znajduje się na stronie uczelni pod adresem: http://wre.ur.krakow.pl/agroecology-our-objectives.html

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska