Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 studia stacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów

3

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki rolnicze

Dyscyplina wiodąca

rolnictwo i ogrodnictwo

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

90

Łączna liczba godzin zajęć

881

Przedmioty obowiązkowe

Zaawansowane metody statystyczne; modelowanie procesów w środowisku; podstawy przedsiębiorczości; planowanie przestrzenne, analiza instrumentalna; metody badań środowiskowych; język obcy; kultura, sztuka i tradycje regionu; ekotoksykologia; polityka ochrony środowiska.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Zagrożenia i ochrona ekosystemów: ekopedologia; biogeochemia; gospodarowanie w strefach ekologicznie zagrożonych; ekologiczne aspekty nawożenia; gospodarowanie na obszarach chronionych; biochemia gleby;

Dla specjalności Monitoring ekologiczny środowiska: monitoring i diagnostyka agrofagów; biologiczne skażenie środowiska; bioindykacja; systemy rolnicze a ochrona środowiska; fito związki i mikroorganizmy dla biotechnologii; ochrona bioróżnorodności.

Specjalności

Zagrożenia i ochrona ekosystemów,

Monitoring ekologiczny środowiska,

Environment protection (j.ang.).

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Kierunek ochrona środowiska zapewnia przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę rozszerzoną i bardziej specjalistyczną z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, w stosunku do absolwenta I. stopnia studiów na tym kierunku. Wiedzę tę i umiejętności student zdobywa w trakcie trwania specjalizacyjnych przedmiotów z zakresu statystyki, modelowania i planowania, zagadnień prawnych dotyczących ochrony i użytkowania środowiska. Absolwent potrafi rozpoznawać, monitorować i diagnozować zagrożenia środowiska, a także je przewidywać. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy wymagającej wykonywania ekspertyz w dziedzinie ochrony środowiska. Ukończenie studiów II stopnia, umożliwi uzyskanie samodzielności w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska, w tym także rolniczych, i umiejętności organizowania oraz kierowania pracą zespołową. Studia II stopnia przygotują specjalistów do programowania, organizowania oraz kontroli działalności dotyczącej ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia badań naukowych w tym zakresie.

Studia prowadzone są w ramach trzech specjalności: Zagrożenia i ochrona ekosystemów, Monitoring ekologiczny środowiska oraz Environment protection w języku angielskim. Studenci odbywają 3-tygodniową praktykę oraz realizują prace magisterskie z zakresu tematyki związanej z ochroną środowiska. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem przez absolwenta tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Absolwenci specjalności Environment protection będą mieli w suplemencie do dyplomu zawartą informację, że studia odbywały się w języku angielskim, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej.

Studia, poprzez uzyskiwane przez absolwentów kwalifikacje i kompentencje przygotowują absolwenta do możliwości ubiegania się o zdobycie uprawnień zawodowych, takich jak np. certyfikatu w zakresie prowadzenia szkoleń z integrowanej produkcji, po odbyciu odpowiednich studiów podyplomowych na poziomie 6 lub 7 ramy kwalifikacji (PRK).

Możliwość zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany pod względem teoretycznym i praktycznym do pracy na samodzielnych stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska w zakresie sterowania i zarządzania środowiskiem, jednostkach naukowo-badawczych, placówkach edukacyjnych i firmach konsultingowych oraz w jednostkach opracowujących strategie gospodarowania na obszarach wiejskich i cennych przyrodniczo. Ponadto może być zatrudniony w administracji rządowej i samorządowej, inspektoratach ochrony środowiska, instytucjach propagujących zachowania proekologiczne, mediach, wydawnictwach z zakresu ochrony środowiska, organizacjach zajmujących się poradnictwem w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu. Absolwent ma odpowiednie kwalifikacje, aby współpracować ze specjalistami z innych dziedzin nauk: z inżynierami, prawnikami, ekonomistami, dziennikarzami i politykami.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Kierunki pokrewne

Architektura krajobrazu; bioinżynieria; biologia; biotechnologia; geografia; gospodarka przestrzenna; inżynieria środowiska; jakość i bezpieczeństwo żywności; leśnictwo; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; rolnictwo; technologia chemiczna; towaroznawstwo; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym; zootechnika.

 

Agroecology

W ramach kierunku ochrona środowiska organizowane są stacjonarne studia II stopnia - magisterskie na specjalności Agroecology. Studia trwają 4 semestry (120 ECTS). Zajęcia na specjalności Agroecology prowadzone są w języku angielskim, a warunkiem przyjęcia kandydatów jest dobra znajomość tego języka w mowie i piśmie oraz ukończenie studiów licencjackich lub inżynierskich w zakresie ochrony środowiska, ogrodnictwa, biologii, technologii żywności, agronomii lub innych pokrewnych dziedzin. Program studiów podzielony jest na moduły tematyczne dotyczące m.in. wpływu rolniczej działalności człowieka na środowisko, ekologicznych systemów uprawy i produkcji żywności, wielofunkcyjnego rozwoju wsi wraz z aspektami ekonomicznymi tych procesów. Każdy moduł składa się z przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych. Około 1/3 godzin w planie studiów stanowią przedmioty wybierane przez studentów oraz seminaria magisterskie. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego i uzyskaniem tytułu magistra (po licencjacie) /magistra inżyniera kierunku ochrony środowiska w zakresie agroekologii. W suplemencie zamieszczona zostanie informacja, że studia odbywały się w języku angielskim. Ma to istotne znaczenie dla zwiększenia możliwości zatrudnienia przyszłych absolwentów w instytucjach Unii Europejskiej.

Informacja o specjalności znajduje się na stronie uczelni pod adresem: http://wre.ur.krakow.pl/agroecology-our-objectives.html

 

  studia niestacjonarne II stopnia   

Liczba semestrów

3

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki rolnicze

Dyscyplina wiodąca

rolnictwo i ogrodnictwo

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

90

Łączna liczba godzin zajęć

558

Przedmioty obowiązkowe

Zaawansowane metody statystyczne; modelowanie procesów w środowisku; podstawy przedsiębiorczości; planowanie przestrzenne, analiza instrumentalna; metody badań środowiskowych; język obcy; kultura, sztuka i tradycje regionu; ekotoksykologia; polityka ochrony środowiska.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Zagrożenia i ochrona ekosystemów: ekopedologia; biogeochemia; gospodarowanie w strefach ekologicznie zagrożonych; ekologiczne aspekty nawożenia; gospodarowanie na obszarach chronionych; biochemia gleby.

Dla specjalności: Monitoring ekologiczny środowiska: monitoring i diagnostyka agrofagów; biologiczne skażenie środowiska; bioindykacja; systemy rolnicze a ochrona środowiska; fito związki i mikroorganizmy dla biotechnologii; ochrona bioróżnorodności.

Specjalności

Zagrożenia i ochrona ekosystemów,

Monitoring ekologiczny środowiska.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Kierunki pokrewne

Architektura krajobrazu; bioinżynieria; biologia; biotechnologia; geografia; gospodarka przestrzenna; inżynieria środowiska; jakość i bezpieczeństwo żywności; leśnictwo; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; rolnictwo; technologia chemiczna; towaroznawstwo; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym; zootechnika.

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska