Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Biogospodarka

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 850

 

Kierunki pokrewne

Bioinżynieria; biotechnologia; leśnictwo; ochrona środowiska; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; ogrodnictwo; technika rolnicza i leśna; technologia żywności i żywienie człowieka; towaroznawstwo.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Biofizyka; analiza instrumentalna; podstawy przedsiębiorczości; postęp biologiczny; metody badań naukowych; bioekonomika; metodologia doradztwa; matematyczne modelowanie procesów przyrodniczych; język obcy; biotechnologia w środowisku; zarządzanie przedsiębiorstwem; rynek surowców i bioproduktów; bezpieczeństwo żywności i systemy jakości; komercjalizacja i transfer wiedzy.

 

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Inżynieria surowców i bioproduktów: synteza i modyfikacja biomateriałów i biochemikaliów; innowacyjna gospodarka w produkcji pierwotnej; biotransformacja materii organicznej; rośliny lecznicze i substancje biologicznie czynne; biodegradowalne polimery; odpady w biogospodarce; innowacyjne zastosowanie surowców mineralnych; biotechnologia w przemyśle.

Dla specjalności Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej: zagrożenia biologiczne produkcji pierwotnej; metody analizy i diagnostyka czynników biologicznych; higiena i bezpieczeństwo produkcji pierwotnej; biomonitoring produkcji pierwotnej; normalizacja i systemy zarządzania jakością w produkcji pierwotnej; zagrożenia chemiczne produkcji pierwotnej; prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem produkcji pierwotnej; nadzór fito-sanitarny.

Dla specjalności Towaroznawstwo i systemy jakości: jakość surowców i produktów spożywczych; higiena surowców; diagnostyka molekularna; badania marketingowe i trendy konsumenckie; produkty ekologiczne, tradycyjne i regionalne; towaroznawstwo środków do produkcji rolniczej; zarządzanie produktem; zarządzanie jakością i systemy oceny jakości.

 

Specjalności

Inżynieria surowców i bioproduktów,
Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej,
Towaroznawstwo i systemy jakości.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku biogospodarka wyróżnia się interdyscyplinarnym wykształceniem pozwalającym na dużą elastyczność na rynku pracy. Oznacza to możliwość zatrudnienia w różnych sektorach wchodzących w skład biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Absolwent studiów II stopnia na kierunku biogospodarka wykazuje się pogłębioną:

  • szczegółową znajomością zasad obowiązujących w produkcji pierwotnej z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,
  • znajomością zasad bezpieczeństwa biosanitarnego,
  • szczegółową znajomością zasad ochrony zdrowia roślin,
  • szczegółową znajomością zasad produkcji i transformacji bioproduktów,
  • znajomością zasad funkcjonowania biogospodarki oraz narzędzi i metod wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych,
  • znajomością zasad funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce,
  • znajomością zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
  • wiedzą ogólną z dziedziny nauk rolniczych, szczególnie stosowanych technologii oraz wiedzą szczegółową z zakresu zrównoważonego rozwoju, jakości produkcji pierwotnej oraz ekonomiki,
  • zdolnością krytycznej analizy pozyskiwanej wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności gospodarczej związanej szczególnie z produkcją pierwotną,
  • kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia gospodarstwa rolnego produkującego surowce roślinne i zwierzęce.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w różnych sektorach wchodzących w skład biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, bioenergetycznym, jak i administracji publicznej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska. Absolwenci mogą również podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz w firmach specjalizujących się w innowacyjnych technologiach wykorzystujących odnawialne zasoby. Absolwenci są przygotowani także do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich w tym prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 


 studia niestacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 599

 

Kierunki pokrewne

Bioinżynieria; biotechnologia; leśnictwo; ochrona środowiska; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; ogrodnictwo; technika rolnicza i leśna; technologia żywności i żywienie człowieka; towaroznawstwo.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Biofizyka; analiza instrumentalna; podstawy przedsiębiorczości; postęp biologiczny; metody badań naukowych; bioekonomika; metodologia doradztwa; matematyczne modelowanie procesów przyrodniczych; język obcy; biotechnologia w środowisku; zarządzanie przedsiębiorstwem; rynek surowców i bioproduktów; bezpieczeństwo żywności i systemy jakości; komercjalizacja i transfer wiedzy.

 

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Inżynieria surowców i bioproduktów: synteza i modyfikacja biomateriałów i biochemikaliów; innowacyjna gospodarka w produkcji pierwotnej; biotransformacja materii organicznej; rośliny lecznicze i substancje biologicznie czynne; biodegradowalne polimery; odpady w biogospodarce; innowacyjne zastosowanie surowców mineralnych; biotechnologia w przemyśle.

Dla specjalności Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej: zagrożenia biologiczne produkcji pierwotnej; metody analizy i diagnostyka czynników biologicznych; higiena i bezpieczeństwo produkcji pierwotnej; biomonitoring produkcji pierwotnej; normalizacja i systemy zarządzania jakością w produkcji pierwotnej; zagrożenia chemiczne produkcji pierwotnej; prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem produkcji pierwotnej; nadzór fito-sanitarny.

Dla specjalności Towaroznawstwo i systemy jakości: jakość surowców i produktów spożywczych; higiena surowców; diagnostyka molekularna; badania marketingowe i trendy konsumenckie; produkty ekologiczne, tradycyjne i regionalne; towaroznawstwo środków do produkcji rolniczej; zarządzanie produktem; zarządzanie jakością i systemy oceny jakości.

 

Specjalności

Inżynieria surowców i bioproduktów,
Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej,
Towaroznawstwo i systemy jakości.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska