Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Biogospodarka

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 studia stacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów

3

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki rolnicze

Dyscyplina wiodąca

rolnictwo i ogrodnictwo

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

90

Łączna liczba godzin zajęć

850

Przedmioty obowiązkowe

Biofizyka; analiza instrumentalna; podstawy przedsiębiorczości; postęp biologiczny; metody badań naukowych; bioekonomika; metodologia doradztwa; matematyczne modelowanie procesów przyrodniczych; język obcy; biotechnologia w środowisku; zarządzanie przedsiębiorstwem; rynek surowców i bioproduktów; bezpieczeństwo żywności i systemy jakości; komercjalizacja i transfer wiedzy.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Inżynieria surowców i bioproduktów: synteza i modyfikacja biomateriałów i biochemikaliów; innowacyjna gospodarka w produkcji pierwotnej; biotransformacja materii organicznej; rośliny lecznicze i substancje biologicznie czynne; biodegradowalne polimery; odpady w biogospodarce; innowacyjne zastosowanie surowców mineralnych; biotechnologia w przemyśle.

Dla specjalności Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej: zagrożenia biologiczne produkcji pierwotnej; metody analizy i diagnostyka czynników biologicznych; higiena i bezpieczeństwo produkcji pierwotnej; biomonitoring produkcji pierwotnej; normalizacja i systemy zarządzania jakością w produkcji pierwotnej; zagrożenia chemiczne produkcji pierwotnej; prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem produkcji pierwotnej; nadzór fito-sanitarny.

Dla specjalności Towaroznawstwo i systemy jakości: jakość surowców i produktów spożywczych; higiena surowców; diagnostyka molekularna; badania marketingowe i trendy konsumenckie; produkty ekologiczne, tradycyjne i regionalne; towaroznawstwo środków do produkcji rolniczej; zarządzanie produktem; zarządzanie jakością i systemy oceny jakości.

Specjalności

Inżynieria surowców i bioproduktów,

Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej,

Towaroznawstwo i systemy jakości.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku biogospodarka wyróżnia się interdyscyplinarnym wykształceniem pozwalającym na dużą elastyczność na rynku pracy. Oznacza to możliwość zatrudnienia w różnych sektorach wchodzących w skład biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Absolwent studiów II stopnia na kierunku biogospodarka wykazuje się pogłębioną:

-  szczegółową znajomością zasad obowiązujących w produkcji pierwotnej z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,

-        znajomością zasad bezpieczeństwa biosanitarnego,

-          szczegółową znajomością zasad ochrony zdrowia roślin,

-          szczegółową znajomością zasad produkcji i transformacji bioproduktów,

-     znajomością zasad funkcjonowania biogospodarki oraz narzędzi i metod wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych,

-          znajomością zasad funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce,

-          znajomością zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

-    wiedzą ogólną z dziedziny nauk rolniczych, szczególnie stosowanych technologii oraz wiedzą szczegółową z zakresu zrównoważonego rozwoju, jakości produkcji pierwotnej oraz ekonomiki,

-          zdolnością krytycznej analizy pozyskiwanej wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności gospodarczej związanej szczególnie z produkcją pierwotną,

-          kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia gospodarstwa rolnego produkującego surowce roślinne i zwierzęce.

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w różnych sektorach wchodzących w skład biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, bioenergetycznym, jak i administracji publicznej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska. Absolwenci mogą również podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz w firmach specjalizujących się w innowacyjnych technologiach wykorzystujących odnawialne zasoby. Absolwenci są przygotowani także do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich w tym prowadzenia gospodarstw rolnego.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Kierunki pokrewne

Bioinżynieria; biotechnologia; leśnictwo; ochrona środowiska; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; ogrodnictwo; technika rolnicza i leśna; technologia żywności i żywienie człowieka; towaroznawstwo; zootechnika.

  

  studia niestacjonarne II stopnia

 

Liczba semestrów

3

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki rolnicze

Dyscyplina wiodąca

rolnictwo i ogrodnictwo

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

90

Łączna liczba godzin zajęć

599

Przedmioty obowiązkowe

Biofizyka; analiza instrumentalna; podstawy przedsiębiorczości; postęp biologiczny; metody badań naukowych; bioekonomika; metodologia doradztwa; matematyczne modelowanie procesów przyrodniczych; język obcy; biotechnologia w środowisku; zarządzanie przedsiębiorstwem; rynek surowców i bioproduktów; bezpieczeństwo żywności i systemy jakości; komercjalizacja i transfer wiedzy.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Inżynieria surowców i bioproduktów: synteza i modyfikacja biomateriałów i biochemikaliów; innowacyjna gospodarka w produkcji pierwotnej; biotransformacja materii organicznej; rośliny lecznicze i substancje biologicznie czynne; biodegradowalne polimery; odpady w biogospodarce; innowacyjne zastosowanie surowców mineralnych; biotechnologia w przemyśle.

Dla specjalności Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej: zagrożenia biologiczne produkcji pierwotnej; metody analizy i diagnostyka czynników biologicznych; higiena i bezpieczeństwo produkcji pierwotnej; biomonitoring produkcji pierwotnej; normalizacja i systemy zarządzania jakością w produkcji pierwotnej; zagrożenia chemiczne produkcji pierwotnej; prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem produkcji pierwotnej; nadzór fito-sanitarny.

Dla specjalności Towaroznawstwo i systemy jakości: jakość surowców i produktów spożywczych; higiena surowców; diagnostyka molekularna; badania marketingowe i trendy konsumenckie; produkty ekologiczne, tradycyjne i regionalne; towaroznawstwo środków do produkcji rolniczej; zarządzanie produktem; zarządzanie jakością i systemy oceny jakości.

Specjalności

Inżynieria surowców i bioproduktów,

Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej,

Towaroznawstwo i systemy jakości.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Kierunki pokrewne

Bioinżynieria; biotechnologia; leśnictwo; ochrona środowiska; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; ogrodnictwo; technika rolnicza i leśna; technologia żywności i żywienie człowieka; towaroznawstwo; zootechnika.

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska