Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Rodzaj studiów:

studia II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry).

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister inżynier. Ponadto na tym kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów III stopnia i uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

inżynieria środowiska jest kierunkiem przyrodniczo-technicznym bazującym na pod­stawowych przedmiotach ścisłych i przyrodniczych. Przygotowuje specjali­stów zdolnych do rozwiązywania zagadnień w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, inżynierii wodnej oraz infrastruktury terenów wiejskich. Absolwent posiada wiedzę dającą mu podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych – zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej.

Absolwenci mogą być zatrudniani w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne, komunalne i ochrony środowiska. Mogą pracować w administracji rządowej i samorządowej, w szkołach średnich, uczelniach i instytucjach badawczych, prowadzić firmy wykonawcze oraz biura projektowe i doradcze. Po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o państwowe uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej budownictwa specjalistycznego – specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz w specjalności instalacyjnej; w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych także bez ograniczeń.

 Specjalności:

Inżynieria sanitarna

Infrastruktura obszarów wiejskich

Inżynieria ekologiczna

 Studia niestacjonarne:

Inżynieria wodna i sanitarna

 

Program kształcenia

Na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, realizowanych 900 godzin.

Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólne (matematyka, fizyka, chemia, podstawy informatyki, język obcy), przedmioty techniczne (geodezja z fotogrametrią, mechanika płynów, hydrologia) oraz przyrodnicze (biologia i ekologia, meteorolo­gia i klimatologia, gleboznawstwo i torfoznawstwo).

Wykładane przedmioty obejmują między innymi problematykę dotyczącą: zaopatrzenia osiedli w wodę, kanalizacji, oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów, budowy składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, regulacji rzek i ochrony przeciwpowodziowej, budownictwa wodno-melioracyjnego, systemów odwodnień i nawodnień w rolnictwie, budowy dróg rolniczych, technologii i organizacji prac inżynierskich, kompleksowego kształtowania terenów wiejskich, skażenia środowiska i metod jego rekultywacji, rekultywacji gleb i ochrony torfowisk oraz funkcjonowania ekosystemów.

Integralną częścią studiów są praktyki wakacyjne i ćwiczenia terenowe w obiektach hydrotechnicznych.

Na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku inżynieria środowiska, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych i programu indywidualnego Wydziału, realizowanych jest 540 godzin. W programie studiów są takie same przedmioty jak na studiach stacjonarnych, tylko w mniejszym wymiarze godzinowym.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska