Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 1005

 

Kierunki pokrewne

Budownictwo hydrotechniczne; budownictwo; inżynieria i gospodarka wodna; inżynieria wodna i sanitarna; melioracje.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Język obcy; statystyka; chemia środowiska; niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich; zarządzanie środowiskiem; podstawy planowania przestrzennego; monitoring środowiska; alternatywne źródła energii; technologia i organizacja robót instalacyjnych; technologie proekologiczne; wybrane zagadnienia prawno-zawodowe dla absolwenta; podstawy przedsiębiorczości II; komunikowanie społeczne i trening interpersonalny; komputerowe obliczanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Przedmioty fakultatywne

AUTO-CAD 3D w projektowaniu; bioindykacja; contemporary climate change; fundamentowanie budowli hydrotechnicznych; geoinżynieria środowiska; inżynieria pogody i klimatu; ochrona gleb; ochrona i renaturyzacja torfowisk; osuwiska i sposoby ich zabezpieczeń; posadowienia głębokie obiektów inżynierskich; negocjacje w biznesie; etyka gospodarcza; bezwykopowe metody odnowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; certyfikacja energetyczna budynków; energetyczne wykorzystanie cieków wodnych; nowe technologie w ogrzewnictwie i wentylacji; opracowanie danych z wykorzystaniem programu STATISTICA; oprogramowanie BIM w projektowaniu instalacji sanitarnych; podstawy automatyki w wodociągach i kanalizacji; renaturyzacja rzek i ich dolin; rolnicze źródła skażenia środowiska; uzdatnianie wód do celów wodociągowych.

Dla specjalności Inżynieria sanitarna: przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych; zagospodarowanie wód opadowych; dokumentacja techniczno-prawna ujęć wód powierzchniowych; nowe technologie w systemach klimatyzacyjnych;

Dla specjalności Infrastruktura obszarów wiejskich: kształtowanie zasobów wodnych w środowisku; odwadnianie budowli i osiedli; infrastruktura drogowa; ochrona przed hałasem i wibracjami.

Dla specjalizacji Budownictwo ekologiczne i ochrona środowiska: oceny ekologiczne; atmosferyczne zagrożenia środowiska; zagospodarowanie terenów zdegradowanych; zjawiska cieplno-wilgotnościowe w budynkach; konstrukcje drewniane; budownictwo ekologiczne.

Dla specjalizacji Budownictwo wodne i ziemne: wybrane zagadnienia ochrony środowiska w budownictwie wodnym; budownictwo wodne – działy wybrane; budowle ziemne z odpadów przemysłowych; metody wzmacniania gruntów podłoża budowlanego; biogeotechnika.

Dla specjalizacji Melioracje i kształtowanie środowiska: podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa; budowa ośrodków zarybieniowych dla ryb łososiowatych; geosyntetyki w inżynierii środowiska; urządzanie terenów rekreacyjnych i sportowych; rekultywacja gleb i zagospodarowanie terenów zrekultywowanych.

Dla specjalizacji Wodociągi i kanalizacje: wodociągi – działy wybrane; eksploatacja i niezawodność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; projektowanie ujęć i dokumentowanie zasobów wód podziemnych; laboratoryjna ocena jakości wody i ścieków; prognozowanie i modelowanie zjawisk hydrologicznych.

 

Specjalności

Inżynieria sanitarna,
Infrastruktura obszarów wiejskich.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów II stopnia ma wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu inżynierii środowiska. Potrafi projektować i realizować zadania studialne oraz prace programowe dla podejmowania złożonych przedsięwzięć w większej skali przestrzennej. Przy formułowaniu, interpretacji i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integruje wiedzę z obszaru szeroko rozumianej ochrony i inżynierii środowiska, stosując podejście systemowe z wykorzystaniem najnowszych metod, technik i specjalistycznego oprogramowania, w tym komputerowych baz danych i zaawansowanych metod grafiki inżynierskiej. Jest w stanie organizować i kierować zasobami ludzkimi oraz wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach. Potrafi również prowadzić interdyscyplinarną współpracę z innymi zespołami, rozwiązać skomplikowane problemy środowiskowe oraz opracować komplementarne rozwiązania. Posługuje się specjalistycznym językiem polskim i obcym z zakresu tematyki dotyczącej inżynierii środowiska. Absolwent studiów magisterskich to specjalista z zakresu: monitoringu i zarządzania środowiskiem; zjawisk oraz procesów zachodzących w środowisku; inżynierii sanitarnej; technologii proekologicznych i alternatywnych źródeł energii; inżynierii wodno-melioracyjnej; geotechniki i budownictwa ziemnego, wodnego i rolniczego; niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich; technologii i organizacji robót instalacyjnych i in.

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, może ubiegać się o państwowe uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia budowlane) w specjalności:

  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
  • inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń,
  • konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i komunalnych; biurach projektowych prowadzących działalność z zakresu inżynierii sanitarnej, budownictwa wiejskiego, hydrotechnicznego i wodno-melioracyjnego, rekultywacji terenów zdegradowanych i bezpiecznego unieszkodliwiania oraz składowania odpadów i innych; przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących obiekty i urządzenia z zakresu inżynierii środowiska; firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem z zakresu kształtowania, ochrony i zarządzania środowiskiem; biurach planowania przestrzennego, przy realizacji planów infrastrukturalnych; Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie; instytucjach i urzędach administracji rządowej lub samorządowej (m.in. w inspektoratach ochrony środowiska); fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią i ochroną środowiska; jednostkach sporządzających oceny oddziaływania na środowisko i ekspertyzy związane z racjonalnym kształtowaniem i gospodarowaniem zasobami środowiska. Absolwent kierunku może również prowadzić własną firmę wykonawczą, biuro projektowe lub doradztwa technicznego, a także przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu inżynierii środowiska.

 

 

 studia niestacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 660

 

Kierunki pokrewne

Budownictwo hydrotechniczne; budownictwo; inżynieria i gospodarka wodna; inżynieria wodna i sanitarna; melioracje.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Język obcy; statystyka; chemia środowiska; niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich; zarządzanie środowiskiem; podstawy planowania przestrzennego; monitoring środowiska; alternatywne źródła energii; technologia i organizacja robót instalacyjnych; technologie proekologiczne; odwadnianie budowli i osiedli; wybrane zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej; nowe technologie w systemach klimatyzacyjnych; hydraulika koryt otwartych; prawo wodne, budowlane oraz w ochronie środowiska; ochrona powietrza; ochrona środowiska w budownictwie wodnym; unieszkodliwianie ścieków na terenach niezurbanizowanych; kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich; budownictwo rolnicze; podstawy przedsiębiorczości II; komunikowanie społeczne i trening interpersonalny.

 

Przedmioty fakultatywne

Bioindykacja; geoinżynieria środowiska; inżynieria pogody i klimatu; ochrona gleb; ochrona i renaturyzacja torfowisk; posadowienia głębokie obiektów inżynierskich; negocjacje w biznesie; etyka gospodarcza; bezwykopowe metody odnowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; budowa stawów pstrągowych i ośrodków zarybieniowych; certyfikacja energetyczna budynków; komputerowe obliczanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych; nowe technologie w ogrzewnictwie i wentylacji; transport sedymentów w ciekach.

 

Specjalności

Inżynieria wodna i sanitarna

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska