Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 1005

 

Kierunki pokrewne

Budownictwo hydrotechniczne; budownictwo; inżynieria i gospodarka wodna; inżynieria wodna i sanitarna; melioracje.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów drugiego stopnia ma wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu inżynierii środowiska. Potrafi projektować i realizować zadania studialne oraz prace programowe dla podejmowania złożonych przedsięwzięć w większej skali przestrzennej. Przy formułowaniu, interpretacji i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integruje wiedzę z obszaru szeroko rozumianej ochrony i inżynierii środowiska, stosując podejście systemowe z wykorzystaniem najnowszych metod, technik i specjalistycznego oprogramowania, w tym komputerowych baz danych i zaawansowanych metod grafiki inżynierskiej. Jest w stanie organizować i kierować zasobami ludzkimi oraz wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach. Potrafi również prowadzić interdyscyplinarną współpracę z innymi zespołami, rozwiązać skomplikowane problemy środowiskowe oraz opracować komplementarne rozwiązania. Posługuje się specjalistycznym językiem polskim i obcym z zakresu tematyki dotyczącej inżynierii środowiska. Absolwent studiów magisterskich to specjalista z zakresu: monitoringu i zarządzania środowiskiem; zjawisk oraz procesów zachodzących w środowisku; inżynierii sanitarnej; technologii proekologicznych i alternatywnych źródeł energii; inżynierii wodno-melioracyjnej; geotechniki i budownictwa ziemnego, wodnego i rolniczego; niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich; technologii i organizacji robót instalacyjnych i in.

Absolwent kierunku inżynieria środowiska po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, może ubiegać się o państwowe uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia budowlane) w specjalności:

  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
  • inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń,
  • konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku inżynieria środowiska może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i komunalnych; biurach projektowych prowadzących działalność z zakresu inżynierii sanitarnej, budownictwa wiejskiego, hydrotechnicznego i wodno-melioracyjnego, rekultywacji terenów zdegradowanych i bezpiecznego unieszkodliwiania oraz składowania odpadów i innych; przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących obiekty i urządzenia z zakresu inżynierii środowiska; firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem z zakresu kształtowania, ochrony i zarządzania środowiskiem; biurach planowania przestrzennego, przy realizacji planów infrastrukturalnych; Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie; instytucjach i urzędach administracji rządowej lub samorządowej (m.in. w inspektoratach ochrony środowiska); fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią i ochroną środowiska; jednostkach sporządzających oceny oddziaływania na środowisko i ekspertyzy związane z racjonalnym kształtowaniem i gospodarowaniem zasobami środowiska. Absolwent kierunku może również prowadzić własną firmę wykonawczą, biuro projektowe lub doradztwa technicznego, a także przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu inżynierii środowiska.

 

 

 studia niestacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 660

 

Kierunki pokrewne

Budownictwo hydrotechniczne; budownictwo; inżynieria i gospodarka wodna; inżynieria wodna i sanitarna; melioracje.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska