Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Transport i logistyka

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 950

 

Kierunki pokrewne

Technika rolnicza i leśna; transport; zarządzanie i inżynieria produkcji.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Język obcy; matematyka stosowana; metodologia badań naukowych i proseminarium; komunikacja społeczna w biznesie; kontrola metrologiczna w transporcie; techniki i strategie zarządzania siecią logistyczną; spedycja międzynarodowa; marketing usług transportowych; ochrona własności intelektualnej; ocena i wycena środków transportowych; projektowanie systemów logistycznych; prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie; planowanie logistyczne; controlling i audyt logistyczny.

 

Przedmioty fakultatywne

Zagrożenie i bezpieczeństwo (bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo środowiska).

Dla specjalności Zarządzanie w logistyce: organizacja przedsiębiorstwa transportowego; usługi logistyczne; zarządzanie projektami w sektorze TSL; zarządzanie łańcuchem logistycznym; organizacja napraw i obsługi technicznej; modelowanie i symulacja procesów logistycznych; systemy IT w zarządzaniu flotą; logistyka i zarządzanie zaopatrzeniem; kosztorysowanie zadań logistycznych;

Dla specjalności Inżynieria transportu i spedycja: diagnostyka pojazdów i systemów transportowych; modelowanie procesów transportowych i spedycyjnych; logistyka odpadów; transport specjalistyczny; kosztorysowanie zadań transportowych; infrastruktura transportowa; systemy informatyczne w zarządzaniu; paliwa alternatywne w transporcie; nowoczesne systemy transportowe.

 

Specjalności

Zarządzanie w logistyce,
Inżynieria transportu i spedycja.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów magisterskich na kierunku transport i logistyka posiada rozległą wiedzę i interdyscyplinarne umiejętności, będące połączeniem kompetencji inżynierskich i technicznych z wiedzą ekonomiczną. Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu technik i strategii zarządzania siecią logistyczną, modelowania i projektowania systemów i procesów transportowych i spedycyjnych, rozwiązywania problemów logistycznych dotyczących planowania, prognozowania i symulacji, wzbogaconej wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną, jest przygotowany do pracy w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych. Absolwent zna instrumenty rynku usług transportowo - spedycyjno-logistycznych oraz specyfikę, rolę i funkcje spedycji krajowej i międzynarodowej. Absolwent wie również jakie możliwości i korzyści niesie zastosowanie w procesach i systemach logistycznych narzędzia, jakim jest audyt, zna istotę controlingu oraz zasady kontroli metrologicznej w transporcie. Absolwent potrafi ocenić i wycenić środki transportowe oraz przygotować stosowną dokumentację. Zna koncepcje i narzędzia przydatne w pracy menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie łańcuchem i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, wymagających wsparcia logistycznego, a także świadczących usługi logistyczne na rzecz innych podmiotów. Jest odpowiedzialny za koordynację zaopatrzenia i dystrybucji towarów w firmach logistycznych i transportowych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu infrastruktury transportowej, diagnostyki pojazdów i współczesnych środków i systemów transportowych, optymalizacji kosztów logistycznych, zabezpieczania ładunków podczas składowania i transportu oraz zastosowań informatyki w procesach logistycznych. Posiada wiedzę niezbędną do wykorzystania najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w ramach tworzenia zrównoważonych systemów transportowych. Ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole. Student uczestniczy w zajęciach, po których ma możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie transportu drogowego krajowego i międzynarodowego, uprawnień na wózki widłowe, uprawnień spedytora oraz certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na przewóz osób i rzeczy, po złożeniu stosownych egzaminów.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kończący studia magisterskie na kierunku transport i logistyka jest przygotowany do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w działach transportu, logistyki, w jednostkach technicznego zaplecza transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego i wewnątrzzakładowego oraz w przedsiębiorstwach spedycyjnych i centrach logistycznych. Ma szerokie możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych i spedycyjnych, centrach dystrybucyjnych i logistycznych, firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w kraju i za granicą, firmach doradczych zajmujących się branżą TSL, a także w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych. Typowe stanowiska pracy związane z uzyskanymi kwalifikacjami w trakcie studiów to: inżynier utrzymania ruchu, inżynier systemu telematycznego spedytor, spedytor krajowy i międzynarodowy, kierownik magazynu, administrator magazynu, asystent administratora magazynu, specjalista ds.: transportu, logistyki, celnych, logistyk, dyspozytor w firmie transportowej, dyspozytor w firmie spedycyjnej, księgowy, pracownik biurowy, manager logistyki, specjalista ds. planowania transportu.

 


 studia niestacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 600

 

Kierunki pokrewne

Technika rolnicza i leśna; transport; zarządzanie i inżynieria produkcji.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Język obcy; matematyka stosowana; metodologia badań naukowych i proseminarium; komunikacja społeczna w biznesie; kontrola metrologiczna w transporcie; techniki i strategie zarządzania siecią logistyczną; spedycja międzynarodowa; marketing usług transportowych; ochrona własności intelektualnej; ocena i wycena środków transportowych; projektowanie systemów logistycznych; prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie; planowanie logistyczne; controlling i audyt logistyczny;

 

Przedmioty fakultatywne

Zagrożenie i bezpieczeństwo (bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo środowiska).

Dla specjalności zarządzanie w logistyce: organizacja przedsiębiorstwa transportowego; usługi logistyczne; zarządzanie projektami w sektorze TSL; zarządzanie łańcuchem logistycznym; organizacja napraw i obsługi technicznej; modelowanie i symulacja procesów logistycznych; systemy IT w zarządzaniu flotą; logistyka i zarządzanie zaopatrzeniem; kosztorysowanie zadań logistycznych.

Dla specjalności inżynieria transportu i spedycja: diagnostyka pojazdów i systemów transportowych; modelowanie procesów transportowych i spedycyjnych; logistyka odpadów; transport specjalistyczny; kosztorysowanie zadań transportowych; infrastruktura transportowa; systemy informatyczne w zarządzaniu; paliwa alternatywne w transporcie; nowoczesne systemy transportowe;

 

Specjalności

Zarządzanie w logistyce,
Inżynieria transportu i spedycja.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska