Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Architektura Krajobrazu

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne II stopnia


 
 
Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 1035

Kierunki pokrewne

architektura i urbanistyka; architektura; sztuka ogrodowa; urbanistyka.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.
 
Przedmioty obowiązkowe

budownictwo i tradycja regionu; historia i teoria kształtowania przestrzeni; geomatyka – modelowanie przestrzenne środowiska; teoria i historia urbanistyki; projektowanie krajobrazu – planistyka; rewaloryzacja środowiska; zrównoważony rozwój; ochrona i zagospodarowanie dolin rzecznych; język obcy; podstawy projektowania urbanistycznego; gospodarowanie wodą w krajobrazie; planowanie przestrzenne; projektowanie krajobrazu – urbanistyka; praktyka zawodowa (2 tygodnie); ochrona krajobrazu; zarządzanie firmą; rewaloryzacja zespołów urbanistycznych; projektowanie krajobrazu – architektura
 
Przedmioty fakultatywne

Kraków i okolice – historyczne zmiany krajobrazu; ekologiczne i gospodarcze skutki współczesnych zmian klimatu; kształtowanie terenów uzdrowiskowych; analizy przestrzenne krajobrazu; geomatyka w analizach jakości i poziomu życia w mieście; ekologia zwierząt w terenach zurbanizowanych; techniki cyfrowe w projektowaniu; inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego; budownictwo ekologiczne; ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych; projektowanie ogrodów terapeutycznych; ekosystemy naturalne i półnaturalne w architekturze krajobrazu; aranżacja ogrodów botanicznych i arboretów; ochrona dziedzictwa kulturowego; kształtowanie krajobrazu obszarów komunikacji; ochrona przyrody; współczesne trendy w projektowaniu terenów zieleni; lekkie konstrukcje ogrodowe; obiekty infrastruktury drogowej w architekturze krajobrazu; charakterystyka jednostki krajobrazowej

Specjalności
brak
 
Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent II stopnia posiada wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i rolniczych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:
•  kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych,
•  wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu,
•  wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu,
•  wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi,
•  kształtowania krajobrazu w skali miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych,
•  projektowania terenów zieleni miejskiej, zieleni ochronnej, parków, ogrodów, cmentarzy, obiektów turystycznych i terenów sportowych,
•  studiów i projektów kształtowania, ochrony i rewaloryzacji krajobrazów kulturowych,
•  oceny oddziaływania na krajobraz inwestycji; kompleksowej inwentaryzacji i oceny walorów kulturowo - krajobrazowych obiektów architektury krajobrazu.
Absolwent posiada także umiejętności klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz jest przygotowany do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Posiada wiedzę dotyczącą przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem.
 
Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku architektura krajobrazu jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów szkolenia nauczycieli).
Miejscami zatrudniania architekta krajobrazu mogą być pracownie projektowe, pracownie konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmy konsultingowe, firmy realizujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu, firmy developerskie i wykonawcze, urzędy administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, jak również szkolnictwo zawodowe.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska