Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Architektura Krajobrazu

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Rodzaj studiów:

studia II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry).

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister inżynier architekt krajobrazu.

Forma:

studia stacjonarne

Profil absolwenta:

absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:

· kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych;

· wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu;

· wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu;

· wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi;

· kształtowania krajobrazu w skali miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych;

· projektowania terenów zieleni miejskiej, zieleni ochronnej, parków, ogrodów, cmentarzy, obiektów turystycznych i terenów sportowych;

· studiów i projektów kształtowania, ochrony i rewaloryzacji krajobrazów kulturowych;

· oceny oddziaływania na krajobraz inwestycji; kompleksowej inwentaryzacji i oceny walorów kulturowo - krajobrazowych obiektów architektury krajobrazu.

Absolwent posiada także umiejętności klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz jest przygotowany do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Posiada wiedzę dotyczącą przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów szkolenia nauczycieli).

Miejscami zatrudniania architekta krajobrazu mogą być pracownie projektowe, pracowanie konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmy konsultingowe, firmy realizujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu, firmy developerskie i wykonawcze, urzędy administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, jak również szkolnictwo zawodowe.

 

Program kształcenia

Program kształcenia na II stopniu studiów obejmuje dwie grupy przedmiotów: podstawowe i kierunkowe w zakresie historii i teorii kształtowania przestrzeni oraz w zakresie socjologii i psychologii środowiskowej, planowania przestrzennego, kształtowania krajobrazu miast, kształtowania krajobrazu obszarów wiejskich, ochrony krajobrazu, inżynierii krajobrazu, systemów informacji przestrzennej i in. oraz do wyboru: rośliny zielne w ekosystemach miejskich, techniki prezentacyjne, techniki cyfrowe w projektowaniu, lekkie konstrukcje ogrodowe, delimitacja zabytkowych założeń parkowych i ogrodowych, aranżacja ogrodów botanicznych i arboretów, ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i in.

Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe realizowane w liczbie 90 godzin dydaktycznych.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska