Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Architektura Krajobrazu

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 1035

 

Kierunki pokrewne

Architektura i urbanistyka; architektura; sztuka ogrodowa; urbanistyka.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  

Przedmioty obowiązkowe

Regionalizm dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; metody badań socjologicznych; historia i teoria kształtowania przestrzeni; geomatyka – modelowanie przestrzenne środowiska; teoria i historia urbanistyki; kształtowanie krajobrazu; język obcy; podstawy projektowania urbanistycznego; inżynieria krajobrazu; systemy informacji przestrzennej; planowanie przestrzenne; komunikacja społeczna; ochrona krajobrazu; zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym; rewaloryzacja zespołów urbanistycznych.

 

Przedmioty fakultatywne

Techniki prezentacyjne; rekultywacja terenów zdegradowanych; ekologia terenów zieleni; rośliny zielne w ekosystemach miejskich; ekologiczne i gospodarcze skutki współczesnych zmian klimatu; kształtowanie terenów uzdrowiskowych; wykorzystanie zasobów przyrodniczych terenów zdegradowanych chemicznie; wybrane elementy szkółkarstwa ozdobnego; statystyka i analizy przestrzenne w inżynierii środowiska; symbolika krajobrazu; trawy w terenach zieleni; ekologia zwierząt w terenach zurbanizowanych; techniki cyfrowe w projektowaniu; motywy roślinne we wzornictwie artystycznym; architektura informacji; lekkie konstrukcje ogrodowe; ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych; projektowanie ogrodów terapeutycznych; konstrukcje inżynierskie w krajobrazie II; rzeźba w ogrodzie i krajobrazie; aranżacja ogrodów botanicznych i arboretów; współczesne trendy w zieleni miejskiej; rośliny cebulowe w terenach zieleni; kształtowanie krajobrazu obszarów komunikacji; ochrona przyrody; rośliny drzewiaste w środowisku miejskim; krajobrazy naturalne i antropogeniczne Europy.

 

Specjalności

brak

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz rolniczych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:

  • kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych;
  • wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu;
  • wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu;
  • wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi;
  • kształtowania krajobrazu w skali miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych;
  • projektowania terenów zieleni miejskiej, zieleni ochronnej, parków, ogrodów, cmentarzy, obiektów turystycznych i terenów sportowych;
  • studiów i projektów kształtowania, ochrony i rewaloryzacji krajobrazów kulturowych;
  • oceny oddziaływania na krajobraz inwestycji; kompleksowej inwentaryzacji i oceny walorów kulturowo-krajobrazowych obiektów architektury krajobrazu.

Absolwent ma wiedzę dotyczącą przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Potrafi znaleźć alternatywne rozwiązania w celu zaspokojenia potrzeb inwestora, wykonać samokontrolę zrealizowanych prac lub usług, skontrolować pracę podległych pracowników oraz ocenić jakość materiałów. Jest specjalistą posiadającym zdolność przewidywania zmian zachodzących w naturalnych i sztucznie posadowionych zespołach roślinnych oraz potrafi świadomie rozwijać swoje i innych zamierzenia projektowe. Ważną umiejętnością Absolwenta kierunku architektura krajobrazu jest swobodne poruszanie się w programach graficznych używanych do tworzenia projektów i ich wizualizacji oraz biegłe wykorzystywanie specjalistycznych systemów informacji przestrzennej.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku architektura krajobrazu jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w szkolnictwie zawodowym. Miejscami zatrudniania architekta krajobrazu mogą być pracownie projektowe, pracownie konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmy konsultingowe, firmy realizujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu, firmy developerskie i wykonawcze, urzędy administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenie branżowego przedsiębiorstwa usługowego.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska