Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Ogrodnictwo

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Rodzaj studiów:

studia II stopnia - magisterskie trwają 1,5 roku (3 semestry).

Po ukończeniu studiów II stopnia i obronie pracy magisterskiej absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera i ma prawo ubiegania się o przyjęcie na III stopień kształcenia obejmujący 4-letnie studia doktoranckie.

Profil studiów:

ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

absolwent studiów II stopnia kierunku ogrodnictwo ma wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu zrównoważonej produkcji ogrodniczej obejmującej: nowoczesne technologie w produkcji warzyw, owoców oraz roślin ozdobnych, kształtowanie krajobrazu i ochronę przyrody oraz wykorzystanie bioróżnorodności w środowisku rolniczym. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie środowiskowych, społecznych i ekonomiczno-rynkowych uwarunkowań produkcji ogrodniczej. Zna zasady organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zasobami ludzkimi, prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie. Zna techniki informatyczne służące do pozyskiwania i przetwarzania danych, posiada umiejętności statystycznej obróbki danych oraz zna zasady doświadczalnictwa. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Jest przygotowany do prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego w sposób efektywny metodami konwencjonalnymi, integrowanymi i ekologicznymi oraz podjęcia pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym, administracji, usługach, doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie. Ma kwalifikacje niezbędne do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Specjalności:

Rośliny warzywne

Sadownictwo i uprawa winorośli

Rośliny ozdobne

Agroekologia i ochrona roślin

Bioinżynieria

Kierunki pokrewne:

rolnictwo,
sztuka ogrodowa,
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych,
ochrona zdrowia roślin,
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna.

 

Program kształcenia:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

 

przedmioty kształcenia ogólnego: rozwój kultury i sztuki regionu, język obcy i wychowanie fizyczne;

przedmioty kierunkowe: statystyka i doświadczalnictwo, biologia molekularna, nowe kierunki w sadownictwie, ekologiczna produkcja warzyw i ziół, rośliny ozdobne w środowisku człowieka, rentowność ogrodnictwa, kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody, elementy prawa i doradztwo;

moduły specjalnościowe do wyboru.

Studia II stopnia obejmują łącznie 849 godzin dydaktycznych. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w wymiarze 69 godzin. Przedmioty kierunkowe obejmują 255 godzin. Moduły specjalnościowe do wyboru: Rośliny warzywne, Sadownictwo i uprawa winorośli, Rośliny ozdobne, Agroekologia i ochrona roślin oraz Bioinżynieria (szczegółowo omówione poniżej), realizowane są w wymiarze 330 godzin. Studenci w ramach II stopnia kształcenia odbywają czterotygodniową praktykę dyplomową. Seminarium dyplomowe i praca magisterska obejmują 60 godzin.

 

MODUŁY - SPECJALNOŚCI:

Rośliny warzywne

Absolwent tej specjalności posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu stosowania najnowszych osiągnięć nauki oraz technologii w produkcji roślin warzywnych. Zna możliwości praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii w przetwórstwie i przechowalnictwie warzyw oraz zaawansowane techniki i technologie służące optymalizacji plonów warzyw i ziół. Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą wpływu uwarunkowań środowiskowych na jakość warzyw wraz z normami i systemami oceny jakościowej. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomiki, organizacji i różnicowania produkcji warzyw, funkcjonowania rynku, prowadzenia gospodarstw ogrodniczych oraz znajomość problematyki ekonomicznej wynikającej z uprawy warzyw oraz metod poprawy jej efektywności. Ma rozszerzone umiejętności oceny prozdrowotnych właściwości roślin uprawnych i zna rolę zawartych w nich substancji bioaktywnych i odżywczych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów związanych z doborem technologii przetwarzania warzyw i ich przygotowania do obrotu towarowego, potrafi również dobrać właściwe sposoby i warunki przechowywania roślin warzywnych. Ma umiejętność doboru czynników agrotechnicznych i środowiskowych wpływających na jakość roślin wraz z normami i systemami jej oceny. Umie wykorzystać w praktyce różnorodność biologiczną warzyw i chronić ją celem poszerzenia oferty produktów żywnościowych na rynku. Zna zastosowanie osłon w produkcji warzywniczej. Prawidłowo dobiera działania ekonomiczno-organizacyjne podnoszące wydajność pracy i efektywność produkcji warzyw. Twórczo wykorzystuje zaawansowane informacje dotyczące nowych trendów i technologii uprawy warzyw pod osłonami i w polu w celu optymalizacji plonowania.

Realizowane w ramach specjalności przedmioty: praktikum z produkcji roślin warzywnych, herbologia, produkcja surowców zielarskich, bioróżnorodność roślin warzywnych, polimery w ogrodnictwie, ocena jakości warzyw, ekonomika produkcji warzywniczej, nowe trendy w uprawie warzyw pod osłonami, wybrane zagadnienia z warzywnictwa, pozbiorcze traktowanie warzyw.

Sadownictwo i uprawa winorośli

Absolwent tej specjalności ma rozszerzoną wiedzę z zakresu stosowania najnowszych osiągnięć nauki oraz technologii w produkcji owoców roślin sadowniczych. Zna możliwości praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii w przetwórstwie i przechowalnictwie owoców. Ma specjalistyczną wiedzę dotyczącą wpływu uwarunkowań środowiskowych na jakość owoców oraz zna normy i systemy oceny jakościowej. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu bioróżnorodności gatunków sadowniczych i sposobów jej wykorzystania oraz ochrony w praktyce sadowniczej. Zna zagadnienia z zakresu ekonomiki, organizacji produkcji owoców, prowadzenia gospodarstw sadowniczych oraz problematyki ekonomicznej wynikającej z uprawy owoców oraz metod poprawy jej efektywności. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnego gospodarstwa sadowniczego, szkółkarskiego lub winnicy. Może podjąć pracę w firmach związanych z produkcją sadowniczą (chłodnie, przetwórnie, tłocznie owoców) oraz w jednostkach zajmujących się doradztwem ogrodniczym.

Realizowane w ramach specjalności przedmioty: rośliny jagodowe, kultury in vitro w sadownictwie, ocena jakości owoców, innowacyjne technologie upraw sadowniczych, uprawa winorośli, proekologiczna produkcja sadownicza, logistyka produktów sadowniczych, klasyfikacja win, pomologia, integrowana ochrona roślin sadowniczych, hodowla pszczół, praktikum z sadownictwa.

Rośliny ozdobne

Absolwent tej specjalności ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zaawansowanych technik, technologii oraz ich praktycznego zastosowania w produkcji i zachowaniu bioróżnorodności roślin ozdobnych. Precyzuje czynniki modyfikujące wzrost i rozwój roślin ozdobnych, kształtuje świadomie dobór roślin ozdobnych uwzględniając ich walory dekoracyjne, estetykę otoczenia oraz wymogi siedliskowe i funkcjonalne, wykazuje znajomość nowych roślin ozdobnych, sposobów przedłużenia ich dekoracyjności oraz zastosowania w architekturze wnętrz i w terenach zieleni.

Jest przygotowany do wykonywania badań z zakresu technologii produkcji roślin ozdobnych. Może podjąć pracę w specjalistycznych gospodarstwach zajmujących się produkcją roślin ozdobnych oraz firmach bukieciarskich i florystycznych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniania wiedzy ogrodniczej oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni. Ma wiedzę na temat wykorzystania ogrodnictwa ozdobnego w celach terapeutycznych – poprawy stanu zdrowia ludzi.

Realizowane w ramach specjalności przedmioty: praktikum z produkcji roślin ozdobnych, bioróżnorodność bylin, logistyka roślin ozdobnych, pielęgnacja roślin ozdobnych, kultury in vitro roślin ozdobnych, technologia produkcji kwiatów ciętych, współczesne trendy w uprawie roślin ozdobnych, rośliny ozdobne w hortiterapii, rośliny na suche bukiety, rośliny zielne w przestrzeni miejskiej, ozdobne rośliny cebulowe.

Agroekologia i ochrona roślin

Absolwent tej specjalności ma pogłębioną wiedzę z zakresu produkcji ogrodniczej metodami bezpiecznymi dla środowiska i konsumenta (rolnictwo zrównoważone). Zna wymagane akta prawne w tym zakresie, obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. Posiada umiejętności wykorzystania w produkcji ogrodniczej integrowanych i ekologicznych metod ochrony roślin przed agrofagami. Ma wiedzę w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rolniczego, zna przyczyny jego degradacji, możliwości zapobiegania oraz rekultywacji terenów zdegradowanych rolniczo i przyrodniczo. Zna zasady i przepisy o kwarantannie w hodowli i wymianie produktów rolniczych obowiązującymi w Polsce i krajach UE oraz ustawę o ochronie roślin w Polsce na tle przepisów o ochronie roślin w innych krajach. Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych, w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin, w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako kontroler obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz w doradztwie rolniczym.

Realizowane w ramach specjalności przedmioty: entomologia szczegółowa, biologiczne metody zwalczania szkodników, diagnostyka fitopatologiczna, diagnostyka z preparatyką szkodników, choroby i szkodniki ziół, fitopatologia szczegółowa, biotechnologia w ochronie roślin, biologiczne metody ochrony roślin przed chorobami, ekologia szkodników, ekologiczne metody ochrony roślin, owady i inne zwierzęta towarzyszące człowiekowi.

Bioinżynieria

Absolwent tej specjalności ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii molekularnej, genomiki, proteomiki, cytoembriologii i genetycznych modyfikacji organizmów oraz tworzenia odmian roślin ogrodniczych i nasiennictwa. Zna zasady ekologicznego ogrodnictwa oraz metody ochrony bioróżnorodności. Posiada umiejętności w posługiwaniu się najnowszymi metodami biotechnologicznymi (markery DNA, sekwencjononowanie DNA, techniki kultur in vitro, transformacja genetyczna). Wiedzę tę będzie mógł wykorzystać w pracach naukowych, a także w firmach prowadzących działalność w zakresie otrzymywania nowych odmian, produkcji nasiennej oraz szeroko rozumianej biotechnologii rolniczej.

Realizowane w ramach specjalności przedmioty: hodowla roślin ogrodniczych, kultury in vitro w hodowli roślin, analiza genomu, cytoembriologia roślin, transgenika roślin, hodowla molekularna, nowe technologie w nasiennictwie.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska