Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Ogrodnictwo

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 888

 

Kierunki pokrewne

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności; rolnictwo; sztuka ogrodowa; technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Przedmioty obowiązkowe

Język obcy; regionalizm dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; statystyka i doświadczalnictwo; biologia molekularna; nowe kierunki w sadownictwie; ekologiczna produkcja warzyw i ziół; rośliny ozdobne w środowisku człowieka; rentowność ogrodnictwa; kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody; elementy prawa i doradztwo.

 

Przedmioty fakultatywne

Analiza danych z wykorzystaniem technik informatycznych; historia roślin ogrodowych; jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności; komputerowa analiza danych; mykologia i bakteriologia; nowoczesne dekoracje roślinne; ogrodnictwo w krajach europejskich; ogrody biblijne; owady w służbie człowieka; rośliny ozdobne w architekturze wnętrz; surowce owocowe; wstęp do proteomiki; analiza instrumentalna w diagnostyce; antyoksydacyjne właściwości roślin; bioinformatyka; choroby i szkodniki roślin zielarskich; drzewa i krzewy w terenach zieleni; ekologia grzybów; fizjologia roślin drzewiastych; krajobraz i ogród wiejski; międzynarodowy rynek ogrodniczy; podstawy filogenetyki molekularnej; psychologiczne i organizacyjne aspekty pracy; rośliny w kosmetyce; sadownictwo terenów podgórskich; uprawa winorośli i klasyfikacja win; warzywa egzotyczne.

Dla specjalności Agroekologia i ochrona roślin: entomologia szczegółowa; biologiczne metody zwalczania szkodników; diagnostyka fitopatologiczna; diagnostyka z preparatyką szkodników; ekologia szkodników; fitopatologia szczegółowa; biotechnologia w ochronie roślin; biologiczne metody ochrony roślin przed chorobami; choroby i szkodniki ziół; ekologiczne metody ochrony roślin; owady i inne zwierzęta towarzyszące człowiekowi;

Dla specjalności Bioinżynieria: hodowla roślin ogrodniczych; kultury in vitro w hodowli roślin; analiza genomu; cytoembriologia roślin; transgenika roślin; hodowla molekularna; nowe technologie w nasiennictwie;

Dla specjalności Rośliny ozdobne: Praktikum z produkcji roślin ozdobnych; bioróżnorodność bylin; logistyka roślin ozdobnych; ozdobne rośliny cebulowe; pielęgnacja roślin ozdobnych; kultury in vitro roślin ozdobnych; technologie produkcji kwiatów ciętych; współczesne trendy w produkcji roślin ozdobnych; rośliny ozdobne w hortiterapii; rośliny na suche bukiety; rośliny zielne w przestrzeni miejskiej;

Dla specjalności Rośliny warzywne: praktikum z produkcji roślin warzywnych; herbologia; produkcja surowców zielarskich; bioróżnorodność roślin warzywnych; polimery w ogrodnictwie; ocena jakości warzyw; ekonomika produkcji warzywniczej; nowe trendy w uprawie warzyw pod osłonami; wybrane zagadnienia z warzywnictwa; rozbiorcze traktowanie warzyw;

Dla specjalności: Sadownictwo i uprawa winorośli: rośliny jagodowe; kultury in vitro w sadownictwie; ocena jakości owoców; innowacyjne technologie upraw sadowniczych; uprawa winorośli; proekologiczna produkcja sadownicza; logistyka produktów sadowniczych; klasyfikacja win; pomologia; integrowana ochrona roślin ogrodniczych; hodowla pszczół; praktikum z sadownictwa.

 

Specjalności

Agroekologia i ochrona roślin,
Bioinżynieria,
Sadownictwo i uprawa winorośli,
Rośliny ozdobne,
Rośliny warzywne.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Magister inżynier ogrodnictwa ma poszerzoną wiedzę z zakresu organizacji i technologii produkcji sadowniczej, warzywniczej, roślin ozdobnych i doskonalenia roślin ogrodniczych. Potrafi projektować i modyfikować warunki prowadzenia produkcji ogrodniczej oraz oceniać efektywność stosowanych technologii i systemów produkcji. Zna założenia i możliwe sposoby wykorzystania innowacyjnych technologii w uprawie roślin ogrodniczych. Stosuje zaawansowane metody analityczne, technologie informatyczne, obsługuje specjalistyczną aparaturę stosowaną w naukach ogrodniczych i rolniczych, w tym specjalistyczne oprogramowanie mające zastosowanie w produkcji ogrodniczej. Zna zasady doradztwa rolniczego w odniesieniu do problemów poznawczych, decyzyjnych i realizacyjnych w produkcji ogrodniczej. Zna zasady i przepisy o kwarantannie, wymianie produktów rolniczych obowiązującymi w Polsce i krajach UE oraz ustawę o ochronie roślin w Polsce na tle przepisów o ochronie roślin w innych krajach. Podejmuje działania mające na celu optymalne wykorzystanie w produkcji ogrodniczej dostępnych zasobów naturalnych w sposób zrównoważony, nieskutkujący pogorszeniem stanu środowiska naturalnego oraz jakości produktów roślinnych.

Zdobyte kompetencje społeczne obejmują umiejętność współdziałania w środowisku producentów rolnych w zakresie promocji dobrych praktyk i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji ogrodniczej. Absolwent jest przygotowany do tworzenia wzorców postaw szczególnej dbałości o jakość środowiska i bezpieczeństwa produktów rolnych. Zna i stosuje techniki informatyczne służące do pozyskiwania i przetwarzania danych, posiada umiejętności statystycznej obróbki danych. Ma rozszerzone umiejętności oceny prozdrowotnych właściwości roślin uprawnych i zna rolę zawartych w nich substancji bioaktywnych i odżywczych. Umie wykorzystać w praktyce różnorodność biologiczną owoców i warzyw i chronić ją celem poszerzenia oferty produktów żywnościowych na rynku. Prawidłowo dobiera działania ekonomiczno-organizacyjne podnoszące wydajność pracy i efektywność produkcji ogrodniczej. Ma wiedzę na temat wykorzystania ogrodnictwa w celach terapeutycznych — poprawy stanu zdrowia ludzi. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości co najmniej B2+ oraz językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia własnego gospodarstwa ogrodniczego metodami konwencjonalnymi, integrowanymi i ekologicznymi. Może podjąć pracę w specjalistycznych gospodarstwach zajmujących się produkcją roślin ogrodniczych oraz w przetwórstwie owocowo-warzywnym, administracji, usługach, doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie. Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych, w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin, w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako kontroler obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz w doradztwie rolniczym.

 

 

 studia niestacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 537

 

Kierunki pokrewne

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności; rolnictwo; sztuka ogrodowa; technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Przedmioty obowiązkowe

Język obcy; regionalizm dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; statystyka i doświadczalnictwo; biologia molekularna; nowe kierunki w sadownictwie; ekologiczna produkcja warzyw i ziół; rośliny ozdobne w środowisku człowieka; rentowność ogrodnictwa; kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody; elementy prawa i doradztwo.

 

Przedmioty fakultatywne

Analiza danych z wykorzystaniem technik informatycznych; historia roślin ogrodowych; jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności; komputerowa analiza danych; mykologia i bakteriologia; nowoczesne dekoracje roślinne; ogrodnictwo w krajach europejskich; ogrody biblijne; owady w służbie człowieka; rośliny ozdobne w architekturze wnętrz; surowce owocowe; wstęp do proteomiki; analiza instrumentalna w diagnostyce żywienia roślin; antyoksydacyjne właściwości roślin; bioinformatyka; choroby i szkodniki roślin zielarskich; drzewa i krzewy w terenach zieleni; ekologia grzybów; fizjologia roślin drzewiastych; krajobraz i ogród wiejski; międzynarodowy rynek ogrodniczy; podstawy filogenetyki molekularnej; psychologiczne i organizacyjne aspekty pracy w ogrodnictwie; rośliny w kosmetyce; sadownictwo terenów podgórskich; uprawa winorośli i klasyfikacja win; warzywa egzotyczne.

Dla specjalności Agroekologia i ochrona roślin: entomologia szczegółowa; biologiczne metody zwalczania szkodników; diagnostyka fitopatologiczna; diagnostyka z preparatyką szkodników; ekologia szkodników; fitopatologia szczegółowa; biotechnologia w ochronie roślin; biologiczne metody ochrony roślin przed chorobami; choroby i szkodniki ziół; ekologiczne metody ochrony roślin; owady i inne zwierzęta towarzyszące człowiekowi;

Dla specjalności Bioinżynieria: hodowla roślin ogrodniczych; kultury in vitro w hodowli roślin; analiza genomu; cytoembriologia roślin; transgenika roślin; hodowla molekularna; nowe technologie w nasiennictwie;

Dla specjalności Rośliny ozdobne: praktikum z produkcji roślin ozdobnych; bioróżnorodność bylin; logistyka roślin ozdobnych; ozdobne rośliny cebulowe; pielęgnacja roślin ozdobnych; kultury in vitro roślin ozdobnych; technologie produkcji kwiatów ciętych; współczesne trendy w produkcji roślin ozdobnych; rośliny ozdobne w hortiterapii; rośliny na suche bukiety; ozdobne rośliny zielne w przestrzeni miejskiej;

Dla specjalności Rośliny warzywne: praktikum produkcji roślin warzywnych; herbologia; produkcja surowców zielarskich; bioróżnorodność roślin warzywnych; polimery w ogrodnictwie; bioróżnorodność roślin warzywnych; ocena jakości warzyw; ekonomika produkcji warzywniczej nowe trendy w uprawie warzyw pod osłonami; wybrane zagadnienia z warzywnictwa; rozbiorcze traktowanie warzyw;

Dla specjalności Sadownictwo i uprawa winorośli: rośliny jagodowe; kultury in vitro w sadownictwie; ocena jakości owoców; innowacyjne technologie upraw sadowniczych; uprawa winorośli; proekologiczna produkcja sadownicza; uprawa winorośli; proekologiczna produkcja sadownicza; logistyka produktów sadowniczych; klasyfikacja win; pomologia; integrowana ochrona roślin sadowniczych; hodowla pszczół; praktikum z sadownictwa

 

Specjalności

Agroekologia i ochrona roślin,
Bioinżynieria,
Sadownictwo i uprawa winorośli,
Rośliny ozdobne,
Rośliny warzywne.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska