Oferta Dydaktyczna

Studia II Stopnia - Kierunek Biologia stosowana

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 4
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 120
Łączna liczba godzin zajęć - 1233

 

Kierunki pokrewne

Biologia; biotechnologia; hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich; leśnictwo; ochrona środowiska; ogrodnictwo; rolnictwo; zootechnika.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Metody statystyczne w biologii; metodologia nauk przyrodniczych; genetyka molekularna; techniki mikroskopowe; analiza instrumentalna; cytobiochemia; kultury in vitro; język obcy; endokrynologia porównawcza; ekologia roślin; hydrobiologia; bioinformatyka; aspekty etyczno-filozoficzne w hodowli zwierząt; bioetyka; genetyka człowieka z elementami antropologii; paleobiologia; ekologia ewolucyjna; toksykologia środowiskowa; biogeografia; chronobiologia; bioróżnorodność organizmów; filogenetyka molekularna.

 

Przedmioty fakultatywne

Kultura, sztuka i tradycja regionu; akwarystyka; alternatywne użytkowanie zwierząt; behawior gospodarskich zwierząt przeżuwających; bezpieczeństwo narodowe; bioinżynieria komórek i tkanek zwierzęcych; biologia adaptacji środowiskowych roślin; biomonitoring; biotechnologia gamet i zarodków ssaków; carp culture; cytogenetyka roślin; fauna środowiska hodowlanego; fizjologia i patomorfologia komórki zwierzęcej; genetyczny monitoring gatunków zagrożonych; gospodarowanie populacjami zwierząt wolnożyjących; manipulacje na protoplastach i komórkach roślinnych; modelowanie systemów biologicznych; molekularne metody oceny jakości produktów pochodzenia zwierzęcego; molekularne uwarunkowania umaszczenia zwierząt; ocena ryzyka wykorzystania analiz; patofizjologia roślin; podstawy cytogenetyki zwierząt ; podstawy kynologii; podstawy nutrigenomiki; regulacja metabolizmu; sposoby odżywiania się zwierząt; środowiskowe uwarunkowania użytkowania roślinożernych parzystokopytnych; wirusologia ogólna; wykorzystanie markerów genetycznych w hodowli zwierząt; zaburzenia fizjologicznych funkcji; zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne surowców paszowych; zastosowanie izotopów i przeciwciał w biologii i medycynie; zastosowanie metod inżynierii genetycznej w fizjologii zwierząt; zastosowanie programów bioinformatycznych w genetyce molekularnej.

 

Specjalności

brak

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych, a także zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. W programie studiów istotną część stanowią treści z zakresu biologii stosowanej (aplikacyjnej). Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwenta cechuje znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka naukowego z zakresu biologii stosowanej. Absolwent nabywa umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz różnymi metodami i technikami analitycznymi. Potrafi zaplanować i wykonać eksperyment z zastosowaniem poznanych metod oraz zaproponować metody przeprowadzenia wskazanych oznaczeń i ocenić ich przydatność dla badanego materiału. Potrafi opracować wybrany problem z zakresu biologii stosowanej na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, formułując własne opinie i wnioski. W trakcie studiów II stopnia absolwent zostanie przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych oraz podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent studiów magisterskich kierunku biologia stosowana posiada pogłębioną wiedzę z zakresu technik mikroskopowych, analizy instrumentalnej, chronobiologii, cytobiochemii, genetyki molekularnej, bioinformatyki, endokrynologii porównawczej, hydrobiologii, kultur in vitro, ekologii roślin, toksykologii środowiskowa, ekologii ewolucyjnej, filogenetyki molekularnej, bioróżnorodności organizmów i innych. Absolwent jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej i pracy w instytucjach wykorzystujących nowoczesne techniki analityczne. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów II stopnia, jest przygotowany do pracy w: instytutach naukowo-badawczych, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny; przemyśle; administracji państwowej i rządowej; placówkach ochrony przyrody i samorządowej jako ekspert i rzeczoznawca z zakresu ochrony środowiska, a także w szkolnictwie – po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska