Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 980

 

Kierunki pokrewne

Budownictwo hydrotechniczne; budownictwo; inżynieria środowiska; inżynieria wodna i sanitarna; melioracje.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi projektować i realizować zadania studialne oraz prace programowe dla podejmowania przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej, ochrony przed zjawiskami ekstremalnymi, budownictwa hydrotechnicznego i wodno-melioracyjnego w większej skali przestrzennej. Jest w stanie organizować i kierować zasobami ludzkimi oraz wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, podbudowaną zagadnieniami z nauk ścisłych i przyrodniczych. Posługuje się specjalistycznym językiem polskim i obcym z zakresu tematyki dotyczącej inżynierii i gospodarki wodnej oraz wykorzystuje w swojej działalności zawodowej zaawansowane narzędzia inżynierskie i technik informatyczne. Do szczegółowych kompetencji absolwenta należy: interpretacja wpływu budowli wodnych na ekosystemy; projektowanie, eksploatacja i nadzór nad inwestycjami służącymi gospodarowaniu zasobami wodnymi; sporządzanie oceny zagrożenia powodzią i suszą oraz wykonywanie opracowań technicznych służących przeciwdziałaniu lub ograniczaniu skutków występowania ekstremalnych zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych; sporządzanie studiów hydrologicznych, hydraulicznych i geotechnicznych dla celów inżynierii wodno-melioracyjnej; sporządzanie bilansów klimatycznych i wodno-gospodarczych; przygotowanie i wdrażanie programów zintegrowanego gospodarowania wodami. Program studiów magisterskich uwzględnia wszystkie sfery działalności specjalistycznej w zakresie racjonalne gospodarki wodnej i jest odpowiedzią na zachodzące zmiany klimatyczne oraz coraz częściej pojawiające się ekstremalne zjawiska meteorologiczno-hydrologiczne. Kwalifikacja w postaci dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia umożliwa absolwentowi staranie się o certyfikat Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, potwierdzający kompetencje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych.

Absolwent kierunku Inżynieria i gospodarka wodna po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, może ubiegać się o państwowe uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia budowlane) w specjalności:

  • inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń,
  • konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku inżynieria i gospodarka wodna może być zatrudniony w: biurach projektowych i firmach konsultingowych; przedsiębiorstwach wykonawczych realizujących inwestycje z zakresu budownictwa wodnego i hydrotechnicznego; biurach zajmujących się planowaniem przestrzennym; Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie; Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej; instytucjach i urzędach administracji samorządowej i rządowej; jednostkach projektujących, realizujących i eksploatujących urządzenia melioracyjne; jednostkach sporządzających oceny oddziaływania na środowisko i ekspertyzy związane z gospodarowaniem wodą; uczelniach wyższych i instytutach naukowych. Absolwent kierunku może być także rzeczoznawca z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego oraz prowadzić własną firmę wykonawczą, biuro projektowe lub doradztwa technicznego w swojej branży.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska