Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Geodezja i kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 studia stacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów

3

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina wiodąca

inżynieria lądowa i transport

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

90

Łączna liczba godzin zajęć

664

Przedmioty obowiązkowe

Geodezyjne urządzanie terenów rolnych; kataster nieruchomości; krzywe i powierzchnie w zastosowaniach w geodezji; satelitarne techniki pomiarowe; wycena nieruchomości rolnych i leśnych; wycena nieruchomości; planowanie przestrzenne; zaawansowane metody opracowania obserwacji; zarządzanie firmą geodezyjno-projektową; ćwiczenia terenowe; język obcy; gospodarka nieruchomościami; geodezja fizyczna z geodynamiką; fotogrametria bliskiego zasięgu; geodezja inżynieryjna; Kraków i okolice jak centrum kulturotwórcze Polski; projektowanie terenów osiedlowych; zaawansowane techniki GIS; etyka gospodarcza.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Geodezja rolna i wycena nieruchomości: podstawy wiedzy ekonomicznej; wycena nieruchomości; budownictwo i kosztorysowanie; podstawy prawa i postępowania administracyjnego; podstawy statystyki, ekonometrii i wyceny masowe; wyceny specjalne; zarządzanie i obrót nieruchomościami;

Dla specjalności Geoinformatyka: BIM – modelowanie i przetwarzanie informacji o budynkach; programowanie w geomatyce; systemy informatyczne w opracowaniach geodezyjnych; modelowanie 3D; narzędzia informatyczne w geodezji; geoinformacja w zarządzaniu kryzysowym.

Specjalności

Geodezja rolna i wycena nieruchomości,

Geoinformatyka.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku geodezja i kartografia, posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych związanych z geodezyjnymi pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości, geodezyjnym urządzaniem terenów rolnych i leśnych, fotogrametrią cyfrową i pomiarami GPS. Absolwent studiów II stopnia specjalności geodezja rolna i wycena nieruchomości zwolniony jest z obowiązku odbywania studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, natomiast musi odbyć praktykę zawodową, przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości. W ramach studiów II stopnia realizowana jest druga specjalność: geoinformatyka. Absolwent specjalności geoinformatyka jest przygotowany do pracy przy projektowaniu, wdrażaniu i wykorzystywaniu systemów geoinformacyjnych w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji przestrzennych oraz informacji opisowych, jak również ich udostępniania.

Absolwenci mogą uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjna obsługa inwestycji oraz geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin państwowy ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia zawodowe w zakresach: geodezyjne pomiary podstawowe oraz redakcja map oraz fotogrametria i teledetekcja absolwenci mogą uzyskać po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia.

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci mogą pracować w wydziałach geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami urzędów administracji publicznej (samorządowej i rządowej), w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, biurach geodezji i terenów rolnych w biurach projektowych, w firmach budowlanych lub też prowadzić własne przedsiębiorstwa świadczące usługi z szerokiego zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, wyceny nieruchomości, przetwarzania danych geoprzestrzennych.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Kierunki pokrewne

brak

 

  studia niestacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów

3

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina wiodąca

inżynieria lądowa i transport

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

90

Łączna liczba godzin zajęć

943

Przedmioty obowiązkowe

Geodezyjne urządzanie terenów rolnych; kataster nieruchomości; krzywe i powierzchnie w zastosowaniach w geodezji; satelitarne techniki pomiarowe; wycena nieruchomości rolnych i leśnych; wycena nieruchomości; planowanie przestrzenne; zaawansowane metody opracowania obserwacji; zarządzanie firmą geodezyjno-projektową; ćwiczenia terenowe; język obcy; gospodarka nieruchomościami; geodezja fizyczna z geodynamiką; fotogrametria bliskiego zasięgu; geodezja inżynieryjna; Kraków i okolice jak centrum kulturotwórcze Polski; projektowanie terenów osiedlowych; zaawansowane techniki GIS; etyka gospodarcza.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Geodezja rolna i wycena nieruchomości: podstawy wiedzy ekonomicznej; wycena nieruchomości; budownictwo i kosztorysowanie; podstawy prawa i postępowania administracyjnego; podstawy statystyki, ekonometrii i wyceny masowe; wyceny specjalne; zarządzanie i obrót nieruchomościami;

Dla specjalności Geoinformatyka: BIM – modelowanie i przetwarzanie informacji o budynkach; programowanie w geomatyce; systemy informatyczne w opracowaniach geodezyjnych; modelowanie 3D; narzędzia informatyczne w geodezji; geoinformacja w zarządzaniu kryzysowym.

Specjalności

Geodezja rolna i wycena nieruchomości,

Geoinformatyka.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Kierunki pokrewne

brak

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska