Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Biotechnologia

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 933

 

Kierunki pokrewne

Bioinżynieria; biologia stosowana; biomonitoring i biotechnologia ekologiczna; biotechnologia stosowana roślin.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Przedmioty obowiązkowe

Metodologia pracy doświadczalnej; język obcy; ekonomika w biotechnologii; prawo patentowe; ocena ryzyka wykorzystania analiz molekularnych; analiza proteomu; metody badania ekspresji genów; diagnostyka molekularna i cytogenetyczna w biotechnologii zwierząt; ekotoksykologia; zarządzanie jakością w biotechnologii; zastosowanie izotopów i przeciwciał w diagnostyce laboratoryjnej; enzymy żywności i ich analityka; diagnostyka procesów fermentacyjnych i napojów; analiza genomu; bioinformatyka; regionalizm dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; etyczne aspekty manipulacji systemów przyrodniczych, komórkowych i genetycznych; podstawy nutrigenomiki;

 

Przedmioty fakultatywne

Chromatograficzne metody analizy żywności; mikromanipulacje na gametach i zarodkach ssaków; podstawy farmacji przemysłowej; procedury i techniki stosowane w badaniach na zwierzętach; techniki otrzymywania i oceny GMO; bioinżynieria komórek i tkanek zwierzęcych; podstawy technik histologicznych i analiza instrumentalna komórki; biotechnologia na rynku pracy; english in environment al sciences; filogenetyka molekularna; metody analityczne stosowane w badaniach żywienia zwierząt; substancje przeciwutleniające i biostymulujące; żywienie zwierząt laboratoryjnych; podstawy neuroendokrynologii; postępowanie z materiałem biologicznym w badaniach naukowych; diagnostyka mikrobiologiczna; selekcja w kulturach in vitro roślin.

 

Specjalności

Biotechnologia stosowana,
Analityka biotechnologiczna.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent z tytułem magister inżynier biotechnolog posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin, zwierząt, żywności, medycynie ludzkiej i weterynaryjnej oraz ochronie środowiska. Posługuje się metodami analitycznymi i diagnostycznymi stosowanymi w hodowli roślin i zwierząt, produkcji żywności i pasz, ochronie zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronie środowiska. Potrafi wykonać analizy mikrobiologiczne, biochemiczne, molekularne i bioinformatyczne drobnoustrojów i organizmów wyższych oraz fizyko-chemiczne podłoży, wód i ścieków, dobierać i wykorzystywać metody analityczne, modyfikować je, opracowywać i interpretować wyniki. Zna aspekty prawne i etyczne związane z wykorzystaniem biotechnologii w badaniach naukowych i działalności gospodarczej. Potrafi obiektywizować opinię w zakresie oceny skutków wdrażania nowych technologii w różnych obszarach biotechnologii. Absolwent specjalności Analityka biotechnologiczna posiada umiejętności wykorzystania narzędzi analitycznych i diagnostycznych oraz rozwiązywania problemów w podstawowych procesach biotechnologicznych. Absolwent specjalności Biotechnologia stosowana ma szeroką wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności w zakresie różnorodnych metod biotechnologicznych wykorzystywanych do poznania mechanizmów zachodzących w żywych organizmach oraz zmian wywoływanych przez organizmy lub ich produkty w procesach biotechnologicznych.

Absolwent potrafi korzystać z narzędzi internetowych w tym z baz danych i publikacji naukowych w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczących zagadnień biotechnologicznych, posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2+, umie planować doświadczenia i analizować wyniki metodami statystycznymi, a także przygotowywać prace pisemne i prezentacje multimedialne oraz analizować i dyskutować problemy agrobiotechnologii, biotechnologii przemysłowej i środowiskowej.

 

Możliwość zatrudnienia

Magister inżynier biotechnolog może pracować w przedsiębiorstwach prowadzących działalność obejmującą wykorzystanie agrobiotechnologii oraz bioprocesów w produkcji żywności, pasz i ochronie środowiska. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych o profilu mikrobiologicznym, medycznym, farmaceutycznym, biochemicznym, molekularnym, a także w instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych w zakresie biotechnologii roślin, zwierząt i żywności. Ponadto, w urzędach administracji samorządowej i państwowej w zakresie zagadnień związanych z biotechnologią i ochroną własności intelektualnej. Może także tworzyć i rozwijać własną działalność gospodarczą. Jest przygotowany do pracy na terenie całego kraju oraz za granicą.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i specjalistyczne umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień zawodowych potrzebnych do pracy np. w zawodzie analityka, diagnosty czy inspektora w zakresie działalności związanej z analityką i diagnostyką stosowaną w medycynie, farmacji, bioprocesach technologii produkcji żywności, hodowli roślin i zwierząt, czy gospodarce odpadami. Posiada umiejętności samokształcenia i pracy zespołowej.

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska