Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Biotechnologia

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Rodzaj studiów:

studia II stopnia to studia magisterskie, trwające 1,5 roku (3 semestry), kończące się egzaminem dyplomowym magisterskim, absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera i ma prawo do ubiegania się o przyjęcie na III stopień kształcenia obejmujący 4 letnie studia doktoranckie

Profil studiów:

ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk przyrodniczych

Forma:

studia stacjonarne

Profil absolwenta:

absolwent studiów II stopnia na kierunku biotechnologia, posiada wiedzę ogólną z zakresu biotechnologii, a w szczególności z zakresu metod wykorzystywanych w szeroko pojętej biotechnologii roślin, zwierząt, żywności, medycynie ludzkiej i weterynaryjnej, ochronie środowiska. Nabył również umiejętności posługiwania się metodami biotechnologicznymi (analiza, diagnostyka, techniki biomolekularne) w takich dziedzinach jak hodowla roślin i zwierząt, produkcja żywności i pasz, ochrona środowiska, ochrona zdrowia ludzi i zwierząt. Umiejętności absolwenta dotyczą również stosowania bardzo specjalistycznej, nowoczesnej aparatury badawczej.

Absolwenci studiów II stopnia są bardzo dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach III stopnia (studia doktoranckie) na uczelniach krajowych i zagranicznych. Posługują się biegle fachowym językiem obcym (angielskim, niemieckim lub francuskim).

Specjalności:

Analityka biotechnologiczna

Biotechnologia stosowana

Kierunki pokrewne:

ogrodnictwo (specjalność bioinżynieria),
biologia,
bioinżynieria zwierząt,
rolnictwo (specjalność agrobiologia).

 

 Analityka biotechnologiczna

Absolwent studiów II stopnia kierunku biotechnologia o specjalności Analityka biotechnologiczna ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki oraz w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Student kończący studia II stopnia na specjalności Analityka biotechnologiczna jest dobrze przygotowany, do podjęcia pracy nie tylko w jednostkach na terenie całego kraju, ale również w instytutach oraz laboratoriach zagranicznych.

Absolwent posiada zdolności organizacji procesów produkcyjnych, oraz praktyczną znajomość nowoczesnych technik biotechnologicznych, posiada dużą wiedzę z zakresu wykorzystywanych w biotechnologii roślin, zwierząt, żywności, medycynie ludzkiej i weterynaryjnej, a także ochronie środowiska. Posiada umiejętności posługiwania się metodami biotechnologicznymi (analiza, diagnostyka, techniki bimolekularne) w takich dziedzinach jak hodowla roślin i zwierząt, produkcja żywności i pasz, ochrona środowiska, ochrona zdrowia ludzi i zwierząt. Umiejętności absolwenta dotyczą również stosowania specjalistycznej, nowoczesnej aparatury badawczej. Interdyscyplinarne i wszechstronne wykształcenie umożliwia absolwentowi specjalności Analityka biotechnologiczna współpracę ze specjalistami z innych dziedzin.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych oraz planowania i wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego. Umiejętności te mogą być wykorzystywane w przemyśle fermentacyjnym, spożywczym, paszowym, farmaceutycznym, biopreparatów oraz wykorzystującym inżynierię genetyczną. Studia II stopnia na kierunku biotechnologia o specjalności Analityka biotechnologiczna przygotowują do podjęcia pracy na szczeblu wykonawczym lub kierowniczym, oraz do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Absolwent ma możliwość podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

 

Program kształcenia:

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich na specjalności Analityka biotechnologiczna, podzielone są na następujące grupy:

grupę treści podstawowych: metodologia pracy doświadczalnej, język obcy, rozwój kultury i sztuki regionu i wychowanie fizyczne;

grupę treści kierunkowych: ekotoksykologia, ekonomika w biotechnologii, etyczne aspekty manipulacji systemów przyrodniczych, komórkowych i genetycznych, prawo patentowe, zarządzanie jakością w biotechnologii i ocena ryzyka wykorzystania analiz molekularnych;

Przedmioty specjalnościowe: analiza proteomu, metody badania ekspresji genów, diagnostyka molekularna i cytogenetyczna w biotechnologii zwierząt, zastosowanie izotopów i przeciwciał w diagnostyce laboratoryjnej, enzymy żywności i ich analityka, analiza genomu, bioinformatyka, podstawy nutrigenomiki;

Przedmioty do wyboru: techniki otrzymywania i oceny GMO, podstawy farmacji przemysłowej, podstawy technik histologicznych i analiza instrumentalna komórki, metody instrumentalne w analizie żywności, bioinżynieria komórek i tkanek zwierzęcych, chromatograficzne metody analizy żywności, filogenetyka molekularna, selekcja w kulturach in vitro roślin, analiza molekularna w fizjologii i patologii zwierząt, diagnostyka mikrobiologiczna i inne;

Studia II stopnia obejmują łącznie 904 godzin dydaktycznych.

Obowiązkowe przedmioty podstawowe realizowane są w wymiarze 135 godzin. Przedmioty specjalnościowe stanowią 670 godzin. Seminarium dyplomowe i praca magisterska obejmuje 60 godzin. Praktyka dyplomowa trwa 4 tygodnie.

 

Biotechnologia stosowana

Absolwent kończący studia II stopnia na kierunku biotechnologia o specjalności Biotechnologia stosowana, posiada wiedzę ogólną z zakresu biotechnologii, a w szczególności z zakresu metod wykorzystywanych w szeroko pojętej biotechnologii roślin, zwierząt, żywności, medycynie ludzkiej i weterynaryjnej, ochronie środowiska. W trakcie studiów nabywa umiejętności posługiwania się metodami biotechnologicznymi (analiza, diagnostyka, techniki biomolekularne) w takich dziedzinach jak hodowla roślin i zwierząt, produkcja żywności i pasz, ochrona środowiska, ochrona zdrowia ludzi i zwierząt.

Absolwent kierunku biotechnologii o specjalności Biotechnologia stosowana ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Absolwent specjalności Biotechnologia stosowana posiada zdolność organizacji procesów produkcyjnych i prowadzenia rozliczeń finansowych.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent tej specjalności jest dobrze przygotowany, do podjęcia pracy nie tylko w jednostkach na terenie całego kraju, ale również w instytutach oraz laboratoriach zagranicznych.

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach III stopnia (studia doktoranckie) na uczelniach krajowych i zagranicznych.

 

Program kształcenia:

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich na specjalności Biotechnologia stosowana, podzielone są na następujące grupy:

grupę treści podstawowych: metodologia pracy doświadczalnej, język obcy, rozwój kultury i sztuki regionu i wychowanie fizyczne;

grupę treści kierunkowych: ekofizjologia roślin, ekonomika w biotechnologii, etyczne aspekty manipulacji systemów przyrodniczych, komórkowych i genetycznych, prawo patentowe, zarządzanie jakością w biotechnologii i ocena ryzyka wykorzystania analiz molekularnych;

przedmioty specjalnościowe: adaptacja i bioremediacja, doskonalenie roślin uprawnych, biotechnologia zwierząt, diagnostyka molekularna DNA w hodowli zwierząt, food fermentations, biotechnologia wody i ścieków, bioinformatyka, analiza instrumentalna, biotechnologia witamin;

przedmioty do wyboru: żywienie, a choroby cywilizacyjne, biologia rozwoju roślin, fizjologia i patomorfologia komórki zwierzęcej, podstawy mikrobiologii weterynaryjnej, patofizjologia i hodowla odpornościowa roślin, genetyka molekularna, a jakość produktów zwierzęcych, biotechnologia żywności, podstawy neuroendokrynologii, diagnostyka mikrobiologiczna chorób człowieka, biotechnologia komponentów aromatu i smaku, zastosowanie izotopów i przeciwciał w diagnostyce laboratoryjnej, winiarstwo i inne.

W semestrze II i III studenci, mają możliwość wyboru spośród szerokiej gamy przedmiotów (około 30%) związanej z wybraną ścieżką tematyczną danej specjalności (biotechnologia roślin, zwierząt i żywności).

Studenci studiów II stopnia kierunku biotechnologia oprócz programu studiów, mają także możliwość odbycia wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach biotechnologicznych, poszerzających ich wiedzę w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Istnieje również możliwość uczestniczenia w eksperymentach i badaniach naukowych prowadzonych w Katedrach Uniwersytetu Rolniczego Wydziałów współtworzących kierunek biotechnologia. W trakcie studiów studenci odbywają 4 tygodniową praktykę dyplomową w jednostce, w której będą wykonywać pracę magisterską.

Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która łączy różne dyscypliny naukowe. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, jak również w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach. Dlatego nie bez powodu mówi się, iż Biotechnologia jest nowoczesnym i przyszłościowym kierunkiem, cieszącym się dużym zainteresowaniem młodzieży. Corocznie chęć studiowania zgłasza duża liczba absolwentów szkół średnich. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem tej dziedziny zarówno pod względem tworzenia naukowych podstaw inżynierii genetycznej, jak i zastosowań w praktyce. Na rynki wielu krajów weszły już produkty żywnościowe i farmaceutyczne wytwarzane przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Poszerzają się możliwości zastosowania biotechnologii w medycynie, rolnictwie, ochronie środowiska i wielu innych dziedzinach życia.

Proces dydaktyczny biotechnologii realizuje kadra naukowo-dydaktyczna zatrudniona w 40 jednostkach należących do 7 Wydziałów Uniwersytetu Rolniczego. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową dysponującą nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną. Zajęcia prowadzone są również przez pracowników Instytutu Fizjologii Roślin PAN, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Nauczyciele akademiccy wykładający na Biotechnologii specjalizują się w różnych dziedzinach, współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi i zakładami przemysłowymi w kraju i za granicą (Anglia, Niemcy, Holandia, Francja, USA).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska