Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Sztuka ogrodowa

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 


 studia stacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 861

 

Kierunki pokrewne

Architektura krajobrazu; ogrodnictwo.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Program studiów

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent drugiego stopnia kierunku sztuka ogrodowa, z tytułem mgr inż. ma pogłębioną wiedzę ogrodniczą oraz wiedzę z zakresu projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów. Posiada obszerną wiedzę z zakresu projektowania zintegrowanego, ogrodów edukacyjnych i terapeutycznych. Biegle korzysta z zaawansowanych cyfrowych narzędzi do projektowania. Zna i potrafi zastosować normy i przepisy branżowe w kształtowaniu i pielęgnacji przestrzeni zamkniętych i otwartych terenów zieleni. Absolwent ma wiedzę prawną i ekonomiczną, która pozwala na zarządzanie na etapie projektowym i realizacyjnym oraz umożliwia mu pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie sztuki ogrodowej. Ma fundamentalną wiedzę do podjęcia podyplomowej praktyki zawodowej w zakresie rewaloryzacji ogrodów zabytkowych, a w konsekwencji do rozpoczęcia samodzielnej pracy w tej dziedzinie. Jest też przygotowany do starania się o uzyskanie licencji rzeczoznawcy w szerokim obszarze sztuki ogrodowej. Absolwent ma świadomość znaczenia różnorodności biologicznej i zna nowoczesne metody jej ochrony, oraz zna mechanizmy reakcji roślin na stres, a zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce zawodowej.

W programie studiów położony jest nacisk na zdobywanie umiejętności, rozwiązywanie zadań problemowych i samodzielną pracę w pracowniach projektowych wyposażonych w nowoczesne programy komputerowe, oraz w obiektach szklarniowych, a także w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę pomiarową. Realizowane są praktyki w firmach produkujących rośliny ozdobne, w biurach projektowych oraz zakładających ogrody i pielęgnujących zieleń, zarówno w kraju jak i za granicą. Studenci prowadzą własne prace projektowe lub eksperymentalne prace badawcze, które mogą być realizowane zarówno w Uczelni, innej instytucji naukowej jak i w wybranym przedsiębiorstwie.

Możliwość zatrudnienia

Magister inżynier kierunku sztuka ogrodowa może rozpocząć i prowadzić samodzielną i niezależną działalność gospodarczą. Może podjąć pracę w pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów, w firmach developerskich, urzędach administracji. Po zdobyciu przewidzianych prawem uprawnień pedagogicznych może podjąć działalność nauczycielską w zakresie zdobytej wiedzy zawodowej. Może też rozwijać naukową karierę na studiach trzeciego stopnia. Po zakończeniu unikatowego kierunku posiada duży wachlarz umiejętności zawodowych do osiągnięcia sukcesu i podniesienia konkurencyjności w swojej branży, zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej, ponieważ jest dobrze przygotowany do pracy na terenie całego kraju oraz za granicą.

 


 studia niestacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 522

 

Kierunki pokrewne

Architektura krajobrazu; ogrodnictwo.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Program studiów

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska