Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Sztuka ogrodowa

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Rodzaj studiów:

studia II stopnia, studia magisterskie, trwają 1,5 roku (3 semestry), kończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym magisterskim. Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera i ma prawo do ubiegania się o przyjęcie na III stopień kształcenia obejmujący 4-ro letnie studia doktoranckie.

Profil studiów:

ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

student korzysta z kompleksowego szkolenia teoretycznego i praktycznego, pogłębia wiedzę ogrodniczą oraz wiedzę z zakresu projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów. Poszerza swoją wiedzę w zakresie projektowania zintegrowanego, ogrodów edukacyjnych i terapeutycznych. Biegle korzysta z zaawansowanych cyfrowych narzędzi do projektowania. Zna i potrafi zastosować normy i przepisy branżowe w kształtowaniu i pielęgnacji przestrzeni zamkniętych i otwartych środowiska przyrodniczego. Absolwent ma wiedzę prawną i ekonomiczną, która pozwala na zarządzanie na etapie projektowym i realizacyjnym oraz umożliwia mu pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie sztuki ogrodowej. Ma fundamentalną wiedzę do podjęcia podyplomowej praktyki zawodowej w zakresie rewaloryzacji ogrodów zabytkowych, a w konsekwencji do rozpoczęcia samodzielnej pracy w tej dziedzinie. Jest też przygotowany do starania się o uzyskanie licencji rzeczoznawcy w szerokim obszarze sztuki ogrodowej.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają absolwentowi sztuki ogrodowej sposobność rozpoczęcia i prowadzenia samodzielnej i niezależnej działalności gospodarczej. Może podjąć pracę w pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów, w firmach developerskich, urzędach administracji. Po zdobyciu przewidzianych prawem uprawnień pedagogicznych może podjąć działalność nauczycielską w zakresie zdobytej wiedzy zawodowej. Może też rozwijać naukową karierę na studiach III stopnia. Po zakończeniu unikatowego kierunku posiada duży wachlarz umiejętności zawodowych do osiągnięcia sukcesu i podniesienia konkurencyjności w swojej branży, zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej.

Kierunki pokrewne:

architektura krajobrazu,
ogrodnictwo.

 

Program kształcenia:

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich podzielone są na następujące grupy:

przedmioty kształcenia ogólnego: metody badań socjologicznych, komunikacja społeczna, język obcy, wychowanie fizyczne, rozwój kultury i sztuki regionu;

przedmioty kierunkowe: historia sztuki ogrodowej, fizjologia stresu roślin, ochrona różnorodności roślin ex situ, wybrane zagadnienia z biochemii, ekologia fauny ogrodowej, prawo w terenach zieleni przedsiębiorczość i marketing, kosztorysowanie prac ogrodowych, komputerowa wizualizacja projektów, projektowanie zintegrowane, ogrody terapeutyczne, rewaloryzacja ogrodów historycznych, dekoracyjne kształtowanie koron roślin sadowniczych, roślinne aranżacje wnętrz, współczesne nurty w projektowaniu kompozycji roślin zielnych, ogrody edukacyjne;

przedmioty do wyboru: grafika rastrowa w projektowaniu ogrodów, agroturystyka, fotografia przyrodnicza, florystyka kreatywna, podstawy arborystyki, rośliny w procesie inwestycyjnym, wartość odżywcza produktów ogrodniczych, modyfikacje genetyczne roślin, diagnostyka molekularna roślin, roślinność synantropijna w tenarach zieleni, diagnostyka żywienia roślin, roślinność terenów zdegradowanych, ochrona i rekultywacja gleb;

seminaria dyplomowe i praca magisterska;

praktyka dyplomowa.

Studia II stopnia obejmują łącznie 879 godzin dydaktycznych.

Przedmioty kształcenia ogólnego obejmują 129 godzin. Obowiązkowe przedmioty realizowane są w wymiarze 555 godzin. Przedmioty do wyboru realizowane są w czasie 120 godzin. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy magisterskiej obejmuje 75 godzin. Praktyka dyplomowa trwa 4 tygodnie.

Sztuka ogrodowa to twórcza działalność obejmująca projektowanie, zakładanie oraz pielęgnację ogrodów, parków i terenów zieleni z wykorzystaniem właściwie dobranych roślin, harmonijnie łączonych z elementami architektonicznymi. W czasie nauki student zdobywa także wiedzę i umiejętności z zakresu sztuki układania kwiatów, zwanej florystyką, a także z zakresu terapii ogrodniczej. Absolwenci są przygotowani do rozpoczęcia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, do podjęcia pracy w pracowniach projektowych, firmach zakładających i pielęgnujących ogrody, w firmach developerskich oraz w administracji. Mogą także zająć się produkcją roślin ozdobnych, ich sprzedażą oraz marketingiem. Po zakończeniu Sztuki Ogrodowej absolwent posiada szeroki wachlarz umiejętności, aby osiągnąć sukces nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej.

Proces dydaktyczny w ramach kierunku sztuka ogrodowa realizuje kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Rolniczego. Wysoką jakość nauczania gwarantują kwalifikacje interdyscyplinarnego zespołu, nie tylko w zakresie ogrodnictwa, ale też nauk technicznych (architektura i urbanistyka) oraz sztuk plastycznych (sztuki piękne). Niektóre zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego.

Na studiach II stopnia student odbywa łącznie 160 godzin praktyki, w czasie których nabywa umiejętność rozpoznawania i odnajdywania się na rynku pracy, zapoznaje się ze środowiskiem pracy wykorzystując wiedzę zdobytą podczas studiów, uzyskuje kompetencje społeczne, w tym umiejętność pracy w grupie.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska