Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek International Master of Horticultural Science

Wydział Biotechnologii I Ogrodnictwa

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa wraz z Wydziałem Ogrodniczym w Lednicach (MENDELU) Uniwersytetu Mendla w Brnie oraz Wydziałem Ogrodnictwa i Inżynierii Krajobrazu Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze przygotowały wspólny międzynarodowy program edukacyjny International Master of Horticultural Science - Magister Nauk Ogrodniczych – Studia Międzynarodowe (Mgr SM).

Kierunek prowadzony na II stopniu kształcenia jest międzynarodowym programem specjalistycznym, dlatego jest oficjalnie prowadzony w języku angielskim. Studenci przygotowują pracę magisterską na uczelni macierzystej i kończą studia prezentując i omawiając wyniki pracy magisterskiej (obrona pracy). Po egzaminie dyplomowym każda z uczelni macierzystych nadaje tytuł zawodowy International Master of Horticultural Science - Magister Nauk Ogrodniczych – Studia Międzynarodowe (w skrócie Mgr SM).

Kierunek studiów międzynarodowych International Master of Horticultural Science koncentruje się na kształceniu i szkoleniu studentów w celu przygotowania ich do przyszłej pracy w ogrodnictwie, tj. w dziedzinach zarządzania, handlu i usług, a także do pracy na szczeblu rządowym w instytucjach europejskich w tym sektorze. W trakcie studiów studenci mogą uzyskać specjalizację na podstawie odbycia i zaliczenia kursów zarówno obowiązkowych jak i fakultatywnych, wybranych w odniesieniu do aktualnych trendów w nowoczesnej europejskiej produkcji ogrodniczej.

 

Rodzaj studiów:

II stopień obejmuje studia magisterskie trwające 2 lata (4 semestry)

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma:

studia stacjonarne

Szczegółowa charakterystyka kierunku:

Program obejmuje łącznie 881-970 ( w zależności od wybranych kursów): w tym moduł zajęć z zakresu nauk ogólnych i podstawowych w wymiarze 30 godzin, moduł zajęć obowiązkowych realizowanych w zakresie 488 godzin, oraz moduł przedmiotów do wyboru 303-392 godziny. Seminarium dyplomowe oraz praca magisterska obejmują 75 godzin.

Sylwetka absolwenta:

Studia magisterskie mają zapewnić absolwentom zdobycie podstawowej wiedzy dla profilu przedmiotów ogrodniczych ukierunkowanych na międzynarodowe środowisko produkcji ogrodniczej, uzyskanie - po pomyślnym ukończeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu końcowego – tytułu zawodowego magistra, umiejętność syntetyzowania zdobytej wiedzy i zastosowania jej w praktyce, oraz spełnienie wymagań dotyczących ewentualnych studiów doktoranckich.

Absolwenci będą przygotowani do objęcia funkcji kierowniczych w firmach działających w ramach produkcji ogrodniczej, zarówno w sektorach publicznych (rządowych) jak i prywatnych. Znajdą pracę także w instytucjach badawczych i na uczelniach. W związku z tym, że będzie to wspólny, międzynarodowy program studiów, nauczany w języku angielskim, absolwenci uzyskają także dobrą znajomość języka angielskiego, która pozwoli im na znalezienie pracy na wysokich stanowiskach kierowniczych na całym świecie.

Kierunki pokrewne:

rolnictwo,
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych,
ochrona zdrowia roślin,
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna.

 

Program kształcenia:

  • Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe : wiejska turystyka kulturowa, ekologia owadów społecznych, wychowanie fizyczne.
  • Przedmioty kierunkowe : Zintegrowana ochrona upraw ogrodniczych, Genetyka molekularna i genomika roślin, Biostatystyka, Stosowana biotechnologia roślin, Przechowalnictwo owoców, Produkcja owoców pestkowych, Sadownictwo specjalne, Technologie pozbiorcze upraw ogrodniczych, Zintegrowane systemy produkcji owoców, Przycinanie i formowanie drzew owocowych.
  • Przedmioty do wyboru : Systemy uprawy bezglebowej, Polimery w ogrodnictwie, Ekologia owadów społecznych, Podstawy kultur komórek i tkanek roślinnych, Technologia win, Maszyny ogrodnicze, Technologia destylatów owocowych, Nowoczesna produkcja warzywna, Dendrologia ogrodnicza.

Wersja do druku (*.pdf)

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska