Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek International Master of Horticultural Science

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 


 studia stacjonarne II stopnia


Wspólny międzynarodowy program edukacyjny International Master of Horticultural Science - Magister Nauk Ogrodniczych – Studia Międzynarodowe (Mgr SM) prowadzony przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Wydział Ogrodniczy w Lednicach (MENDELU) Uniwersytetu Mendla w Brnie i Wydział Ogrodnictwa i Inżynierii Krajobrazu Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze.

Liczba semestrów - 4
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Język wykładowy - angielski
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 120
Łączna liczba godzin zajęć - 881-970

 

Kierunki pokrewne

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności; rolnictwo; sztuka ogrodowa; technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych; ochrona zdrowia roślin; ochrona zdrowia roślin i kontrola fitosanitarna.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Przedmioty obowiązkowe

Rural Cultural Tourism; Integrated Protection of Hortuculture Crops; Plant Molecular Genetics and Genomics; Biostatistics; Humanistic cource in culture, art and tradition of the region; Applied Plant Biotechnology; Fruit Storage; Stone Fruit Production; Special Fruit Growing; Post Harvest Technology of Horticulture Crops; Integrated System of Fruit Production; Pruning and Training of Fruit Trees.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Magister inżynier ogrodnictwa po kierunku International Master of Horticultural Science prowadzonym w języku angielskim ma poszerzoną wiedzę z zakresu organizacji i technologii produkcji sadowniczej, warzywniczej, roślin ozdobnych i doskonalenia roślin ogrodniczych. Potrafi projektować i modyfikować warunki prowadzenia produkcji ogrodniczej oraz oceniać efektywność stosowanych technologii i systemów produkcji. Stosuje zaawansowane metody analityczne, technologie informatyczne, obsługuje specjalistyczną aparaturę stosowaną w produkcji ogrodniczej. Zna zasady doradztwa rolniczego w odniesieniu do problemów poznawczych, decyzyjnych i realizacyjnych w produkcji ogrodniczej. Zna zasady i przepisy o kwarantannie, wymianie produktów rolniczych obowiązujące w Polsce i krajach UE oraz ustawę o ochronie roślin w Polsce na tle przepisów o ochronie roślin w innych krajach. Zna założenia i możliwe sposoby wykorzystania innowacyjnych technologii w uprawie roślin ogrodniczych. Podejmuje działania mające na celu optymalne wykorzystanie w produkcji ogrodniczej dostępnych zasobów naturalnych w sposób zrównoważony, nieskutkujący pogorszeniem stanu środowiska naturalnego oraz jakości produktów roślinnych. Zdobyte kompetencje społeczne obejmują umiejętność współdziałania w środowisku producentów rolnych w zakresie promocji dobrych praktyk i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji ogrodniczej. Absolwent jest przygotowany do tworzenia wzorców postaw szczególnej dbałości o jakość środowiska i bezpieczeństwa produktów rolnych.

Magister inżynier ogrodnictwa posiada zaawansowaną wiedzę i specjalistyczne umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień zawodowych potrzebnych do pracy w zawodach ogrodnika, hodowcy roślin, projektanta terenów zieleni. Posiada umiejętności samokształcenia i pracy zespołowej.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia własnego gospodarstwa ogrodniczego metodami konwencjonalnymi, integrowanymi i ekologicznymi. Może podjąć pracę w specjalistycznych gospodarstwach zajmujących się produkcją roślin ogrodniczych oraz w przetwórstwie owocowo-warzywnym, administracji, usługach, doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie. Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych, w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin, jako kontroler obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz w doradztwie rolniczym. Jest przygotowany do pracy na szczeblu rządowym w instytucjach europejskich w sektorze ogrodniczym.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska