Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Bioinżynieria zwierząt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 905

 

Kierunki pokrewne

Analityka medyczna; behawiorystyka zwierząt; biotechnologia; hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich; ochrona środowiska; rolnictwo; zootechnika.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu bioinżynierii zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zajęć w laboratoriach. Dysponuje wiedzą teoretyczną i nabytymi umiejętnościami praktycznymi (nowoczesne techniki hodowli komórek i tkanek, techniki biologii molekularnej i metody stosowane w biotechnologii rozrodu zwierząt), pozwalającymi na opis i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu objętego programem nauczania. Absolwenta cechuje znajomość języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy, dzięki temu czyta ze zrozumieniem i biegle wykorzystuje literaturę naukową, a także przygotowuje i wygłasza w języku polskim i angielskim prezentacje z zakresu bioinżynierii zwierząt. Absolwent jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, zna nowoczesne metody analityczne oraz molekularne. Potrafi planować badania i przygotowywać opracowania naukowe; jest przygotowany do kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej w najlepszych uczelniach polskich i zagranicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności zawodowych oraz do aktywnego przystosowywania się do zmieniającej się koniunktury na polskim i zagranicznym rynku pracy. Ma możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej uzyskując 8 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ukończenie studiów daje również prawo do aplikowania na studia podyplomowe.

Możliwość zatrudnienia

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w weterynarii i produkcji zwierzęcej, jednostkach naukowo-badawczych, instytutach branżowych, laboratoriach badawczych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny; przemyśle; administracji; placówkach ochrony przyrody. Może również podjąć pracę w instytucjach zajmujących się planowaniem i organizacją pracy hodowlanej, a także w zakładach higieny weterynaryjnej, placówkach ochrony przyrody oraz w podmiotach nadzorujących kontrolę jakości pasz i żywności, jak również w administracji samorządowej i jednostkach podlegających resortowi rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska