Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Bioinżynieria zwierząt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Studia II stopnia – magisterskie zostaną uruchomione od roku akad. 2018/2019, po wypromowaniu pierwszych absolwentów studiów I stopnia

 

Rodzaj studiów:

studia drugiego stopnia - magisterskie, trwają 3 semestry.

Forma:

studia stacjonarne

Profil absolwenta:

absolwent studiów II stopnia kierunku bioinżynieria zwierząt posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu bioinżynierii zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zajęć w laboratoriach. Absolwent tego kierunku powinien dysponować wiedzą teoretyczną i nabytymi umiejętnościami praktycznymi (nowoczesne techniki hodowli komórek i tkanek, techniki biologii molekularnej), pozwalającymi na opis i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu objętego programem nauczania. Zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, czyta ze zrozumieniem i biegle wykorzystuje literaturę naukową, a także przygotowuje i wygłaszania w języku polskim i angielskim prezentacje z zakresu bioinżynierii zwierząt. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent powinien być przygotowany do pracy w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w weterynarii i produkcji zwierzęcej, jednostkach naukowo-badawczych, instytutach branżowych, laboratoriach badawczych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny; przemyśle; administracji; placówkach ochrony przyrody. Absolwent powinien być przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Kierunki pokrewne:

biotechnologia,
analityka medyczna,
zootechnika,
rolnictwo,
ochrona środowiska,
rybactwo.

 

Program kształcenia obejmuje:

Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, wychowanie fizyczne, aspekty etyczno-filozoficzne w hodowli zwierząt, tradycyjne i regionalne produkty zwierzęce, prawo patentowe, warsztaty – absolwent na rynku pracy
podstawowe: statystyka w naukach przyrodniczych, ekonomika i zarządzanie w przedsiębiorstwie
kierunkowe: metodyka i analiza doświadczeń w naukach przyrodniczych, zastosowanie izotopów i przeciwciał w diagnostyce laboratoryjnej, bioinżynieria procesów komórkowych, bioinformatyka, diagnostyka molekularna, podstawy proteomiki, nutrigenomika, organizmy genetycznie modyfikowane, biologia i hodowla komórek macierzystych, modelowanie systemów biologicznych, ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

Oprócz przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych w programie kształcenia 30% zajęć prowadzonych jest w formie przedmiotów (modułów) do wyboru. W planie studiów II stopnia na kierunku Bioinżynieria zwierząt przewidziana jest 4 tygodniowa praktyka dyplomowa, która stanowi integralną część procesu przygotowania studenta do samodzielnej pracy badawczej, a w szczególności, w powiązaniu z treściami kształcenia w zakresu przedmiotów kierunkowych, ma przygotować go do planowania i prowadzenia badań, gromadzenia i opracowywania wyników i w końcu redakcji pracy magisterskiej. W trakcie praktyki student może gromadzić dokumentację na potrzeby realizacji pracy dyplomowej – magisterskiej (jeżeli wymaga tego specyfika pracy). Praktyka jest zaliczana przez opiekuna naukowego (promotora) pracy na podstawie obserwacji aktywności studenta podczas jej trwania.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska