Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Ekonomia

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Rodzaj studiów:

 

Studia na tym kierunku realizowane są w formie dwuletnich studiów magisterskich II stopnia.

Studia magisterskie przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich kierunków ekonomia oraz zarządzanie. Trwają dwa lata i kończą się napisaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwenci uzyskują tytuł magister ekonomii.

 

Forma:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 

Ekonomika gospodarki żywnościowej

Zarządzanie i marketing w agrobiznesie

 Profil absolwenta:

Absolwenci studiów magisterskich specjalność - Ekonomika gospodarki żywnościowej posiadają wszechstronną i poszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiadają umiejętności wykorzystywania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych, w tym zwłaszcza w gospodarce żywnościowej oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwenci posiadają umiejętności przygotowywania projektów, sporządzania planów biznesu i wniosków aplikacyjnych, potrafią świadczyć usługi doradcze oraz podejmować racjonalne decyzje związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego w kraju i za granicą. Są oni przygotowani do podejmowania pracy w różnych sektorach, a w szczególności w sektorze gospodarki żywnościowej oraz do prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwenci specjalności Zarządzanie i marketing w agrobiznesie posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomii oraz nauk o zarządzaniu, znają sposoby rozwiązywania różnych problemów dotyczących przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posiadają umiejętności przeprowadzania analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania, a także organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzkimi, negocjowania i przekonywania. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, specjalistów ds. zarządzania, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnego biznesu.

Kierunki pokrewne:

zarządzanie,
zarządzanie i inżynieria produkcji,
finanse i rachunkowość,
rachunkowość i controlling,
polityka społeczna,
administracja,
gospodarka i administracja publiczna,
międzynarodowe stosunki gospodarcze,
stosunki międzynarodowe,
analityka gospodarcza,
gospodarka przestrzenna,
metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne,
logistyka,
informatyka i ekonomia.

 

Program kształcenia

Studia II stopnia magisterskie trwają 4 semestry i obejmują łącznie 870 godzin dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów oraz kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej.

Program studiów II stopnia na kierunku ekonomia obejmuje trzy grupy przedmiotów:

Przedmioty podstawowe: wnioskowanie statystyczne, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych, ekonomia menedżerska, makroekonomia, prawo gospodarcze, historia myśli ekonomicznej,

Przedmioty kierunkowe: ekonomia matematyczna, rynek kapitałowy i finansowy, gospodarowanie kapitałem ludzkim, ekonomia międzynarodowa,

Te dwie grupy przedmiotów są obowiązkowe dla wszystkich studentów, zaś przedmioty specjalnościowe są zróżnicowane w zależności od specjalności.

Przedmioty specjalnościowe:

Specjalność Ekonomika gospodarki żywnościowej: rachunkowość zarządcza, interwencjonizm w gospodarce żywnościowej, inwestycje w gospodarce żywnościowej, strategie przedsiębiorstw, badania operacyjne, ekonomika przetwórstwa rolno-spożywczego, analiza rynków rolnych.

Specjalność Zarządzanie i marketing w agrobiznesie: rachunkowość zarządcza, koncepcje zarządzania, zarządzanie strategiczne, badania operacyjne, zarządzanie procesami, zarządzanie organizacją doradczą, marketing międzynarodowy.

 

W ofercie dydaktycznej znajdują się również przedmioty prowadzone w języku angielskim, co umożliwia studentom doskonalenie znajomości tego języka i ułatwia studiowanie w zagranicznych uczelniach w ramach prowadzonego przez nasza Uczelnię programu ERASMUS (1 semestr).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska