Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Ekonomia

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 


 studia stacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 4
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki społeczne
Dyscyplina wiodąca - ekonomia i finanse
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 120
Łączna liczba godzin zajęć - 736

 

Kierunki pokrewne

Analityka gospodarcza; finanse i rachunkowość; gospodarka i administracja publiczna; gospodarka przestrzenna; informatyka i ekonomia; logistyka; międzynarodowe stosunki gospodarcze; polityka społeczna; rachunkowość i controling; stosunki międzynarodowe; zarządzanie.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku ekonomia posiadają wszechstronną i poszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi oraz nauk o zarządzaniu. Posiadają umiejętności wykorzystywania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych, w tym zwłaszcza w gospodarce żywnościowej oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki rynkowej. Posiadają też umiejętności przygotowywania projektów, sporządzania planów biznesu i wniosków aplikacyjnych, potrafią świadczyć usługi doradcze oraz podejmować racjonalne decyzje związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego w kraju i za granicą. Są oni przygotowani do podejmowania pracy w różnych sektorach, a w szczególności w sektorze gospodarki żywnościowej oraz do prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwenci znają sposoby rozwiązywania różnych problemów dotyczących przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posiadają umiejętności przeprowadzania analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania, a także organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzkimi, negocjowania i przekonywania.

Absolwenci business economics posiadają wszechstronną wiedzę w dziedzinie ekonomii i zarządzania. W trakcie studiów nabywają umiejętności w zakresie identyfikacji i analizy otoczenia rynkowego podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Ponadto posiadają obszerną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z gospodarką żywnościową i agrobiznesem, głównie w obszarze realizowania założeń międzynarodowej polityki rolnej oraz wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Absolwenci wykazują umiejętności sporządzania strategii i planów rozwoju, przygotowywania projektów oraz wniosków aplikacyjnych z zakresu marketingu i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. W związku z tym, iż językiem wykładowym specjalności jest angielski Absolwenci są w stanie posługiwać się nim płynnie w zakresie komunikacji biznesowej, przygotowywania i prowadzenia prezentacji projektowych, pracy analitycznej, przy raportowaniu i prowadzeniu badań naukowych w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej.

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, specjalistów ds. zarządzania, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze rolnictwa i jego działalności towarzyszących.

 


 studia niestacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 4
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki społeczne
Dyscyplina wiodąca - ekonomia i finanse
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 120
Łączna liczba godzin zajęć - 736

 

Kierunki pokrewne

Analityka gospodarcza; finanse i rachunkowość; gospodarka i administracja publiczna; gospodarka przestrzenna; informatyka i ekonomia; logistyka; międzynarodowe stosunki gospodarcze; polityka społeczna; rachunkowość i controling; stosunki międzynarodowe; zarządzanie.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska