Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Zootechnika

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 910

 

Kierunki pokrewne

Behawiorystyka zwierząt; bioinżynieria zwierząt; biotechnologia; hipologia i jeździectwo; hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich; ochrona środowiska; rolnictwo; rybactwo.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.


Przedmioty obowiązkowe

Statystyka matematyczna; biotechniki rozrodu zwierząt; inżynieria genetyczna; warsztaty – absolwent na rynku pracy; proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich; obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i podstawy przetwórstwa; doświadczalnictwo zootechniczne; planowanie i organizacja pracy hodowlanej; diagnostyka genetyczna; bezpieczeństwo i higiena pasz; język obcy; socjologia wsi; aspekty etyczno-filozoficzne w hodowli zwierząt.

Dla specjalności Hodowla i użytkowanie zwierząt: hodowla i użytkowanie zwierząt amatorskich; zagrożenia epizootyczne w środowisku; systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu stadem; fauna ekosystemów rolniczych; ochrona i eksploatacja zasobów zwierząt wolnożyjących; mikroczynniki środowiska hodowlanego; ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich; systemy produkcji i organizacja reprodukcji bydła i trzody chlewnej.

Dla specjalności Bioinżynieria rozrodu zwierząt: fizjologia stosowana; fizjologia i rozród ryb; metody analityczne w hodowli zwierząt; aktualne problemy w rozrodzie i hodowli zwierząt; endokrynologia porównawcza; andrologia stosowana; podstawy ginekologii i położnictwa zwierząt; toksykologia rozrodu i rozwoju zwierząt; hodowlane i higieniczne aspekty rozrodu ptaków.

Dla specjalności Żywienie i dietetyka zwierząt: metody i techniki badawcze w żywieniu zwierząt; analityka pasz - laboratorium paszowe; substancje antyodżywcze i szkodliwe w paszach; technologie produkcji pasz - kurs poszerzony; metabolizm energii i białka u zwierząt gospodarskich; toksykologia układów fizjologicznych; mikroczynniki środowiska hodowlanego; nutrigenomika i metody molekularne w żywieniu zwierząt; uprawa roślin pastewnych; dietetyka zwierząt; systemy żywienia zwierząt - ćwiczenia terenowe; programy komputerowe w żywieniu zwierząt.

Dla specjalności Akwakultura i ochrona środowiska wodnego: akwakultura w Polsce i na świecie; akwakultura bezkręgowców; rekultywacja zasobów wodnych; budownictwo stawowe; biomonitoring wód; profilaktyka i higiena w gospodarstwie stawowym; ochrona ekosystemów wodnych; szkodniki w akwakulturze; biologia ryb morskich i słonowodnych.

 

Przedmioty fakultatywne

Akwakultura w zamkniętych obiegach wody; akwarystyka; alergie i choroby autoimmunizacyjne; aplikacje technik diagnostycznych w hodowli zwierząt; awifauna Polski; bezpieczeństwo narodowe; bezpieczeństwo żywności pochodzenia wieprzowego; bioinformatyka; biologiczne i fizjologiczne przystosowanie przeżuwaczy do wypasu; biologiczne mechanizmy zachowania świń; biologiczne metody oceny produkcyjności owiec; biomedyczne kierunki embriologii; biotechnologia w rozrodzie zwierząt futerkowych; biotechnologia w żywieniu zwierząt i produkcji pasz; charakterystyka wolno żyjących gatunków świń; chów i hodowla bydła mięsnego; chów ryb drapieżnych w gospodarstwie karpiowym; cytobiochemia; dodatki paszowe; dokumentacja fotograficzna materiału badawczego; dopłaty unijne – cross compliance; fizjologia procesów rozrodczych; genetyka i cytogenetyka drobiu; herpetologia; hodowlane i higieniczne aspekty rozrodu ptaków; immunotoksykologia; koń w badaniach naukowych – organizacje hodowlane i naukowe; metale ciężkie w środowisku wodnym; metody oceny gamet i zarodków; ocena i wykorzystanie mięsa ryb; ocena wyprawa skór zwierzęcych; ochrona bioróżnorodności; optymalizacja produkcji mleka i żywca wołowego; organizacja i technologia odchowu prosiąt; podstawy ginekologii i położnictwa zwierząt; podstawy neuroendokrynologii; podstawy teriologii; podstawy zachowania się koni; pszczelarstwo; rybackie i rolnicze wykorzystanie ścieków; sygnalizacja komórkowa; systemy zapewnienia jakości w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego; szczegółowe żywienie bydła; szczegółowe żywienie drobiu; szczegółowe żywienie koni; szczegółowe żywienie trzody chlewnej; środowisko wodne jako źródło zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka; technologia produkcji mleka w stadach wysoko produkcyjnych; unasienianie zwierząt futerkowych; witaminy i czynniki prozdrowotne; współdziałanie koń-terapeuta-pacjent – warsztaty; zaburzenia fizjologicznych funkcji organizmu; zaburzenia metaboliczne u zwierząt; zachowanie się bydła a jego użytkowość; zaprzęgowe i wierzchowe szkolenie młodych koni; zarządzanie stadem bydła mlecznego; zastosowanie analizy genetyczno-populacyjnej w ochronie gatunkowej ryb; zastosowanie kultur zwierzęcych in vitro w badaniach zootechnicznych; zastosowanie oprogramowania komputerowego w organizacji produkcji trzody chlewnej; zwierzęta łowne chronione; żywienie fermowych danieli, jeleni i strusi; żywienie psów i kotów; żywienie zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych; żywienie zwierząt w ogrodach zoologicznych.

 

Specjalności

Hodowla i użytkowanie zwierząt,
Bioinżynieria rozrodu zwierząt,
Żywienie i dietetyka zwierząt,
Akwakultura i ochrona śroodowiska wodnego,
Bioengineering in animal science.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów stacjonarnych II stopnia kierunku zootechnika posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt. Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne stanowią dobrą podstawę do podjęcia specjalistycznych studiów III stopnia w ramach szkoły doktorskiej. Absolwent uzyskuje dodatkowe, specjalistyczne kompetencje w ramach jednej z 5 specjalności: hodowla i użytkowanie zwierząt - kwalifikacje z zakresu hodowli i chowu zwierząt amatorskich i laboratoryjnych, zwierząt łownych; bioinżynieria rozrodu zwierząt i bioengineering in animal science (spec. w j. angielskim) - kwalifikacje z zakresu współczesnych technik rozrodu zwierząt, co daje mu możliwość pracy w ośrodkach biotechnologicznych zajmujących się rozrodem zwierząt; żywienie i dietetyka zwierząt - uzyskuje zaawansowaną wiedzę i kwalifikacje z zakresu planowania i organizacji programów żywieniowych i profilaktycznych u różnych gatunków zwierząt; akwakultura i ochrona środowiska wodnego - wiedzę z zakresu struktury i zasad funkcjonowania ekosystemów wodnych, dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zagadnień zanieczyszczeń wód, metod ich monitorowania i oceny, oceny innych zagrożeń antropogenicznych. Integralną część procesu przygotowania studenta do samodzielnej pracy badawczej stanowi praktyka dyplomowa, która w powiązaniu z treściami kształcenia w zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych, ma przygotować go do planowania i prowadzenia badań, gromadzenia i opracowywania wyników i w końcu redakcji pracy magisterskiej. Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej uzyskując 8 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ukończenie studiów daje również prawo do aplikowania na studia podyplomowe.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent może pracować w: rolniczych i hodowlanych gospodarstwach w kraju i za granicą (pełniąc funkcję zootechnika i kierownika gospodarstwa), nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach obrotu zwierzętami i służbach surowcowych, ośrodkach doradztwa rolniczego, placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej, oraz w szkolnictwie zawodowym (po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich), oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa. Absolwent specjalności: hodowla i użytkowanie zwierząt - jest przygotowany do pracy w gospodarstwach hodowlanych o profilu ekologicznym i agroturystycznym, ogrodach zoologicznych i ośrodkach zajmujących się gatunkami chronionymi; bioinżynieria rozrodu zwierząt i bioengineering in animal science (spec. w j. angielskim) - może pracować w ośrodkach biotechnologicznych zajmujących się rozrodem zwierząt gospodarskich, w placówkach naukowo-badawczych związanych z rozrodem zwierząt; żywienie i dietetyka zwierząt - w firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją pasz, doradztwem żywieniowym i dietetyką zwierząt chorych, produkcją specjalistycznych dodatków paszowych i produkcją pasz leczniczych; akwakultura i ochrona środowiska wodnego - w gospodarstwach zajmujących się hodowlą i chowem ryb.

 

 studia niestacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 651

 

Kierunki pokrewne

Behawiorystyka zwierząt; bioinżynieria zwierząt; biotechnologia; hipologia i jeździectwo; hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich; ochrona środowiska; rolnictwo; rybactwo.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Statystyka matematyczna; biotechniki rozrodu zwierząt; inżynieria genetyczna; proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich; obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i podstawy przetwórstwa; hodowla i użytkowanie zwierząt amatorskich; zagrożenia epizootyczne w środowisku; systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu stadem; doświadczalnictwo zootechniczne; planowanie i organizacja pracy hodowlanej; diagnostyka genetyczna; bezpieczeństwo i higiena pasz; język obcy; fauna ekosystemów rolniczych; ochrona i eksploatacja zasobów zwierząt wolnożyjących; mikroczynniki środowiska hodowlanego; socjologia wsi; aspekty etyczno-filozoficzne w hodowli zwierząt; ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich; systemy produkcji i organizacja reprodukcji bydła i trzody chlewnej.

 

Przedmioty fakultatywne

Aplikacje technik diagnostycznych w hodowli zwierząt; bezpieczeństwo narodowe; bioinformatyka; biotechnologia w żywieniu zwierząt i produkcji pasz; dopłaty unijne – cross compliance; fauna środowiska hodowlanego; genetyka i cytogenetyka drobiu; metody oceny gamet i zarodków; pszczelarstwo; rola zegara biologicznego w regulacji laktacji u owiec; zaburzenia fizjologicznych funkcji organizmu; zarządzanie stadem bydła mlecznego.

 

Specjalności

Hodowla i użytkowanie zwierząt

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku zootechnika posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt. Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne stanowią dobrą podstawę do podjęcia specjalistycznych studiów III stopnia w ramach szkoły doktorskiej. Program kształcenia na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku zootechnika odpowiada programowi studiów stacjonarnych na specjalności hodowla i użytkowanie zwierząt. W programie studiów przewidziano 4-tygodniową praktykę dyplomową, która stanowi integralną część procesu przygotowania studenta do samodzielnej pracy badawczej, a w szczególności, w powiązaniu z treściami kształcenia w zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych, ma przygotować go do planowania i prowadzenia badań, gromadzenia i opracowywania wyników i w końcu redakcji pracy magisterskiej.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent może pracować w: rolniczych i hodowlanych gospodarstwach w kraju i za granicą , gospodarstwach hodowlanych o profilu ekologicznym (pełniąc funkcję zootechnika i kierownika gospodarstwa) i agroturystycznym, ogrodach zoologicznych i ośrodkach zajmujących się gatunkami chronionymi, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach obrotu zwierzętami i służbach surowcowych, ośrodkach doradztwa rolniczego, placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej, oraz w szkolnictwie zawodowym (po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich), oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa.

 

Bioengineering in animal science - the main goal of bioengineering in animal science is to train specialists with knowledge and skills in: (i) planning and organization of breeding, (ii) genetic engineering and molecular diagnostics, (iii) reproduction biotechniques, such as in vitro fertilization methods, microsurgery methods of oocyte fertilization, embryo culture methods, extracorporeal maturation of embryos, animal cloning, transgenesis, cryopreservation of oocytes and embryos, cytogenetic and molecular methods used in genetic diagnostics, (iv) cell and tissue culture methods and (v) methods of animal production. The graduates are able to communicate accurately with the various stakeholders in the verbal, written and graphical form. They can independently take decisions, organize teamwork, serve as managers as well as undertake to establish and run their own business. The graduates of this specialty can apply modern analytical methods used in research in the field of animal science. They are prepared for a professional career in research institutes (especially related to animal reproduction and animal science), the supervision of breeding and insemination services, farm companies, agricultural advisory centers, state and local government, and many other institutions of broadly defined agricultural services and after completing pedagogical education – can be employed in agricultural education. The graduates are fully prepared for independent research and taking up the third degree studies (PhD).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska