Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Zootechnika

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 


 studia stacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 910

 

Kierunki pokrewne

Behawiorystyka zwierząt; bioinżynieria zwierząt; biotechnologia; hipologia i jeździectwo; hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich; ochrona środowiska; rolnictwo; rybactwo.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku zootechnika posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt. Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne stanowią dobrą podstawę do podjęcia specjalistycznych studiów trzeciego stopnia w ramach szkoły doktorskiej. Absolwent uzyskuje dodatkowe, specjalistyczne kompetencje w ramach jednej z 5 specjalności: hodowla i użytkowanie zwierząt - kwalifikacje z zakresu hodowli i chowu zwierząt amatorskich i laboratoryjnych, zwierząt łownych; bioinżynieria rozrodu zwierząt i bioengineering in animal science (spec. w j. angielskim) - kwalifikacje z zakresu współczesnych technik rozrodu zwierząt, co daje mu możliwość pracy w ośrodkach biotechnologicznych zajmujących się rozrodem zwierząt; żywienie i dietetyka zwierząt - uzyskuje zaawansowaną wiedzę i kwalifikacje z zakresu planowania i organizacji programów żywieniowych i profilaktycznych u różnych gatunków zwierząt; akwakultura i ochrona środowiska wodnego - wiedzę z zakresu struktury i zasad funkcjonowania ekosystemów wodnych, dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zagadnień zanieczyszczeń wód, metod ich monitorowania i oceny, oceny innych zagrożeń antropogenicznych. Integralną część procesu przygotowania studenta do samodzielnej pracy badawczej stanowi praktyka dyplomowa, która w powiązaniu z treściami kształcenia w zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych, ma przygotować go do planowania i prowadzenia badań, gromadzenia i opracowywania wyników i w końcu redakcji pracy magisterskiej. Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej uzyskując 8 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ukończenie studiów daje również prawo do aplikowania na studia podyplomowe.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent może pracować w: rolniczych i hodowlanych gospodarstwach w kraju i za granicą (pełniąc funkcję zootechnika i kierownika gospodarstwa), nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach obrotu zwierzętami i służbach surowcowych, ośrodkach doradztwa rolniczego, placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej, oraz w szkolnictwie zawodowym (po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich), oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa. Absolwent specjalności: hodowla i użytkowanie zwierząt - jest przygotowany do pracy w gospodarstwach hodowlanych o profilu ekologicznym i agroturystycznym, ogrodach zoologicznych i ośrodkach zajmujących się gatunkami chronionymi; bioinżynieria rozrodu zwierząt i bioengineering in animal science (spec. w j. angielskim) - może pracować w ośrodkach biotechnologicznych zajmujących się rozrodem zwierząt gospodarskich, w placówkach naukowo-badawczych związanych z rozrodem zwierząt; żywienie i dietetyka zwierząt - w firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją pasz, doradztwem żywieniowym i dietetyką zwierząt chorych, produkcją specjalistycznych dodatków paszowych i produkcją pasz leczniczych; akwakultura i ochrona środowiska wodnego - w gospodarstwach zajmujących się hodowlą i chowem ryb.

 

 studia niestacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 651

 

Kierunki pokrewne

Behawiorystyka zwierząt; bioinżynieria zwierząt; biotechnologia; hipologia i jeździectwo; hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich; ochrona środowiska; rolnictwo; rybactwo.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów niestacjonarnych drugiego stopnia kierunku zootechnika posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt. Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne stanowią dobrą podstawę do podjęcia specjalistycznych studiów trzeciego stopnia w ramach szkoły doktorskiej. Program kształcenia na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku zootechnika odpowiada programowi studiów stacjonarnych na specjalności hodowla i użytkowanie zwierząt. W programie studiów przewidziano 4-tygodniową praktykę dyplomową, która stanowi integralną część procesu przygotowania studenta do samodzielnej pracy badawczej, a w szczególności, w powiązaniu z treściami kształcenia w zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych, ma przygotować go do planowania i prowadzenia badań, gromadzenia i opracowywania wyników i w końcu redakcji pracy magisterskiej.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent może pracować w: rolniczych i hodowlanych gospodarstwach w kraju i za granicą , gospodarstwach hodowlanych o profilu ekologicznym (pełniąc funkcję zootechnika i kierownika gospodarstwa) i agroturystycznym, ogrodach zoologicznych i ośrodkach zajmujących się gatunkami chronionymi, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach obrotu zwierzętami i służbach surowcowych, ośrodkach doradztwa rolniczego, placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej, oraz w szkolnictwie zawodowym (po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich), oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa.

Bioengineering in animal science - the main goal of bioengineering in animal science is to train specialists with knowledge and skills in: (i) planning and organization of breeding, (ii) genetic engineering and molecular diagnostics, (iii) reproduction biotechniques, such as in vitro fertilization methods, microsurgery methods of oocyte fertilization, embryo culture methods, extracorporeal maturation of embryos, animal cloning, transgenesis, cryopreservation of oocytes and embryos, cytogenetic and molecular methods used in genetic diagnostics, (iv) cell and tissue culture methods and (v) methods of animal production. The graduates are able to communicate accurately with the various stakeholders in the verbal, written and graphical form. They can independently take decisions, organize teamwork, serve as managers as well as undertake to establish and run their own business. The graduates of this specialty can apply modern analytical methods used in research in the field of animal science. They are prepared for a professional career in research institutes (especially related to animal reproduction and animal science), the supervision of breeding and insemination services, farm companies, agricultural advisory centers, state and local government, and many other institutions of broadly defined agricultural services and after completing pedagogical education – can be employed in agricultural education. The graduates are fully prepared for independent research and taking up the third degree studies (PhD).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska